Φ450/89969/22-03-2023
Παραβάσεις της νομοθεσίας για τις ώρες οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών που απασχολούνται στην οδική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών και για τη συσκευή ελέγχου (ταχογράφος) και διοικητικές κυρώσεις

Αριθμ. Φ450/89969/2023

(ΦΕΚ Β’ 1858/24-03-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψιν:

1. Την περ. (β) της παρ. 1 και την παρ. 2 του άρθρου 4Β και τα άρθρα 4, 4Α και 4Γ του ν. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α’ 49).

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 (ΕΕ L 102 της 11.04.2006 σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1054 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2020 (ΕΕ L 249 της 31.07.2020 σ. 1), και ιδίως το άρθρο 19 αυτού.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 (ΕΕ L 60 της 28.2.2014 σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1054 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2020 (ΕΕ L 249 της 31.07.2020 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 38, 40 και 41 αυτού.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/403 της 18ης Μαρτίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την κατάταξη των σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της Ένωσης, οι οποίες ενδέχεται να οδηγούν στην απώλεια της υπόληψης του οδικού μεταφορέα, και για τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 74 της 19.3.2016, σ. 8), όπως τροποποιήθηκε από τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/694 της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/403 όσον αφορά νέες σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της Ένωσης οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν στην απώλεια της υπόληψης του οδικού μεταφορέα (Επίσημη Εφημερίδα ΕE L 129 της 3.5.2022, σ.22).

5. Την υπό στοιχεία Φ451/107877/2022 κοινή υπουργική απόφαση «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2020 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την Οδηγία 96/71/ΕΚ και την Οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/22/ΕΚ, όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής, και του Κανονισμού (ΕΕ) 1024/2012» (Β’ 1765).

6. Την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 261).

7. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

11. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

12. Την υπό στοιχεία Υ1/2-3-2023 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας, Γεώργιο Γεραπετρίτη» (Β’ 1181)

13. Την υπ’ αρ. 69883/4-3-2023 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 1193).

14. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

15. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

16. Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

17. Το ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

18. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

19. Την υπ’ αρ. 328823/20-10-2022 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την οποία δεν προκαλούνται δαπάνες για τον κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι η κοινή υπουργική απόφαση περιέχει θεσμική ρύθμιση (κυρώσεις).

20. Την ανάγκη καθορισμού διοικητικών κυρώσεων για τις παραβάσεις των Κανονισμών (ΕΚ) 561/2006 και (ΕΕ) 165/2014, οι οποίες να είναι ανάλογες με την βαρύτητα των παραβάσεων όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2006/22/ΕΚ και εντός των ορίων των διοικητικών προστίμων που προβλέπονται στο άρθρο 4Α του ν. 3446/2006, όπως ισχύει,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός-Πεδίο-Εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των παραβάσεων, η κατάταξη των παραβάσεων σε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητά τους και ο καθορισμός διοικητικών κυρώσεων και διοικητικών μέτρων για παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών που αφορούν τις ώρες οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών που απασχολούνται στην οδική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών και τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών (ταχογράφος) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 561/2006, τον Κανονισμό (ΕΕ) 165/2014 και την Ευρωπαϊκή Συμφωνία της Γενεύης του 1970 για την Εργασία Προσωπικού Οχημάτων που πραγματοποιούν Διεθνείς Οδικές Μεταφορές («Ευρωπαϊκή Συμφωνία AETR»), όπως»), όπως έχει κυρωθεί στην Ελλάδα με το ν.δ. 202/1973 (Α’ 282) και ισχύει.

2. Για τις παραβάσεις της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας AETR»), όπως επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παρούσα για τις αντίστοιχες παραβάσεις των κανονισμών (ΕΚ) 561/2006 και (ΕΕ) 165/2014.

3. Η παρούσα εφαρμόζεται κατά τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τις αρχές ελέγχου του άρθρου 21 της υπό στοιχεία Φ451/107877/2022 (Β’ 1765) κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Οι όροι του Παραρτήματος που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στις διατάξεις του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου όπου προβλέπονται οι αντίστοιχες υποχρεώσεις.

