(Π.Κ.  15 / 27-7-2010)
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Καθηγητών όλων των ειδικοτήτων, που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στην περιοχή του Νομού Αττικής» – Π.Κ. 15/27-7-2010
Πέμπτη, Ιουλίου 22, 2010, 12:00 ΠΜ
Στην Αθήνα σήμερα την 22-7-2010, οι παρακάτω υπογράφοντες αφενός, Πέτρος Μαραφής Πρόεδρος και Χριστόφορος Βλάχος, Γεν. Γραμματέας, εκπρόσωπου του Συλλόγου Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (Σ.Ε.Φ.Κ.), και αφετέρου οι Ιωάννης Βαφειαδάκης Πρόεδρος και Απόστολος Σαββάκης Γεν. Γραμματέας, εκπρόσωποι του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής, ύστερα από σχετικές διαπραγματεύσεις που έγιναν μεταξύ τους και με την παρουσία του μεσολαβητή Τουτζιαράκη Γιάννη, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω όσον αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Καθηγητών όλων των ειδικοτήτων, που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στην περιοχή του Νομού Αττικής.
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Στους όρους της παρούσας υπάγονται οι Καθηγητές, όλων των ειδικοτήτων, που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στην περιοχή του Νομού Αττικής.
2. Καθηγητής Φροντιστηρίου, κατά την έννοια της παρούσας, θεωρείται εκείνος που είναι εφοδιασμένος, νόμιμα, με άδεια διδασκαλίας σε φροντιστήριο.
Άρθρο 2
Αποδοχές
1. Από 1.7.2010
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται 21 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, ορίζονται από 1-7-2010 σε 1175,09 ευρώ.
Για τη διευκόλυνση του υπολογισμού των αποδοχών των με ωρομίσθιο αμειβομένων καθηγητών, αυτό ορίζεται ως κλάσμα των μηνιαίων αποδοχών δια του αριθμού 88 ήτοι σε 13,36€ την ώρα μέχρι την 1-7-2011.
2. Από 1-7-2011
Για το χρονικό διάστημα μετά την 1-7-2011 οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί και τα ωρομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα θα αυξηθούν κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό αυξήσεων των κατωτάτων μισθών που προβλέπει η από 15/7/2010 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., (δηλαδή θα αυξηθούν από 1ης Ιουλίου 2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010 και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30η Ιουνίου 2012 θα αυξηθούν από 1ης Ιουλίου 2012 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.
(Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.)
3. Σε περίπτωση απασχόλησης των εργαζομένων περισσότερες ή λιγότερες από 21 ώρες την εβδομάδα, οι αποδοχές υπολογίζονται σε αντιστοιχία για την ανά ώρα αμοιβή των ωρών διδασκαλίας.
Άρθρο 3
Επιδόματα
Στους προηγούμενους εργαζόμενους χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα, που υπολογίζονται στους βασικούς μηνιαίους μισθούς και τα ωρομίσθια.
1. Επίδομα πολυετίας, σε ποσοστό 5%, για κάθε τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, σε οποιοδήποτε εργοδότη και μέχρι έξη (6) τριετίες.
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικών βεβαιώσεων του προηγούμενου ή των προηγούμενων εργοδοτών, ιδιοκτητών φροντιστηρίων, ή με την προσκόμιση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου ΙΚΑ, εάν από αυτό απoδεικνύεται η απασχόληση του εργαζόμενου ως καθηγητή.
Για τον υπολογισμό της πολυετίας, ως έτος εργασίας θεωρείται το ακαδημαϊκό έτος δηλαδή απασχόληση τουλάχιστον εννέα (9) μηνών.
2. Επίδομα γάμου, σε ποσοστό 10%. Δικαιούχοι του επιδόματος γάμου είναι και οι άγαμοι γονείς, καθώς και οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι (άρθρ. 20, Ν. 1849/89).
3. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών: στους κατόχους MASTER και Διδακτορικού Διπλώματος καταβάλλεται επίδομα 8% και 12% αντίστοιχα.
