Ο ΔΔΘΕΚΑ Γ 1085779 ΕΞ 2021/28-9-2021
Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. 190362/14-07-2021 εγκυκλίου του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Ταξινόμηση λόγω μετοικεσίας από τρίτες προς την ΕΕ χώρες, οχημάτων που συμμορφώνονται με τον κώδικα κανονισμών της Καλιφόρνιας

Αθήνα, 28/09/2021
Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΔΘΕΚΑ Γ 1085779 ΕΞ 2021

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Β.Τερζής
Τηλέφωνο:210.69.87.503
E-Mail:ddtheka@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. 190362/14-07-2021 εγκυκλίου του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Ταξινόμηση λόγω μετοικεσίας από τρίτες προς την ΕΕ χώρες, οχημάτων που συμμορφώνονται με τον κώδικα κανονισμών της Καλιφόρνιας»

Σχετ.: Το αρ. πρωτ. 251610/17.09.2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με επισυναπτόμενη την αρ. πρωτ. 190362/14-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΙΒΑ465ΧΘΞ-ΛΔ0) εγκύκλιο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Σας κοινοποιούμε την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αναρτητέα στο διαδίκτυο (ΑΔΑ: ΨΙΒΑ465ΧΘΞ-ΛΔ0) σχετική με το θέμα της ταξινόμησης λόγω μετοικεσίας από τρίτες προς την ΕΕ χώρες, οχημάτων που συμμορφώνονται με τον κώδικα κανονισμών της Καλιφόρνιας, για ενημέρωση και τις κατά περίπτωση ενέργειές σας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω εγκύκλιο, μετοικούντες κάτοχοι επιβατηγών αυτοκινήτων (passenger cars), με έτος μοντέλου οχήματος (model year) 2004 και μεταγενέστερο, τα οποία πιστοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο LEVII (Low Emission Vehicles II) ή μεταγενέστερο του κώδικα κανονισμών της Καλιφόρνιας (California Code of Regulations), δύνανται να τελωνίσουν και να ταξινομήσουν στη χώρα μας τα οχήματα αυτά δεδομένου ότι ικανοποιούν την απαίτηση της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. 5015968/2915/2009 (Β’ 798) κ.υ.α. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ως επιβατηγά αυτοκίνητα ορίζονται τα αυτοκίνητα με μικτό βάρος μέχρι 8.500 λίβρες (3.856 Kg).

Ειδικότερα, όσον αφορά τον τελωνισμό των παραπάνω οχημάτων, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα πρέπει να ελέγχουν:

(α) την ύπαρξη ετικέτας στον χώρο του κινητήρα του οχήματος «VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION” (ως Παράρτημα 1 της κοινοποιούμενης εγκυκλίου) ή

(β) Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης σύμφωνα με το νόμο για καθαρή ατμόσφαιρα του 1990 (ως Παράρτημα 2 της κοινοποιούμενης εγκυκλίου) ή

(γ) Τη Βεβαίωση του κατασκευαστή/αντιπροσώπου οχήματος ότι το όχημα συμμορφώνεται με τον Κώδικα Κανονισμών της Καλιφόρνιας που εφαρμόζεται στα μοντέλα οχημάτων του 2001 και επόμενων ετών (ως Παράρτημα 4 της κοινοποιούμενης εγκυκλίου).

 

 

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