Φ80320/109864
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. Φ80320/109864

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.

(ΦΕΚ Β 7280/22.12.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ -ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 153 του ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (Α’ 58), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4826/2021 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 160).

2. Τον ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35).

3. Τον ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της “Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.” (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245).

4. Τον ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74).

5. Τον ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80).

6. Την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

7. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

8. Το άρθρο 33 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).

9. Το άρθρο 22 του ν. 4529/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 56).

10. Το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

11. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

12. Τον ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

13. Το άρθρο 248 του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α’ 36).

14. Τον ν. 4939/2022 «Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών» (Α’ 111).

15. Το άρθρο 84 του ν. 4985/2022 «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός Σωφρονιστικού Κώδικα Τροποποιήσεις στον ν. 2776/1999 και άλλες διατάξεις» (Α’ 203).

16. Τον ν. 5038/2023 «Κώδικας Μετανάστευσης» (Α’ 81).

17. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

18. Το π.δ. 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Α’ 76),

19. Το π.δ. 106/2007 «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους» (Α’ 135).

20. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

21. Το άρθρο 32 του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

22. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

23. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

24. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

25. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

26. Το π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 134).

27. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139.)

28. Το π.δ. 87/2023 «Διορισμός Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 151).

29. Το π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4).

30. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

31. Το π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255).

32. Την υπό στοιχεία 4803/13/10-η’/05-05-2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης «Προϋποθέσεις και διαδικασία εισόδου – εξόδου των υπό ναυτολόγηση ή απόλυση αλλοδαπών ναυτικών» (Β’ 629).

33. Την υπό στοιχεία οικ.7791/245/Φ80321/30-03-2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β’ 596).

34. Την υπ’ αρ. 172172/24-03-2022 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Διαδικασία χορήγησης Άδειας Διαμονής Προσωρινής Προστασίας στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας» (Β’ 1462).

35. Την υπ’ αρ. 115/12-07-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου» (Β’ 4524).

36. Την υπ’ αρ. 65928/13-07-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4526).

37. Την υπ’αρ. 43/7.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Κωνσταντίνο Κατσαφάδο» (B’ 4405).

38. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

39. Την υπ’ αρ. 106949/06-12-2023 εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

40. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικά – Υπηρεσίες Χορήγησης Α.Μ.Κ.Α.

1. Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) αποτελεί τον υποχρεωτικό αριθμό εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των φυσικών προσώπων που υπάγονται στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας. Κάθε φυσικό πρόσωπο με δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της Ελληνικής Δημοκρατίας, δικαιούται Α.Μ.Κ.Α. με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4939/2022 (Α’ 111) περί δικαιούχων Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.). Ο Α.Μ.Κ.Α. παραμένει αμετάβλητος και προσδιορίζει ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο.

2. Ο Α.Μ.Κ.Α. είναι αναγκαίος για την εγγραφή ασφαλισμένων και συνταξιούχων στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, την καταβολή εισφορών, συντάξεων και πάσης φύσεως παροχών, επιδομάτων και βοηθημάτων.Ο Α.Μ.Κ.Α. αναγράφεται υποχρεωτικά επί όλων των διοικητικών πράξεων, εγγράφων και παραστατικών που σχετίζονται με τις παραπάνω ενέργειες.

3. Η θέσπιση και η τροποποίηση κανόνων και κάθε διοικητική διαδικασία σχετική με τον A.M.K.A. εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

4. Η επιχειρησιακή διαχείριση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – Εθνικού Μητρώου Ασφαλισμένων, Εργοδοτών, Συνταξιούχων (Α.Μ.Κ.Α. – Ε.Μ.Α.Ε.Σ.) και κάθε κατάσταση λειτουργίας του Α.Μ.Κ.Α. διενεργείται από την εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτημα των αρμοδίων υπηρεσιών Α.Μ.Κ.Α. της παρ. 5.

5. Ως αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση και ενημέρωση του Μητρώου Α.Μ.Κ.Α. ορίζονται:

(α) Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.),

(β) τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.),

(γ) τα ληξιαρχεία, σε περίπτωση έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. νεογέννητων του άρθρου 21Α του ν. 344/1976 (Α’ 143) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού δευτερογενούς νομοθεσίας,

(δ) το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. και τη μετάπτωση δεδομένων σχετικών με τον Προσωρινό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) και Π.Α.Α.Υ.Π.Α., σε πολίτες τρίτων χωρών και ανιθαγενείς της αρμοδιότητάς του,

(ε) το Σωφρονιστικό Κατάστημα, για την έκδοση και ενεργοποίηση Α.Μ.Κ.Α. και τις σχετικές με τον Προσωρινό Αριθμό Υγειονομικής Περίθαλψης Κρατουμένου (Π.Α.Υ.ΠΕ.Κ.) μεταπτώσεις, σε κρατούμενους της αρμοδιότητάς του, καθώς και το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου (Ι.Α.Α.Α.Β) για την έκδοση και ενεργοποίηση Α.Μ.Κ.Α. σε ανήλικους τροφίμους αρμοδιότητας του.

Άρθρο 2
Κατάσταση λειτουργίας Α.Μ.Κ.Α.

1. Ο Α.Μ.Κ.Α. εκδίδεται ανενεργός με την απόδειξη ύπαρξης νόμιμης παραμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή υπαγωγής στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4.

2. Ο Α.Μ.Κ.Α. ενεργοποιείται με την απόδειξη ύπαρξης νόμιμης παραμονής και πραγματικής κατοικίας στη χώρα σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.

3. Ο Α.Μ.Κ.Α. απενεργοποιείται, όταν συντρέξουν οι όροι απενεργοποίησης του άρθρου 7.

4. Ο Α.Μ.Κ.Α. ενεργοποιείται εκ νέου με την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 8.

5. Ο Α.Μ.Κ.Α. αδρανοποιείται με το θάνατο σύμφωνα με το άρθρο 9.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι Έκδοσης Α.Μ.Κ.Α.

1. Δικαίωμα να αιτηθούν έκδοση Α.Μ.Κ.Α. έχουν οι εν ζωή:

(α) Έλληνες πολίτες,

(β) πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(γ) πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς,

(δ) ανήλικοι των ανωτέρω κατηγοριών. Κατ’ εξαίρεση χορηγείται Α.Μ.Κ.Α. και σε τέκνα που γεννήθηκαν ζωντανά και απεβίωσαν πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης.

