(Π.Κ. 51 / 10-9-2009)
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΣυλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας. (Π.Κ. 51 – 10/9/2009)
Στην Αθήνα, σήμερα στις 3/7/2009 μεταξύ αφενός της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αριθμ. 13 και εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. Μιχάλη Κουρουτό, Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΟΙΕΛΕ και Δημήτριο Κάζαγλη, Γενικό Γραμματέα του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ και αφετέρου της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (Ο.Ε.Φ.Ε), που εδρεύει στην Δροσιά, οδός Πετρίδη, αριθμ. 1 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του ΔΣ αυτής, κ. Μιχαήλ Αμοιραδάκη, όλων νομίμως εξουσιοδοτημένων, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στους όρους της παρούσας υπάγονται οι καθηγητές όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης που λειτουργούν σε όλη την χώρα.
Καθηγητής Φροντιστηρίου, κατά την έννοια της παρούσας, θεωρείται εκείνος που είναι εφοδιασμένος νόμιμα με άδεια διδασκαλίας σε φροντιστήριο.
Αρθρο 2
Αποδοχές
Ο βασικός μηνιαίος μισθός των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται 21 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, ορίζεται από 27/3/2009 σε 952 ευρώ και από 1/9/2009 σε 976 ευρώ.
Για διευκόλυνση υπολογισμού των αποδοχών, των με ωρομίσθιο αμειβόμενων καθηγητών, αυτό ορίζεται ως κλάσμα του μηνιαίου μισθού διά του αριθμού 88, ήτοι από 27/3/2009 σε 10,82 ευρώ και από 1/9/2009 σε 11.09 ευρώ.
Σε περίπτωση απασχόλησης των πιο πάνω εργαζομένων για περισσότερες ή λιγότερες από 21 ώρες την εβδομάδα οι αποδοχές υπολογίζονται σε αναντιστοιχία με την ανά ώρα αμοιβή των ωρών διδασκαλίας.
Αρθρο 3
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Δ.Α. 29/2008, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΣΣΕ ή ΔΑ, Κανονισμούς Εργασίας, Έθιμα, κλπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 4
Εναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 27/3/2009, εκτός από τις επιμέρους διατάξεις της, όπου ρητώς ορίζεται διαφορετικά.