ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Δ.Α. 12/2005)Αθήνα, 13 Μαΐου 2005 Αρ.Πρωτ.: 1154
Προς:
1. Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), Χαλκοκονδύλη 13, 104 32 Αθήνα
2. Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.) , Βελβενδού 51, 11364 Αθήνα (Υπόψη κου Γεωργίου Χατζητέγα)
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12 /2005
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
1. Με βάση το Ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, κληρώθηκα Διαιτητής, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας, πλην του Ν. Αττικής, μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων με την επωνυμία Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) και της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Ομοσπονδία Επαγγελματιών Φροντιστών Ελλάδας (Ο.Ε.Φ.Ε.).
2. Η προσφυγή στη Διαιτησία έγινε από τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, με βάση το άρθρο 16 παρ. 1γ του Ν. 1876/90, λόγω αποδοχής από αυτήν της πρότασης του Μεσολαβητή την οποία απέρριψε η εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση.
3. Στις 18/04/2005 ανέλαβα τα καθήκοντα του Διαιτητή.
4. Προκειμένου να καταλήξω στην απόφασή μου, κάλεσα σε κοινή συνάντηση στις 21.04.2005 στα γραφεία του ΟΜΕΔ στην Αθήνα, τους εκπροσώπους των μερών για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Στη συνάντηση αυτή προσήλθαν οι εκπρόσωποι των μερών, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι και ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους, ενώ η εργατική πλευρά, κατέθεσε και σχετικό υπόμνημα. Επίσης, στις 26.04.2005 πραγματοποιήθηκε κατ΄ ιδίαν συνάντηση με την εργοδοτική πλευρά.
5. Έλαβα επίσης υπόψη μου τα εξής:
α. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο Διαιτησίας.
β. Την από 07.04.2005 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων προς τον ΟΜΕΔ για προσφυγή στη Διαιτησία.
γ. Την από 29.03.2005 Πρόταση Μεσολάβησης της Μεσολαβητού κ. Β. Γεωργακοπούλου και το σκεπτικό της.
δ. Την από 18.02.2005 αίτηση μεσολάβησης προς τον ΟΜΕΔ της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων.
ε. Την από 31.01.2005 εξώδικη καταγγελία της 12/2004 καθώς και της πρόσκλησης της ως άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων προς την εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση για απευθείας διαπραγματεύσεις, οι οποίες απέβησαν άκαρπες.
στ. Την 12/2004 Δ.Α. «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας, πλην του Ν. Αττικής».
ζ. Τις γενικότερες ρυθμίσεις της ΕΓΣΣΕ για τα έτη 2004 – 2005 όπου προβλέπονται για το έτος 2005 αύξηση 2,2% από την 01.01.2005 και επιπλέον αύξηση 3,3% από την 01.09.2005.
η. Την τελική εξέλιξη του πληθωρισμού σε μέσα επίπεδα για το έτος 2004 (2,9%) καθώς και τις πρόσφατες διαθέσιμες εκτιμήσεις για την εξέλιξή του κατά το έτος 2005 (άνω του 3,3% σε μέσα επίπεδα έτους, κατά τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος).
θ. Την αναγκαιότητα συνεκτίμησης της οικονομικής κατάστασης των εργοδοτών που καλύπτει η παρούσα, γεγονός που δεν επιτρέπει την άμεση και πλήρη εξομοίωση των όρων αμοιβής και εργασίας μεταξύ των εργαζομένων καθηγητών στα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης της χώρας, πλην του Ν. Αττικής και των εργαζομένων στο Ν. Αττικής.
Παράλληλα όμως θα πρέπει να περιορισθεί σταδιακά η υφιστάμενη σήμερα απόκλιση μεταξύ των μισθολογίων που ισχύουν για τους εργαζόμενους καθηγητές στα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης στην υπόλοιπη χώρα και στο Ν. Αττικής, ώστε αυτή να κυμανθεί σε ένα πιο ισορροπημένο επίπεδο.
ι. Το εύλογο της ισχύος και σε εθνικό επίπεδο των ρυθμίσεων του άρθρου 7 παρ. 4 και του άρθρου 10 παρ. 4 της 33/2004 (Φροντιστήρια Ν. Αττικής) για τις φροντιστηριακές σημειώσεις και για την προστασία της μητρότητας.