2. Τα πρόσωπα των περ. α’ έως γ’ της παρ. 1 δικαιούνται Α.Μ.Κ.Α., εφόσον αποδεικνύουν ότι παραμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή υπαγωγής στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Κατ’ εξαίρεση, ενήλικα πρόσωπα των περ. α’ έως γ’ της παρ. 1, που εκδίδουν Α.Μ.Κ.Α. για να ασφαλιστούν ως έμμεσα μέλη δεν απαιτείται να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

3. Τα πρόσωπα της περ. δ’ της παρ. 1 καθίστανται δικαιούχοι έκδοσης Α.Μ.Κ.Α., εφόσον αποδεικνύεται ότι παραμένουν νόμιμα και κατοικούν πραγματικά στη χώρα.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά Έκδοσης Α.Μ.Κ.Α.

1. Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. σε Έλληνες πολίτες ή ομογενείς απαιτείται ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής, πρόσβασης στην αγορά εργασίας και υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης: δελτίο ταυτότητας (αστυνομικής, ενόπλων δυνάμεων και λοιπών σωμάτων ασφαλείας, ομογενούς) ή ελληνικό διαβατήριο. Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. σε ανηλίκους Έλληνες πολίτες, που δύνανται να ασφαλιστούν ως έμμεσα μέλη, απαιτείται ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής και υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης: δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.

2. Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής, πρόσβασης στην αγορά εργασίας και υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης: δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ισχύ. Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. σε ανηλίκους πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δύνανται να ασφαλιστούν ως έμμεσα μέλη, απαιτείται ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής και υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης: δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ισχύ ή ληξιαρχική πράξη γέννησης εκδοθείσα στην Ελλάδα.

3. (α) Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. σε πολίτες τρίτων χωρών και ανιθαγενείς απαιτείται ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής, πρόσβασης στην αγορά εργασίας και υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης:

(αα) Διαβατήριο τρίτης χώρας σε ισχύ ή ταξιδιωτικό έγγραφο δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε ισχύ και

(αβ) τίτλος παραμονής στη χώρα με δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε ισχύ.

Για τους αντικειμενικά στερούμενους διαβατηρίου του ν. 4251/2014 και του ν. 5038/2023, τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τους δικαιούχους προσωρινής προστασίας αρκεί και μόνον το στοιχείο (αβ).

Για τους δικαιούχους της απόφασης (Ε.Ε.) 2020/135 του Συμβουλίου της 30.01.2020 σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας για την Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγ. Βρετανίας και της Β. Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (L29/1 της 31.01.2020) ή του Πρωτοκόλλου για τον Συντονισμό της Κοινωνικής Ασφάλισης της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου (L444/14 της 31.12.2020),αντί του στοιχείου (αβ) δύναται να προσκομισθούν έγγραφα που αποδεικνύουν την υπαγωγή τους στο ειδικό καθεστώς διαμονής αυτής.

Για τους απασχολούμενους επί πλοίων, εφόσον μετακληθούν από το εξωτερικό σύμφωνα με τις διαδικασίες της υπ’ αρ. 4803/13/10η/5.5.2000 κοινής υπουργικής απόφασης, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9 του ν. 1975/1991 (Α’ 184), αντί του στοιχείου (αβ), απαιτείται αντίγραφο των οικείων σελίδων του ναυτολογίου, εφόσον τηρείται, ή βεβαίωση πλοιάρχου/κυβερνήτη, αρμοδίως θεωρημένα από Λιμενική Αρχή.

Για τους πολίτες τρίτων χωρών με άδεια διαμονής της παρ. 2 του άρθρου19Α του ν. 4251/2014 (Α’ 80) ή της παρ. 4 του άρθρου 134 του ν. 5038/2023 (Α’ 80), δεν απαιτείται πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

(β) Γ ια την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. σε ενηλίκους και ανηλίκους πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, που δύνανται να ασφαλιστούν ως έμμεσα μέλη, απαιτείται ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής και υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης:

(βα) Διαβατήριο τρίτης χώρας σε ισχύ ή ταξιδιωτικό έγγραφο δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε ισχύ, και

(ββ) τίτλος παραμονής στη χώρα αυτοτελής και προσωποπαγής ή ως μέλος οικογένειας σε ισχύ ή προσωρινό έγγραφο παραμονής σε ισχύ.

Για τους αντικειμενικά στερούμενους διαβατηρίου του ν. 4251/2014 και του ν. 5038/2023 τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τους δικαιούχους προσωρινής προστασίας, αρκεί και μόνον το στοιχείο (ββ).

Για τους δικαιούχους της απόφασης (Ε.Ε.) 2020/135 του Συμβουλίου της 30.01.2020 σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας για την Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγ. Βρετανίας και της Β. Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (L29/1 της 31.01.2020) ή του Πρωτοκόλλου για τον Συντονισμό της Κοινωνικής Ασφάλισης της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου (L444/14 της 31.12.2020), αντί του στοιχείου (ββ) δύναται να προσκομισθούν έγγραφα που αποδεικνύουν την υπαγωγή τους στο ειδικό καθεστώς διαμονής αυτής.

(γ) Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. στο πλαίσιο μετάπτωσης Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. ή Π.Α.Υ.ΠΕ.Κ., σε ασυνόδευτους ή χωρισμένους ανηλίκους, απαιτείται ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής και υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης: άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή άδεια διαμονής άλλου τύπου.

4. Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. σε ανηλίκους, οι οποίοι διαβιούν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας (Μο.Π.Π.) ή σε δομές φιλοξενίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε ανηλίκους, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε ανάδοχη ή υποψήφια θετή οικογένεια, με την επιφύλαξη του άρθρου 59 του ν. 4939/2022 (Α’ 111) για τους ανηλίκους που έχουν εκδώσει ή επίκειται να εκδώσουν Π.Α.Α.Υ.Π.Α. με την πλήρη καταγραφή τους, και σε ανηλίκους που έχουν τοποθετηθεί στο Ιδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου,απαιτούνται ως δικαιολογητικά νόμιμης παραμονής και πραγματικής κατοικίας στη χώρα:

(α) Η πράξη τοποθέτησης (εισαγγελική διάταξη, δικαστική απόφαση, βεβαίωση, σύμβαση, πράξη τοποθέτησης των υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου) σε Μο.Π.Π. ή σε δομή φιλοξενίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή σε ανάδοχη ή υποψήφια θετή οικογένεια ή στο Ιδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, και

(β) η βεβαίωση καταχώρισης του ανηλίκου στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων ή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών ή στο Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων ή στο Εθνικό Μητρώο Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων κατά την κείμενη νομοθεσία ή η έκθεση τοποθέτησης στο Ιδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.

5. Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. σε πρόσωπα που επίκειται η συνταξιοδότησή τους ή απονομή ειδικών βοηθημάτων (συντάξεις λόγω θανάτου σε δικαιοδόχους χωρίς Α.Μ.Κ.Α., συντάξεις γήρατος σε ομογενείς εξ Αιγύπτου και Κωνσταντινουπόλεως με ειδικές διατάξεις, διεθνείς συντάξεις, άλλες ειδικές συντάξεις) αποστέλλεται οίκοθεν αίτημα της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων ή άλλου αρμοδίου οργάνου προς την αρμόδια υπηρεσία Α.Μ.Κ.Α. του e-Ε.Φ.Κ.Α., το οποίο περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά στοιχεία απογραφής του άρθρου 12.

6. Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. σε ιδρυτές και μέλη εταιρειών μέσω Υπηρεσιών Μίας Στάσης, για τους οποίους προκύπτει υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση, υποβάλλεται αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία Α.Μ.Κ.Α. του e-Ε.Φ.Κ.Α. (κατοικία αιτούντος ή έδρα εταιρείας), το οποίο περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση.

7. Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. σε πρόσωπα του άρθρου 11 του ν. 1276/1982 (Α’ 100) υποβάλλεται αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. του e-Ε.Φ.Κ.Α., το οποίο περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά υπαγωγής στο ανωτέρω άρθρο.

8. Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. σε διπλωμάτες, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό διπλωματικών αποστολών τρίτων χωρών σε Πρεσβείες και Προξενεία στην Ελλάδα και μέλη οικογενείας αυτών, απαιτείται ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής στη χώρα, η διπλωματική ταυτότητα που εκδίδεται από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

9. Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών του άρθρου 422 του ν. 4781/2021, εφόσον έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπάγεται στην ελληνική νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης αποστέλλεται αίτημα στον e-ΕΦΚΑ από την αρμόδια Εξωτερική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο περιλαμβάνει τη σύμβαση εργασίας, την αίτηση υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδας και τα δικαιολογητικά της παρ. 1.

10. Για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. σε αξιωματούχους και υπαλλήλους οι οποίοι απασχολούνται σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. στα μέλη οικογενείας τους, όπως προσδιορίζονται στις εν λόγω συμφωνίες έδρας, χωρίς υπαγωγή στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδας, απαιτούνταιως δικαιολογητικά νόμιμης παραμονής στη χώρα, η άδεια διαμονής και η σύμβαση εργασίας που αποδεικνύει τη συνεργασία με τον οργανισμό.Δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση του Α.Μ.Κ.Α της παρούσας κατηγορίας.

11. Πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά περίπτωση, απαιτείται για όλες τις κατηγορίες:

(α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτουν τα απογραφικά στοιχεία του άρθρου 12, εκτός από τους δικαιούχους των παρ. 3γ και 4 και τους δικαιούχους διεθνούς και προσωρινής προστασίας. Δεν απαιτούνται τα ανωτέρω έγγραφα σε περίπτωση που τα απογραφικά στοιχεία του άρθρου 12 προκύπτουν από την ταυτότητα, το διαβατήριο ή την άδεια διαμονής, εκτός εάν απαιτείται απόδειξη συγγενικού δεσμού.

(β) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) υποχρεωτικά για ενηλίκους, πλην εκείνων της παρ. 8, και για ανηλίκους εφόσον έχει εκδοθεί. Σε κάθε περίπτωση, δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης απόδοσης.

Άρθρο 5
Ενεργοποίηση Α.Μ.Κ.Α.

1. Ο Α.Μ.Κ.Α. των δικαιούχων των περ. α’ έως γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 ενεργοποιείται εφόσον αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 6 ότι:

(α) Παραμένουν νομίμως στην Ελλάδα και έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας και

(β) κατοικούν πραγματικά στη Ελλάδα.

2. Ο Α.Μ.Κ.Α. των ενηλίκων των περ. α’ έως γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 και των ανηλίκων της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 3, οι οποίοι εκδίδουν Α.Μ.Κ.Α. ώστε να ασφαλιστούν ως έμμεσα μέλη, ενεργοποιείται εφόσον είναι ενεργός ο Α.Μ.Κ.Α. του άμεσα ασφαλισμένου.

3. Ειδικά ο Α.Μ.Κ.Α. ανηλίκων, των παρ. 3γ’ και 4 του άρθρου 4, ενεργοποιείται αμελλητί μετά την έκδοσή του.

Άρθρο 6
Δικαιολογητικά για Ενεργοποίηση Α.Μ.Κ.Α.

1. Για την ενεργοποίηση του Α.Μ.Κ.Α. σε ενήλικους Έλληνες πολίτες ή ομογενείς απαιτείται:

(α) Ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής, πρόσβασης στην αγορά εργασίας και υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης: το δελτίο ταυτότητας (αστυνομικής ή ενόπλων δυνάμεων ή σωμάτων ασφαλείας ή ομογενούς) ή ελληνικό διαβατήριο, και

(β) ως δικαιολογητικό πραγματικής κατοικίας στη χώρα: απόδειξη φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα ή απόδειξη ιδιοκατοίκησης ή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας ή δήλωση παραχώρησης ή φιλοξενίας, νομίμως αναρτημένα στις σχετικές εφαρμογές της ΑΑΔΕ, ή βεβαίωση πρόσληψης από εργοδότη ή σύμβαση εργασίας αναρτημένη στο ΕΡΓΑΝΗ ή βεβαίωση έναρξης εργασιών στη φορολογική διοίκηση ή βεβαίωση διαμονής σε φοιτητική εστία ή βεβαίωση σπουδών. Σε περίπτωση αστέγων, αντί των δικαιολογητικών του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται βεβαίωση χρήσης των υπηρεσιών από υπνωτήριο ή βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή το Κέντρο Κοινότητας. Σε περίπτωση κρατουμένων σε σωφρονιστικά καταστήματα της ημεδαπής, αντί των δικαιολογητικών των προηγούμενων εδαφίων απαιτείται βεβαίωση κράτησης σε σωφρονιστικό κατάστημα,

(γ) σε περίπτωση πολίτη που καταβάλλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε άλλη χώρα της ΕΕ: ενωσιακό έντυπο Α1,

(δ) σε περίπτωση πολίτη που έλκει δικαίωμα σε υγειονομική περίθαλψη από άλλη χώρα της Ε.Ε.: ενωσιακό έντυπο S1.

2. Για την ενεργοποίηση του Α.Μ.Κ.Α. σε ανηλίκους Έλληνες πολίτες απαιτείται:

(α) Ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής: δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, και

(β) ως δικαιολογητικό πραγματικής κατοικίας στη χώρα: ενεργός Α.Μ.Κ.Α. άμεσα ασφαλισμένου.

