(Δ.Α. 13/2006 – Π.Κ. 6/9-6-2006) 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Δ.Α 13/2006 Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
1. Με βάση το Ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, επιλέχθηκα με κλήρωση και ανέλαβα καθήκοντα την 24-05-2006, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας», η οποία δημιουργήθηκε μεταξύ αφενός της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων με την επωνυμία «Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)» και αφετέρου της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος» (Ο.Ε.Φ.Ε.).
2. Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε από τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, με βάση το άρθρο 16 παρ. 1γ του Ν. 1876/90, λόγω αποδοχής από αυτήν της πρότασης του Μεσολαβητή την οποία απέρριψε η εργοδοτική επαγγελματική οργάνωση.
3. Προκειμένου να καταλήξω στην απόφασή μου, κάλεσα στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα, την Τρίτη 30-05-06 και ώρα 12.00, τους εκπροσώπους των μερών για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Στη συνάντηση προσήλθαν οι εκπρόσωποι των μερών, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι και ανέπτυξαν τις απόψεις τους που καταγράφτηκαν στο σχετικό Πρακτικό. Στο ίδιο πρακτικό της 30-05-06 τα μέρη δήλωσαν ότι δεν υπήρξε κάποια ουσιώδης εξέλιξη που να επηρεάζει την κατάσταση που υπήρχε κατά το στάδιο της μεσολάβησης. Συνεπώς, δεν κατέστη δυνατή η επαναξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών του κλάδου κατά τρόπο διαφορετικό από τη διαδικασία της μεσολάβησης.
4. Μετά τη διαπίστωση της αποτυχίας των απευθείας διαπραγματεύσεων και της μεσολαβητικής προσπάθειας που προηγήθηκε για την κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 1876/90, μελέτησα όλα τα πορίσματα, έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις, στοιχεία και πρακτικά που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας.
5. Ειδικότερα, έλαβα υπόψη μου:
α. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο (τα κατατεθέντα κατά το στάδιο της μεσολάβησης, κοινοποιήσεις, εξουσιοδοτήσεις κ.λπ.) τα επιχειρήματα, τις προτάσεις και αντιπροτάσεις, όπως αυτές αναπτύχθηκαν προφορικά και διατυπώθηκαν εγγράφως.
β. Την με αριθμ. πρωτ. 011/28-04-2006 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, με την οποία προσέφυγε στη διαιτησία, αφού με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11419/18-04-2006 έγγραφό της αποδέχτηκε την υπ’ αριθμ. 866/17-04-2006 πρόταση του Μεσολαβητή Ιωάννη Ληξουριώτη, την οποία απέρριψε η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος.
γ. Την με αριθμ. πρωτ. 524/65Μ/08-03-2006 αίτηση μεσολάβησης προς τον Ο.ΜΕ.Δ. της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, με την οποία ζητά τη διαμόρφωση των όρων αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
δ. Την με αριθμ. πρωτ. 11190/21-02-2006 καταγγελία – πρόσκληση της συνδικαλιστικής οργάνωσης προς την εργοδοτική οργάνωση, στην οποία περιλαμβάνονται τα αιτήματα της προσφεύγουσας.
ε. Την υπ’ αριθμ. 12/2005 Δ.Α. καταγγελθείσα συλλογική ρύθμιση «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας», η οποία ορίζει έναρξη της ισχύος της την 19η Φεβρουαρίου 2005.
στ. Την πρόταση του παραπάνω Μεσολαβητή για την υπό κρίση συλλογική διαφορά, τις προτεινόμενες από αυτόν ρυθμίσεις για υπογραφή ΣΣΕ μεταξύ των μερών και το ειδικότερο σκεπτικό του σε σχέση με τα θέματα, τυπικά και ουσιαστικά, που τέθηκαν για συζήτηση κατά τη διάρκεια της Μεσολάβησης και από τις δυο πλευρές. Πιο συγκεκριμένα, τη σκοπιμότητα να προβλεφθεί αμοιβή του χρόνου χορήγησης πληροφοριών στους γονείς των μαθητών.
ζ. Τις αυξήσεις και τις γενικότερες ρυθμίσεις της ΕΓΣΣΕ για το έτος 2006, οι οποίες αφορούν στα ελάχιστα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων σε όλη τη χώρα και τις αντίστοιχες οικονομικές εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση του πληθωρισμού και τις διαγραφόμενες προοπτικές του. Βάσει της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ προβλέπονται για το 2006 αυξήσεις σε δύο δόσεις, ήτοι αύξηση 2,9% από 01-01-2006 και επιπλέον αύξηση 2,9% από 01-09-2006.