6. Με βάση όσα εκτέθηκαν η ΑΠΟΦΑΣΗ μου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στους όρους της παρούσας υπάγονται οι καθηγητές όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.
Καθηγητής φροντιστηρίου, κατά την έννοια της παρούσας, θεωρείται εκείνος που είναι εφοδιασμένος νόμιμα με άδεια διδασκαλίας σε φροντιστήριο.
Άρθρο 2
Αποδοχές
Ο βασικός μηνιαίος μισθός των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται 21 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, ορίζεται από 01.05.2005 σε 756,54 ευρώ.
Για διευκόλυνση υπολογισμού των αποδοχών, των με ωρομίσθιο αμειβόμενων καθηγητών, αυτό ορίζεται ως κλάσμα του μηνιαίου μισθού δια του αριθμού 88, ήτοι από 01.05.2005 σε 8,60 ευρώ.
Σε περίπτωση απασχόλησης των πιο πάνω εργαζομένων για περισσότερες ή λιγότερες από 21 ώρες την εβδομάδα οι αποδοχές υπολογίζονται σε αντιστοιχία με την ανά ώρα αμοιβή των ωρών διδασκαλίας.
Άρθρο 3
Επιδόματα
Στους προηγούμενους εργαζόμενους χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα που υπολογίζονται στο βασικό μηνιαίο μισθό και το ωρομίσθιο.
1. Επίδομα πολυετίας, σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας καθηγητού σε οποιοδήποτε εργοδότη και μέχρι 5 (πέντε) τριετίες.
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικών βεβαιώσεων του προηγούμενου ή των προηγούμενων εργοδοτών, ιδιοκτητών φροντιστηρίων, ή με προσκόμιση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου ΙΚΑ, εάν από αυτό αποδεικνύεται η απασχόληση του εργαζόμενου ως καθηγητή.
Για τον υπολογισμό της πολυετίας ως έτος εργασίας θεωρείται το ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή απασχόληση τουλάχιστον 9 μηνών.
2. Επίδομα γάμου, σε ποσοστό 10%. Δικαιούχοι του επιδόματος γάμου είναι και οι άγαμοι γονείς, καθώς και οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι ( άρθρ. 20 Ν. 1849/89 ).
3. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών: στους κατόχους MASTER ή Διδακτορικού Διπλώματος καταβάλλεται επίδομα 8% και 12% αντίστοιχα.
Άρθρο 4
Επιδόματα Xριστoυγέννων – Πάσχα – Θερινής άδειας
Στους καθηγητές που υπάγονται στην παρούσα, ανεξάρτητα εάν συνδέονται με εργασιακή σχέση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καταβάλλονται επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 19040/1981, όπως ισχύει και χορηγείται άδεια ή αποζημίωση άδειας, σύμφωνα με τις περί αυτών διατάξεις της εργατικής ,νομοθεσίας όπως ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 5
Απασχόληση κατά Κυριακές και Αργίες
Σε περίπτωση απασχόλησης των καθηγητών κατά τις Κυριακές και τις αργίες, οι αντίστοιχες αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες κατά 75%.
Άρθρο 6
Καταβολή αποδοχών
Οι αποδοχές καταβάλλονται δεδουλευμένες μέχρι την 5η του επόμενου μηνός και η καταβολή τους αποδεικνύεται με τη χορήγηση σχετικής εξοφλητικής απόδειξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3227/2004.
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις και δικαιώματα
1. Για την καταβολή των αποδοχών ο καθηγητής εκτός των ωρών διδασκαλίας, έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
Να βρίσκεται στο φροντιστήριο τις ώρες που καθορίζει το πρόγραμμά του, 5 (πέντε) τουλάχιστον πρώτα λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος και να εισέρχεται στην αίθουσα διδασκαλίας αμέσως μετά το κτύπημα του κουδουνιού.
Να δίνει πληροφορίες στους γονείς για την πρόοδο των μαθητών του, σε χρόνο που καθορίζεται από τη διεύθυνση του φροντιστηρίου, ύστερα από σχετική συνεννόηση μαζί του και πάντως εκτός των ωρών διδασκαλίας του καθηγητή, αλλά σε χρόνο που συνάπτεται με αυτές.
