(Π.Κ.Υ.Ε. 116 / 23-9-2008)
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – Ενιαία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2008 του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε τομέα και υπηρεσία φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα (Π.Κ.: 116/23.9.2008)
 Σήμερα 7.7.2008, οι υπογράφοντες αφενός:
1. Διονύσιος Φιλιώτης, πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και εκπρόσωπος αυτού.
2. Θεόδωρος Πολυχρόνης – Κωλέτης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και εκπρόσωπος αυτής.
3. Παύλος Γιαννακόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων και εκπρόσωπος αυτού.
4. Θεόδωρος Γιαρμενίτης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχανιών και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και εκπρόσωπος αυτού.
5. Παναγιώτης Τζανής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Βιομηχάνων και Βιοτεχνών Ελληνικών Καλλυντικών και Καλλωπιστικών Προϊόντων και εκπρόσωπος αυτής.
6. Ευριπίδης Αδάμου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων και εκπρόσωπος αυτού και
7. Χαράλαμπος Τζωρτζάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Εισαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμάκων και εκπρόσωπος αυτού και αφετέρου:
Ζωή Σώκου, πρόεδρος και Βασίλειος Κουμπούρας, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Φαρμακευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας και εκπρόσωποι αυτής, συνήλθαν στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Φαρμακευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας για την υπογραφή της παρούσας ενιαίας Σ.Σ.Ε. και συμφώνησαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Στις διατάξεις της σύμβασης αυτής υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλη τη χώρα, σε οποιονδήποτε τομέα και υπηρεσία φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων. Δηλαδή φαρμακοβιομηχανίες, αντιπροσωπείες φαρμακευτικών οίκων εξωτερικού, βιομηχανίες καλλυντικών, κτηνιατρικών και γεωργικών φαρμάκων, καθώς και στα καταστήματα πώλησης των προϊόντων αυτών, φαρμακαποθήκες και φαρμακεία αυτοτελή ή εντός νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Επίσης στα καταστήματα παραφαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αντιπροσωπείες εξωτερικού και βιομηχανίες παραγωγής των ειδών αυτών.
Άρθρο 2
Για τους εργάτες
Α. Το βασικό (χωρίς επιδόματα) κατώτερο ημερομίσθιο καθορίζεται από 1.1.2008 σε 33,79 ευρώ και σε 34,99 ευρώ από 1.9.2008. Στα ημερομίσθια αυτά περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αυξήσεις που χορηγήθηκαν μέχρι την 31.12.2007 είτε υπό μορφή αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής και διορθωτικών ποσών είτε υπό μορφή αύξησης, καθώς επίσης και η αύξηση για το 2008 που είναι 3,45% από 1.1.2008 και 3,55% από 1.9.2008.
Β. Στους καλυπτόμενους από αυτή τη Σ.Σ.Ε. χορηγείται:
– Επίδομα τριετιών 5% για κάθε τριετία και μέχρι τρεις (3) τριετίες, ενώ η τέταρτη (4η) και η πέμπτη (5η) τριετία σε ποσοστό 6% και η έκτη (6η) τριετία σε ποσοστό 7%. Χορηγείται επιπλέον και έβδομη (7η) τριετία σε ποσοστό 3%.
– Επίδομα γάμου 10%.
– Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 5% σε όσους υπάγονται στις υπηρεσίες παραγωγής, συσκευασίας, χημείου, μικροβιολογικών εργαστηρίων και αποθηκών των επιχειρήσεων του άρθρου 1 της παρούσας σύμβασης.
– Επίδομα 3,5% σε όσους απασχολούνται κυρίως με τη ζύγιση και ανάμιξη πρώτων και βοηθητικών υλών.
– Επίσης, χορηγείται επίδομα πολυετίας 4% σε όσους έχουν είκοσι επτά (27) χρόνια προϋπηρεσίας στον κλάδο.
Τα επιδόματα αυτά, τριετιών, γάμου, ανθυγιεινής εργασίας, ζύγισης και πολυετίας, υπολογίζονται επί των κάτωθι βασικών ημερομισθίων:
– Για το Α’ οκτάμηνο του 2008: 33,79 ευρώ.
– Για το Β’ τετράμηνο του 2008: 34,99 ευρώ.