η. Το γεγονός ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ποσοστιαία ετήσια μεταβολή) για την περίοδο Μαρ. 2006/ Μαρτίου 2005 έχει διαμορφωθεί στο 3,3%, ενώ η ετήσια μεταβολή του εναρμ. ΔΤΚ για την ίδια περίοδο έχει ομοίως διαμορφωθεί στο 3,3% (ΕΣΥΕ).
5. Με βάση όσα εκτέθηκαν η ΑΠΟΦΑΣΗ μου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στους όρους της παρούσας υπάγονται οι καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.
Καθηγητής φροντιστηρίου, κατά την έννοια της παρούσας, θεωρείται εκείνος που είναι εφοδιασμένος, νόμιμα, με άδεια διδασκαλίας σε φροντιστήριο.
Άρθρο 2
Αποδοχές
Ο βασικός μηνιαίος μισθός των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται 21 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, ορίζεται, από 01-05-2006, σε 778,48 ευρώ και από 01-09-2006 σε 801,05 ευρώ.
Για διευκόλυνση υπολογισμού των αποδοχών, των με ωρομίσθιο αμειβόμενων καθηγητών, αυτό ορίζεται ως κλάσμα του μηνιαίου μισθού δια του αριθμού 88, ήτοι από 01-05-2006 σε 8,85 ευρώ και από 01-09-2006 σε 9,10 ευρώ.
Σε περίπτωση απασχόλησης των πιο πάνω εργαζομένων για περισσότερες ή λιγότερες από 21 ώρες, την εβδομάδα, οι αποδοχές υπολογίζονται σε αντιστοιχία με την ανά ώρα αμοιβή των ωρών διδασκαλίας.
Άρθρο 3
Επιδόματα
Στους προηγούμενους εργαζομένους χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα, που υπολογίζονται στο βασικό μηνιαίο μισθό και το ωρομίσθιο.
1. Επίδομα πολυετίας, σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας καθηγητού σε οποιοδήποτε εργοδότη και μέχρι πέντε (5) τριετίες.
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικών βεβαιώσεων του προηγούμενου ή των προηγούμενων εργοδοτών, ιδιοκτητών φροντιστηρίων, ή με προσκόμιση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου ΙΚΑ, εάν από αυτό αποδεικνύεται η απασχόληση του εργαζόμενου ως καθηγητή.
Για τον υπολογισμό της πολυετίας, ως έτος εργασίας θεωρείται το ακαδημαϊκό έτος δηλαδή απασχόληση, τουλάχιστον, 9 μηνών.
2. Επίδομα γάμου, σε ποσοστό 10%. Δικαιούχοι του επιδόματος γάμου είναι και οι άγαμοι γονείς, καθώς και οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι (άρθρ. 20 ν. 1849/89).
3. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών: στους κατόχους MASTER ή Διδακτορικού Διπλώματος καταβάλλεται επίδομα 8% και 12% αντίστοιχα.
Άρθρο 4
Επιδόματα Χριστουγέννων – Πάσχα – θερινής άδειας
Στους καθηγητές που υπάγονται στην παρούσα, ανεξάρτητα εάν συνδέονται με εργασιακή σχέση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καταβάλλονται επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 19040/1981, όπως ισχύει και χορηγείται άδεια ή αποζημίωση άδειας, σύμφωνα με τις περί αυτών διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας όπως ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 5
Απασχόληση κατά Κυριακές και Αργίες
Σε περίπτωση απασχόλησης των καθηγητών κατά τις Κυριακές και τις αργίες, οι αντίστοιχες αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες κατά 75%.
Άρθρο 6
Καταβολή αποδοχών
Οι αποδοχές καταβάλλονται δεδουλευμένες μέχρι την 5η του επόμενου μηνός και η καταβολή τους αποδεικνύεται με τη χορήγηση σχετικής εξοφλητικής απόδειξης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3227/2004.
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις και δικαιώματα
1. Για την καταβολή των αποδοχών, ο καθηγητής, εκτός των ωρών διδασκαλίας, έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
Να βρίσκεται στο φροντιστήριο τις ώρες που καθορίζει το πρόγραμμά του, πέντε (5), τουλάχιστον, πρώτα λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος και να εισέρχεται στην αίθουσα διδασκαλίας αμέσως μετά το κτύπημα του κουδουνιού.
