Μπορώ να βάλω τον φάκελο MBAR μέσα σε υποφάκελο;
Όχι. Αν το κάνετε θα σας παρουσιάσει το error 9 subscript out of range. Μόνο σε μια περίπτωση μπορείτε να το κάνετε, εάν τον φάκελο πριν τον MBAR τον αντιστοιχίσετε σε Map Drive.