Γ. Μετά τα εκτεθέντα στις παρ. Α’ και Β’ του άρθρου 2, τα ισχύοντα για το 2008 κατώτερα ημερομίσθια και επιδόματα είναι: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 1,75 ευρώ την ημέρα, επίδομα ζυγιστών 1,22 ευρώ την ημέρα.
Δ. Ο χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας των εργατών θα υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 15.4.1981 Σ.Σ.Ε. εργατών χημικής βιομηχανίας και την υπ’ αριθ. 144/1982 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών.
Άρθρο 3
Για τους υπαλλήλους
Οι μισθοί και τα επιδόματα των υπαλλήλων καθορίζονται στους επόμενους Πίνακες Α’ και Β’ (βλ. στο τέλος της παρούσας). Ειδικότερα, διευκρινίζονται τα εξής:
Α. Ο βασικός (χωρίς επιδόματα) κατώτερος μισθός κάθε κλιμακίου περιλαμβάνει τις πάσης φύσεως αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί μέχρι 31.12.2007 είτε υπό μορφή ΑΤΑ και διορθωτικών ποσών είτε υπό μορφή αύξησης, καθώς επίσης περιλαμβάνει την αύξηση του 2008 που είναι 3,45% από 1.1.2008 και 3,55% από 1.9.2008.
Β. Στους υπαλλήλους τους καλυπτόμενους από αυτή τη Σ.Σ.Ε. χορηγούνται τα κάτωθι επιδόματα, όπως είναι στους Πίνακες Α’ και Β’.
1. Τα κλιμάκια των υπαλλήλων είναι τριάντα εννέα (39).
2. Μία τριετία 8% σε οποιονδήποτε εργοδότη.
3. Δεύτερη (2η) τριετία 4% σε οποιονδήποτε εργοδότη.
4. Επίδομα γάμου 10%.
5. Επιστημονικό επίδομα 18% για τους πτυχιούχους ανώτατων σχολών για ένα (1) πτυχίο. Μετά την απόκτηση δεύτερου (2ου) πτυχίου ΑΕΙ, επίδομα 5%.
6. Επίδομα πτυχίου ανώτερων σχολών ΤΕΙ 13%. Μετά την απόκτηση δεύτερου (2ου) πτυχίου ΤΕΙ επίδομα 3%.
7. Επίδομα 17% στους βοηθούς φαρμακοποιών που είναι εφοδιασμένοι με άδεια άσκησης επαγγέλματος από το αρμόδιο υπουργείο.
8. Επίδομα διαχειριστικών λαθών 5% στους ταμίες.
9. Επίδομα διαχειριστικών λαθών 3% στους εργαζόμενους που έχει ανατεθεί με οποιονδήποτε τρόπο το καθήκον διαχείρισης χρημάτων ή αξιογράφων (εισπράξεις – πληρωμές), με εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, τακτικά και όχι περιστασιακά.
10. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 5% στους υπαγόμενους στις υπηρεσίες παραγωγής, συσκευασίας, χημείου, μικροβιολογικών εργαστηρίων και αποθηκών των επιχειρήσεων του άρθρου 1 της παρούσας σύμβασης.
11. Επίδομα 5% σε όσους εργάζονται σε οθόνες Η/Υ το 1/2 τουλάχιστον του χρόνου απασχόλησής τους.
12. Επίδομα ξένης γλώσσας 6,5% σε όσους-ες κατέχουν πτυχίο ξένης γλώσσας σε επίπεδο Lower, με την προϋπόθεση να είναι απαραίτητη και να τη χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.
13. Επίδομα πολυετίας 4% σε όσους έχουν είκοσι επτά (27) χρόνια προϋπηρεσίας στον κλάδο.
14. Επίδομα 3,5% σε όσους απασχολούνται κυρίως με τη ζύγιση και ανάμιξη πρώτων και βοηθητικών υλών.
15. Οι εργαζόμενοι στις διανυκτερεύσεις και διημερεύσεις αμείβονται υπερωριακώς, όπως ο νόμος ορίζει.
Τα επιδόματα αυτά υπολογίζονται επί του βασικού μισθού κάθε κλιμακίου.
Γ. Ο χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας των υπαλλήλων υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από την υπ’ αριθ. 47/1981 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών και την υπ’ αριθ. 46/1982 απόφαση του ΔΔΔΔ Πειραιά.