Άρθρο 4
Επιδόματα Xριστoυγέννων – Πάσχα – θερινής άδειας
4. Στους καθηγητές που υπάγονται στην παρούσα, ανεξάρτητα εάν συνδέονται με εργασιακή σχέση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καταβάλλονται επιδόματα εορτών Xριστουγέννων και Πάσχα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 19040/1981 ΚΥΑ, όπως ισχύει. Τα επιδόματα καταβάλλονται στους δικαιούχους όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία για μεν τα Χριστούγεννα μέχρι την 21.12 εκάστους έτους για δε το Πάσχα μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη εκάστου έτους.
5. Χορηγείται άδεια ή αποζημίωση αδείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 5
Απασχόληση Κυριακών – Αργιών
6. Σε περίπτωση απασχόλησης των καθηγητών κατά τις Κυριακές και τις αργίες, οι αντίστοιχες αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες κατά 75%.
Άρθρο 6
Καταβολή αποδοχών
Οι αποδοχές καταβάλλονται δεδουλευμένες μέχρι την 5η του επομένου μηνός και η καταβολή τους αποδεικνύεται με τη χορήγηση σχετικής εξοφλητικής απόδειξης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν. 3227/2004.
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις και δικαιώματα
1. Για την καταβολή των αποδοχών ο καθηγητής εκτός των ωρών διδασκαλίας, έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
Να βρίσκεται στο φροντιστήριο τις ώρες που καθορίζει το πρόγραμμά του, πέντε (5) τουλάχιστον πρώτα λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος και να εισέρχεται στην αίθουσα διδασκαλίας αμέσως μετά το κτύπημα του κουδουνιού.
Να δίνει πληροφορίες στους γονείς για την πρόοδο των μαθητών του, σε χρόνο που καθορίζεται από τη διεύθυνση του φροντιστηρίου, ύστερα από σχετική συνεννόηση μαζί του και πάντως εκτός των ωρών διδασκαλίας του καθηγητή, αλλά σε χρόνο που συνάπτεται με αυτές. Για το χρόνο πληροφόρησης των γονέων που δεν συνάπτεται με τις διδακτικές ώρες, ο καθηγητής δικαιούται πρόσθετη αμοιβή σύμφωνα με το προβλεπόμενο από την παρούσα ρύθμιση ωρομίσθιο.
Να επιτηρεί τους μαθητές κατά το χρόνο των διαγωνισμάτων του φροντιστηρίου, στα πλαίσια του συμφωνημένου ωραρίου. Εάν η επιτήρηση γίνεται εκτός του συμφωνημένου ωραρίου θα καταβάλλεται το ανάλογο ωρομίσθιο.
Να συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει το φροντιστήριο ή στα οποία αυτό συμμετέχει. Εάν τα σεμινάρια πραγματοποιούνται εκτός του συμφωνημένου ωραρίου, θα καταβάλλεται το ανάλογο ωρομίσθιο. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά τα επιδοτούμενα σεμινάρια.
2. Δεν επιτρέπεται στους καθηγητές, χωρίς την έγγραφη συμφωνία του εργοδότη, να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές του φροντιστηρίου, στο οποίο εργάζονται.
Επίσης δεν επιτρέπεται σ’ αυτούς να προβαίνουν σε πράξεις ανταγωνιστικές της δραστηριότητας του φροντιστηρίου.
3. Απαγορεύεται στους εργοδότες να προβαίνουν σε πράξεις και ενέργειες που δυσχεραίνουν τη συνδικαλιστική δραστηριότητα των μελών του Συλλόγου καθηγητών.
4. Οι σημειώσεις των καθηγητών αναπαράγονται με δαπάνη του εργοδότη και διανέμονται δωρεάν στους μαθητές. Αυτές, εφόσον είναι πρωτότυπες, φέρουν στο εξώφυλλο, εκτός από την επωνυμία του φροντιστηρίου, και το όνομα του καθηγητή ή και των επιμελητών της έκδοσης.
5. Σε περίπτωση που ο καθηγητής έχει πλήρη απασχόληση σε ένα φροντιστήριο (21 ώρες και άνω), τότε μπορεί ο εργοδότης να ζητήσει δήλωση για τη συμμετοχή του καθηγητή στα προγράμματα της πρόσθετης διδακτικής στήριξης και της ενισχυτικής διδασκαλίας.