3. Για την ενεργοποίηση του Α.Μ.Κ.Α. σε ενήλικους πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται:

(α) Ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής, πρόσβασης στην αγορά εργασίας και υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης: το δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ισχύ, και

(β) ως δικαιολογητικό πραγματικής κατοικίας στη χώρα: (βα) Απόδειξη φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα ή απόδειξη ιδιοκατοίκησης ή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας ή δήλωση παραχώρησης ή φιλοξενίας, νομίμως ανηρτημένα στις σχετικές εφαρμογές της ΑΑΔΕ, ή βεβαίωση πρόσληψης από εργοδότη ή σύμβαση εργασίας αναρτημένη στο ΕΡΓΑΝΗ ή βεβαίωση έναρξης εργασιών στη φορολογική διοίκηση ή βεβαίωση διαμονής σε φοιτητική εστία ή βεβαίωση σπουδών στην Ελλάδα. Σε περίπτωση αστέγων, αντί των δικαιολογητικών του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται βεβαίωση χρήσης των υπηρεσιών από υπνωτήριο ή βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή το κέντρο κοινότητας.Σε περίπτωση κρατουμένων σε σωφρονιστικά καταστήματα της ημεδαπής, αντί των δικαιολογητικών των προηγουμένων εδαφίων απαιτείται βεβαίωση κράτησης σε σωφρονιστικό κατάστημα,

και (ββ)

(i) Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής ευρωπαίου πολίτη με βάση το κεφάλαιο !V του π.δ. 106/2007 ή

(ii) βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη με βάση το Κεφάλαιο ΙΙΙ του π.δ. 106/2007 ή βεβαίωση πρόσληψης από εργοδότη ή σύμβαση εργασίας αναρτημένη στο ΕΡΓΑΝΗ ή βεβαίωση έναρξης εργασιών στη φορολογική διοίκηση ή βεβαίωση σπουδών στην Ελλάδα. Ειδικά σε περίπτωση ενήλικου μέλους οικογενείας που επιθυμεί να ασφαλιστεί ως έμμεσο μέλος, αντί των δικαιολογητικών του προηγούμενου εδαφίου, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη και ενεργός Α.Μ.Κ.Α. άμεσα ασφαλισμένου,

(γ) σε περίπτωση πολίτη που καταβάλλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε άλλη χώρα της ΕΕ: ενωσιακό έντυπο Α1,

(δ) σε περίπτωση πολίτη που έλκει δικαίωμα σε υγειονομική περίθαλψη από άλλη χώρα της Ε.Ε.: ενωσιακό έντυπο S1.

Για τους απασχολούμενους επί πλοίων, αντί των στοιχείων (βα) και (ββ), απαιτείται αντίγραφο των οικείων σελίδων του ναυτολογίου, εφόσον τηρείται, ή βεβαίωση πλοιάρχου/κυβερνήτη, αρμοδίως θεωρημένα από Λιμενική Αρχή.

4. Για την ενεργοποίηση του Α.Μ.Κ.Α. σε ανηλίκους πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται:

(α) Ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής: δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ισχύ ή ληξιαρχική πράξη γέννησης εκδοθείσα στην Ελλάδα, και

(β) ως δικαιολογητικό κατοικίας στη χώρα:

(βα) Ενεργός Α.Μ.Κ.Α. άμεσα ασφαλισμένου, και

(ββ) έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής ευρωπαίου πολίτη με βάση το Κεφάλαιο !V του π.δ. 106/2007 ή βεβαίωση εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη με βάση το Κεφάλαιο ΙΙΙ του π.δ. 106/2007 ή βεβαίωση φοίτησης σε σχολείο της ημεδαπής.

5. Για την ενεργοποίηση του Α.Μ.Κ.Α. σε ενήλικους πολίτες τρίτων χωρών και ανιθαγενείς απαιτείται:

(α) Ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής, πρόσβασης στην αγορά εργασίας και υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης:

(αα) Διαβατήριο Τρίτης Χώρας σε ισχύ ή ταξιδιωτικό έγγραφο δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε ισχύ και

(αβ) τίτλος παραμονής στη χώρα με δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε ισχύ, και

(β) Ως δικαιολογητικό κατοικίας στη χώρα:

(βα) Απόδειξη φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα ή απόδειξη ιδιοκατοίκησης ή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας ή δήλωση δωρεάν παραχώρησης ή δήλωση φιλοξενίας, νομίμως ανηρτημένα στις σχετικές εφαρμογές της ΑΑΔΕ, ή βεβαίωση διαμονής σε φοιτητική εστία ή Βεβαίωση σπουδών στην Ελλάδα ή Βεβαίωση διαμονής στο πλαίσιο του στεγαστικού προγράμματος αιτούντων διεθνή προστασία ή Βεβαίωση διαμονής σε δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 ή βεβαίωση διαμονής σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Σε περίπτωση αστέγων, αντί των δικαιολογητικών του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται βεβαίωση χρήσης των υπηρεσιών από υπνωτήριο ή βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή το Κέντρο Κοινότητας. Σε περίπτωση κρατουμένων σε σωφρονιστικά καταστήματα της ημεδαπής, αντί των δικαιολογητικών των προηγούμενων εδαφίων απαιτείται βεβαίωση κράτησης σε σωφρονιστικό κατάστημα. Σε περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που εκ της σύμβασης εργασίας τους, ο εργοδότης τους παρέχει κατάλυμα, ως δικαιολογητικό κατοικίας στη χώρα απαιτείται σχετική υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη.

και

(ββ) βεβαίωση πρόσληψης από εργοδότη ή Σύμβαση Εργασίας αναρτημένη στο ΕΡΓΑΝΗ ή Βεβαίωση Έναρξης εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση. Ειδικά σε περίπτωση ενήλικου μέλους οικογενείας, που επιθυμεί να ασφαλιστεί ως έμμεσο μέλος, αντί των δικαιολογητικών του προηγούμενου εδαφίου, απαιτείται ενεργός Α.Μ.Κ.Α. άμεσα ασφαλισμένου.

Για τους αντικειμενικά στερούμενους διαβατηρίου του ν. 4251/2014 και του ν. 5038/2023 τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τους δικαιούχους προσωρινής προστασίας, αρκεί και μόνον το στοιχείο (αβ) ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής.

Για τους δικαιούχους της απόφασης (Ε.Ε.) 2020/135 του Συμβουλίου της 30.01.2020 σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας για την Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγ. Βρετανίας και της Β. Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (L29/1 της 31.01.2020) ή του Πρωτοκόλλου για τον Συντονισμό της Κοινωνικής Ασφάλισης της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου (L444/14 της 31.12.2020), αρκεί και μόνον το στοιχείο (βα) ως δικαιολογητικό κατοικίας στη χώρα, και, σε περίπτωση πολίτη που έλκει δικαίωμα σε υγειονομική περίθαλψη από άλλη χώρα της Ε.Ε., το ενωσιακό έντυπο S1.

