(Δ.Α. 29 /2007 – Π.Κ. 10 / 24-7-2008) 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Δ.Α 29/2008 Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας. (Π.Κ. 10/24-7-2008)
Η παρούσα συλλογική διαφορά μεταξύ της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) και της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.), αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
Η εργατική πλευρά, αφού κατήγγειλε την προηγούμενη ρύθμιση (την 32/2007 Δ.Α.), είχε επιδιώξει την κατάρτιση νέας Σ.Σ.Ε. για το έτος 2008, με απευθείας διαπραγματεύσεις με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.) οι οποίες απέβησαν άκαρπες.
Κατόπιν αυτού, με την αριθμ. πρωτ. 60/5-3-2008 αίτησή της, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), είχε ζητήσει την παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης. Η μεσολάβηση πραγματοποιήθηκε και έληξε με την υποβολή πρότασης μεσολάβησης από την μεσολαβήτρια κα Γεωργακοπούλου, η οποία έγινε δεκτή από την εργατική πλευρά και απερρίφθη από την εργοδοτική πλευρά.
Στην συνέχεια, η εργατική πλευρά ζήτησε να προχωρήσει η υπόθεση στην διαιτησία. Με την 014/15-5-2008, αίτηση, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) υπέβαλε αίτηση διαιτησίας για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς μεταξύ αυτής και της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Στις 28-5-2008 κληρώθηκα διαιτητής για την παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας στην ως άνω υπόθεση.
Με γραπτή πρόσκλησή μου προς τα μέρη της συλλογικής διαφοράς έγιναν δύο κοινές συναντήσεις, στις 1-7-2008 και στις 8-7-2008, στις οποίες προσήλθαν και οι δύο πλευρές.
Στην συνάντηση της 1ης Ιουλίου 2008
 το αντικείμενο της συλλογικής διαφοράς εντοπίσθηκε στα αιτήματα της εργατικής πλευράς και ιδίως στα ακόλουθα:
– αύξηση των αμοιβών και ιδίως εξίσωση με τις αμοιβές που έχουν χορηγηθεί με την ΣΣΕ για τα φροντιστήρια του νομού Αττικής
– αύξηση των ημερών αργίας, κατά 1 ημέρα στις διακοπές του Πάσχα και 1 ημέρα στις διακοπές των Χριστουγέννων
– πρόσληψη με πλήρες ωράριο, άλλως για 50% των ωρών διδασκαλίας του προγράμματος
– συμμετοχή στα σεμινάρια, όπως διατυπώθηκε στην πρόταση της μεσολάβησης
 η εργοδοτική πλευρά έθεσε, μεταξύ άλλων, και το θέμα οργάνωσης του επαγγέλματος και ιδίως το αίτημά της για δημιουργία μητρώου διδασκόντων-καθηγητών, που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα.
Στη συνάντηση της 8-7-2008, το αντικείμενο της συζήτησης εντοπίσθηκε στα θέματα που είχε θέσει η εργατική πλευρά στην προηγούμενη κοινή συνάντηση. Συγκεκριμένα:
 η εργοδοτική πλευρά διατύπωσε τις ακόλουθες θέσεις:
– ως προς τις ετήσιες αυξήσεις των αποδοχών, η προταθείσα από τη μεσολαβήτρια αύξηση κατά 7,11% κρίνεται πολύ υψηλή για τις δυνατότητες της εργοδοτικής πλευράς, διότι τα φροντιστήρια εκτός Αττικής λειτουργούν με τμήματα μέχρι 8 παιδιά, κατά μέσο όρο δε πολύ λιγότερα.
– όσον αφορά το αίτημα για εξομοίωση με τις αποδοχές των φροντιστηρίων Αττικής, η εργοδοτική πλευρά έκρινε ότι τέτοια αύξηση θα ήταν απολύτως εξωπραγματική και καταστροφική για τα φροντιστήρια εκτός Αττικής.
