(Π.Κ.Υ.Ε. 9 / 4-3-2009) 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (Π.Κ.: 9/4.3.2009)
Σήμερα στις 25.2.2009, ενώπιον της μεσολαβήτριας Μαρίας Ν. Ντότσικα, οι υπογράφοντες: εκ μέρους της εργατικής πλευράς η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), με έδρα την Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 13, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Μιχάλη Κουρουτό, πρόεδρο και εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO), με έδρα την Αθήνα, Ακαδημίας και Λυκαβηττού 2, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ιωάννη Μιχαηλίδη, πρόεδρο, συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της σύμβασης αυτής υπάγονται οι καθηγητές ξένων γλωσσών που εργάζονται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας.
Αρθρο 2
Καθορισμός βασικού μισθού και ωρομισθίου
Από 1.9.2008 ο βασικός μισθός διαμορφώνεται σε 648,13 ευρώ και το βασικό ωρομίσθιο διαμορφώνεται σε 8,99 ευρώ.
Αρθρο 3
Επίδομα πολυετίας
Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα, χορηγείται επίδομα πολυετίας για πραγματική υπηρεσία ή προϋπηρεσία, υπολογιζόμενο επί του βασικού ωρομισθίου ή του βασικού μηνιαίου μισθού και ανερχόμενο σε ποσοστό:
α) 5% με τη συμπλήρωση των πρώτων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας.
β) 5% με τη συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας.
γ) 5% με τη συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας.
δ) 5% με τη συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας.
ε) 5% με τη συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας.
στ) 5% με τη συμπλήρωση των επόμενων δυόμισι ετών (30 μήνες) υπηρεσίας.
ζ) 5% με τη συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας.
η) 5% με τη συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας.
θ) 5% με τη συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας.
ι) 5% με τη συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας.
Ως υπηρεσία υπολογίζεται η πραγματική υπηρεσία ή προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη του κλάδου.
Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται με πιστοποιητικό εργασίας των προηγούμενων εργοδοτών και, σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας, από τα βιβλιάρια ενσήμων του ΙΚΑ (απόφαση 11/1989 του ΔΔΔΔ Αθηνών, άρθρο 6, παρ. 3 και 4).
Αρθρο 4
Τελικές διατάξεις
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθμιση ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, συλλογικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, καθώς επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις που αφορούν στο ίδιο πεδίο εφαρμογής, κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Αρθρο 5
Έναρξη ισχύος – Διάρκεια
Η ισχύς των όρων της σύμβασης αυτής αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2008 και είναι αόριστης διάρκειας.