(Π.Κ.Υ.Ε. 47 / 6-6-2006) 
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ – ΣΣΕ 2007 των εργαζομένων που απασχολούνται ως πληκτρολόγοι – δακτυλογράφοι – φωτοστοιχειοθέτες, σελιδοποιοί – γραφίστες στις εκδοτικές – βιβλιοχαρτοπωλικές επιχειρήσεις και στις φωτοστοιχειοθετικές επιχειρήσεις όλης της χώρας – Π.Κ.: 47/6.6.2007
Στην Αθήνα σήμερα στις 5.6.2007 και επί της οδού Σολωμού 65, στα γραφεία της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, οι παρακάτω υπογράφοντες, αφενός:
1. Παρίκος Γεώργιος, πρόεδρος της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών (ΠΟΕΒ)»,
2. Γεώργιος Φραγκούδης, πρόεδρος της εργοδοτικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σύνδεσμος Φωτοστοιχειοθετικών Επιχειρήσεων Ελλάδος»,
3. Πολυχρόνης Παπαχρήστου, πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου και αφετέρου
4. Δημήτριος Δρακόπουλος, πρόεδρος της «Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου» και
5. Δημήτριος Χαρός, πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων «Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων»,
ενεργούντες ως νόμιμοι εκπρόσωποι των παραπάνω σωματείων και εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της Σ.Σ.Ε. μετά από αποφάσεις των Δ.Σ., όπως φαίνεται και στα βιβλία πρακτικών των Δ.Σ., συμφώνησαν τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε εκδοτικές βιβλιοχαρτοπωλικές επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο δραστηριότητας αποκλειστικά φωτοστοιχειοθετικές εργασίες (φωτοστοιχειοθετικές επιχειρήσεις), α) ως πληκτρολόγοι δακτυλογράφοι σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) και β) φωτοστοιχειοθέτες, σελιδοποιοί – γραφιστικής με ένθεση και επεξεργασία σε Η/Υ όλης της χώρας.
Η παρούσα σύμβαση δεν θίγει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων ίδιας ειδικότητας που καλύπτονται από κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από τα παραπάνω συνδικαλιστικά σωματεία και ισχύουν σε επιχειρήσεις γραφικών τεχνών, π.χ. αυτών που έχουν υπογραφεί μεταξύ του «Συνδέσμου Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος» (ΣΕΜΕΕ) και των εδώ συμβαλλόμενων σωματείων των εργαζομένων και ισχύει για τις λιθογραφικές επιχειρήσεις, ατελιέ γραφικών τεχνών, ημερήσιο, εβδομαδιαίο, περιοδικό Τύπο κ.λπ.
Άρθρο 2
Καθορισμός εννοιών
Φωτοστοιχειοθεσία είναι κάθε μορφής εργασία που γίνεται πάνω στη φωτοστοιχειοθετική μηχανή και με τη φωτοστοιχειοθετική μηχανή (χαρακτηρισμός κειμένου, πληκτρολόγηση τυπογραφικών κειμένων, τυπογραφική διευθέτηση, φωτογράφιση, εμφάνιση). Ο εργαζόμενος που απασχολείται ή μπορεί να ασχοληθεί με όλες τις εργασίες αυτές, είναι χειριστής φωτοστοιχειοθεσίας ή φωτοστοιχειοθέτησης. Οι παραπάνω όροι ισχύουν και για όλους τους εργαζόμενους που δια των Η/Υ (PC) επεξεργάζονται κείμενα και στην ουσία πραγματοποιούν την ίδια εργασία με ένα λίγο διαφορετικό μηχάνημα. Εν συντομία, ονομάζονται φωτοσυνθέτες-τριες γιατί το παραγόμενο προϊόν είναι το ίδιο.
Σελιδοποίηση είναι η τοποθέτηση του προϊόντος της φωτοστοιχειοθεσίας ή μέρος του προϊόντος με τέτοιο τρόπο, ώστε να σχηματίζεται επιφάνεια (σελίδα) να συμφωνεί με δοσμένο προσχέδιο (ντάμι ή κασέ). Αυτό μπορεί να γίνεται είτε με το χέρι είτε με ηλεκτρονική μέθοδο. Ο εργαζόμενος που απασχολείται με την εργασία αυτή, είναι σελιδοποιός.