– όσον αφορά τη ρύθμιση για τα σεμινάρια, αφ’ ενός δεν θα έπρεπε να αφορά τα επιδοτούμενα σεμινάρια, όπου οι συμμετέχοντες αμείβονται σύμφωνα με τα δεδομένα της επιδότησης, αφ’ ετέρου κάθε απασχόληση των εργαζομένων καλύπτεται από το άρθρο 2 της ισχύουσας ΣΣΕ.
– όσον αφορά το αίτημα για αύξηση των ημερών διακοπών τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, αυτό το αίτημα αφορά ακριβώς για τις ημέρες όπου εντατικοποιούνται τα μαθήματα στα φροντιστήρια, κατ’ απαίτησιν των μαθητών και των γονέων τους. Τέλος
– σχετικά με το αίτημα για απασχόληση κατά πλήρες ωράριο ή έστω κατά 50% των ωρών του προγράμματος ανά μάθημα, η θέση της εργοδοτικής πλευράς είναι ότι είναι ανέφικτη τέτοια οργάνωση, που δεν αναταποκρίνεται ούτε στις πραγματικές ανάγκες του φροντιστηρίου ούτε στη φύση της εργασίας.
– ως προς την έναρξη ισχύος της Δ.Α., η εργοδοτική πλευρά πρότεινε να αρχίσει από 1-9-2008.
 Οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς δήλωσαν τα ακόλουθα:
– συμφωνούν η συμμετοχή σε επιδοτούμενα σεμινάρια να αμείβεται κατά τους όρους της επιδότησης και δήλωσαν ότι η συμμετοχή σε αυτά δεν μπορεί να αποτελεί υποχρέωση του εργαζομένου και
– ζήτησαν να γίνουν δεκτά τα αίτηματά τους.
Εφόσον τα μέρη της συλλογικής διαφορά διαπίστωσαν ότι δεν χρειάζεται να συνεχισθούν περαιτέρω οι διαπραγματεύσεις, δεν επιτεύχθηκε σύγκλιση και συμφωνία μεταξύ των μερών ούτε διαφαίνεται δυνατότητα προσέγγισης και υπογραφής ΣΣΕ, εκδίδω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1876/90, την παρούσα διαιτητική απόφαση για την επίλυση της συγκεκριμένης συλλογικής διαφοράς.
Για να καταλήξω στην Δ.Α. έλαβα υπόψη όσα αναπτύχθηκαν προφορικά στις συναντήσεις των μερών και τα ακόλουθα στοιχεία:
– Την καταγγελθείσα 32/2007 Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
– Τα από 1-7-2008 και 8-7-2008 πρακτικά διαιτησίας,
– Την από 5-5-2008 πρόταση μεσολάβησης της κυρίας Γεωργακοπούλου και γενικότερα τον όλο φάκελο της μεσολάβησης,
– τις διεκδικήσεις, προτάσεις, αντιπροτάσεις και επιχειρήματα της εργατικής και της εργοδοτικής πλευράς, όπως αυτές διατυπώθηκαν εγγράφως στα έγγραφα που περιέχονται στο φάκελλο και όπως αναπτυχθηκαν προφορικά κατά τη διάρκεια της διαιτησίας
– τα πάσης φύσεως δεδομένα που επικαλέστηκαν τα μέρη
– τα στοιχεία και υπομνήματα που κατέθεσαν τα μέρη και όλα τα έγγραφα που περιέχονται στο φάκελλο
– Το γεγονός ότι το αίτημα της εργοδοτικής πλευράς για τη δημιουργία μητρώου διδασκόντων-καθηγητών που διδάσκου σε ιδιαίτερα μαθήματα, αφορά τους εργαζόμενους που δεν υπάγονται στην παρούσα.
– Τα ακόλουθα συγκριτικά στοιχεία:
 Την από 2-4-2008 ΕΓΣΣΕ σύμφωνα με την οποία κατώτατα όρια αποδοχών μισθών και ημερομισθίων ανειδίκευτών εργατών και υπαλλήλων σε όλη τη χώρα αυξάνονται από 1-1-2008 κατά 3,45%, από 1-9-2008 κατά 3% και περαιτέρω από 1-5-2009 κατά 5,5%.