Να επιτηρεί τους μαθητές κατά το χρόνο των διαγωνισμάτων του φροντιστηρίου, στα πλαίσια του συμφωνημένου ωραρίου. Εάν η επιτήρηση γίνεται εκτός του συμφωνημένου ωραρίου θα καταβάλλεται το ανάλογο ωρομίσθιο.
2. Δεν επιτρέπεται στους καθηγητές, χωρίς την έγγραφη συμφωνία του εργοδότη, να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές του φροντιστηρίου, στο οποίο εργάζονται. Επίσης, δεν επιτρέπεται σ΄ αυτούς να προβαίνουν σε πράξεις ανταγωνιστικές της δραστηριότητας του φροντιστηρίου.
3. Απαγορεύεται στους εργοδότες να προβαίνουν σε πράξεις και ενέργειες που δυσχεραίνουν τη συνδικαλιστική δραστηριότητα των μελών του Συλλόγου Καθηγητών.
4. Οι σημειώσεις των καθηγητών αναπαράγονται με δαπάνη του εργοδότη και διανέμονται δωρεάν στους μαθητές. Αυτές, εφόσον είναι πρωτότυπες, φέρουν στο εξώφυλλο, εκτός από την επωνυμία του φροντιστηρίου, και το όνομα του καθηγητή ή των επιμελητών της έκδοσης.
5. Παράβαση των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου, από οποιοδήποτε μέρος, θεωρείται μονομερής καταγγελία της σύμβασης με υπαιτιότητά του και επιφέρει τις από το νόμο συνέπειες.
Άρθρο 8
Αριθμός διδακτικών ωρών
1. Ο αριθμός των διδακτικών ωρών των καθηγητών καθορίζεται με κοινή συμφωνία.
2. Ελάχιστος εβδομαδιαίος αριθμός διδακτικών ωρών είναι ο μέσος όρος των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών που πραγματοποίησε ο καθηγητής μέχρι την 15η Νοεμβρίου, εφόσον απασχολείται από τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ή μέχρι την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα, από την ημέρα της πρόσληψης, εάν προσλήφθηκε μετά την 1η Οκτωβρίου.
3. Μείωση του αριθμού των ωρών διδασκαλίας και μέχρι ποσοστού 20%, στρογγυλοποιημένου αναλόγως του μεγέθους του κλάσματος, προς τα άνω ή κάτω, είναι δυνατή, μονομερώς, από τον εργοδότη, εάν υπάρξει μείωση των συνολικών ωρών του φροντιστηρίου, στα μαθήματα της ειδικότητας κάθε καθηγητή.
4. Σε κάθε νέο διδακτικό έτος, στο ίδιο φροντιστήριο, ο μικρότερος αριθμός διδακτικών ωρών, σε κάθε καθηγητή, είναι αυτός που υπήρχε στα μέσα του μήνα που έπεται αυτού της πρόσληψης.
Μείωση των ωρών αυτών μπορεί να γίνει με κοινή συμφωνία των μερών, είτε μονομερώς από τον εργοδότη, μέχρι 20% σε σχέση με τις μέσες ώρες απασχόλησης του καθηγητή, κατά την προηγούμενη σχολική περίοδο, και αν υπάρχει απόλυτα αποδεδειγμένη μείωση του συνολικού αριθμού των ωρών του μαθήματος της ειδικότητας του καθηγητή, η μείωση μπορεί να υπερβαίνει το παραπάνω ποσοστό όχι όμως πέρα του 50%.
5. Αύξηση των ωρών διδασκαλίας, σε κάθε περίπτωση, γίνεται ύστερα από συμφωνία των μερών.
Άρθρο 9
Πρόγραμμα διδασκαλίας – Διακοπές διδασκαλίας
1. Το πρόγραμμα διδασκαλίας κάθε καθηγητή συντάσσεται ύστερα από κοινή συμφωνία. Σε περίοδο εξετάσεων ή άλλων σοβαρών αιτίων, μπορεί να γίνεται νέο πρόγραμμα, πάλι με κοινή συμφωνία.
2. Η διδακτική ώρα ορίζεται σε 45 λεπτά. Μεταξύ δύο διδακτικών ωρών .διενεργείται διάλειμμα 10 λεπτών.