Για τους απασχολούμενους επί πλοίων, εφόσον μετακληθούν από το εξωτερικό σύμφωνα με τις διαδικασίες της υπ’ αρ. 4803/13/10η/5.5.2000 κοινής υπουργικής απόφασης, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9 του ν.1975/1991 (Α’ 184), αντί των στοιχείων (αβ), (βα) και (ββ), απαιτείται αντίγραφο των οικείων σελίδων τουναυτολογίου, εφόσον τηρείται, ή βεβαίωση πλοιάρχου/κυβερνήτη, αρμοδίως θεωρημένα από Λιμενική Αρχή.

Γ ια την ενεργοποίηση του Α.Μ.Κ.Α. σε πολίτες τρίτων χωρών με άδεια διαμονής της παρ. 2 του άρθρου19Α του ν. 4251/2014 (Α’ 80) ή της παρ. 4 του άρθρου 134 του ν. 5038/2023 (Α’ 80), δεν απαιτείται πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

6. Για την ενεργοποίηση του Α.Μ.Κ.Α. σε ανήλικους πολίτες Τρίτων Χωρών ή ανιθαγενείς απαιτείται:

(α) Ως δικαιολογητικά νόμιμης παραμονής:

(αα) διαβατήριο Τρίτης Χώρας σε ισχύ, ή ταξιδιωτικό έγγραφο δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε ισχύ και

(αβ) τίτλος παραμονής στη χώρα, αυτοτελής και προσωποπαγής ή ως μέλος οικογενείας, σε ισχύ και

(β) ως δικαιολογητικό κατοικίας στη χώρα: ενεργός Α.Μ.Κ.Α. άμεσα ασφαλισμένου.

Για τους αντικειμενικά στερούμενους διαβατηρίου του ν.4251/2014 και του ν. 5038/2023 τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τους δικαιούχους προσωρινής προστασίας, αρκεί και μόνον το στοιχείο (αβ) ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής.

Για τους δικαιούχους της απόφασης (Ε.Ε.) 2020/135 του Συμβουλίου της 30.01.2020 σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας για την Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγ. Βρετανίας και της Β. Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (L29/1 της 31.01.2020) ή του Πρωτοκόλλου για τον Συντονισμό της Κοινωνικής Ασφάλισης της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου (L444/14 της 31.12.2020), αντί του στοιχείου (αβ) δύναται να προσκομισθούν έγγραφα που αποδεικνύουν την υπαγωγή τους στο ειδικό καθεστώς διαμονής αυτής και, σε περίπτωση πολίτη που έλκει δικαίωμα σε υγειονομική περίθαλψη από άλλη χώρα της Ε.Ε., το ενωσιακό έντυπο S1.

7. Η ενεργοποίηση Α.Μ.Κ.Α. σε ανηλίκους των παρ. 3γ και 4 του άρθρου 4 πραγματοποιείται αμελλητί κατά την έκδοση χωρίς πρόσθετα δικαιολογητικά.

8. Η ενεργοποίηση Α.Μ.Κ.Α. σε πρόσωπα που επίκειται η συνταξιοδότησή τους ή απονομή ειδικών βοηθημάτων (συντάξεις λόγω θανάτου σε δικαιοδόχους χωρίς Α.Μ.Κ.Α., συντάξεις γήρατος σε ομογενείς εξ Αιγύπτου και Κωνσταντινουπόλεως με ειδικές διατάξεις, διεθνείς συντάξεις, άλλες ειδικές συντάξεις) πραγματοποιείται οίκοθεν κατά την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης ή ειδικού βοηθήματος.

9. Η ενεργοποίηση Α.Μ.Κ.Α. σε πρόσωπα του άρθρου 11 του ν. 1276/1982 (Α’ 100) πραγματοποιείται οίκοθεν, κατά την έναρξη της ασφάλισης.

10. Η ενεργοποίηση Α.Μ.Κ.Α. του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών του άρθρου 422 του ν.4781/2021, εφόσον έχουν την ελληνική ιθαγένεια και υπάγονται στην ελληνική νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης πραγματοποιείται οίκοθεν κατά την έκδοση, χωρίς περαιτέρω δικαιολογητικά.

Άρθρο 7
Απενεργοποίηση Α.Μ.Κ.Α.

1. Ο Α.Μ.Κ.Α. απενεργοποιείται εφόσον σταματήσει να ικανοποιείται οποιοδήποτε από τα κάτωθι κριτήρια:

(α) της νόμιμης παραμονής ή

(β) της πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή

(γ) της πραγματικής κατοικίας στη χώρα, εκτός των ανηλίκων δικαιούχων ή

(δ) εφόσον απενεργοποιηθεί ο Α.Μ.Κ.Α.του άμεσα ασφαλισμένου, σε περίπτωση έμμεσα ασφαλισμένων ενηλίκων ή ανηλίκων.

2. Ειδικώς για την απενεργοποίηση λόγω μη νόμιμης παραμονής στη χώρα, αυτή πραγματοποιείται αυτόματα, την επομένη της λήξης της ισχύος του τίτλου παραμονής, ελλείψει ανανέωσης ή παράτασης ή ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς ή προσωρινής προστασίας.

3. Ειδικώς για την απενεργοποίηση λόγω μη πρόσβασης στην αγορά εργασίας, αυτή πραγματοποιείται αυτόματα, την επομένη της λήξης της ισχύος του τίτλου παραμονής που παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή λόγω αντικατάστασής του με τίτλο που δεν παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς ή προσωρινής προστασίας.

4. Ειδικώς για την απενεργοποίηση λόγω μη πραγματικής κατοικίας στη χώρα, ελέγχεται η φορολογική κατοικία του δικαιούχου. Σε περίπτωση φορολογικού κατοίκου εσωτερικού, θεωρείται ότι πληρούται το κριτήριο και ο Α.Μ.Κ.Α. παραμένει ενεργός. Σε περίπτωση φορολογικού κατοίκου εξωτερικού, ελέγχεται η ύπαρξη ιδιοκατοίκησης, μισθωτηρίου, παραχώρησης ή φιλοξενίας, αναρτημένων στις σχετικές εφαρμογές της Α.Α.Δ.Ε.. Εάν δεν προκύπτει κάποιο από τα ανωτέρω ο Α.Μ.Κ.Α. απενεργοποιείται.

5. Κατ’ εξαίρεση, ο Α.Μ.Κ.Α. δεν απενεργοποιείται:

(α) Σε ανηλίκους των παρ. 3γ’ και 4 του άρθρου 4, μέχρι το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους,

(β) στους συνταξιούχους ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, για το διάστημα που καταβάλλεται σύνταξη,

(γ) σε πρόσωπα του άρθρου 11 του ν. 1276/1982 (Α’ 100), για όσο διάστημα συνεχίζουν να καταβάλλουν εισφορές για παροχές σε είδος.

Άρθρο 8
Εκ νέου Ενεργοποίηση Α.Μ.Κ.Α.