Να δίνει πληροφορίες στους γονείς για την πρόοδο των μαθητών του, σε χρόνο που καθορίζεται από τη διεύθυνση του φροντιστηρίου, ύστερα από σχετική συνεννόηση μαζί του και πάντως εκτός των ωρών διδασκαλίας του καθηγητή, αλλά σε χρόνο που συνάπτεται με αυτές. Για το χρόνο πληροφόρησης των γονέων σε χρόνο που δεν συνάπτεται με τις διδακτικές ώρες ο καθηγητής δικαιούται πρόσθετης αμοιβής που ανέρχεται στα 8 ευρώ ανά ώρα σχετικής απασχόλησης.
Να επιτηρεί τους μαθητές, κατά το χρόνο των διαγωνισμάτων του φροντιστηρίου, στα πλαίσια του συμφωνημένου ωραρίου. Εάν η επιτήρηση γίνεται εκτός του συμφωνημένου ωραρίου θα καταβάλλεται το ανάλογο ωρομίσθιο.
2. Δεν επιτρέπεται στους καθηγητές, χωρίς την έγγραφη συμφωνία του εργοδότη, να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές του φροντιστηρίου, στο οποίο εργάζονται. Επίσης δεν επιτρέπεται σ’ αυτούς να προβαίνουν σε πράξεις ανταγωνιστικές της δραστηριότητας του φροντιστηρίου.
3. Απαγορεύεται στους εργοδότες να προβαίνουν σε πράξεις και ενέργειες που δυσχεραίνουν τη συνδικαλιστική δραστηριότητα των μελών του Συλλόγου καθηγητών.
4. Οι σημειώσεις των καθηγητών αναπαράγονται με δαπάνη του εργοδότη και διανέμονται δωρεάν στους μαθητές. Αυτές, εφόσον είναι πρωτότυπες, φέρουν στο εξώφυλλο, εκτός από την επωνυμία του φροντιστηρίου, και το όνομα του καθηγητή ή των επιμελητών της έκδοσης.
5. Παράβαση των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου, από οποιοδήποτε μέρος, θεωρείται μονομερής καταγγελία της σύμβασης με υπαιτιότητά του και επιφέρει τις από το νόμο συνέπειες.
Άρθρο 8
Αριθμός διδακτικών ωρών
1. Ελάχιστος εβδομαδιαίος αριθμός διδακτικών ωρών είναι ο μέσος όρος των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών που πραγματοποίησε ο καθηγητής μέχρι την 15η Νοεμβρίου, εφόσον απασχολείται από τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ή μέχρι την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα, από την ημέρα της πρόσληψης, εάν προσλήφθηκε μετά την 1η Οκτωβρίου.
2. Μείωση του αριθμού των ωρών διδασκαλίας και μέχρι ποσοστού 20%, στρογγυλοποιημένου αναλόγως του μεγέθους του κλάσματος, προς τα άνω ή κάτω, είναι δυνατή, μονομερώς, από τον εργοδότη, εάν υπάρξει μείωση των συνολικών ωρών του φροντιστηρίου, στα μαθήματα της ειδικότητας κάθε καθηγητή.
3. Σε κάθε νέο διδακτικό έτος, στο ίδιο φροντιστήριο, ο μικρότερος αριθμός διδακτικών ωρών, σε κάθε καθηγητή, είναι αυτός που υπήρχε στα μέσα του μήνα που έπεται αυτού της πρόσληψης.
Μείωση των ωρών αυτών μπορεί να γίνει με κοινή συμφωνία των μερών, είτε μονομερώς από τον εργοδότη, μέχρι 20% σε σχέση με τις μέσες ώρες απασχόλησης του καθηγητή, κατά την προηγούμενη σχολική περίοδο, και αν υπάρχει απόλυτα αποδεδειγμένη μείωση του συνολικού αριθμού των ωρών του μαθήματος της ειδικότητας του καθηγητή, η μείωση μπορεί να υπερβαίνει το παραπάνω ποσοστό, όχι όμως πέρα του 50%.
4. Αύξηση των ωρών διδασκαλίας, σε κάθε περίπτωση γίνεται ύστερα από συμφωνία των μερών.
Άρθρο 9
Πρόγραμμα διδασκαλίας – Διακοπές διδασκαλίας
1. Το πρόγραμμα διδασκαλίας κάθε καθηγητή συντάσσεται ύστερα από κοινή συμφωνία. Σε περίοδο εξετάσεων ή άλλων σοβαρών αιτίων, μπορεί να γίνεται νέο πρόγραμμα, πάλι με κοινή συμφωνία.
2. Η διδακτική ώρα ορίζεται σε 45 λεπτά. Μεταξύ δύο διδακτικών ωρών διενεργείται διάλειμμα 10 λεπτών.