6. Παράβαση των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 5 αυτού του άρθρου, από οποιοδήποτε μέρος, θεωρείται μονομερής καταγγελία της σύμβασης με υπαιτιότητά του και επιφέρει τις από το νόμο συνέπειες.
Άρθρο 8
Αριθμός διδακτικών ωρών
1.Ο αριθμός των διδακτικών ωρών των καθηγητών καθορίζεται με κοινή συμφωνία.
2. Ελάχιστος εβδομαδιαίος αριθμός διδακτικών ωρών είναι ο μέσος όρος των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών, που πραγματοποίησε ο καθηγητής μέχρι την 15η Νοεμβρίου, εφόσον απασχολείται από τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ή μέχρι την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα, από την ημέρα της πρόσληψης, εάν προσλήφθηκε μετά την 1η Οκτωβρίου.
3. Μείωση του αριθμού των ωρών διδασκαλίας και μέχρι ποσοστού 20%, στρογγυλοποιημένου αναλόγως του μεγέθους του κλάσματος, προς τα άνω ή κάτω, είναι δυνατή, μονομερώς, από τον εργοδότη, εάν υπάρξει μείωση των συνολικών ωρών του φροντιστηρίου, στα μαθήματα της ειδικότητας κάθε καθηγητή.
4. Σε κάθε νέο διδακτικό έτος, στο ίδιο φροντιστήριο, ο μικρότερος αριθμός διδακτικών ωρών, σε κάθε καθηγητή, είναι αυτός που υπήρχε στα μέσα του μήνα που έπεται αυτού της πρόσληψης.
Μείωση των ωρών αυτών μπορεί να γίνει με κοινή συμφωνία των μερών, είτε μονομερώς από τον εργοδότη, μέχρι 20% σε σχέση με τις μέσες ώρες απασχόλησης του καθηγητή, κατά την προηγούμενη σχολική περίοδο, και εάν υπάρχει απόλυτα αποδεδειγμένη μείωση του συνολικού αριθμού των ωρών του μαθήματος της ειδικότητας του καθηγητή, η μείωση μπορεί να υπερβαίνει το παραπάνω ποσοστό, όχι όμως πέραν του 50%.
5. Αύξηση των ωρών διδασκαλίας, σε κάθε περίπτωση, γίνεται ύστερα από κοινή συμφωνία των μερών.
Άρθρο 9 ,
Πρόγραμμα διδασκαλίας – Διακοπές διδασκαλίας
1. Το πρόγραμμα διδασκαλίας κάθε καθηγητή συντάσσεται ύστερα από κοινή συμφωνία. Σε περίοδο εξετάσεων ή άλλων σοβαρών αιτίων, μπορεί να γίνεται νέο πρόγραμμα, πάλι με κοινή συμφωνία.
2. Η διδακτική ώρα ορίζεται σε 45 λεπτά. Μεταξύ δύο διδακτικών ωρών διενεργείται διάλειμμα 10 λεπτών.
3. Προγραμματισμένες ώρες διδασκαλίας, που δεν πραγματοποιούνται για λόγους που αφορούν το φροντιστήριο, ενώ ο καθηγητής βρίσκεται στη θέση του, αμείβονται ως χρόνος πραγματικής εργασίας και δεν υπάρχει υποχρέωση του καθηγητή για αναπλήρωσή τους. Εάν όμως ο καθηγητής έχει προειδοποιηθεί έγκαιρα, τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα, οι ώρες αυτές αναπληρώνονται εντός της αυτής ή το πολύ εντός της επόμενης εβδομάδας και εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό αμείβονται κατά το ήμισυ.
4. Κατά το χρονικό διάστημα από 24/12 μέχρι και την 2/1 του επομένου έτους οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες, δικαιούμενοι των αποδοχών τους που προκύπτουν βάσει του προγράμματος των αντίστοιχων ημερών. Από 3/1 μέχρι και 5/1 οι καθηγητές υποχρεούνται να προσφέρουν κανονικά την προγραμματισμένη εργασία τους, εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ των μερών. Εάν οι ώρες εργασίας από 3/1 έως 5/1 είναι περισσότερες από τις ώρες του κανονικού προγράμματος, για τις επί πλέον αυτές ώρες καταβάλλεται ανάλογη πρόσθετη αμοιβή.
