(Π.Κ.Y.E. 136 / 8-12-2006)
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ – ΣΣΕ των επιστημόνων φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα, για τα έτη 2006-2007 – Π.Κ.: 136/8.12.2006
Στην Αθήνα σήμερα στις 22.9.2006, οι υπογράφοντες αφενός: 1) Δ. Φιλιώτης, πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και εκπρόσωπος αυτού, 2) Π. Γιαννακόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (ΣΑΦΕΕ) και εκπρόσωπος αυτού, 3) Θ. Γιαρμενίτης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχανιών και Αντιπροσώπων Καλλυντικών (ΠΣΒΑΚ) και εκπρόσωπος αυτού και 4) Θ. Τρύφων, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και εκπρόσωπος αυτής και αφετέρου: Αντώνιος Αυγερινός, ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών (ΠΕΦ), νόμιμα εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:
1. Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται όλοι οι επιστήμονες φαρμακοποιοί οι υπηρετούντες σε όλη τη χώρα ως υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σε οποιονδήποτε τομέα και υπηρεσία φαρμακευτικών επιχειρήσεων, δηλαδή: στα εργοστάσια και εργαστήρια φαρμάκων, καλλυντικών και υγειονομικών προϊόντων, πρατήρια φαρμάκων, φαρμακεία, ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτήρια, στην προώθηση πωλήσεων και την επιστημονική ενημέρωση, στη σύνταξη ιατροφαρμακευτικών εκδόσεων και στατιστικών μελετών, σε νοσηλευτικά ιδρύματα και γενικά σε κάθε άλλη συναφή εργασία και εν πάση περιπτώσει όλοι οι υπάλληλοι φαρμακοποιοί για τους οποίους ο εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή εργοδοτικής εισφοράς υπέρ του Ταμείου Σύνταξης και Αυτασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), (Ν.Δ.3348/1955, άρθρο 36).
2. Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων αποδοχών των επιστημόνων φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα, καθορίζονται για το 2006 και 2007: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
3. Επιδόματα
Α. Στους μισθωτούς φαρμακοποιούς, ανεξαρτήτως φύλου, χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται και στους διαζευγμένους-ες, χήρους-ες, καθώς και στις άγαμες μητέρες που έχουν την επιμέλεια ή τη γονική μέριμνα των παιδιών.
Β. Χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο και μέχρι τριών (3), εφόσον τα εκ τούτων άρρενα είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών και δεν εργάζονται, τα δε θήλεα κάτω των 20 ετών, άγαμα και δεν εργάζονται. Το επίδομα τέκνων συνεχίζεται παρεχόμενο και για τα δύο φύλα μέχρι ηλικίας 26 ετών συμπληρωμένων, εφόσον σπουδάζουν και δεν εργάζονται.
Γ. Στους φαρμακοποιούς υπεύθυνους ιδιωτικών φαρμακείων, φαρμακαποθηκών, υπεύθυνους διευθυντές ή προϊσταμένους φαρμακείων νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κλινικών, στους υπεύθυνους κληρονομικών φαρμακείων, αλλά και σε φαρμακοποιούς στους οποίους δεσμεύεται η άδεια άσκησης επαγγέλματός τους, χορηγείται επίδομα υπευθυνότητας 20%.
Δ. Στους φαρμακοποιούς που έχουν οριστεί υπεύθυνοι επιχειρήσεων ή εργοστασίων ή εργαστηρίων παρασκευής ή εμπορίας φαρμάκων ή καλλυντικών ή υγειονομικών προϊόντων, χορηγείται επίδομα υπευθυνότητας 20%.
