(Π.Κ.Υ.Ε. 40 / 19-6-2008)
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Σ.Σ.Ε. 12/6/08, Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής εργασίας των φορτοεκφορτωτών πρακτορείων μεταφορών όλης της χώρας. (Π.Κ. 40/19-6-2008)
Στην Αθήνα σήμερα την 12η Ιουνίου 2008 και στα γραφεία της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς οδός Κοζάνης αριθμ. 25 Αθήνα οι κάτωθι υπογράφοντες:
1. Συμεών Χ. Λευθεριώτης Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος.
2. Ιωάννης Σιάμας Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς,
αμφότεροι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης υπάγονται οι φορτοεκφορτωτές πρακτορείων μεταφορών όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Καθορισμός ημερομισθίων
Το βασικό ημερομίσθιο των υπαγομένων στην παρούσα σύμβαση εργαζομένων, όπως είχε διαμορφωθεί την 31-12-2007, αυξάνεται από 1-7-2008 κατά ποσοστό 10% και ορίζεται σε 33,66 ευρώ και από 1-1-2009 κατά ποσοστό 4,5% και ορίζεται σε 35,17 ευρώ.
Άρθρο 3
Επιδόματα
1. Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 15% επί των ως άνω βασικών ημερομισθίων.
2. Χορηγείται επίδομα γάμου σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς επί των ως άνω βασικών ημερομισθίων σε ποσοστό 10%.
3. Τα βασικά ημερομίσθια των 33,66 και 35,17 ευρώ αντίστοιχα προσαυξάνονται με επίδομα πολυετούς υπηρεσίας εκ ποσοστού 10% για την πρώτη τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας στον κλάδο και 5% για τις επόμενες τριετίες και μέχρι 11 τριετίες.
Μετά τα ανωτέρω οι καταβαλλόμενες αποδοχές των υπαγόμενων στην παρούσα σύμβαση μισθωτών διαμορφώνονται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Άρθρο 4
Τυχόν ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές στο σύνολό τους ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν μειώνονται ούτε μεταβάλλονται.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης σύμβασης αρχίζει από την 1-7-2008 και λήγει την 31-12-2009.