Φ20155/26984/Δ16.673

(Έγκριση του καταστατικού του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ).)

Αριθμ. Φ20155/26984/Δ16.673

ΦΕΚ B’ 1689/15.5.2018

Έγκριση του καταστατικού του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4498/2017 (ΦΕΚ Α’172) «Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του ΕΣΥ -Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α’ 168).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την Υ172/Β’3610(4-11-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».

7. Την Υ5/27.01.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β’ 204).

8. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/09-10-2015 (Β’ 2169) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. οικ. 54051/Δ9.14200/ 22-11-2016 (Β’3801) υπουργική απόφαση και με την αριθμ. οικ. 59285/18416/20-12-2017 (Β’4503) υπουργική απόφαση και ισχύει.

9. Την 22/2-5-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την έγκριση της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Άρθρο 1

Ίδρυση – Επωνυμία -Έδρα

Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως, ο οποίος ιδρύθηκε με τον α.ν. 248/1967 (Α’243) και στη συνέχεια θα αναφέρεται χάριν συντομίας, με τα αρχικά Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εδρεύει στην Αθήνα, διέπεται από τις διατάξεις του άνω α.ν., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του παρόντος καταστατικού και των περί αλληλοβοηθητικών Σωματείων διατάξεων και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. είναι:

1. Η χορήγηση εφάπαξ παροχής στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα – μέλη του ή σε περίπτωση θανάτου, στους δικαιοδόχους αυτών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος.

2. Η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα – μέλη του ή σε περίπτωση θανάτου, στους δικαιοδόχους αυτών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος.

3. Η παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και τον Κανονισμό Υγείας ΕΔΟΕΑΠ, στα δικαιούμενα από τις διατάξεις του παρόντος της παροχής αυτής, ασφαλιζόμενα πρόσωπα – μέλη και στα προστατευόμενα από αυτούς μέλη των οικογενειών τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος και του Κανονισμού Υγείας.

Άρθρο 3

Ασφαλιζόμενα πρόσωπα

1. Στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγονται υποχρεωτικώς:

Α. Στον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης (παροχή μηνιαίας επικούρησης):

α) Άπαντα τα μέλη της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης.

β) Όλοι οι μισθωτοί και οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (εξαιρουμένων των αμοιβών από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσης, καθώς και οι μισθωτοί σε πρακτορεία ειδήσεων και μισθωτοί δημοσιογράφοι σε γραφεία τύπου και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης υπό την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένοι οργανισμοί και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου απασχολούν τουλάχιστον δέκα (10) επιπλέον άτομα με σχέση μισθωτής εργασίας ή με βάση τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. Από την ασφάλιση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται όσοι υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση των αλληλοβοηθητικών σωματείων με την επωνυμία «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.).

γ) Οι ιδιοκτήτες, εταίροι, μέτοχοι των επιχειρήσεων της περίπτωσης β’, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης, και έως δύο (2) φυσικά πρόσωπα ανά μέσο, με βάση το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιό τους, κατόπιν αιτήσεώς τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα απασχολούν τουλάχιστον πέντε (5) άτομα με τις κατώτερες αποδοχές της ε.γ.σ.σ.ε.

δ) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό των Ενώσεων Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Μακεδονίας – Θράκης.

ε) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό των Ενώσεων Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

στ) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ) καθώς και των ΕΙΤΗΣΣΕ, ΕΙΙΡΑ, ΕΣΠΗΤ, ΕΤΗΠΤΑ, ΠΟΕΣΥ, ΠΟΕΠΤΥΜ, ΕΠΗΕΘΣΤΕ, ΕΤΙΤΑ και ΕΤΕΡ.

ζ) Το τακτικό προσωπικό του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

η) Οι ασφαλισμένοι μέχρι την 16-11-2017, στον κλάδο κύριας ασφάλισης ιδιοκτητών ημερησίων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης της Α’ Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) του Ε.Φ.Κ.Α.

Β. Στον κλάδο υγείας (παροχή ιατροφαρμακευτικής – νοσοκομειακής περίθαλψης) υπάγονται τα πρόσωπα της παραγράφου Ι.Α. του παρόντος άρθρου, οι συνταξιούχοι του Οργανισμού και το υπηρετούν υπαλληλικό προσωπικό του Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3655/2008 (Α’58).