 Την Δ.Α. 11/2008 από 29-5-2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας, με την οποία μεταξύ άλλων χορηγήθηκαν αυξήσεις βασικών μισθών από 1-1-2008 κατά 3,5%, από 1-9-2008 κατά 3,2% από 1-1-2009 κατά 2,5% και από 1-9-2009 κατά 4%, καθώς και επέκταση επιδομάτων.
 Την ΣΣΕ για τους εργαζόμενους σε φροντιστήρια του νομού Αττικής, στην οποία προβλέπονται σημαντικά υψηλότερες αποδοχές για τους εργαζόμενους. Αυτή η ΑΣΣΕ, ως τοπικής ισχύος μπορεί να περιέχει ρυθμίσεις ευνοϊκότερες της πανελλαδικής ΣΣΕ και να ανταποκρίνεται στις ειδικές συνθήκες του Ν. Αττικής. Έστω και αν η οικονομική κατάσταση των εργοδοτών που καλύπτει η παρούσα δεν επιτρέπει την βελτίωση των όρων αμοιβής και εργασίας έτσι ώστε να εξομοιωθούν πλήρως με αυτές των εργαζομένων καθηγητών στα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης στο Ν. Αττικής, αυτή η ΣΣΕ αποτελεί ένα κρίσιμο συγκριτικό στοιχείο για τη διαμόρφωση της παρούσας.
 Όσον αφορά την ΔΑ 4/23-1-2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται σε κέντρα ξένων γλωσσών (την οποία επικαλέσθηκε η εργοδοτική πλευρά), σημειώνονται τα ακόλουθα: Αυτή η ΔΑ δεν μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο συγκριτικό στοιχείο, ούτε ως προς το ποσοστό αυξήσεων ούτε ως προς τη δομή των αμοιβών για τους ακόλουθους λόγους:
– Με αυτή τη ΔΑ ορίσθηκαν, μεταξύ άλλων, αυξήσεις από 1-9-2007 κατά 3,2%, και από 1-3-2008 κατά 2%. Η Δ.Α. λήγει την 31-8-2008 και κατά συνέπεια πιθανόν να συμφωνηθούν περαιτέρω αυξήσεις από 1-9-2008.
– Το επίδομα πολυετίας αυτής της Δ.Α. είναι σημαντικά διαφορετικό και ευνοϊκότερο για την εργατική πλευρά, αφού ορίζονται 5 κλιμάκια 27 μηνών υπηρεσίας, 1 κλιμάκιο 30 μηνών υπηρεσίας και 4 κλιμάκια 36 μηνών υπηρεσίας με 5% ανά κλιμάκιο (έναντι 5 τριετιών της παρούσας).
– Η Δ.Α. 4/2008, επειδή εκδόθηκε σε συνέχεια της της ΣΣΕ που υπογράφτηκε μεταξύ της ΟΙΕΛΕ και μιας από τις εργοδοτικές οργανώσεις, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO, την 27-11-2007, αποτελεί στην ουσία αντιγραφή της συμφωνηθείσας το Νοέμβριο 2007 ΣΣΕ, όταν οι οικονομικές και λοιπές συνθήκες ήταν όλως διάφορες από αυτές του Ιουλίου 2008.
– Τα ακόλουθα οικονομικά δεδομένα:
 Το γεγονός ότι οι πληθωριστικές τάσεις διαχέονται πέρα από μηνιαίες εξάρσεις σε ευρύτερη διάρκεια του δωδεκαμήνου, καθώς και ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 07-Απριλίου 08, σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 06-Απριλίου 07, παρουσίασε αύξηση 3,5%, έναντι αύξησης 3,0%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.
