(Π.Κ.Υ.Ε. 130 / 18-10-2006)
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Σ.Σ.Ε. 01/07/2006 Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής εργασίας των φορτοεκφορτωτών πρακτορείων μεταφορών όλης της χώρας. (Π.Κ. 130/18-10-2006)
Στην Αθήνα σήμερα την 1 Ιουλίου 2006 και στα γραφεία της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς οδός Κοζάνης αρ. 25 Αθήνα οι κάτωθι υπογράφοντες:
1. Συμεών Χ. Λευθεριώτης Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος
2. Δημήτριος Β. Καριπίδης Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς
αμφότεροι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης υπάγονται οι φορτοεκφορτωτές πρακτορείων μεταφορών όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Καθορισμός ημερομισθίων
Το βασικό ημερομίσθιο των υπαγομένων στην παρούσα σύμβαση εργαζομένων, όπως είχε διαμορφωθεί την 31-12-2005, αυξάνεται από 1-7-2006 κατά ποσοστό 6,02% και ορίζεται σε 29,40 ευρώ και από 1-1-2007 κατά ποσοστό 4,08% και ορίζεται σε 30,60 ευρώ.
Άρθρο 3
Επιδόματα
1. Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 15% επί των ως άνω βασικών ημερομισθίων.
2. Χορηγείται επίδομα γάμου σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς επί των ως άνω βασικών ημερομισθίων σε ποσοστό 10%.
3. Τα βασικά ημερομίσθια των 29,40 και 30,60 ευρώ αντίστοιχα προσαυξάνονται με επίδομα πολυετούς υπηρεσίας εκ ποσοστού 10% για την πρώτη τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας στον κλάδο και 5% για τις επόμενες τριετίες και μέχρι 11 τριετίες. Μετά τα ανωτέρω οι καταβαλλόμενες αποδοχές των υπαγομένων στην παρούσα σύμβαση μισθωτών διαμορφώνονται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Άρθρο 4
Τυχόν ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές στο σύνολό τους ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν μειώνονται ούτε μεταβάλλονται.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης σύμβασης αρχίζει από την 1-7-2006 και λήγει την 31-12-2007.