Ο Α.Μ.Κ.Α. επανενεργοποιείται εφόσον συντρέξουν εκ νέου οι όροι ενεργοποίησης του άρθρου 5, όπως αυτοί αναλύονται στο άρθρο 6. Στην εκ νέου ενεργοποίηση επικαιροποιούνται τα στοιχεία του δικαιούχου.

Άρθρο 9
Αδρανοποίηση Α.Μ.Κ.Α.

Ο Α.Μ.Κ.Α. αδρανοποιείται με τον θάνατο. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε διατηρεί τους αδρανοποιημένους Α.Μ.Κ.Α.

Άρθρο 10
Μετάπτωση Π.Α.Α.Υ.Π.Α., Π.Α.Υ.ΠΕ.Κ. και Π.Α.Μ.Κ.Α. σε Α.Μ.Κ.Α.

Οι κάτοχοι Π.Α.Α.Υ.Π.Α., Π.Α.Υ.ΠΕ.Κ. ή Π.Α.Μ.Κ.Α. δύνανται να αιτηθούν μετάπτωσης του Π.Α.Α.Υ.Π.Α., Π.Α.Υ.ΠΕ.Κ. ή Π.Α.Μ.Κ.Α. σε Α.Μ.Κ.Α., εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης ή επιπλέον προϋποθέσεις της σχετικής με αυτούς νομοθεσίας.

Άρθρο 11
Διαδικασία Έκδοσης – Ενεργοποίησης -Απενεργοποίησης – Εκ νέου Ενεργοποίησης -Αδρανοποίησης Α.Μ.Κ.Α. – Μετάπτωσης -Επικαιροποίησης στοιχείων

1. Οι αιτούντες προσέρχονται σε μία από τις αρμόδιες υπηρεσίες Α.Μ.Κ.Α., αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, και υποβάλλουν αίτηση σχετικά με την ενέργεια που επιθυμούν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Τα έγγραφα ταυτοποίησης του αιτούντος που προσέρχεται με φυσική παρουσία επιδεικνύονται στο πρωτότυπο, ενώ τα λοιπά προσκο-μιζόμενα δικαιολογητικά επιδεικνύονται σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 και τον ν. 4727/2020 και τηρούνται οι διαδικασίες της παρ. 2 του άρθρου 12. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου δικαιολογητικού απαιτείται επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα εκδιδόμενα από χώρες μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/191 που ισχύει από 16/02/2019.

2. Σε περίπτωση αντιπροσώπου, απαιτείται επιπλέον έγγραφο ταυτοποίησης αυτού και απλή εξουσιοδότηση από τον αντιπροσωπευόμενο, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του παρέχοντος τη σχετική εξουσιοδότηση. Το έγγραφο ταυτοποίησης του αντιπροσώπου επιδεικνύεται σε πρωτότυπο, ενώ του αντιπροσωπευόμενου σε απλό φωτοαντίγραφο. Γ ια τους ανηλίκους των παρ. 3γ’ και 4 του άρθρου 4, σε περίπτωση επιτρόπου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, αντί της ανωτέρω εξουσιοδότησης, απαιτείται η πράξη διορισμού ή εξουσιοδότησης αυτού από την αρμόδια αρχή και έγγραφο ταυτοποίησης του αντιπροσώπου. Το έγγραφο ταυτοποίησης του αντιπροσώπου, επιτρόπου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου επιδεικνύεται σε πρωτότυπο, ενώ το έγγραφο ταυτοποίησης του αντιπροσωπευόμενου σε φωτοαντίγραφο. Τα στοιχεία του αντιπροσώπου, του επιτρόπου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου καταγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 12.

3. Σε κάθε στάδιο, η αρμόδια υπηρεσία Α.Μ.Κ.Α. ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα της αίτησης και των δικαιολογητικών που προβλέπονται. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας, η αρμόδια υπηρεσία Α.Μ.Κ.Α. ολοκληρώνει οποιαδήποτε ενέργεια σχετική με τον Α.Μ.Κ.Α. μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που παρέχει η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

4. Γ ια την έκδοση Α.Μ.Κ.Α., η αρμόδια υπηρεσία Α.Μ.Κ.Α. καταχωρίζει στο Α.Μ.Κ.Α. – Ε.Μ.Α.Ε.Σ. τα απαιτούμενα απογραφικά στοιχεία του άρθρου 12. Μετά την καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων, εκδίδεται Α.Μ.Κ.Α. και παραδίδεται στον αιτούντα «βεβαίωση έκδοσης Α.Μ.Κ.Α.». Η βεβαίωση έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. αποστέλλεται στο δικαιούχο και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5. Για την ενεργοποίηση Α.Μ.Κ.Α., αρχική ή εκ νέου, η αρμόδια υπηρεσία Α.Μ.Κ.Α. προχωρά σε τυχόν επικαιροποίηση των απογραφικών στοιχείων και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ενεργοποιεί τον Α.Μ.Κ.Α. μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής.

6. Η απενεργοποίηση Α.Μ.Κ.Α. συντελείται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 14 από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται ορισμένης διάρκειας τίτλος παραμονής στη χώρα, ο Α.Μ.Κ.Α. απενεργοποιείται την επομένη της λήξης ισχύος του τίτλου αυτού, εφόσον δεν εκδοθεί νεότερος τίτλος που να πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος ή δεν έχει δοθεί παράταση ισχύος του αρχικού τίτλου. Σε κάθε περίπτωση, συντελείται ετήσιος έλεγχος από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. κάθε Νοέμβριο, και ο Α.Μ.Κ.Α. απενεργοποιείται αμελλητί μετά τη διαπίστωση ότι δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις διατήρησής του σε ενεργή κατάσταση. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ενημερώνει με αυτοματοποιημένο τρόπο το δικαιούχο, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει ο ίδιος δηλώσει κατά την απογραφή του. Σε περίπτωση που Α.Μ.Κ.Α. απενεργοποιηθεί με βάση τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου, ο κάτοχος Α.Μ.Κ.Α. δύναται να υποβάλει αίτηση προσωρινής επανενεργοποίησης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ή σε Κ.Ε.Π.. Με την υποβολή της εν λόγω αίτησης, ο Α.Μ.Κ.Α. επανενεργοποιείται άπαξ για διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, εντός των οποίων ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 6 για την επανε-νεργοποίησή του. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο Α.Μ.Κ.Α. απενεργοποιείται μέχρι την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών επανενεργοποίησης.

7. Η αδρανοποίηση Α.Μ.Κ.Α. συντελείται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 14 σε περίπτωση θανάτου.