3. Προγραμματισμένες ώρες διδασκαλίας, που δεν πραγματοποιούνται. για λόγους που αφορούν το φροντιστήριο, ενώ ο καθηγητής βρίσκεται στη θέση του, αμείβονται ως χρόνος πραγματικής εργασίας και δεν υπάρχει υποχρέωση του καθηγητή για αναπλήρωσή τους. Εάν όμως ο καθηγητής έχει προειδοποιηθεί έγκαιρα, τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα, οι ώρες αυτές αναπληρώνονται εντός της αυτής ή το πολύ εντός της επόμενης εβδομάδας και εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό αμείβονται κατά το ήμισυ.
4. Κατά το χρονικό διάστημα από 24/12 μέχρι και την 2/1 του επόμενου έτους οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες δικαιούμενοι των αποδοχών τους που προκύπτουν βάσει του προγράμματος των αντίστοιχων ημερών. Από 3/1 μέχρι και 5/1 οι καθηγητές υποχρεούνται να προσφέρουν κανονικά την προγραμματισμένη εργασία τους, εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ των μερών. Αν οι ώρες εργασίας από 3/1 έως 5/1 είναι περισσότερες από τις ώρες του κανονικού προγράμματος, για τις επί πλέον αυτές ώρες καταβάλλεται ανάλογη πρόσθετη αμοιβή.
5. Κατά το χρονικό διάστημα από την Μ. Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα κάθε έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες δικαιούμενοι των αποδοχών τους που προκύπτουν βάσει του προγράμματος των αντιστοίχων ημερών. Μετά την Τρίτη του Πάσχα το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία των μερών.
6. Κατά τις ημέρες αργίας που ορίζονται στο Β.Δ. 748/66 και κατά την Καθαρή Δευτέρα και την εορτή του Αγίου Πνεύματος, την 17η Νοεμβρίου, την 30η Ιανουαρίου και την 1η Μαΐου, κάθε έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δικαιούμενοι των αντίστοιχων αποδοχών τους, βάσει του προγράμματος.
Άρθρο 10
Λύση εργασιακών συμβάσεων
1. Η σύμβαση εργασίας των καθηγητών λύεται, αν μεν είναι ορισμένου χρόνου, χωρίς άλλη διατύπωση, αν δε είναι αόριστου χρόνου με την τήρηση των διατάξεων του Ν. 3198/55, περί καταγγελίας των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας.
2. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου προ του χρόνου που έχει συμφωνηθεί, με ευθύνη οποιουδήποτε των μερών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 672 επ. ΑΚ.
3. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να προειδοποιούν τους καθηγητές, με τους οποίους είχαν συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου το προηγούμενο διδακτικό έτος, για την μη ανανέωση των συμβάσεών τους, μέχρι και την 10η Ιουλίου κάθε έτους. Αν η σύμβαση αυτή δεν ανανεωθεί, με ευθύνη του εργοδότη, ο καθηγητής δικαιούται αποζημίωση ίση με τις αποδοχές ενός μέσου μηνιαίου μισθού, του προηγούμενου διδακτικού έτους. Την αποζημίωση αυτή δικαιούνται καθηγητές που είχαν εργασθεί στο φροντιστήριο από το οποίο απολύονται, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διδακτικού έτους, τουλάχιστον για δύο μήνες.
4. Με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία της μητρότητας συμφωνείται ότι σε περίπτωση εγκυμοσύνης καθηγήτριας, εφόσον αυτή καταστεί έγκυος κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της, ο εργοδότης υποχρεούται να την επαναπροσλάβει για το επόμενο διδακτικό έτος και τουλάχιστο για τα 3/5 του ωραρίου που δίδαξε η καθηγήτρια κατά το τελευταίο διδακτικό έτος που εργάστηκε. Η κατά τα ανωτέρω υποχρέωση επαναπρόσληψης δεν ισχύει, εάν δεν προσληφθεί κανένας καθηγητής στο φροντιστήριο για το αντίστοιχο μάθημα.
5. Η απασχόληση καθηγητών με σύμβαση ορισμένου χρόνου αποδεικνύεται από σχετική έγγραφη συμφωνία των μερών. Στην αντίθετη περίπτωση η σύμβαση εργασίας είναι αόριστου χρόνου.
Άρθρο 11
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. κανονισμούς εργασίας, έθιμα κ.λ.π., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 19/02/2005, εκτός από τις επιμέρους διατάξεις της, όπου ρητώς ορίζεται διαφορετικά.