Γ. Στον κλάδο πρόνοιας του ΕΔΟΕΑΠ υπάγονται για εφάπαξ παροχή τα πρόσωπα της παραγράφου

1.Α.α’ και όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου 1.Α.β’ ήταν ήδη ασφαλισμένα στον κλάδο πρόνοιας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ή άλλου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, μέχρι και τις 30-11-2017.

2. Για τις ασφαλιστικές σχέσεις που μεταφέρονται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. από άλλο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης δυνάμει των διατάξεων του ν. 4498/2017, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

3. Η ασφάλιση των προσώπων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, που υπάγονταν μέχρι 30-11-2017 στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και μεταφέρονται από 1-12-2017 στον ΕΔΟΕΑΠ, διατηρείται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και συνεχίζεται και μετά τη μεταφορά τους στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, καταβάλλοντος την προβλεπόμενη στην περ. α’ της παρ. 1.Α του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού ασφαλιστική εισφορά.

4. Η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. όλων των αναφερομένων στο παρόν άρθρο προσώπων ενεργείται κατόπιν υποβολής των προβλεπομένων εκάστοτε δικαιολογητικών.

5. Σε περίπτωση που ασφαλισμένοι μέλη του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. διακόψουν για οποιονδήποτε λόγο, την εργασία για την οποία ασφαλίστηκαν στον Οργανισμό, εξακολουθεί η ασφάλιση των ιδίων και των μελών της οικογένειάς τους στον κλάδο υγείας, κατόπιν αίτησης των ασφαλισμένων την οποία θα πρέπει να υποβάλλουν στον Οργανισμό εντός δύο (2) μηνών από τη διακοπή της εργασίας τους ή τη διακοπή της παροχής του επιδόματος ανεργίας, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένουν άνεργοι και δεν καλύπτονται για υγειονομική περίθαλψη από άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Για τη συνέχιση ασφάλισης στον κλάδο υγείας τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής καταβάλλουν το σύνολο της εισφοράς ασφάλισης υγείας ασφαλισμένου – εργοδότη, υπολογιζόμενου επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Προκειμένου περί ασφαλισμένων μελών, που στερούνται επαρκών πόρων, συνεπεία ανεργίας, η οποία αποδεικνύεται με την υποβολή των σχετικών στοιχείων που ορίζει το Δ.Σ. του Οργανισμού, η κατά το προηγούμενο εδάφιο εισφορά μπορεί κατά την εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ορίζεται στο μισό.

Η καθυστέρηση καταβολής της παραπάνω εισφοράς πέραν του τριμήνου, συνεπάγεται τη διακοπή της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

6. Ασφαλισμένοι – μέλη των ενώσεων της παρ. 1.Α.α’ του άρθρου 3 του παρόντος εν ενεργεία που διαγράφονται οριστικά από τις Ενώσεις του άρθρου 1.Α.α’ του παρόντος, λόγω αλλαγής επαγγελματικού προσανατολισμού, δεν δικαιούνται, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη τόσο οι ίδιοι όσο και τα μέλη των οικογενειών τους, εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Οργανισμού κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ.1.Α. του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Κεφάλαια

Τα κεφάλαια του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. κατά την ίδρυση αυτού αποτελούνται:

1. Από τις κατά την παρ. 1 του αρθρ. 10 του α.ν. 248/ 1967 εφ’ άπαξ εισφορές των ιδρυτικών αυτού Ενώσεων, οι οποίες ανέρχονται σε 53.705,06 ευρώ και αναλυτικότερα:

α) Της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών σε 38.151,14 ευρώ.

β) Της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης σε 2.934,70 ευρώ.

γ) Της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών σε 11.738,81 ευρώ.

δ) Της Ενώσεως Υπαλληλικού Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης σε 880,41 ευρώ.

2. Από τη διαφορά που τυχόν προκύπτει επιπλέον, με τον βάσει της παρ. 6 του άρθρου 8 του α.ν. 248/1967 συμψηφισμό των εισφορών, της προηγούμενης παραγράφου, με τις περιουσίες των από τις Ενώσεις λειτουργούντων μέχρι της 31.12.1967 Οργανισμών ή λογαριασμών.

