Γ.Π.Δ 11 οικ.60761/29-06-2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./ 31930/25.05.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ)» (Β’ 2240)

Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ.60761/2022

(ΦΕΚ Β’ 3509/06-07-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 2 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235) και ιδίως της παρ. 6 του άρθρου αυτού,
β. των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
γ. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
δ. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L119/1),
ε. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
στ. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),
ζ. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
η. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
θ. του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.Δ.Ι.Κ.Α. ΑΕ) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245),
ι. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
ια. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
ιβ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών (Α’ 180),
ιγ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ιδ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιστ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
ιζ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ιη. της υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),
ιθ. της υπό στοιχεία 33168/Δ1. 11369/25-7-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053),
κ. της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),
κα. της υπ’ αρ. 1786/2022 κοινής απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638),
κβ. της υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.5.2022 (Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού,
κγ. της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990),
κδ. της υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762),
κε. της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./31930/25-5-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ)» (Β’ 2240).

2. Την υπ’ αρ. 59248/23.6.2022 εισηγητική έκθεση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
34510

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./31930/25-5-2021 κοινής υπουργικής απόφασης

1. Η υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./31930/25-5-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ)» (Β’ 2240) τροποποιείται ως εξής:

α. Στο άρθρο 2 προστίθεται παρ. 5 ως εξής: «5. Για την υποστήριξη της ένταξης των ωφελουμένων στην κοινότητα, τα Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. εντάσσουν στον εβδομαδιαίο προγραμματισμό τους δραστηριότητες εκτός του αδειοδοτημένου χώρου της δομής τους με στόχο την κοινωνικοποίηση των ωφελουμένων. Ως τέτοιες δραστηριότητες νοούνται και οι προβλεπόμενες στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2.».

β. Η περ. ι της παρ. 2 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής: «Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη λειτουργία του Κέντρου, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του π.δ. 41/2018 (Α’ 80).».

γ. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής: «Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αναρτάται υποχρεωτικά στον ιστότοπο του αδειοδοτημένου φορέα, αν διαθέτει, σε διαφορετική δε περίπτωση σε κεντρικό σημείο των εγκαταστάσεων του Κέντρου.».

δ. Στο πέμπτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5, η φράση «άρθρου 17», αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρου 18».

ε. Στο έκτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 η φράση «με την παρ. 3 του άρθρου 17», αντικαθίσταται από τη φράση «με την παρ. 3 του άρθρου 18».

στ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 τροποποιείται, η υποπερ. δδ της περ. α της ίδιας παρ. καταργείται, στην ίδια παρ. προστίθεται περ. δ και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Το κτήριο των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ και σε περίπτωση Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ που διαθέτουν και εξωτερικούς μη στεγασμένους χώρους, τα όρια του εξωτερικού χώρου, οφείλουν να απέχουν τουλάχιστον:
α) εκατόν πενήντα (150) μέτρα από αα) περιοχές που έχουν οριστεί στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό ως χώροι υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) ή ως περιοχές μη οχλούσας βιομηχανίας – βιοτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ’ 166), ββ) μεμονωμένες αποθήκες μέσης όχλησης, μεμονωμένες βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέσης όχλησης, γγ) νοσοκομεία,
β) τριακόσια (300) μέτρα από αα) περιοχές που έχουν οριστεί στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό ως χώροι υποδοχής δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) ή ως περιοχές οχλούσας βιομηχανίας – βιοτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ’ 166), ββ) μεμονωμένες αποθήκες υψηλής όχλησης και μεμονωμένες βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης, γγ) χώρους επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων και χώρους επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων δδ) χώρους επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός), εε) καζίνο,
γ) διακόσια μέτρα (200) από οίκους ανοχής,
δ) απόσταση από πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων κατ’ ελάχιστον ίση με την οριζόμενη στην οικεία νομοθεσία απόσταση για την ίδρυση και λειτουργία των πρατηρίων αυτών από Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ και αν τέτοια απόσταση δεν προβλέπεται ρητά, από κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.».

ζ. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 προστίθεται περ. η ως εξής: «ιε) Τα Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ δεν δύνανται να στεγάζονται σε χώρους κτιρίων που βρίσκονται άνω του δεύτερου υπέρ το ισόγειο ορόφου, με εξαίρεση τις ήδη αδειοδοτημένες δομές.».

η. Στην παρ. 7 του άρθρου 12 η φράση «της παρ. 1 του άρθρου 14» αντικαθίσταται από την φράση «της παρ. 1 του άρθρου 15».

θ. Η παρ. 3 του άρθρου 14 τροποποιείται ως εξής: «3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού και οι ειδικότητες αυτού καθορίζονται από τον φορέα ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων στη δομή ωφελουμένων και το είδος της αναπηρίας τους. Η αναλογία του προσωπικού επί των εγγεγραμμένων ωφελουμένων είναι τουλάχιστον ένας εργαζόμενος ανά πέντε (5) ωφελούμε-νους. Ανεξαρτήτως της δυναμικότητας της δομής και των εγγεγραμμένων σε αυτήν ωφελουμένων, σε κάθε βάρδια υποχρεωτικά απασχολούνται τουλάχιστον τέσσερα μέλη του προσωπικού των παρ. 1 και 2, ένα εκ των οποίων έχει την ιδιότητα της περ. β της παρ. 1. Αν οι εγγεγραμμένοι ωφελούμενοι υπερβαίνουν τους είκοσι (20) αλλά υπολείπονται των είκοσι πέντε (25), αναλογούν πέντε (5) εργαζόμενοι, αντίστοιχα υπολογίζεται δε η αναλογία του προσωπικού επί των εγγεγραμμένων ωφελουμένων, όταν αυτοί υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε (25). Τα % των μελών του προσωπικού, προσλαμβάνονται ως εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σύμφωνα με την παρ. 1. Η παρουσία προσωπικού είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου της δομής.».

ι. Η παρ. 5 του άρθρου 14 τροποποιείται ως εξής: «Στο Κέντρο απασχολείται υποχρεωτικά προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών, το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας της δομής αλλά και κατά τη διάρκεια του ωραρίου, όταν αυτό απαιτείται, καθώς και Οδηγός (ΔΕ), αν το Κέντρο διαθέτει ή μισθώνει ειδικό όχημα για τη μετακίνηση των ωφελουμένων. Το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου δεν προσμετράται στην αναλογία του προσωπικού επί των εγγεγραμμένων σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3.».

ια. Η περ. ι) της παρ. 2 του άρθρου 16 τροποποιείται ως εξής: «Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη τήρηση της αναλογίας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 14, επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ για κάθε ελλείπον μέλος του προσωπικού.».

ιβ. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 18 τροποποιείται ως εξής: «Μετά την έκδοση της ρητής εγκριτικής απόφασης ή της τεκμαιρόμενης αντίστοιχης, ο φορέας υποχρεούται να αναρτήσει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας αναθεωρημένο σύμφωνα με την ρητή ή τεκμαιρόμενη εγκριτική απόφαση στον ιστότοπό του, αν διαθέτει, σε διαφορετική δε περίπτωση σε κεντρικό σημείο των εγκαταστάσεων του Κέντρου.».

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υπουργός Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