 Ήδη μετά τη σύναψη της από 2 Απριλίου 2008 ΕΓΣΣΕ 2008-2009, υπήρξαν νεότερες εξελίξεις και προβλέψεις για τον πληθωρισμό του 2008 και του 2009. Ειδικότερα οι πρόσφατες τάσεις επιτάχυνσης του πληθωρισμού αποδεικνύονται μεταξύ άλλων και από το γεγονός ότι από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ.) του μηνός Απριλίου 2008, προς τον αντίστοιχο Δείκτη του Απριλίου 2007 προκύπτει αύξηση 4,4%, ενώ από την ίδια σύγκριση του έτους 2007 προς το 2006 προκύπτει αύξηση 2,5%.Περαιτέρω, από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ.) του μηνός Μαΐου 2008, προς τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαΐου 2007 προκύπτει αύξηση 4,9%, ποσοστό που διατηρείται και κατά τη σύγκριση του ΓΔΤΚ του μηνός Ιουνίου 2008 προς τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2009.
 Το ότι οι πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να παραμείνουν ισχυρές στην διάρκεια του 2008, κυρίως λόγω των συνθηκών στις αγορές καυσίμων, αυξανόμενων εμμέσων φόρων σε προϊόντα πετρελαίου (καύσιμα).
 Το γεγονός ότι διαφαίνεται από σειρά στοιχείων ότι ο πληθωρισμός του 2008 θα ανέλθει μέχρι τέλους του έτους σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά που είχαν προβλεφθεί καθώς και το γεγονός ότι οι τιμές των αγαθών και υπηρεσιών αυξάνονται σημαντικά κατά το τρέχον έτος.
– Το γεγονός ότι η ρύθμιση που περιελήφθη στη μεσολαβητική πρόταση για την υποχρέωση συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια και την αποζημίωσή της, όταν αυτά γίνονται εκτός ωρών εργασίας, με την προσθήκη που συμφωνήθηκε σχετικά με τα επιδοτούμενα σεμινάρια, δεν φάνηκε να δημιουργεί πρόβλημα σε κάποιο από τα μέρη.
– τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας και τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων των ίδιων ή συναφών επαγγελμάτων, που επιβάλλουν τη βελτίωση των όρων αμοιβής και εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, όμως δεν επιτρέπουν πλήρη και άμεση επίλυση των διεκδικήσεων που τέθηκαν από την εργατική πλευρά.
– τις θέσεις και τους ισχυρισμούς της κάθε πλευράς, όπως αυτοί αναπτύχθηκαν κατά τις ως άνω συναντήσεις.
Από όλα τα στοιχεία του φακέλλου και όσα προεξέθεσα, η απόφαση διαιτησίας έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στους όρους της παρούσας υπάγονται οι καθηγητές όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.
Καθηγητής Φροντιστηρίου, κατά την έννοια της παρούσας, θεωρείται εκείνος που είναι εφοδιασμένος νόμιμα με άδεια διδασκαλίας σε φροντιστήριο.
Άρθρο 2
Αποδοχές
Ο βασικός μηνιαίος μισθός των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται 21 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, ορίζεται, από 6-3-2008, σε 880 ευρώ και από 1-8-2008 σε 924 ευρώ.
Για διευκόλυνση υπολογισμού των αποδοχών, των με ωρομίσθιο αμειβόμενων καθηγητών, αυτό ορίζεται ως κλάσμα του μηνιαίου μισθού δια του αριθμού 88, ήτοι από 6-3-2008 σε 10 ευρώ και από 1-8-2008 σε 10,5 ευρώ.
Σε περίπτωση απασχόλησης των πιο πάνω εργαζομένων για περισσότερες ή λιγότερες από 21 ώρες την εβδομάδα, οι αποδοχές υπολογίζονται σε αντιστοιχία με την ανά ώρα αμοιβή των ωρών διδασκαλίας.
Άρθρο 3
Επιδόματα
Στους προηγούμενους εργαζομένους χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα, που υπολογίζονται στο βασικό μηνιαίο μισθό και το ωρομίσθιο.
1. Επίδομα πολυετίας, σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας καθηγητού σε οποιοδήποτε εργοδότη και μέχρι πέντε (5) τριετίες.