Άρθρο 5

Έσοδα

1. Έσοδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. είναι:

Α. Οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, οι οποίες ορίζονται ως εξής:

α) η μηνιαία εισφορά επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισμένων του άρθρου 3 ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.

β) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης υγείας ασφαλισμένων του άρθρου 3 ορίζεται σε ποσοστό 2,55% για τον ασφαλισμένο και 4,55% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.

γ) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης υγείας των συνταξιούχων του Οργανισμού ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της καταβαλλόμενης από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σύνταξης.

δ) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης πρόνοιας των ασφαλισμένων της παραγράφου 1.Γ του άρθρου 3 ορίζεται σε ποσοστό 1% επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.

Οι μηνιαίες αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι παραπάνω εισφορές, δεν μπορούν να υπολείπονται του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Β. Εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης της παραγράφου 1.Α.β’ του άρθρου 3, κατά το μέρος που προέρχεται από αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, εκ της οποίας στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. αποδίδεται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. αναλογία αντίστοιχη του αριθμού των ασφαλισμένων τους με βάση μηνιαίες καταστάσεις μελών. Για την «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», η εργοδοτική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των ετήσιων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του ανταποδοτικού τέλους, αφού αφαιρεθεί το δημοσιονομικό πλεόνασμα και το μέρισμα που καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως τα ποσά αυτά αποτυπώνονται στον οριστικό απολογισμό χρήσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

Γ. Οι τόκοι από την περιουσία του, καθώς και κάθε πρόσοδος από τη διαχείρισή της.

Δ. Κάθε άλλη πρόσοδος από εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα.

Ε. Τα αναλογούντα μέχρι τις 15.9.2016 έσοδα που προβλέπονταν από τις καταργηθείσες με το άρθρο 38 παρ. 9 του ν. 4387/2016 διατάξεις.

ΣΤ. Ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet), εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών και η οποία δεν βαρύνει τα πρόσωπα που καταβάλλουν αυτή, κατά την ως άνω περίπτωση β’.

Ζ. Οι εκ της καθυστερήσεως αποδόσεως των προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. κάθε είδους οφειλών επιβαλλόμενες προσαυξήσεις – τόκοι, όπως ορίζονται στον Κανονισμό Εσόδων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

2. Από τα αναλογούντα έσοδα της περίπτωσης Ε, μετά την αφαίρεση των γενικών εξόδων λειτουργίας του Οργανισμού και του ποσοστού που αποδίδεται δυνάμει του άρθρου 12 του α.ν. 248/1967 σε έτερα Ταμεία, διατίθενται:

α) Ποσοστό τέσσαρα και πενήντα πέντε εκατοστά τοις εκατό (4,55%), στην Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

β) Ποσοστό πενήντα πέντε εκατοστά τοις εκατό (0,55%) στην Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

γ) Ποσοστό εβδομήντα πέντε εκατοστά τοις εκατό (0,75%) στην Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης και

δ) ποσοστό δέκα πέντε εκατοστά τοις εκατό (0,15%) στην Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 6

Είσπραξη εσόδων

1. Κάθε επιχείρηση της παραγράφου 1.Α του άρθρου 3 υποχρεούται να υποβάλει στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και να τηρεί Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων και Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών για το προσωπικό που απασχολεί και υπάγεται στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π

2. Η είσπραξη των εσόδων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Είσπραξης Εσόδων του Οργανισμού που εκδόθηκε με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την Φ20155/25187/Δ16.624/2-5-2018 (Β’1582) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον οποίο προσδιορίζονται ο τύπος, η μορφή, τα στοιχεία και το περιεχόμενο, ο χρόνος και η προθεσμία υποβολής και επανυποβολής των Αναλυτικών Καταστάσεων, τα υπόχρεα πρόσωπα και επιχειρήσεις, ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς, η διαδικασία τήρησης των υποχρεώσεων του εργοδότη και εργαζόμενου, η διαδικασία τροποποίησης γνωστοποίησης των μεταβολών, το χρονικό διάστημα έκδοσης και γνωστοποίησης, ο τρόπος αποστολής του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, το πρόσθετο τέλος για τη μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή των Καταστάσεων, η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την υλοποίηση του, όπως θα ισχύει κάθε φορά.