Άρθρο 4
Α. Σε όσους καλύπτονται από τη σύμβαση αυτή χορηγείται, όπως ήδη αναφέρθηκε, επίδομα γάμου 10%. Το επίδομα αυτό το λαμβάνουν και:
1. Οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας, ανεξάρτητα εάν έχουν ή δεν έχουν παιδιά.
2. Οι διαζευγμένοι, επίσης ανεξάρτητα εάν έχουν ή δεν έχουν παιδιά.
3. Οι άγαμοι γονείς.
Β. Άδεια γάμου και γέννησης τέκνου: Οι εργαζόμενοι που καλύπτονται με αυτή τη Σ.Σ.Ε., σε περίπτωση γάμου δικαιούνται οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες άδεια, με αποδοχές, που δεν συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη από τον Α.Ν.539/1945 κανονική ετήσια άδεια. Σε περίπτωση γέννησης τέκνου, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, με αποδοχές, για κάθε τέκνο.
Γ. Άδεια μητρότητας: Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
Δ. Επίδομα παιδικού σταθμού: Επίδομα παιδικού σταθμού 320,00 ευρώ μικτά τον χρόνο για καθένα παιδί. Το επίδομα αυτό το δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι, μέχρι δύο (2) παιδιά έως 4 χρονών, με την προϋπόθεση ότι πηγαίνουν σε παιδικό σταθμό.
Ε. Οι εργαζόμενοι που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση και έχουν παιδιά έως 18 χρονών, δικαιούνται επτά (7) ημέρες άδεια τον χρόνο, με αποδοχές, για να παρακολουθούν την εκπαιδευτική πρόοδο των παιδιών τους.
ΣΤ. Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών: Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για τον θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού, επί χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας [εννέα (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό] είτε να διακόπτουν την εργασία τους για μία (1) ώρα κάθε ημέρα είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα. Ύστερα από συμφωνία των μερών, η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να ορίζεται σε δύο (2) ώρες επί ένα (1) χρόνο από τη λήξη της άδειας λοχείας και μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών. Η παραπάνω άδεια είναι με αποδοχές.
Την άδεια αυτή ο/η εργαζόμενος-η μπορεί να ζητήσει εναλλακτικά, ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια, με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού.
Ζ. Άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών: Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως 6 ετών, με τους ίδιους όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
Η. Γονική άδεια ανατροφής: Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, εάν: α) έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία 3 ετών.
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές. Η διάρκειά της μπορεί να φτάσει έως τρεισήμισι (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων δικαιούχων, μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολούμενων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου 5 του Ν.1483/1984.
Θ. Τα αναφερόμενα στις παρ. Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’, Ζ’ και Η’ του άρθρου 4 ισχύουν και για τους άγαμους γονείς.
Ι. Μονογονεϊκές οικογένειες: Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια, με αποδοχές, έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
Γονέας με τρία (3) ή περισσότερα παιδιά, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών τον χρόνο. Η άδεια αυτή χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, σε συνεννόηση με τον εργοδότη και σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα, μέχρι τα 12 έτη συμπληρωμένα τού ή των παιδιών και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
ΙΑ. Γονείς που συντηρούν ανάπηρα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, έχουν μία (1) ώρα μειωμένο ωράριο την ημέρα, χωρίς περικοπή των αποδοχών. Αν εργάζονται και οι δύο γονείς στην ίδια επιχείρηση, η άδεια αυτή δίνεται στον ένα γονέα μετά από συνεννόηση. Το παραπάνω μειωμένο ωράριο μπορεί να δίνεται και σε ημέρες. Είναι δε υποχρεωτικό όταν ο/η εργαζόμενος-η ξεπερνάει τα 10 χλμ. από και προς την εργασία του/της.
ΙΒ. Οι εργαζόμενες που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης και έξι (6) μήνες μετά τον τοκετό, απομακρύνονται από βαριές και ανθυγιεινές εργασίες χωρίς να υπάρχει βλαπτική μεταβολή. Αν μετακινηθούν σε χώρο που δεν χορηγείται ανθυγιεινό επίδομα σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. Β’ και 3 παρ. Β9 της παρούσας, τότε αυτό περικόπτεται. Χορηγείται αυτόματα με την επιστροφή της εργαζόμενης στην προηγούμενη θέση.
ΙΓ. Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειας που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού σαν να ήταν φυσικοί γονείς. Κατά τη διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο, όπως περιγράφεται στη σύμβαση, δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.