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικών βεβαιώσεων του προηγούμενου ή των προηγούμενων εργοδοτών, ιδιοκτητών φροντιστηρίων, ή με προσκόμιση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου ΙΚΑ, εάν από αυτό αποδεικνύεται η απασχόληση του εργαζόμενου ως καθηγητή.
Για τον υπολογισμό της πολυετίας, ως έτος εργασίας θεωρείται το ακαδημαϊκό έτος δηλαδή απασχόληση, τουλάχιστον, 9 μηνών.
2. Επίδομα γάμου, σε ποσοστό 10%. Δικαιούχοι του επιδόματος γάμου είναι και οι έγγαμοι μισθωτοί καθώς και οι άγαμοι γονείς, ως και οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι (άρθρ. 20 ν. 1849/89).
3. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών: στους κατόχους MASTER ή Διδακτορικού Διπλώματος καταβάλλεται επίδομα 8% και 12% αντίστοιχα.
Άρθρο 4
Επιδόματα Χριστουγέννων – Πάσχα – θερινής άδειας
Στους καθηγητές που υπάγονται στην παρούσα, ανεξάρτητα εάν συνδέονται με εργασιακή σχέση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καταβάλλονται επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 19040/1981, όπως ισχύει και χορηγείται άδεια ή αποζημίωση άδειας, σύμφωνα με τις περί αυτών διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας όπως ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 5
Απασχόληση κατά Κυριακές και Αργίες
Σε περίπτωση απασχόλησης των καθηγητών κατά τις Κυριακές και τις αργίες, οι αντίστοιχες αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες κατά 75%.
Άρθρο 6
Καταβολή αποδοχών
Οι αποδοχές καταβάλλονται δεδουλευμένες μέχρι την 5η του επόμενου μηνός και η καταβολή τους αποδεικνύεται με τη χορήγηση σχετικής εξοφλητικής απόδειξης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3227/2004.
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις και δικαιώματα
1. Για την καταβολή των αποδοχών, ο καθηγητής, εκτός των ωρών διδασκαλίας, έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
 Να βρίσκεται στο φροντιστήριο τις ώρες που καθορίζει το πρόγραμμά του, πέντε (5), τουλάχιστον, πρώτα λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος και να εισέρχεται στην αίθουσα διδασκαλίας αμέσως μετά το κτύπημα του κουδουνιού.
 Να δίνει πληροφορίες στους γονείς για την πρόοδο των μαθητών του, σε χρόνο που καθορίζεται από τη διεύθυνση του φροντιστηρίου, ύστερα από σχετική συνεννόηση μαζί του και πάντως εκτός των ωρών διδασκαλίας του καθηγητή, αλλά σε χρόνο που συνάπτεται με αυτές. Για το χρόνο πληροφόρησης των γονέων που δεν συνάπτεται με τις διδακτικές ώρες ο καθηγητής δικαιούται πρόσθετη αμοιβή σύμφωνα με το προβλεπόμενο από την παρούσα ρύθμιση ωρομίσθιο.
 Να επιτηρεί τους μαθητές, κατά το χρόνο των διαγωνισμάτων του φροντιστηρίου, στα πλαίσια του συμφωνημένου ωραρίου. Εάν η επιτήρηση γίνεται εκτός του συμφωνημένου ωραρίου θα καταβάλλεται το ανάλογο ωρομίσθιο.
 Να συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει το φροντιστήριο ή στα οποία αυτό συμμετέχει. Εάν τα σεμινάρια πραγματοποιούνται εκτός του συμφωνημένου ωραρίου θα καταβάλλεται το ανάλογο ωρομίσθιο. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά τα επιδοτούμενα σεμινάρια.
2. Δεν επιτρέπεται στους καθηγητές, χωρίς την έγγραφη συμφωνία του εργοδότη, να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές του φροντιστηρίου, στο οποίο εργάζονται. Επίσης δεν επιτρέπεται σ’ αυτούς να προβαίνουν σε πράξεις ανταγωνιστικές της δραστηριότητας του φροντιστηρίου.