Άρθρο 3
Καθορισμός και κατάταξη παραβάσεων και κυρώσεων

Οι παραβάσεις και οι κυρώσεις καθορίζονται και κατατάσσονται σε κατηγορίες στους πίνακες του Παραρτήματος, ως εξής:
(α) Στην πρώτη στήλη «Αριθ.» αναφέρεται ο αύξων αριθμός της παράβασης.
(β) Στη δεύτερη στήλη «Νομική Βάση» αναφέρεται η νομική βάση της παράβασης. Για τις παραβάσεις της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας AETR»), όπως νομική βάση είναι η διάταξη της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που προβλέπει την ανάλογη υποχρέωση.
(γ) Στην τρίτη στήλη «Παράβαση» περιγράφεται με συντομία η παράβαση. Η περιγραφή της παράβασης συμπληρώνεται από τις διατάξεις που προβλέπουν την αντίστοιχη υποχρέωση.
(δ) Στην τέταρτη στήλη «Βαθμός Σοβαρότητας» αναφέρεται η κατάταξη της παράβασης ανάλογα με τον βαθμό σοβαρότητάς της στις εξής κατηγορίες: Ιδιαιτέρως Σοβαρή Παράβαση (ΙΣΠ), Πολύ Σοβαρή Παράβαση (ΠΣΠ), Σοβαρή Παράβαση (ΣΠ) και Ελαφρά Παράβαση (ΕΠ).
(ε) Στην πέμπτη στήλη «Υπόχρεος» αναφέρεται το ή τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που είναι υπόχρεα για την καταβολή του προστίμου, όπου ως «Ι» νοείται ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής, σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, και ως «Ο» ο οδηγός του οχήματος.
(στ) Στην έκτη στήλη «Πρόστιμο» αναφέρεται δίπλα σε κάθε υπόχρεο το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται για την παράβαση, σε ευρώ.

Άρθρο 4
Υπόχρεοι-καταλογισμός

1. Τα πρόστιμα καταλογίζονται στα πρόσωπα που αναφέρονται στην στήλη «Υπόχρεοι» στους πίνακες του Παραρτήματος.

2. Στους ιδιοκτήτες ή τους μισθωτές που είναι και οδηγοί των οχημάτων τους καταλογίζεται μόνο το πρόστιμο που αφορά τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον μισθωτή.

3. Όταν η παράβαση διαπράττεται με συνδυασμό οχημάτων (αρθρωτό ή συρμό) διαφορετικού ιδιοκτήτη, το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή του μηχανοκίνητου οχήματος.

Άρθρο 5
Συρροή παραβάσεων

1. Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων, το όργανο ελέγχου βεβαιώνει όλες τις παραβάσεις και καταλογίζει συνολικό διοικητικό πρόστιμο, το οποίο αποτελείται από το πρόστιμο που προβλέπεται για την μια παράβαση με το υψηλότερο διοικητικό πρόστιμο, προσαυξανόμενο κατά ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των προστίμων που προβλέπονται για τις άλλες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν.

2. Όλες οι συρρέουσες παραβάσεις καταγράφονται διακριτά στην πράξη καταλογισμού και διαβιβάζονται σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 8 της παρούσας.

3. Οι προβλεπόμενες στην παρούσα διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις νόμου.

Άρθρο 6
Οφειλή εις ολόκληρον

Ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής, σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, ευθύνεται εις ολόκληρον με τον οδηγό για την καταβολή των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται στον οδηγό.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις κατά τον έλεγχο

1. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης/μισθωτής είναι υποχρεωμένοι:
(α) να συνεργάζονται με τα όργανα ελέγχου, παρέχοντας πρόσβαση στο όχημα ή στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, όταν προβλέπεται έλεγχος στις εγκαταστάσεις και
(β) να επιδεικνύουν στις αρχές ελέγχου τα στοιχεία του άρθρου 36 Κανονισμού (ΕΕ) 165/2014.

2. Σε περίπτωση άρνησης συνεργασίας στον έλεγχο βεβαιώνεται η παράβαση με αριθμό Β24 του Πίνακα Β του Παραρτήματος, επιπλέον των παραβάσεων που διαπιστωθούν εφ’ όσον καταστεί δυνατός ο έλεγχος και ανεξαρτήτως τυχόν περαιτέρω ποινικής ευθύνης.

Άρθρο 8
Διοικητικά μέτρα

1. Στις παραβάσεις με αριθμούς Α1 έως και Α42 και Α45 έως και Α51 του Πίνακα Α του Παραρτήματος, η αρχή ελέγχου ακινητοποιεί το όχημα ως διοικητικό μέτρο έως την άρση της παράβασης. Άρση της παράβασης θεωρείται και η ανάληψη της οδήγησης του οχήματος από άλλον οδηγό για τον οποίον πληρούνται οι προϋποθέσεις των κανονισμών (ΕΚ) 561/2006 και (ΕΕ) 165/2014. Η ακινητοποίηση γίνεται με εφαρμογή του άρθρου 46 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπουργικών αποφάσεων.

2. Στις παραβάσεις με αριθμούς Β1, Β2, Β7 και Β9 του πίνακα Β του Παραρτήματος, η αρχή ελέγχου ακινητοποιεί το όχημα ως διοικητικό μέτρο έως την άρση της παράβασης. Η ακινητοποίηση γίνεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 46 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπουργικών αποφάσεων.