Άρθρο 5
Α. Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις: Χορηγείται άδεια τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1346/1983, όπως έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 7 της από 12.4.1996 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., για συμμετοχή στις εξετάσεις των εργαζόμενων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η παραπάνω άδεια χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά. Η άδεια αυτή χορηγείται επίσης από 1.1.1998 και στους εργαζόμενους και εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο (2) έτη, ανεξάρτητα εάν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα.
Β. Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές: Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο (2) έτη.
Γ. Απασχόληση εργαζόμενων μαθητών: Εργαζόμενοι που φοιτούν κανονικά και αποδεδειγμένα στη δευτεροβάθμια γενική ή τεχνική ή επαγγελματική εκπαίδευση, σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν απασχολούνται περισσότερο από έξι (6) ώρες την ημέρα και αμείβονται από τους εργοδότες με έξι (6) ωρομίσθια ημερησίως.
Δ. Οι εργαζόμενοι που καλύπτονται από τη σύμβαση αυτή, δύνανται να λάβουν, ύστερα από συμφωνία των μερών, έξι (6) ημέρες άδεια, άνευ αποδοχών, τον χρόνο, για την κάλυψη έκτακτων οικογενειακών αναγκών.
Σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών, καθορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος-η έχει τρία (3) παιδιά και πάνω.
Ε. Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση: Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 16 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς, επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
ΣΤ. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση: Εργαζόμενοι-ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
Ζ. Οι εργαζόμενοι που δίνουν αίμα ή παράγωγα αίματος, δικαιούνται άδεια με αποδοχές κάθε φορά που δίνουν αίμα ή παράγωγα αίματος, μέχρι δύο (2) φορές το χρόνο.
Η. Άδεια λόγω AIDS: Εργαζόμενοι-ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί-ές προς εργασία, δικαιούνται, από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
Θ. Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου, θα καταβάλλεται στον/στη σύζυγο ή τα άγαμα τέκνα η πλήρης αποζημίωση που αντιστοιχεί σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας, εφόσον η αιτία θανάτου έχει αιτιώδη συνάφεια με την εργασία.
Ι. Άδεια λόγω θανάτου συγγενή: Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία χορηγείται άδεια τριών (3) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων, αδελφών καθώς και για τους Α’ βαθμού συγγένειας των συζύγων αντίστοιχα και μία (1) ημέρα για συγγενείς Β’ βαθμού.
ΙΑ. Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτημένων ατόμων» κατά την περίοδο της απεξάρτησης: Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μία φορά.
ΙΒ. Προστασία απασχόλησης ηλικιωμένων εργαζομένων – ανέργων: Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν για τους ηλικιωμένους:
1. Τη συμμετοχή τους κατά προτεραιότητα σε όλα τα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης – επανειδίκευσης.
2. Την ενίσχυση των κινήτρων για την ένταξή τους σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας (αν έχουν απολυθεί) και στα προγράμματα για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας.
ΙΓ. Αλλοδαποί εργαζόμενοι: Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι πρέπει να διευκολύνονται στην εργασία τους προκειμένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις που έχουν σχέση με την άδεια παραμονής και εργασίας τους. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζόμενους οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβλημένο από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί αλλοδαπών, προκειμένου να μπορούν εγκαίρως να ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με τη νόμιμη παραμονή και εργασία τους στην Ελλάδα.
ΙΔ. Εργάτης του κλάδου που έγινε υπάλληλος στον ίδιο εργοδότη, αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που είχε ως εργάτης σαν να ήταν υπάλληλος και αντίστροφα. Εάν αυτός ο ίδιος εργαζόμενος είχε και προϋπηρεσία σε άλλη εταιρεία του κλάδου ως υπάλληλος ή εργάτης και διεπόταν από την ίδια συλλογική σύμβαση (ΟΕΦΣΕΕ) και έχει βεβαίωση της εταιρείας και αποδεικνύεται και από τα ένσημά του, τότε η προϋπηρεσία του αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό του συλλογικού μισθού του, επιδομάτων κ.λπ., ως υπαλλήλου ή εργάτη. Ρητά συμφωνείται ότι ουδεμία σχέση έχει το παρόν άρθρο με τον υπολογισμό αποζημίωσης σε καταγγελία σύμβασης.
