(Δ.Α. 42/2010 – Π.Κ. 21 / 29-9-2010)
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Α. 42/2010 για τους εκπαιδευτικούς ιδιωτικών φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας (Π.Κ. 21/29-9-2010)
Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 24, 2010, 12:00 ΠΜ
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Αρ. Πρωτ.: 1762

Προς:

1. Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), Χαλκοκονδύλη 13, 104 32 Αθήνα
2. Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.), Σόλωνος 142 (1ος όροφος), Αθήνα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2010

Με αίτηση της προς τον Ο.ΜΕ.Δ. η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος ζήτησε στις 20.8.2010 την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, επειδή αποδέχθηκε την πρόταση Μεσολάβησης, η οποία απορρίφθηκε από την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, ώστε να υπάρξει για το 2010 συλλογική ρύθμιση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών στα ιδιωτικά φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης όλης της χώρας.
Στις 6.09.2010 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 1876/1990 και από τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών επιλέχθηκα με κλήρωση για να επιλύσω την ανωτέρω συλλογική διαφορά εργασίας.
Στις 13.09.2010 ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Διαιτητής και απέστειλα πρόσκληση προς τα μέρη. Στη συνάντηση της 15ης Σεπτεμβρίου 2010 παρέστησαν και τα δύο μέρη με εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους και ανέπτυξαν τις απόψεις τους.
Αφού έλαβα υπόψη:
Ότι η προσφυγή στη Διαιτησία νόμιμα έγινε μονομερώς από την εργατική πλευρά, η οποία απεδέχθη την πρόταση της Μεσολαβήτριας που απέρριψε η εργοδοτική πλευρά.

Την από 28.4.2010 έγγραφη καταγγελία της προηγούμενης συλλογικής ρύθμισης (σ.σ.ε. από 3.7.2009).

Ότι η καταγγελία κοινοποιήθηκε στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Τα αιτήματα της εργατικής πλευράς, όπως αυτά εκφράσθηκαν στο κείμενο της καταγγελίας – πρόσκλησης σε διαπραγματεύσεις.

Τις θέσεις της εργοδοτικής πλευράς που εκφράσθηκαν τόσο στο στάδιο της διαιτησίας, όσο και στο στάδιο της μεσολάβησης και στο σχετικό υπόμνημά της.

Τις διατάξεις του ν. 3871/2010.

Τα λεχθέντα κατά τη διάρκεια της μιας κοινής συναντήσεως.

Τη με αριθμό 12876.2010 πρόταση της μεσολαβήτριας Παν. Σαλίμπα.

Όλα τα υπόλοιπα έγραφα του φακέλου.

Το γεγονός ότι η κατάθεση των αποδοχών σε τραπεζικό λογαριασμό θα συμβάλει στη διαφάνεια των εργασιακών σχέσεων και δεν προκαλεί ιδιαίτερη δυσχέρεια.

Το γεγονός ότι, επί του παρόντος, κρίνεται σκόπιμο να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι από το μήνα Ιούλιο τη δυνατότητα απασχόλησής τους, στο ίδιο φροντιστήριο.

Κατέληξα στην ακόλουθη απόφαση
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στους όρους της παρούσας υπάγονται οι καθηγητές όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.
Καθηγητής Φροντιστηρίου κατά την έννoια της παρούσας, θεωρείται εκείνος που είναι εφοδιασμένος νόμιμα με άδεια διδασκαλίας σε φροντιστήριο.

Άρθρο 2

Αποδοχές

Ο βασικός μηνιαίος μισθός των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται 21 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, παραμένει σταθερός μέχρι 27.3.2011 σε 976 Ευρώ.
Για διευκόλυνση υπολογισμού των αποδοχών, των με ωρομίσθιο αμειβομένων καθηγητών, αυτό ορίζεται ως κλάσμα του μηνιαίου μισθού δια του αριθμού 88, ήτοι σε 11,09 Ευρώ.

Σε περίπτωση απασχόλησης των πιο πάνω εργαζομένων για περισσότερες ή λιγότερες από 21 ώρες την εβδομάδα οι αποδοχές υπολογίζονται σε αντιστοιχία με την ανά ώρα αμοιβή των ωρών διδασκαλίας.

Άρθρο 3

Καταβολή αποδοχών

Οι αποδοχές καταβάλλονται δεδουλευμένες μέσω τραπεζικού λογαριασμού μέχρι την 5η του επομένου μηνός και η καταβολή τους αποδεικνύεται με τη χορήγηση σχετικής εξοφλητικής απόδειξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3227/2004.

Άρθρο 4

Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 3-7-2009 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 51/10.9.2009), εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΣΣΕή Δ.Α., Κανονισμούς Εργασίας, Έθιμα κ.λπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 27.3.2010.