ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 11499ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22/4/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 11499 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ II
ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Φυσικοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτών που απασχολούνται στα ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας και Φυσιοθεραπείας όλης της χώρας.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του N. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 4 και 8 του άρθρου 7 του Ν. 1943/91 και του άρθρου 29 Α του ιδίου νόμου που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (154/Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/97 (38/Α΄) και του άρθρου 5 του Π.Δ. 368/89 (163/Α΄).
2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 435/1968.
3. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.
4. Την από 24-5-2004 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2004 και 2005 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 16/28-5-2004).
5. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του στις 7.3.2005.
6. Το Π.Δ. αριθ. 811/2002 (ΦΕΚ 57/Α/21-3-2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
7. Την αριθ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β/10-3-2004).
Αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι Φυσικοθεραπευτές και Φυσιοθεραπευτές που απασχολούνται στα ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας και Φυσιοθεραπείας όλης της χώρας, εφόσον κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 2
Αποδοχές
α) Βασικός Μισθός: Από 1/1/2005 = 617,95 ΕΥΡΩ και από 1/7/2005 = 636,49 ΕΥΡΩ
β) Επιδόματα: Στους μισθωτούς της παρούσας απόφασης χορηγούνται τα κάτωθι επιδόματα υπολογιζόμενα επί του βασικού μισθού
1. Επίδομα οκτώ (8) τριετιών εκ των οποίων οι τρεις (3) πρώτες τριετίες σε ποσοστό 10% και οι επόμενες πέντε (5) σε ποσοστό 5% εκάστη. Ως υπηρεσία ή προϋπηρεσία αναγνωρίζεται η διανυθείσα με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην ειδικότητα του Φυσικοθεραπευτού ή Φυσιοθεραπευτού που κατέχει ο εργαζόμενος σε εργοδότες της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αρκεί τούτο να βεβαιώνεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας ή από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια εφόσον τούτο είναι ευκρινές.
2. Επίδομα σπουδών: Στους κατόχους πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χορηγείται για κάθε έτος σπουδών και μέχρι πέντε (5) συνολικά έτη ποσοστό 5% για κάθε έτος.
3. Επίδομα γάμου 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους άγαμους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διάζευξης. ( άρθρο 20 Ν. 1849/89 ).
4. Επίδομα τέκνων 5% για κάθε παιδί και έως τρία παιδιά. Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως του 18 ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον σπουδάζουν παρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως του 24 ου έτους της ηλικίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρίζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως ανίκανα για κάθε εργασία το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.
Άρθρο 3
Χορήγηση στολής
Χορηγούνται κάθε χρόνο δύο (2) στολές εργασίας (μία χειμερινή και μία θερινή) που ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη.
Άρθρο 4
Χρονικά όρια
α) Για τους ανωτέρω εργαζόμενους ισχύει σύστημα 5νθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης με 40 ώρες εργασία.
β) Για την αμοιβ ή της εργασίας καθ΄ υπερωριακή απασχόληση, για απασχόληση κατά τη νύκτα (22.00 – 06.00) και για απασχόληση κατά τις Κυριακές και με νόμο καθιερωθείσες ημέρες αργίας, ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
γ) Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους.
Άρθρο 5
Κάθε προηγούμενη ρύθμιση που αφορά τις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων καταργείται.
Άρθρο 6
Τυχόν ανώτερες από την απόφαση αυτή καθοριζόμενες αποδοχές και λοιποί όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμο, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, άλλες ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας καθώς και παροχές εξ΄ ελευθεριότητας δεν θίγονται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής.
Άρθρο 7
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2005.
Άρθρο 8
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Άρθρο 9
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.