ΙΕ. Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εργαζομένων του κλάδου γίνεται από τα επικολλημένα ένσημα που προσκομίζουν κατά την πρόσληψή τους, όταν αδυνατούν να προσκομίσουν βεβαίωση από προηγούμενους εργοδότες.
ΙΣΤ. Στους εργαζόμενους που αποχωρούν με πλήρη σύνταξη, δίδεται επιπλέον εφάπαξ 750,00 ευρώ πέραν της νόμιμης αποζημίωσης που δικαιούνται.
ΙΖ. Ο μέγιστος χρόνος απασχόλησης στον οπτικό έλεγχο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες ημερησίως. Στους εργαζόμενους αυτούς θα δίδεται άλλο είδος απασχόλησης μετά από δύο (2) ώρες εργασίας στον οπτικό έλεγχο.
Άρθρο 6
Α. Η διάρκεια της εβδομαδιαίας εργασίας των εργαζομένων της παρούσας ορίζεται σε σαράντα (40) ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Β. Οι αποζημιώσεις σε περίπτωση απόλυσης εργατοτεχνιτών καθορίζονται από 1.1.2006 ως εξής:
1. Με τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών έως ένα (1) χρόνο υπηρεσίας: 5 ημερομίσθια.
2. Με τη συμπλήρωση ενός (1) χρόνου υπηρεσίας: 7 ημερομίσθια.
3. Με τη συμπλήρωση δύο (2) χρόνων υπηρεσίας: 15 ημερομίσθια.
4. Με τη συμπλήρωση πέντε (5) χρόνων υπηρεσίας: 30 ημερομίσθια.
5. Με τη συμπλήρωση δέκα (10) χρόνων υπηρεσίας: 60 ημερομίσθια.
6. Με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) χρόνων υπηρεσίας: 100 ημερομίσθια.
7. Με τη συμπλήρωση είκοσι (20) χρόνων υπηρεσίας: 120 ημερομίσθια.
8. Με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) χρόνων υπηρεσίας: 145 ημερομίσθια.
9. Με τη συμπλήρωση τριάντα (30) και άνω χρόνων υπηρεσίας: 165 ημερομίσθια.
Γ. Μετά την παρέλευση δέκα (10) μηνών από την πρόσληψη, οι εργαζόμενοι της σύμβασης αυτής δικαιούνται είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια, με πλήρεις αποδοχές, η οποία αυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα κατ’ έτος έως τις είκοσι δύο (22) ημέρες.
Οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) χρόνια υπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη δικαιούνται άδεια είκοσι έξι (26) εργασίμων ημερών.
Δ. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του άρθρου 1 που χρησιμοποιούν αυτοκίνητο ή δίκυκλο για την εργασία τους, ασφαλίζονται με ομαδική ασφάλιση ύψους 70.000,00 ευρώ για θάνατο εξ ατυχήματος και μόνιμη, ολική και μερική ανικανότητα.
Άρθρο 7
Οι εργοδότες που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση, θα καταβάλουν προσπάθεια να παρακρατούν ποσοστό 1‰ από τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων, ως συνδικαλιστική εισφορά υπέρ της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Φαρμακευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας (ΟΕΦΣΕΕ), υπό την προϋπόθεση ότι οι εργαζόμενοι θα συμφωνήσουν. Το ποσό που προκύπτει από την παρακράτηση θα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό της ΟΕΦΣΕΕ. Το άρθρο αυτό ισχύει από 1.10.1996.
Άρθρο 8
ΤΕΑΥΦΕ
Τα δύο μέρη συμφωνούν να στηρίξουν το ΤΕΑΥΦΕ. Να υπερασπιστούν την κινητή και ακίνητη περιουσία του, καθώς και τα δικαιώματα των ασφαλισμένων του. Στόχος, αυτόνομο – αυτοδιοικούμενο ΤΕΑΥΦΕ από αυτούς που συνεισφέρουν.
Άρθρο 9
Σε περίπτωση που υπάρχει Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που αφορά επιμέρους ειδικότητες, παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να κάνει επιλογή και να δηλώνει κάθε χρόνο μία φορά σε ποια Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. θέλει να υπάγεται.
Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., διμερείς συμβάσεις, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, ισχύουν και δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η από 14.5.2007 Σ.Σ.Ε.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008, εκτός από τις διατάξεις που ορίζουν κάτι διαφορετικό.