8. Η διαδικασία μεταβολής των απογραφικών στοιχείων του Α.Μ.Κ.Α. διενεργείται με αίτηση του ενδιαφερομένου στις αρμόδιες υπηρεσίες Α.Μ.Κ.Α. ή αυτομάτως από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. μέσω διαλειτουργικότητας με άλλα πληροφοριακά συστήματα σύμφωνα με το άρθρο 14. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ενημερώνει με αυτοματοποιημένο τρόπο το δικαιούχο, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει ο ίδιος δηλώσει κατά την απογραφή του.

9. Σε περίπτωση διαπίστωσης απόδοσης περισσοτέρων του ενός Α.Μ.Κ.Α. στο ίδιο πρόσωπο, είτε: (α) οι αρμόδιες υπηρεσίες Α.Μ.Κ.Α., μετά από αίτημα του πολίτη, αποστέλλουν αίτημα οριστικής κατάργησης των πλεοναζόντων Α.Μ.Κ.Α. μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής στο αρμόδιο τμήμα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε, η οποία επιβεβαιώνει το γεγονός και προχωρά σε οριστική κατάργηση των πλεοναζόντων Α.Μ.Κ.Α., είτε (β) η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αυτεπαγγέλτως μετά από πάγιους περιοδικούς ελέγχους προχωρά σε οριστική κατάργηση των πλεοναζόντων Α.Μ.Κ.Α.

10. Σε περίπτωση που οιαδήποτε υπηρεσία διαπιστώσει πλαστότητα των δικαιολογητικών που προσκομίσθη-καν για την έκδοση ή ενεργοποίηση Α.Μ.Κ.Α., αποστέλλεται αίτημα απενεργοποίησης του Α.Μ.Κ.Α. στο αρμόδιο τμήμα της Η.ΔΙ.Κ.Α., η οποία προχωρά σε απενεργοποίηση του Α.Μ.Κ.Α. αναδρομικά από τη στιγμή που επιφέρει συνέπειες η πλαστότητα.

11. Σε περίπτωση που οιαδήποτε υπηρεσία διαπιστώσει το θάνατο κατόχου Α.Μ.Κ.Α., εφόσον διαπιστωθεί ότι η ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου δεν πραγματοποιήθηκε μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας κατά την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, αποστέλλεται αίτημα αδρανοποίησης του Α.Μ.Κ.Α. στο αρμόδιο τμήμα της Η.ΔΙ.Κ.Α., η οποία προχωρά σε αδρανοποίηση του Α.Μ.Κ.Α. αναδρομικά από την στιγμή του θανάτου.

Άρθρο 12
Στοιχεία απογραφής

1. Κατά την έκδοση, την ενεργοποίηση ή την επικαιροποίηση στοιχείων Α.Μ.Κ.Α. απογράφονται τα στοιχεία των Ελλήνων δικαιούχων με ελληνικούς χαρακτήρες και των αλλοδαπών με λατινικούς χαρακτήρες, με βάση τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Η μετατροπή των ελληνικών αλφαβητικών στοιχείων σε λατινικούς χαρακτήρες, γίνεται με βάση το πιο πρόσφατο πρότυπο του ΕΛΟΤ. Απόκλιση από τους κανόνες μετατροπής των στοιχείων σε λατινικούς χαρακτήρες σύμφωνα με το πιο πρόσφατο πρότυπο του ΕΛΟΤ επιτρέπεται μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου προσώπου όταν αυτό στηρίζεται σε διαφορετική εγγραφή που υφίσταται σε δημόσιο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής. Σε περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, τα απογραφικά στοιχεία καταγράφονται, όπως αυτά αποτυπώνονται στον τίτλο παραμονής.

2. Τα δικαιολογητικά και τυχόν εξουσιοδοτήσεις που προσκομίζονται τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του Α.Μ.Κ.Α.. Όσα δικαιολογητικά δεν δύναται να αντληθούν διαλειτουργικά, σαρώνονται από την αρμόδια υπηρεσία Α.Μ.Κ.Α. και αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα.

3. Τα στοιχεία που απογράφονται είναι:
3.1. Επώνυμο κατά τη γέννηση
3.2. Επώνυμο
3.3. Όνομα
3.4. Όνομα πατέρα
3.5. Όνομα μητέρας
3.6. Φύλο
3.7. Ημερομηνία γέννησης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
3.8. Χώρα γέννησης
3.9. Νομός γέννησης (μόνο για Ελλάδα)
3.10. Πόλη γέννησης (μόνο για Ελλάδα)
3.11. Υπηκοότητα
3.12. Στοιχεία ταυτοποιητικού εγγράφου (είδος, αριθμός, έτος έκδοσης)
3.13. Στοιχεία τίτλου παραμονής (είδος, αριθμός, έκδοση, λήξη)
3.14. Αποδεικτικό κατοικίας (είδος αποδεικτικού)
3.15. Ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας στην Ελλάδα (Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη, Δήμος, Νομός)
3.16. Τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό)
3.17. Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό)
3.18. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας
3.19. Α.Φ.Μ. (υποχρεωτικά για ενήλικες, για ανηλίκους εφόσον υπάρχει)
3.20. Φορέας Κύριας Ασφάλισης (άμεσα ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι)
3.21. Φορέας Υγείας
3.22. Α.Μ.Κ.Α. άμεσου ασφαλισμένου και συγγενική σχέση (υποχρεωτικά για έμμεσα ασφαλισμένους)
3.23. ΑΜΚΑ πατέρα (προαιρετικά)
3.24. ΑΜΚΑ μητέρας (προαιρετικά)
3.25. Φωτογραφία

 

4. Ως προς τη συμπλήρωση των απογραφικών στοιχείων της παρ. 3 ισχύουν και τα κάτωθι:

(α) Σε περίπτωση στερουμένων διαβατηρίου το στοιχείο 3.12 (Στοιχεία ταυτοποιητικού εγγράφου) ταυτίζεται με το στοιχείο 3.13 (Στοιχεία τίτλου παραμονής).

(β) Η έκδοση και η λήξη του στοιχείου 3.13 (στοιχεία τίτλου παραμονής) και το στοιχείο 3.14 (αποδεικτικό κατοικίας) καταγράφονται στο στάδιο της ενεργοποίησης.

(γ) Σε περίπτωση που το στοιχείο 3.13 είναι βεβαίωση κατάθεσης αρχικής χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής, δεν συμπληρώνεται ημερομηνία λήξης. Τα στοιχεία της νέας άδειας ή η απόρριψη της αίτησης αντλούνται διαλειτουργικά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

(δ) Εκ των στοιχείων 3.16 (τηλέφωνο επικοινωνίας -σταθερό) και 3.17 (τηλέφωνο επικοινωνίας – κινητό), τουλάχιστον ένα καταγράφεται υποχρεωτικώς.

(ε) Μέχρι διασφάλισης της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής στα αρμόδια γραφεία Α.Μ.Κ.Α., το στοιχείο 3.25 (φωτογραφία) αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας από όπου είναι διαθέσιμο.

