Μέσα στον λογαριασμό του Γενικού λογιστικού σχεδίου, στην Σύνδεση με ΦΠΑ έχετε 3 πεδία. Θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα; Ποιος ο ρόλος τους;

Όχι, δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν και τα 3. Συνήθως ενημερώνεται το ένα πεδίο ανά λογαριασμό (σε οποιοδήποτε από τα 3 κουτάκια), αλλά υπάρχουν και κάποιες ειδικές περιπτώσεις (πχ λογαριασμοί ενδοκοινοτικών αποκτήσεων) για τους οποίους είναι αναγκαίο να ενημερωθούν περισσότερα από ένα πεδία, ώστε να υπάρχει σωστή σύνδεση με τα έντυπα του ΦΠΑ.