Ε. Στους φαρμακοποιούς που είναι προϊστάμενοι τμημάτων επιχειρήσεων ή εργοστασίων ή εργαστηρίων παρασκευής ή εμπορίας φαρμάκων ή καλλυντικών ή υγειονομικών προϊόντων, χορηγείται επίδομα υπευθυνότητας 18%. Το επίδομα αυτό λαμβάνουν επίσης και οι φαρμακοποιοί που προΐστανται: αντιπροσωπειών φαρμάκων, εργαστηρίων φαρμάκων, πρατηρίων φαρμάκων, τμημάτων προμηθειών νοσοκομείων, τμημάτων πώλησης, εκπαίδευσης προσωπικού και ιατρικής ενημέρωσης. Επίσης, το επίδομα αυτό 18% χορηγείται και στους φαρμακοποιούς (εξαιρουμένων των φαρμακοποιών υπαλλήλων ιδιωτικών φαρμακείων) που κατ’ αποκλειστικότητα ασχολούνται με τον έλεγχο ή κοστολόγηση ιατρικών συνταγών.
ΣΤ. Στους φαρμακοποιούς που εργάζονται σε εργοδότες και σε ΝΠΙΔ στο προσωπικό των οποίων, εν όλω ή εν μέρει, χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας ή ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, χορηγείται το επίδομα τούτο σε ποσοστό που λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού και όχι λιγότερο του 15%.
Ζ. Στους μισθωτούς φαρμακοποιούς που διαχειρίζονται φάρμακα, χορηγείται προσαύξηση 30% ως διαχειριστικό επίδομα.
Η. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος χορηγείται επίδομα 15%.
Θ. Στους κατόχους διπλώματος Master χορηγείται επίδομα 5%.
Ι. Χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας, σε ποσοστό 10% συνολικά, στους φαρμακοποιούς που κατέχουν ξένη γλώσσα σε επίπεδο αντίστοιχο του Lower, με την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητη και τη χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.
Κ. Ο εκάστοτε οριζόμενος φαρμακοποιός από την επιχείρηση υπεύθυνος βάρδιας ή φύλαξης απογευματινής ή νυχτερινής εργασίας, δικαιούται το επίδομα υπευθυνότητας σε ποσοστό 15% πάνω στους βασικούς μηνιαίους μισθούς.
Λ. Στους φαρμακοποιούς που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση, χορηγείται επίδομα παιδικού σταθμού 253,00 ευρώ μικτά ετησίως για το 2006 και 268,00 ευρώ μικτά ετησίως για το 2007, για κάθε παιδί. Το επίδομα αυτό το δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν μέχρι δύο (2) παιδιά έως τεσσάρων ετών, με την προϋπόθεση ότι πηγαίνουν σε παιδικό σταθμό.
Όλα τα ανωτέρω επιδόματα υπολογίζονται επί των εκάστοτε βασικών μηνιαίων μισθών.
4. Καθιερώνεται για τους επιστήμονες φαρμακοποιούς (σύμφωνα με την απόφαση 25/1983 του ΔΔΔΔ Αθηνών) η εβδομάδα των πέντε (5) ημερών, οκτάωρης ημερήσιας απασχόλησης και σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίας εργασίας. Κάθε απασχόληση πέραν των σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως θα αμείβεται σύμφωνα με ό,τι προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι και διατάξεις.
5. Ετήσια κανονική άδεια: Μετά από την παρέλευση δέκα (10) μηνών εργασίας από την πρόσληψη, οι φαρμακοποιοί δικαιούνται είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια, με πλήρεις αποδοχές, η οποία αυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα κατ’ έτος έως τις είκοσι δύο (22) ημέρες.
Οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών.
6. Στους μισθωτούς φαρμακοποιούς χορηγείται, σε περίπτωση γάμου, άδεια πέντε (5) εργασίμων ημερών, με αποδοχές. Επίσης, προβλέπεται άδεια δύο (2) ημερών, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών. Οι άδειες αυτές είναι άσχετες και δεν συμψηφίζονται με την προβλεπόμενη άδεια από την παρ. 5 αυτής της Σ.Σ.Ε.
7. Άδεια μητρότητας: Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά από τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά από τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
8. Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών: Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για τον θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού, επί χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, εννέα (9) εβδομάδες μετά από τον τοκετό, μειωμένο ωράριο – είτε να διακόπτουν την εργασία τους για μία (1) ώρα κάθε ημέρα είτε να προσέρχονται αργότερα κατά μία (1) ώρα την ημέρα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα.
