Αυτοτελής φορλόγηση μισθωτών μελών ΔΣ ΑΕ και ΕΠΕΟ μισθός που καταβάλλεται από ΑΕ στα μέλη ΔΣ καθώς και σε ΕΠΕ για υπηρεσίες που παρέχονται βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας ή εντολής εφ’ όσον αυτά είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό πλην του ΙΚΑ,θεωρούνται ως εισόδημα εμπορικών επιχειρήσεων. Οι αποδοχές λοιπόν αυτές φορολογούνται αυτόνομα με συντελεστή 35%.
Ο φόρος παρακρατείται από την ΑΕ και την ΕΠΕ κατά την καταβολή των μισθών με την έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών και του χαρτοσήμου και αποδίδεται εφάπαξ ανά δίμηνο μέχρι την 20η μέρα του επόμενου του διμήνου μηνός με προσωρινή δήλωση και με την παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση.