(Π.Κ. 111/2-9-2008) 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΩΝ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ – Κλαδική (Τοπική) Σ.Σ.Ε. (28.8.2008) εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του Νομού Αττικής (Π.Κ.: 111/2.9.2008)
Στην Αθήνα στις 28.8.2008, μεταξύ των συμβαλλόμενων στο παρόν, αφενός της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σύλλογος Φροντιστών Ξένων Γλωσσών Σωματείου ΟΜΗΡΟΣ και Ανεξάρτητων», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη 35, όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία εκπροσωπείται από την πρόεδρο του Δ.Σ. Ευαγγελία Αβραμίδου του Δημ., η οποία είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένη από το Δ.Σ. του συνδέσμου της για την υπογραφή της παρούσας και αφετέρου του σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής», το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από την πρόεδρο του Δ.Σ. Άρτεμη Κυπριώτου και τη γενική γραμματέα του Δ.Σ. Ευγενία Φουρναράκη, οι οποίες για την υπογραφή της παρούσας τυγχάνουν νόμιμα εξουσιοδοτημένες από το Δ.Σ. της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργάνωσης, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κατωτέρω, μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις κατόπιν πρόσκλησης της εργατικής πλευράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Ν.1876/1990.
Συνάπτουν μεταξύ τους συλλογική σύμβαση εργαζομένων που αφορά στους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του Νομού Αττικής και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που ακολουθούν:
1. Αποδοχές
α) Για τους διδάσκοντες ξένη γλώσσα, η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) ορίζεται ως εξής:
i) Για το διάστημα από 1.9.2008 μέχρι 31.8.2009 στο ποσό των 8,15 ευρώ.
ii) Για το διάστημα από 1.9.2009 μέχρι 31.8.2010 στο ποσό των 8,50 ευρώ.
β) Όταν οι διδάσκοντες ξένη γλώσσα απασχολούνται λιγότερες από έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως, τα ανωτέρω όρια αμοιβής ανά ώρα διδασκαλίας ορίζονται ως εξής:
i) Για το διάστημα από 1.9.2008 μέχρι 31.8.2009 στο ποσό των 8,40 ευρώ.
ii) Για το διάστημα από 1.9.2009 μέχρι 31.8.2010 στο ποσό των 8,90 ευρώ.
γ) Η αμοιβή αυτή, όπως ορίζεται ανωτέρω (α’, β’), προσαυξάνεται με επίδομα πολυετίας κατά 5% για τις πρώτη (1η), δεύτερη (2η), τρίτη (3η) και τέταρτη (4η) τριετία και κατά 6% για την πέμπτη (5η) τριετία πραγματικής απασχόλησής του με την ειδικότητα του διδάσκοντα ξένη γλώσσα σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών του κλάδου. Ως εργασιακό έτος απασχόλησης εννοείται αυτό στο οποίο ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει 300 ημερομίσθια απασχόλησης. Για κάθε τριετία που έχει διανυθεί στον ίδιο εργοδότη, τα ανωτέρω ορίζονται κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα (1%) υψηλότερα. Ήτοι 6% για τις πρώτη (1η), δεύτερη (2η), τρίτη (3η) και τέταρτη (4η) τριετία και σε 7% για την πέμπτη (5η) τριετία επί του βασικού μισθού.
δ) Στους άνω εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, χορηγείται επίδομα γάμου ποσοστού 10%.
Το επίδομα αυτό αποτελεί μέρος των τακτικών αποδοχών κάθε εργαζόμενου και καταβάλλεται εφόσον ο δικαιούχος έχει τελέσει γάμο πριν ή κατά τη διάρκεια της εργασιακής του σχέσης.
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται και στους άγαμους γονείς, ανεξαρτήτως φύλου, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα την επιμέλεια παιδιού έως 18 ετών και στους διαζευγμένους – χήρες.