3. Η εργοδοτική εισφορά της περίπτωσης της παραγράφου 1.Β του άρθρου 5 προσδιορίζεται κατά μήνα επί του κύκλου εργασιών εκάστου υπόχρεου, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967, όπως έχει τροποποιηθεί, και αποδίδεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του παρόντος άρθρου. Μέχρι το τέλος του α΄ εξαμήνου κάθε έτους οι εργοδότες που είναι υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς, καταθέτουν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. εκκαθαριστική κατάσταση και καταβάλλουν την επιπλέον διαφορά που προκύπτει. Η τυχόν επιπλέον καταβληθείσα εισφορά συμψηφίζεται με τις εισφορές του επόμενου εξαμήνου.

4. Οι εισφορές εργοδότη και εργαζομένου της παραγράφου 1.Α του άρθρου 5 καταβάλλονται στο τέλος του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης.

5. Η ειδική εισφορά της περίπτωσης ΣΤ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 παρακρατείται από τον λήπτη των υπηρεσιών κατά τη μερική ή ολική καταβολή της οικείας αμοιβής και αποδίδεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται της ημερομηνίας εκδόσεως του οικείου παραστατικού. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

6. Οι απαιτήσεις του Οργανισμού από εισφορές κάθε είδους, σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης της εξόφλησής τους, συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων τους από πρόσθετα τέλη ή τόκους υπερημερίας, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90). Τίτλο για τη βεβαίωση και είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων αποτελεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., με την οποία καθορίζεται το εισπρακτέο ποσό από καθυστερούμενες εισφορές, πρόσθετα τέλη, τόκους υπερημερίας, το είδος της εισφοράς και η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρεται.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., μπορεί να ανατίθεται στο Κ.Ε.Α.Ο. η είσπραξη των απαιτήσεων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία ταμειακής βεβαίωσης της οφειλής, η διαδικασία κοινοποίησης στους οφειλέτες, η διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης του Κ.Ε.Α.Ο. ή άλλου δημόσιου ταμείου, τα κριτήρια και στοιχεία των δεικτών απόδοσης, τα κριτήρια για το διαχωρισμό άμεσα εισπράξιμων οφειλών και επισφαλών οφειλών, ο τρόπος και η διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία απόδοσης των εισπράξεων στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., η τυχόν αποζημίωση του Κ.Ε.Α.Ο. για την ανάληψη της διαδικασίας είσπραξης οφειλών και κάθε άλλο στοιχείο, που αφορά στη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των οφειλόμενων εισφορών.

Άρθρο 7

Συντάξιμη Υπηρεσία – Αναγνώριση Υπηρεσίας

1. Ως συντάξιμη υπηρεσία, επί της οποίας θεμελιώνονται τα κατά το παρόν καταστατικό δικαιώματα των ασφαλισμένων μελών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. λογίζεται: 1.1. Ο χρόνος υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης.

1.2. Ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε και, όπου προβλέφθηκε η εξαγορά του, πραγματοποιήθηκε και η εξαγορά αυτή. Ειδικότερα αναγνωρίζεται:

α) Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας. Η αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1358/1983, όπως ισχύουν κάθε φορά.

β) Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.

γ) Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες.

δ) Ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες.

ε) Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο (2) έτη.

στ) Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και ο χρόνος σπουδών, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες επαγγελματικές σχολές, ο οποίος είναι ίσος με τα κατά το χρόνο αποφοίτησης επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της οικείας σχολής.

ζ) Ο χρόνος ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

η) Ο προβλεπόμενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας. θ) Ο χρόνος απεργίας.

ι) Ο χρόνος μαθητείας όπως ορίζεται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και μέχρι ένα (1) έτος.

Ειδικά για τους μέχρι την 31-12-1992 ασφαλισμένους (παλαιούς ασφαλισμένους) αναγνωρίζεται επιπρόσθετα και:

α) Ο χρόνος που διανύθηκε στο φορέα κυρίας ασφάλισης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ή Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.) και μέχρι τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

β) Ο χρόνος εθνικής αντίστασης.