3. Προγραμματισμένες ώρες διδασκαλίας, που δεν πραγματοποιούνται για λόγους που αφορούν το φροντιστήριο, ενώ ο καθηγητής βρίσκεται στη θέση του, αμείβονται ως χρόνος πραγματικής εργασίας και δεν υπάρχει υποχρέωση του καθηγητή για αναπλήρωσή τους. Εάν όμως ο καθηγητής έχει προειδοποιηθεί έγκαιρα, τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα, οι ώρες αυτές αναπληρώνονται εντός της αυτής ή το πολύ εντός της επόμενης εβδομάδας και εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό αμείβονται κατά το ήμισυ.
4. Κατά το χρονικό διάστημα από 24/12 μέχρι και την 2/1 του επομένου έτους οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες δικαιούμενοι των αποδοχών τους που προκύπτουν βάσει του προγράμματος των αντίστοιχων ημερών. Από 3/1 μέχρι και 5/1 οι καθηγητές υποχρεούνται να προσφέρουν κανονικά την προγραμματισμένη εργασία τους, εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ των μερών. Αν οι ώρες εργασίας από 3/1 έως 5/1 είναι περισσότερες από τις ώρες του κανονικού προγράμματος, για τις επί πλέον αυτές ώρες καταβάλλεται ανάλογη πρόσθετη αμοιβή.
5. Κατά το χρονικό διάστημα από τη Μ. Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα κάθε έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες δικαιούμενοι των αποδοχών τους που προκύπτουν βάσει του προγράμματος των αντίστοιχων ημερών. Μετά την Τρίτη του Πάσχα το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία των μερών.
6. Κατά τις ημέρες αργίας που ορίζονται στο β.δ. 748/66 και κατά την Καθαρή Δευτέρα και την εορτή του Αγίου Πνεύματος, την 17η Νοεμβρίου, την 30η Ιανουαρίου και την 1η Μαΐου κάθε έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δικαιούμενοι των αντίστοιχων αποδοχών τους, βάσει του προγράμματος.
Άρθρο 10
Λύση εργασιακών συμβάσεων
1. Η σύμβαση εργασίας των καθηγητών λύεται, αν μεν είναι ορισμένου χρόνου, χωρίς άλλη διατύπωση, αν δε είναι αορίστου χρόνου με την τήρηση των διατάξεων του Ν. 3198/55, περί καταγγελίας των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας.
2. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου προ του χρόνου που έχει συμφωνηθεί, με ευθύνη οποιουδήποτε των μερών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 672 επ. ΑΚ.
3. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να προειδοποιούν τους καθηγητές, με τους οποίους είχαν συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου το προηγούμενο διδακτικό έτος, για τη μη ανανέωση των συμβάσεών τους, μέχρι και την 10η Ιουλίου κάθε έτους. Αν η σύμβαση αυτή δεν ανανεωθεί, με ευθύνη του εργοδότη, ο καθηγητής δικαιούται αποζημίωση ίση με τις αποδοχές ενός μέσου μηνιαίου μισθού, του προηγούμενου διδακτικού έτους. Την αποζημίωση αυτή δικαιούνται καθηγητές που είχαν εργασθεί στο φροντιστήριο από το οποίο απολύονται, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διδακτικού έτους, τουλάχιστον για δύο μήνες.
4. Με γνώμονα την προστασία της μητρότητας, εάν λήξει η σύμβαση εργασίας καθηγήτριας λόγω περάτωσης του διδακτικού έτους καθόν χρόνο αυτή είναι έγκυος, δικαιούται να ζητήσει την επαναπρόσληψή της κατά το επόμενο διδακτικό έτος τουλάχιστον για τα 3/5 του μέσου όρου του ωραρίου που δίδαξε αυτή κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος. Το δικαίωμα αυτό δεν υφίσταται εάν το σχετικό μάθημα πάψει να διδάσκεται από το φροντιστήριο κατά το επόμενο διδακτικό έτος.
5. Η απασχόληση καθηγητών με σύμβαση ορισμένου χρόνου αποδεικνύεται από σχετική έγγραφη συμφωνία των μερών. Στην αντίθετη περίπτωση η σύμβαση εργασίας είναι αορίστου χρόνου.
Άρθρο 11
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ ή ΔΑ, κανονισμούς εργασίας, έθιμα, κ.λπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από 9-03-2006, εκτός από τις επιμέρους διατάξεις της, όπου ρητώς ορίζεται διαφορετικά.