Ύστερα από συμφωνία των μερών, η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να ορίζεται σε δύο (2) ώρες επί ένα (1) χρόνο μετά από τη λήξη της άδειας λοχείας και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει, στην επιχείρηση που απασχολείται, βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών. Η παραπάνω άδεια είναι με αποδοχές.
Την άδεια φροντίδας του παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
9. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
10. Μονογονεϊκές οικογένειες: Στους/στις εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια, με αποδοχές, έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
11. Γονική άδεια ανατροφής: Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, εάν: α) έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά από τη λήξη της μητρότητας, μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών ετών. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φτάσει έως τρεισήμισι (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων δικαιούχων, μέχρι να καλυφτεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολούμενων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 5 του Ν.1483/1984.
12. Οι φαρμακοποιοί που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση και έχουν παιδιά έως 18 ετών, δικαιούνται επτά (7) ημέρες άδεια τον χρόνο, με αποδοχές, για να παρακολουθούν την εκπαιδευτική πρόοδο των παιδιών τους.
13. Άδεια μετάγγισης αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης: Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
14. Οι γυναίκες φαρμακοποιοί δεν απολύονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και για ένα (1) χρόνο μετά από τον τοκετό.
15. Γενικά, στο θέμα των αδειών ισχύουν τα ίδια με την πρόσφατα υπογραφείσα Εθνική Σ.Σ.Ε. της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ).
16. Οι μισθωτοί φαρμακοποιοί όταν ταξιδεύουν εκτός έδρας για υπηρεσία, δικαιούνται ημερησίως, πλην οδοιπορικών και λοιπών εξόδων διαμονής, αποζημίωση ίση προς το ένα εικοστό (1/20) των μηνιαίων νόμιμων αποδοχών τους (βασικών μισθών και προσαυξήσεων λόγω επιδομάτων που προβλέπει η Σ.Σ.Ε.).
17. Οι μισθωτοί φαρμακοποιοί που εργάζονται πέραν του νόμιμου ωραρίου, λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή, σύμφωνα με τον νόμο (Ν.Δ.4020/1959, άρθρο 8) και την εξ 75% προσαύξηση για εργασία κατά τις Κυριακές, εορτές κ.λπ. από τον νόμο καθιερωμένες αργίες.
18. Στους μισθωτούς φαρμακοποιούς χορηγείται κατ’ έτος επίδομα Χριστουγέννων ίσο προς ένα (1) μηνιαίο μισθό με τις νόμιμες προσαυξήσεις και επιδόματα και επίδομα Πάσχα ίσο προς το ήμισυ (1/2) του μηνιαίου μισθού με τις νόμιμες προσαυξήσεις και επιδόματα.
19. Στους φαρμακοποιούς οι οποίοι εργάζονται στην ιατρική ενημέρωση, χορηγείται το ποσό των 290,00 ευρώ κάθε μήνα για έξοδα κίνησης επί έντεκα (11) μήνες για το 2006 και το ποσό των 310,00 ευρώ κάθε μήνα για έξοδα κίνησης επί έντεκα (11) μήνες για το 2007, όταν δεν υπάρχει συμφωνία για χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου της εταιρείας.
20. Οι φαρμακοποιοί της ιατρικής ενημέρωσης ασφαλίζονται με ομαδική ασφάλεια, ύψους 60.000,00 ευρώ για το 2006 και ύψους 65.000,00 ευρώ για το 2007, για τις περιπτώσεις: α) θανάτου και β) ολικής ανικανότητας από ατύχημα.
21. Οι φαρμακοποιοί της ιατρικής ενημέρωσης θα έχουν μία (1) ημέρα της εβδομάδας συνεχές ωράριο οκτώ (8) ωρών. Η ημέρα αυτή θα καθορίζεται έως δύο φορές τον χρόνο από κάθε εταιρεία, ανάλογα με τις ανάγκες της. Η έναρξη του σχετικού ωραρίου θα καθορίζεται επίσης από την εταιρεία μεταξύ 08:00 – 09:00 π.μ.