5. Σε περίπτωση απογραφής μέσω αντιπροσώπου, καταγράφονται και τα εξής στοιχεία του αντιπροσώπου:

5.1. Όνομα
5.2. Επώνυμο
5.3. Πατρώνυμο
5.4. Μητρώνυμο
5.5. Α.Μ.Κ.Α. αντιπροσώπου (προαιρετικά)
5.6. Στοιχεία ταυτοποιητικού εγγράφου (είδος, αριθμός, έτος έκδοσης)
5.7. Τηλέφωνο επικοινωνίας αντιπροσώπου.

Άρθρο 13
Χρήση ενεργοποιημένου -απενεργοποιημένου Α.Μ.Κ.Α.

1. Ο Α.Μ.Κ.Α. τροφοδοτείται από την Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα που τον απαιτούν. Στην παρεχόμενη τροφοδοσία περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστον υποχρεωτικώς ένδειξη για την κατάσταση λειτουργίας του Α.Μ.Κ.Α. (ενεργός ή ανενεργός ή αδρανής).

2. Είναι δυνατή η καταβολή εισφορών από και υπέρ ανενεργού Α.Μ.Κ.Α.

3. Σε περίπτωση ανενεργού Α.Μ.Κ.Α. με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα παρέχονται παροχές σε είδος από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και παροχές σε χρήμα από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 14
Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας

1. Το Α.Μ.Κ.Α.-Ε.Μ.Α.Ε.Σ. διαλειτουργεί με άλλα πληροφοριακά συστήματα για αυτόματη συμπλήρωση πεδίων απογραφικών στοιχείων, έλεγχο εγκυρότητας των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, αυτόματη αναζήτηση και άντληση δικαιολογητικών, έλεγχο διπλοεγγραφών και κάθε άλλη αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του πληροφορία.

2. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αιτείται στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) τη χρήση των υπαρχουσών διαδικτυακών υπηρεσιών (ws) και προτείνει τη δημιουργία νέων διαδικτυακών υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της παρούσας.

3. Το Α.Μ.Κ.Α.-Ε.Μ.Α.Ε.Σ. διαλειτουργεί με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και των εποπτευόμενων των ανωτέρω Υπουργείων Φορέων καθώς και της Α.Α.Δ.Ε. και του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 15

Έλεγχος ήδη εκδοθέντων Α.Μ.Κ.Α.

1. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προσθέτει σήμανση στους ήδη εκδοθέντες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Α.Μ.Κ.Α., προκειμένου να διενεργηθούν οι έλεγχοι της παρ. 2. Οι εν λόγω Α.Μ.Κ.Α. σημειώνονται κατ’ αρχήν ως ενεργοί.

2. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αξιοποιώντας μεταξύ άλλων τις διαλειτουργικότητες που προβλέπονται στο άρθρο 14 και τυχόν συνεργασίες ή ανταλλαγή αρχείων με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, προχωρά σε σταδιακή απενεργοποίηση των Α.Μ.Κ.Α. που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας και πληρούν τα κριτήρια απενεργοποίησης της παρούσας.

3. Σε περίπτωση που ο Α.Μ.Κ.Α. απενεργοποιηθεί με βάση τη διαδικασία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ο κάτοχος Α.Μ.Κ.Α. δύναται να υποβάλει αίτηση προσωρινής επανενεργοποίησης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ή σε Κ.Ε.Π..Με την υποβολή της εν λόγω αίτησης, ο Α.Μ.Κ.Α. επανενεργοποιείται άπαξ για διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, εντός των οποίων ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 6 για την επανενεργοποίησή του. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο Α.Μ.Κ.Α. απενεργοποιείται μέχρι την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών επανενεργοποίησης.

Άρθρο 16
Προστασία προσωπικών δεδομένων

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Γ.Κ.Π.Δ.), των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την έκδοση και τη λειτουργία του Α.Μ.Κ.Α.. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και οι αρμόδιες Υπηρεσίες της παρ. 5 του άρθρου 1 ορίζονται ως Εκτελούντες την Επεξεργασία, κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Γ.Κ.Π.Δ.).

2. Η επεξεργασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας του Α.Μ.Κ.Α.-Ε.Μ.Α.Ε.Σ. με άλλα πληροφοριακά συστήματα, γίνεται κατ’ εκπλήρωση καθήκοντος απόδοσης υποχρεωτικού αριθμού εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον όλων των φυσικών προσώπων που υπάγονται στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 ε’ του Γ.Κ.Π.Δ., για τους εξής σκοπούς: (α) τη χορήγηση αριθμού μητρώου, με τον οποίο το φυσικό πρόσωπο ταυτοποιείται σε σύνολο υπηρεσιών και παροχών της Πολιτείας, (β) την τήρηση σχετικού μητρώου, (γ) την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης, ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να λαμβάνουν τις παροχές που σχετίζονται με αυτή και (δ) την ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης όλων των πολιτών και της ταχύτερης εξυπηρέτησής τους στις κάθε είδους συναλλαγές τους με τους ασφαλιστικούς φορείς.

3. Τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ενημερώνονται για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορά κατά την συλλογή, έκδοση, επικαιροποίηση, ενεργοποίηση και εκ νέου ενεργοποίηση του Α.Μ.Κ.Α..

4. Τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας τηρούνται ισοβίως και για όσο χρόνο απαιτείται κατόπιν του θανάτου του υποκειμένου των δεδομένων προς το σκοπό χορήγησης ασφαλιστικών, προνοιακών και λοιπών παροχών τόσο για το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, όσο και για τα συγγενικά του πρόσωπα μετά το θάνατό του, τα οποία έχουν έννομο συμφέρον βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

5. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι αυτά που δηλώνει ο πολίτης στην αίτησή του για έκδοση Α.Μ.Κ.Α και αυτά που αντλούνται από τα συστήματα με τα οποία διαλειτουργεί το σύστημα του Α.Μ.Κ.Α..

6. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να περαιωθεί ο σκοπός της παρούσας.

Άρθρο 17
Καταργούμενες Διατάξεις

Καταργείται η υπό στοιχεία οικ.7791/245/Φ80321/30-03-2009 (Β’ 596) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 18
Έναρξη Ισχύος

Η διαχείριση και ενημέρωση του Μητρώου ΑΜΚΑ από τις υπηρεσίες των υποπερ. δ’ και ε’ της παρ.5 του άρθρου 1 της παρούσας εκκινεί ένα (1) έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2023

Εθνικής Οικονομίας

και Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Εσωτερικών

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Προστασίας του Πολίτη

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ναυτιλίας

και Νησιωτικής Πολιτικής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εξωτερικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Υγείας

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός

Προστασίας του Πολίτη

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Εθνικής Άμυνας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Μετανάστευσης και Ασύλου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