Πληκτρολόγηση – δακτυλογράφηση είναι η αποκλειστική απασχόληση στο γράψιμο των κειμένων. Σε κάθε επιχείρηση την ειδικότητα αυτή μπορεί να έχει μόνο ένας (1) εργαζόμενος ανά τέσσερις (4) εργαζόμενους, οι δε υπόλοιποι έχουν μία από τις αμέσως παραπάνω αναφερόμενες δύο ειδικότητες, προσδιοριζόμενη από το αντικείμενο εργασίας τους.
Άρθρο 3
Καθορισμός βασικών μισθών κατά ειδικότητα
1. Πληκτρολόγος – δακτυλογράφος σε Η/Υ, βασικός μισθός από 1.1.2007 έως 31.12.2007: 895,00 ευρώ.
2. Φωτοστοιχειοθέτης-τρια, σελιδοποιός, βασικός μισθός από 1.1.2007 έως 31.12.2007: 950,00 ευρώ.
3. Σελιδοποιός – γραφιστική με ένθεση και επεξεργασία σε Η/Υ, βασικός μισθός από 1.1.2007 έως 31.12.2007: 1.015,00 ευρώ.
Άρθρο 4
Θεσμικές ρυθμίσεις
1. Υπαλληλική ιδιότητα: Αναγνωρίζεται η υπαλληλική ιδιότητα στους εργαζόμενους φωτοστοιχειοθέτες-τριες, σελιδοποιούς, γραφίστες, πληκτρολόγους – δακτυλογράφους και σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους καταβάλλεται αποζημίωση υπαλλήλου (του Ν.2112/1920).
2. Ώρες εργασίας: Καθορίζεται εβδομάδα πέντε (5) ημερών και σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης.
3. Τριετίες – Πολυετία (προϋπηρεσία): Αναγνωρίζεται μέχρι πέντε (5) τριετίες και ως χρόνος υπολογισμού της πρώτης τριετίας είναι η πρώτη ημέρα απασχόλησης σε μία από τις ανωτέρω ειδικότητες στον ευρύτερο κλάδο των γραφικών τεχνών. Καθιερώνεται πολυετία για όλους τους εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει χρόνο εργασίας δεκαοκτώ (18) ετών στον ευρύτερο κλάδο των γραφικών τεχνών.
4. Για τους φωτοστοιχειοθέτες-τριες, σελιδοποιούς, υπολογίζεται και η τυχόν προϋπηρεσία ως χειριστών λινοτυπίας ή μονοτυπίας. Για τους εργαζόμενους με την ειδικότητα της πληκτρολόγησης – δακτυλογράφησης, γραφίστα, υπολογίζεται και η τυχόν προϋπηρεσία τους ως χειριστών (δακτυλογράφων) Η/Υ σε επιχειρήσεις άλλων κλάδων. Σε τυχόν αμφισβήτηση προϋπηρεσίας εργαζόμενου, λαμβάνεται υπόψη η βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.
5. Πέμπτη εβδομάδα άδειας: Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει οκτώ (8) χρόνια προϋπηρεσία στον κλάδο ή προϋπηρεσία δέκα (10) χρόνων γενικά, δικαιούνται άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών, με αποδοχές, επιπλέον της νόμιμης, σύνολο είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών πενθήμερου (δηλαδή πέμπτη εβδομάδα άδειας).
6. Άδεια γάμου – γέννησης τέκνου: Χορηγείται άδεια γάμου επτά (7) ημερολογιακών ημερών, με αποδοχές, η οποία σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζεται με την κανονική άδεια. Σε περίπτωση γέννησης τέκνου, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες, με αποδοχές.
7. Άδεια τοκετού – θηλασμού
– Χορηγείται άδεια τοκετού στις εγκύους εργαζόμενες διάρκειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων που κατανέμεται πριν και μετά τον τοκετό.
– Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
– Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
– Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
– Την άδεια φροντίδας του παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
– Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
8. Προσαύξηση νυχτερινού: Οι μισθοί προσαυξάνονται κατά 50% για νυχτερινή εργασία κατά το ωράριο 22:00 έως 06:00 π.μ.
9. Αμοιβή υπερωρίας – Κυριακές – αργίες: Οι μισθοί προσαυξάνονται κατά 100% για κάθε ώρα υπερεργασίας και υπερωρίας.
