Π.Κ.Υ.Ε. 120 / 27-9-2006) 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ) ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. (Π.Κ. 120/27-9-2006)
Σήμερα την 22 Σεπτεμβρίου 2006 στην Αθήνα, ενώπιον του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.Δ. Φώτη Κλαουδάτου, οι υπογράφοντες:
Μιχάλης Κουρουτός, ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) και
Αντώνης Ευσταθίου, ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO),
συμφώνησαν την κατάρτιση της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι καθηγητές ξένων γλωσσών, που εργάζονται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Καθορισμός βασικού μισθού και ωρομισθίου
Από 1-9-2006 αυξάνονται τα κατώτατα όρια: α. Του βασικού μηνιαίου μισθού, για 18ωρη εβδομαδιαία απασχόληση κατά 5% και διαμορφώνεται σε 615,72 Ευρώ και β. Του βασικού ωρομισθίου κατά 5% και διαμορφώνεται σε 8,54 Ευρώ.
Άρθρο 3
Επίδομα πολυετίας
Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα πολυετίας για πραγματική υπηρεσία ή προϋπηρεσία, υπολογιζόμενο επί του βασικού ωρομισθίου ή του βασικού μηνιαίου μισθού και ανερχόμενο σε ποσοστό:
α) 5% με τη συμπλήρωση των πρώτων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
β) 5% με τη συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
γ) 5% με τη συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
δ) 5% με τη συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
ε) 5% με τη συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
στ) 5% με τη συμπλήρωση των επόμενων δυόμισι ετών (30 μήνες) υπηρεσίας
ζ) 5% με τη συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας.
η) 5% με τη συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας.
θ) 5% με τη συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας.
Ως υπηρεσία υπολογίζεται η πραγματική υπηρεσία ή προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη του κλάδου.
Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται με πιστοποιητικό εργασίας των προηγουμένων εργοδοτών και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας από τα βιβλιάρια ενσήμων του ΙΚΑ (άρθρο 6 παρ. 3 και 4 της 11/89 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών).
Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΣΣΕ ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Συλλογικές Ρυθμίσεις, Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν η 44/2005 Δ.Α., η από 22-7-2005 Σ.Σ.Ε. καθώς και οι προηγούμενες όμοιες συλλογικές ρυθμίσεις κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των όρων της παρούσας αρχίζει από 1-9-2006 και λήγει στις 31-8-2007.