5. Κατά το χρονικό διάστημα από τη Μ. Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα κάθε έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες, δικαιούμενοι των αποδοχών τους, που προκύπτουν βάσει του προγράμματος των αντίστοιχων ημερών. Μετά την Τρίτη του Πάσχα το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία των μερών.
6. Κατά τις ημέρες αργίας που ορίζονται στο β.δ. 748/66 και κατά την Καθαρή Δευτέρα, την 1η Μαϊου, την εορτή του Αγίου Πνεύματος, την 17η Νοέμβρη και την 30ή Iανoυαρίoυ, κάθε έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δικαιούμενοι των αντίστοιχων αποδοχών τους, βάσει του προγράμματος.
Άρθρο 10
Λύση εργασιακών συμβάσεων
1. Η σύμβαση εργασίας των καθηγητών λύεται, εάν μεν είναι ορισμένου χρόνου, χωρίς άλλη διατύπωση, εάν δε είναι αορίστου χρόνου με την τήρηση των διατάξεων του Ν. 3198/55, περί καταγγελίας των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας.
2. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου προ του χρόνου που έχει συμφωνηθεί, με ευθύνη οποιουδήποτε των μερών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 672 επ. ΑΚ.
3. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να προειδοποιούν τους καθηγητές, με τους οποίους είχαν συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου το προηγούμενο διδακτικό έτος, για τη μη ανανέωση των συμβάσεών τους, μέχρι και την 10η Ιουλίου κάθε έτους. Εάν η σύμβαση αυτή δεν ανανεωθεί, με ευθύνη του εργοδότη, ο καθηγητής δικαιούται αποζημίωσης ίσης με τις αποδοχές ενός μέσου μηνιαίου μισθού, του προηγούμενου διδακτικού έτους. Την αποζημίωση αυτή δικαιούνται καθηγητές που είχαν εργασθεί στο φροντιστήριο από το οποίο απολύονται, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διδακτικού έτους, τουλάχιστον για δύο μήνες.
4. Με γνώμονα την προστασία της μητρότητας, εάν λήξει η σύμβαση εργασίας καθηγήτριας λόγω περάτωσης του διδακτικού έτους καθ΄ όν χρόνο αυτή είναι έγκυος, δικαιούται την επαναπρόσληψή της κατά το επόμενο διδακτικό έτος τουλάχιστον για τα 3/5 του μέσου όρου του ωραρίου που δίδαξε αυτή κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος. Το δικαίωμα αυτό δεν υφίσταται εάν το σχετικό μάθημα πάψει να διδάσκεται από το φροντιστήριο κατά το επόμενο διδακτικό έτος.
5. Η απασχόληση καθηγητών με σύμβαση ορισμένου χρόνου αποδεικνύεται από σχετική έγγραφη συμφωνία των μερών. Στην αντίθετη περίπτωση η σύμβαση εργασίας είναι αορίστου χρόνου.
Άρθρο 11
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ ή ΔΑ, κανονισμούς εργασίας έθιμα, κλπ, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 12
Διαδικασία συλλογικών διαπραγματεύσεων
1. Στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ των μερών της παρούσας θα συμφωνείται ότι αυτές αρχίζουν να ισχύουν από 1η Ιουλίου.
2. Όποιο μέρος επιθυμεί να καταγγείλει τη σσε, μπορεί να προβεί στην καταγγελία κατά τη διάρκεια ισχύος της καταγγελόμενης σσε, έτσι ώστε οι διαπραγματεύσεις να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Στην περίπτωση αυτή, στην καταγγελία και στην πρόσκληση διαπραγματεύσεων θα προσδιορίζεται ρητά ότι ζητείται η σύναψη νέας σσε που θα αρχίζει να ισχύει μετά το πέρας ισχύος της καταγγελθείσας σσε.
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1-7-2010.