3. Απαγορεύεται στους εργοδότες να προβαίνουν σε πράξεις και ενέργειες που δυσχεραίνουν τη συνδικαλιστική δραστηριότητα των μελών του Συλλόγου καθηγητών.
4. Οι σημειώσεις των καθηγητών αναπαράγονται με δαπάνη του εργοδότη και διανέμονται δωρεάν στους μαθητές. Αυτές, εφόσον είναι πρωτότυπες, φέρουν στο εξώφυλλο, εκτός από την επωνυμία του φροντιστηρίου, και το όνομα του καθηγητή ή των επιμελητών της έκδοσης.
5. Παράβαση των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου, από οποιοδήποτε μέρος, θεωρείται μονομερής καταγγελία της σύμβασης με υπαιτιότητά του και επιφέρει τις από το νόμο συνέπειες.
Άρθρο 8
Αριθμός διδακτικών ωρών
1. Ελάχιστος εβδομαδιαίος αριθμός διδακτικών ωρών είναι ο μέσος όρος των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών που πραγματοποίησε ο καθηγητής μέχρι την 15η Νοεμβρίου, εφόσον απασχολείται από τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ή μέχρι την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα, από την ημέρα της πρόσληψης, εάν προσλήφθηκε μετά την 1η Οκτωβρίου.
2. Μείωση του αριθμού των ωρών διδασκαλίας και μέχρι ποσοστού 20%, στρογγυλοποιημένου αναλόγως του μεγέθους του κλάσματος, προς τα άνω ή κάτω, είναι δυνατή, μονομερώς, από τον εργοδότη, εάν υπάρξει μείωση των συνολικών ωρών του φροντιστηρίου, στα μαθήματα της ειδικότητας κάθε καθηγητή.
3. Σε κάθε νέο διδακτικό έτος, στο ίδιο φροντιστήριο, ο μικρότερος αριθμός διδακτικών ωρών, σε κάθε καθηγητή, είναι αυτός που υπήρχε στα μέσα του μήνα που έπεται αυτού της πρόσληψης.
4. Μείωση των ωρών αυτών μπορεί να γίνει με κοινή συμφωνία των μερών, είτε μονομερώς από τον εργοδότη, μέχρι 20% σε σχέση με τις μέσες ώρες απασχόλησης του καθηγητή, κατά την προηγούμενη σχολική περίοδο, και αν υπάρχει απόλυτα αποδεδειγμένη μείωση του συνολικού αριθμού των ωρών του μαθήματος της ειδικότητας του καθηγητή, η μείωση μπορεί να υπερβαίνει το παραπάνω ποσοστό, όχι όμως πέρα του 50%.
5. Αύξηση των ωρών διδασκαλίας, σε κάθε περίπτωση γίνεται ύστερα από συμφωνία των μερών.
Άρθρο 9
Πρόγραμμα διδασκαλίας – Διακοπές διδασκαλίας
1. Το πρόγραμμα διδασκαλίας κάθε καθηγητή συντάσσεται ύστερα από κοινή συμφωνία. Σε περίοδο εξετάσεων ή άλλων σοβαρών αιτίων, μπορεί να γίνεται νέο πρόγραμμα, πάλι με κοινή συμφωνία.
2. Η διδακτική ώρα ορίζεται σε 45 λεπτά. Μεταξύ δύο διδακτικών ωρών διενεργείται διάλειμμα 10 λεπτών.
3. Προγραμματισμένες ώρες διδασκαλίας, που δεν πραγματοποιούνται για λόγους που αφορούν το φροντιστήριο, ενώ ο καθηγητής βρίσκεται στη θέση του, αμείβονται ως χρόνος πραγματικής εργασίας και δεν υπάρχει υποχρέωση του καθηγητή για αναπλήρωσή τους. Εάν όμως ο καθηγητής έχει προειδοποιηθεί έγκαιρα, τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα, οι ώρες αυτές αναπληρώνονται εντός της αυτής ή το πολύ εντός της επόμενης εβδομάδας και εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό αμείβονται κατά το ήμισυ.