ε) Για τους λοιπούς απασχολούμενους στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών (γραμματείς, καθαρίστριες, ταμίες, υπαλλήλους γραφείου κ.λπ.) που απασχολούνται με πλήρες ωράριο, τα κατώτατα όρια αμοιβής ορίζονται ίδια με αυτά που προβλέπονται στις ισχύουσες Σ.Σ.Ε., ανάλογα με την ειδικότητα του καθένα, σύμφωνα με την αντίστοιχη Ομοιοεπαγγελματική ή Κλαδική Σ.Σ.Ε. Ειδικότερα για τους υπαλλήλους γραφείου και τους γραμματείς, θα εφαρμόζονται ο βασικός μισθός και τα επιδόματα της Κλαδικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών, για τους ταμίες η ίδια ως άνω σύμβαση, για τις καθαρίστριες η ίδια ως άνω Κλαδική Σ.Σ.Ε.
στ) Όταν οι απασχολούμενοι της παρ. ε’ έχει συμφωνηθεί να απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας μικρότερης των οκτώ (8) μηνών, οι βασικοί μισθοί στην κατά παραπομπή εφαρμοζόμενη αντίστοιχη Κλαδική ή Ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε. ορίζονται κατά 4% υψηλότεροι από τους προβλεπόμενους.
2. Θεσμικά θέματα
α) Η ώρα διδασκαλίας διαρκεί πενήντα λεπτά της ώρας (50’) και το διάλειμμα δέκα λεπτά (10’).
β) Ο διδάσκων ξένη γλώσσα προσέρχεται στο κέντρο διδασκαλίας δέκα λεπτά (10’) τουλάχιστον πριν από την έναρξη του μαθήματος.
γ) Κατά την ώρα των διαλειμμάτων, όλοι οι εργαζόμενοι παραμένουν εντός του Κέντρου, εκτός αν λάβουν προς τούτο ρητά άδεια του υπεύθυνου του Κέντρου.
δ) Οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να εργαστούν κατά τις εξαιρέσιμες επίσημες αργίες. Αν ωστόσο δεχτούν να απασχοληθούν, η ωριαία αμοιβή τους προσαυξάνεται σύμφωνα με τον νόμο.
ε) Ο χρόνος απασχόλησης που συμπίπτει με ημέρες εξαιρέσιμων – αργιών, αμείβεται κανονικά σαν να είχε απασχοληθεί ο εργαζόμενος σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα.
στ) Το συμφωνηθέν οριστικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των διδασκόντων ξένη γλώσσα μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τα παρακάτω: Οριστικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα θεωρείται αυτό που έχει διαμορφωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους και σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και των λοιπών εργαζομένων του Κέντρου. Μέχρι τότε, οι διδάσκοντες ξένη γλώσσα αμείβονται για τις πραγματικές ώρες διδασκαλίας που έχουν απασχοληθεί. Η διάταξη αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή τόσο για το σύνολο των ωρών απασχόλησης όσο και για την εβδομαδιαία κατανομή τους και για τους λοιπούς εργαζόμενους στο Κέντρο. Επιτρέπεται στον εργοδότη να αναδιαρθρώσει το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των διδασκόντων ξένη γλώσσα του Κέντρου, έστω και αν η αλλαγή αυτή οδηγήσει σε αύξηση ή και μείωση των ωρών διδασκαλίας με αντίστοιχη αυξομείωση της αμοιβής του διδάσκοντος ξένη γλώσσα μέχρι 10% του συμφωνηθέντος οριστικού ωραρίου. Ώρες διδασκαλίας που αφαιρούνται από το πρόγραμμα του διδάσκοντος ξένη γλώσσα λόγω κατάργησής τους (διάλυση τμήματος, αποφοίτηση μαθητών, ολοκλήρωση ύλης κ.λπ.), δεν συνυπολογίζονται στο παραπάνω ποσοστό του 10%.
3. Μεταβατική γενική ρύθμιση
(1) Τυχόν ήδη ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές εξακολουθούν να καταβάλλονται.
(2) Οι όροι και οι συνθήκες εργασίας που έχουν ήδη συμφωνηθεί με ατομικές συμβάσεις εργασίας και είναι ευνοϊκότεροι από τα προβλεπόμενα στην παρούσα Σ.Σ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν, υπερισχύουν της παρούσας και δεν επιτρέπεται η μεταβολή τους σε βάρος του εργαζόμενου.
(3) Για όσες ρυθμίσεις δεν προβλέπονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε., ισχύουν οι διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας.
4. Ισχύς – Διάρκεια
Η παρούσα Σ.Σ.Ε. έχει διετή διάρκεια και ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2008 μέχρι την 31η Αυγούστου 2010.