10. Για την εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες καθορίζεται προσαύξηση 100%.
11. Αργία του κλάδου: Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος καθιερώνεται αργία με αμοιβή για όλους τους εργαζόμενους.
Άρθρο 5
Επιδόματα
Τα παρακάτω επιδόματα υπολογίζονται από 1.1.2007 στους πιο πάνω βασικούς μισθούς του άρθρου 3.
1. Χορηγείται επίδομα 5% επί των άνω βασικών μισθών για κάθε συμπληρωμένη τριετία απασχόλησης στις ως άνω ειδικότητες. Επίσης, χορηγείται επίδομα πολυετίας μετά τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) ετών απασχόλησης των εργαζομένων στον ευρύτερο κλάδο των γραφικών τεχνών κατά ποσοστό 7%.
2. Χορηγείται επίδομα γάμου 10% επί των άνω βασικών μισθών σε όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλου και ανεξάρτητα εάν ο άλλος σύζυγος εργάζεται, συνταξιοδοτείται ή ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα. Επίσης, το ίδιο επίδομα χορηγείται σε: α) άγαμους γονείς, β) ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας και γ) διαζευγμένους.
3. Επίδομα άδειας: Για όλους τους εργαζόμενους της Σ.Σ.Ε. το επίδομα άδειας είναι 18/25 του καταβαλλόμενου μισθού.
Άρθρο 6
Ετήσια κανονική άδεια
Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει), μειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους.
Άρθρο 7
Μονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
Άρθρο 8
Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης
Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
Άρθρο 9
Άδεια λόγω θανάτου συγγενή
Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
Άρθρο 10
Συνδικαλιστική εισφορά
Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν τη συνδικαλιστική συνδρομή των εργαζομένων – μελών της συμβαλλόμενης εργατικής οργάνωσης.
Η παρακράτηση αυτή γίνεται αφού προηγουμένως η εργατική οργάνωση γνωρίζει, με επιστολή της, σε κάθε επιχείρηση το ύψος της ετήσιας συνδρομής και τον τρόπο που θα γίνεται η παρακράτηση και η απόδοση αυτής, για την είσπραξη της οποίας οφείλει να μεριμνά η δικαιούχος οργάνωση των εργαζομένων.
Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή, δικαιούνται, με ατομική δήλωσή τους που απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούνται την παρακράτηση. Η δήλωσή τους αυτή πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου.
Άρθρο 11
Συνδικαλιστική άδεια
Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 17, παρ. 2, εδάφια γ’ και δ’ του Ν.1264/1982 συνδικαλιστικές άδειες, για τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και τον γενικό γραμματέα των πρωτοβάθμιων σωματείων χορηγούνται με πλήρεις αποδοχές.
Άρθρο 12
Γενικές ρυθμίσεις
1. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες νόμιμο ωράριο σε μία επιχείρηση, απαγορεύεται να απασχοληθούν με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλη επιχείρηση.
2. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να προβαίνουν σε ενέργειες εναντίον επιχείρησης – μέλους του ΣΦΕΕ για οποιοδήποτε θέμα, πριν ενημερωθεί εγγράφως ο εργοδοτικός σύνδεσμος από το συμβαλλόμενο σωματείο των εργαζομένων και πριν εξαντληθεί η μεσολαβητική προσπάθεια του ΣΦΕΕ.
3. Κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας (ΣΕΠΕ) – ΙΚΑ – ΤΑΤΤΑ, μπορούν να παραβρίσκονται εκπρόσωποι των εργαζομένων από τα τοπικά Δ.Σ. των σωματείων, της Ομοσπονδίας Τύπου και Χάρτου και της ΓΣΕΕ.
4. Τα μέρη δεσμεύονται να συγκροτήσουν επιτροπή η οποία θα συντάξει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2007 έκθεση ως προς τη φύση και την αντιπροσωπευτικότητα των ειδικοτήτων με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό τους στη νέα Σ.Σ.Ε.
5. Τυχόν ευνοϊκότεροι θεσμικοί όροι αμοιβής και εργασίας δεν θίγονται με την παρούσα, αλλά συνεχίζουν να ισχύουν.
6. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2007 και ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007.
7. Η παρούσα σύμβαση έχει αναδρομική ισχύ, αρχής γενομένης την 1.1.2007.