22. α) Για την απρόσκοπτη επικοινωνία των φαρμακοποιών της ιατρικής ενημέρωσης με τους υγειονομικούς λειτουργούς και τις υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας, συμφωνείται όπως εφοδιαστούν με κατάλληλα πιστοποιητικά, εκδιδόμενα από τους εργοδότες τους και από τις αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
β) Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, οι φαρμακοποιοί της ιατρικής ενημέρωσης, εκτός της ταυτότητας του φαρμακοποιού που εκδίδει η συνδικαλιστική τους οργάνωση (ΠΕΦ), θα εφοδιάζονται κάθε χρόνο από τους εργοδότες τους και με βεβαίωση ότι ασκούν τα καθήκοντα του ιατρικού επισκέπτη.
γ) Σε περίπτωση που ένας φαρμακοποιός ιατρικός επισκέπτης αποχωρήσει από την εταιρεία που εργάζεται, υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω πιστοποιητικά στους φορείς που τα εξέδωσαν.
23. Ως προϋπηρεσία των μισθωτών φαρμακοποιών υπολογίζεται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), καθώς επίσης και ο χρόνος άσκησης του επαγγέλματος σε ατομικό φαρμακείο. Η προϋπηρεσία βεβαιώνεται από τον αρμόδιο φαρμακευτικό σύλλογο ή την ΠΕΦ. Επίσης, αναγνωρίζεται ως χρόνος υπηρεσίας φαρμακοποιού και ο χρόνος διάρκειας της στρατιωτικής θητείας, εφόσον αποδεδειγμένα διανύθηκε σε καθήκοντα σχετικά με το επάγγελμα του φαρμακοποιού.
24. Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανόμενων αποδεικνύεται από υπεύθυνη δήλωσή τους που κατατίθεται κατά την πρόσληψη στον εργοδότη ή το αργότερο εντός τριών (3) μηνών και συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
25. Η προϋπηρεσία των ήδη εργαζομένων οι οποίοι δεν υπέβαλαν μέχρι σήμερα τα σχετικά πιστοποιητικά, αποδεικνύεται ομοίως με δήλωση και προσκόμιση, εντός τριμήνου από την ισχύ της παρούσας, των απαραίτητων βεβαιώσεων.
26. Για τους φαρμακοποιούς που προσλήφθηκαν ως υπάλληλοι μετά από την 1.1.1989, υπολογίζεται σαν προϋπηρεσία και ο χρόνος που εργάστηκαν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, που αποδεικνύεται με βεβαίωση της ΠΕΦ.
27. Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας επιστρέφονται από τον εργοδότη στον μισθωτό, σε κάθε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης.
28. Η ετήσια συνδρομή των φαρμακοποιών – μελών της ΠΕΦ θα καταβληθεί προσπάθεια να παρακρατείται από την εργοδοτική πλευρά σε μηνιαία βάση, για λογαριασμό της ΠΕΦ, υπό την προϋπόθεση ότι οι εργαζόμενοι φαρμακοποιοί θα συμφωνήσουν.
29. Αναγνωρίζεται η χρησιμότητα της επιμόρφωσης των φαρμακοποιών και θα τους παρέχεται κάθε διευκόλυνση για παρακολούθηση συνεδρίων ή σεμιναρίων που έχουν σχέση με την επιστήμη τους και το συγκεκριμένο αντικείμενο της εργασίας τους, υπό την προϋπόθεση να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων.
30. Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο (2) έτη.
31. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των συλλογικών συμβάσεων ή Δ.Α. των προηγούμενων ετών, εκτός εκείνων που αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας.
32. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες σε αυτή τη Σ.Σ.Ε., δεν μειώνονται από αυτή.
33. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006, εκτός από τις διατάξεις που ορίζουν κάτι διαφορετικό.