3. Στις παραβάσεις με αριθμούς Β3, Β4, Β5 και Β6 του πίνακα Β του Παραρτήματος, η αρχή ελέγχου αφαιρεί την κάρτα οδηγού ως διοικητικό μέτρο και την αποστέλλει στην αρχή που την εξέδωσε, στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, με διαβιβαστικό της έγγραφο, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι της αφαίρεσης. Εάν η αποστολή της κάρτας αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο από δύο εβδομάδες, η αρχή ελέγχου ενημερώνει την αρχή έκδοσης της κάρτας εντός αυτών των δύο εβδομάδων για τους λόγους αφαίρεσης. Στην παράβαση με αριθμό Β3 αφαιρούνται όλες οι κάρτες που κατέχει ο οδηγός.

4. Εάν, μετά τη διεξαγωγή ελέγχου καθ’ οδόν, προκύπτουν στοιχεία που δημιουργούν εύλογες υποψίες για την ύπαρξη συσκευής ή διάταξης ή λογισμικού παραποίησης των καταγραφών του ταχογράφου, η αρχή ελέγχου λαμβάνει τα διοικητικά μέτρα του άρθρου 4Γ του ν. 3446/2006.

5. Οι Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές ενημερώνουν το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου είναι εγκατεστημένη η μεταφορική επιχείρηση, για τις Ιδιαιτέρως Σοβαρές Παραβάσεις, Πολύ Σοβαρές Παραβάσεις και Σοβαρές Παραβάσεις του Παραρτήματος της παρούσας που έχει διαπράξει η επιχείρηση με τα οχήματα που διαθέτει σε ελληνικό έδαφος. Η κοινοποίηση της παράβασης γίνεται μέσω της διασύνδεσης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων μεταφορικών επιχειρήσεων (European Registers of Road Transport Undertakings, ERRU) με χρήση κωδικού παράβασης που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

6. Οι αρχές ελέγχου του άρθρου 21 της υπό στοιχεία Φ451/107877/2022 κοινής υπουργικής απόφασης ενημερώνουν την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας για τις Ιδιαιτέρως Σοβαρές Παραβάσεις, Πολύ Σοβαρές Παραβάσεις και Σοβαρές Παραβάσεις του Παραρτήματος της παρούσας που έχει διαπράξει η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα με τα οχήματα που διαθέτει σε ελληνικό έδαφος. Εάν η επιχείρηση που διαθέτει το όχημα είναι μεταφορική, αρμόδια είναι η Υπηρεσία Μεταφορών όπου έχει εκδοθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα. Εάν η επιχείρηση δεν είναι μεταφορική, αρμόδια είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας της επιχείρησης. Η αρχή ελέγχου περιλαμβάνει στην ενημέρωσή της προς την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών τον κωδικό που έχει καθορίσει για κάθε παράβαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 9
Πρόσβαση στο TACHOnet

Οι αρχές ελέγχου του άρθρου 21 της υπό στοιχεία Φ451/107877/2022 (Β’ 1765) κοινής υπουργικής απόφασης έχουν πρόσβαση:
(α) στα δεδομένα που τηρούνται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τις κάρτες ταχογράφου που εκδίδει η Αρχή Έκδοσης Καρτών του άρθρου 11 ν. 3534/2007 (Β’ 40) και
(β) στο σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων TACHOnet της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, με σκοπό να ελέγχουν κατά τη διάρκεια των οδικών ελέγχων της παρούσας την εγκυρότητα, το καθεστώς και την μοναδικότητα των καρτών οδηγού ψηφιακού ταχογράφου που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 10
Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από τις αρχές ελέγχου του άρθρου 21 της υπό στοιχεία Φ451/107877/2022 κοινής υπουργικής απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, ΓΚΠΔ] και του ν. 4624/2019 (Α’137). Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της πρώτης παραγράφου, η αρχή ελέγχου που πραγματοποιεί την επεξεργασία ενεργεί αυτοτελώς ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις

Οι διοικητικές κυρώσεις της παρούσας επιβάλλονται και για τις παραβάσεις που διαπράχθηκαν πριν τη θέση της σε ισχύ, εφ’ όσον
(α) δεν είχαν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις κατά το χρόνο θέσης της σε ισχύ και
(β) οι διοικητικές κυρώσεις της παρούσας απόφασης είναι ευνοϊκότερες.

Άρθρο 12
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία Φ450/38668/3534/2013 (Β’ 2061) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 13
Παράρτημα

Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο μέρος αυτής το ακόλουθο Παράρτημα, αποτελούμενο από τους Πίνακες Α και Β.

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 22 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