4. Κατά το χρονικό διάστημα από 24 /12 μέχρι και την 2/1 του επομένου έτους οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες δικαιούμενοι των αποδοχών τους που προκύπτουν βάσει του προγράμματος των αντίστοιχων ημερών. Από 3/1 μέχρι και 5/1 οι καθηγητές υποχρεούνται να προσφέρουν κανονικά την προγραμματισμένη εργασία τους, εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ των μερών. Αν οι ώρες εργασίας από 3/1 έως 5/1 είναι περισσότερες από τις ώρες του κανονικού προγράμματος, για τις επί πλέον αυτές ώρες καταβάλλεται ανάλογη πρόσθετη αμοιβή.
5. Κατά το χρονικό διάστημα από τη Μ. Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα κάθε έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες δικαιούμενοι των αποδοχών τους που προκύπτουν βάσει του προγράμματος των αντίστοιχων ημερών. Μετά την Τρίτη του Πάσχα το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία των μερών.
6. Κατά τις ημέρες αργίας που ορίζονται στο β.δ. 748/66 και κατά την Καθαρή Δευτέρα και την εορτή του Αγίου Πνεύματος, την 17η Νοεμβρίου, την 30η Ιανουαρίου και την 1η Μαΐου κάθε έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δικαιούμενοι των αντίστοιχων αποδοχών τους, βάσει του προγράμματος.
Άρθρο 10
Λύση εργασιακών συμβάσεων
1. Η σύμβαση εργασίας των καθηγητών λύεται, αν μεν είναι ορισμένου χρόνου, χωρίς άλλη διατύπωση, αν δε είναι αορίστου χρόνου με την τήρηση των διατάξεων του Ν. 3198/55, περί καταγγελίας των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας.
2. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου προ του χρόνου που έχει συμφωνηθεί, με ευθύνη οποιουδήποτε των μερών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 672 επ. ΑΚ.
3. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να προειδοποιούν τους καθηγητές, με τους οποίους είχαν συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου το προηγούμενο διδακτικό έτος, για τη μη ανανέωση των συμβάσεών τους, μέχρι και την 10η Ιουλίου κάθε έτους. Αν η σύμβαση αυτή δεν ανανεωθεί, με ευθύνη του εργοδότη, ο καθηγητής δικαιούται αποζημίωση ίση με τις αποδοχές ενός μέσου μηνιαίου μισθού, του προηγούμενου διδακτικού έτους. Την αποζημίωση αυτή δικαιούνται καθηγητές που είχαν εργασθεί στο φροντιστήριο από το οποίο απολύονται, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διδακτικού έτους, τουλάχιστον για δύο μήνες.
4. Με γνώμονα την προστασία της μητρότητας, εάν λήξει η σύμβαση εργασίας καθηγήτριας λόγω περάτωσης του διδακτικού έτους καθόν χρόνο αυτή είναι έγκυος, δικαιούται να ζητήσει την επαναπρόσληψή της κατά το επόμενο διδακτικό έτος τουλάχιστον για τα 3/5 του μέσου όρου του ωραρίου που δίδαξε αυτή κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος. Το δικαίωμα αυτό δεν υφίσταται εάν το σχετικό μάθημα πάψει να διδάσκεται από το φροντιστήριο κατά το επόμενο διδακτικό έτος.
5. Η απασχόληση καθηγητών με σύμβαση ορισμένου χρόνου αποδεικνύεται από σχετική έγγραφη συμφωνία των μερών. Στην αντίθετη περίπτωση η σύμβαση εργασίας είναι αορίστου χρόνου.
Άρθρο 11
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ ή ΔΑ, κανονισμούς εργασίας, έθιμα, κ.λπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από 6-3-2008, εκτός από τις επιμέρους διατάξεις της, όπου ρητώς ορίζεται διαφορετικά.