Η αναγνώριση και η εξαγορά όλων των ανωτέρω χρόνων πραγματοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν διανυθεί ή αναγνωρισθεί ως συντάξιμοι από άλλον επικουρικό φορέα και σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και αφορά στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφαλίσεως και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η αναλογούσα εισφορά υπολογίζεται επί του συνόλου των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, επί των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης και εξαγοράς, εκτός εάν στις οικείες νομοθετικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετικά. 2. Ασφαλισμένοι του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. που έχουν αναγνωρίσει χρόνο απασχόλησης τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ) ή στο Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ), μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτόν ως χρόνο ασφάλισης στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. εφόσον δεν έχει αναγνωριστεί ως συντάξιμη από άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης. Η αναγνώριση γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου έπειτα από αίτηση του ασφαλισμένου. Με την αίτηση συνυποβάλλεται η απόφαση του Διευθυντή του φορέα κυρίας ασφάλισης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ ή Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.) με την οποία αποδεικνύεται η αναγνώριση του χρόνου αυτού. Η εξαγορά στην περίπτωση αυτή, γίνεται με την καταβολή για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται, εισφοράς υπολογιζόμενης στο σύνολο των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, επί των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 8

Εξαγορά προϋπηρεσίας

1. Η εξόφληση της προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. οφειλής για υπηρεσία ασφαλισμένου μέλους που αναγνωρίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο του παρόντος καταστατικού, ενεργείται κατ’ επιλογήν του ενδιαφερομένου είτε εφ’ άπαξ είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ο αριθμός των οποίων ορίζεται με την απόφαση την περί αναγνωρίσεως αποφάσεως του Δ.Σ. και δεν μπορεί να είναι ανώτερος των εξήντα(60).

2. Η πρώτη των δόσεων είναι καταβλητέα εντός του επομένου μηνός εκείνου κατά τον οποίον κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο η περί αναγνωρίσεως απόφαση του Δ.Σ.

3. Η καθυστέρηση καταβολής κάποιας δόσης από τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, συνεπάγεται προσαύξηση του ποσού που αναλογεί σε κάθε δόση, κατά το ποσοστό που καθορίζεται από τον Κανονισμό Εσόδων του Οργανισμού.

Άρθρο 9

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

1. Πρόσωπο που έχει διατελέσει ασφαλισμένο στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση δικαιούται από την 16.11.2017, να συνεχίσει προαιρετικά την ασφάλιση του: α) εάν έχει πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον πέντε (5) έτη, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος εντός της τελευταίας πριν την υποβολή της αίτησης πενταετίας και υποβάλλει τη σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία ασφάλισή του, ή β) εάν έχει πραγματοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική ασφάλιση δέκα (10) έτη εργασίας, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της αίτησης για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

2. Η κατά την παράγραφο 1 προαιρετική ασφάλιση πραγματοποιείται για επικουρική σύνταξη ή/και για πρόνοια ή/και για υγειονομική περίθαλψη.

3. Για την προαιρετική ασφάλιση καταβάλλεται το σύνολο της μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη για κάθε ένα από τους κλάδους στους οποίους έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος. Οι εισφορές υπολογίζονται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν τη διακοπή της ασφάλισης.

4. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης αποκλείεται αν ο ασφαλισμένος κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης είναι ανάπηρος κατά την έννοια του στοιχείου β’ της παρ. 5 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 189).

5. Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στον ΕΔΟΕΑΠ και διενεργείται για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ημερών ασφάλισης ανά μήνα και των τριακοσίων (300) ημερών ανά έτος.

6. Η προαιρετική ασφάλιση διακόπτεται/λήγει:

α) με αίτηση του ασφαλισμένου, από την πρώτη του επομένου μήνα της υποβολής της,

β) με τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή επ’ αόριστον αναπηρίας του ασφαλισμένου, γ) αν ο ασφαλισμένος αναλάβει εργασία ή δραστηριότητα ή αποκτήσει ιδιότητα με βάση την οποία υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Οργανισμού ή άλλου φορέα ασφάλισης. Καταβολή εισφορών μετά τη διακοπή/λήξη της προαιρετικής ασφάλισης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν γεννά κανένα δικαίωμα, πλην της άτοκης επιστροφής των εισφορών.

7. Η εισφορά για την προαιρετική ασφάλιση καταβάλλεται εντός των προβλεπόμενης από τον Κανονισμό Είσπραξης Εσόδων προθεσμία. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς, αυτή βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαρύνσεις ή τόκους για τις ασφαλιστικές εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης.

8. Απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται εφόσον ο ασφαλισμένος έχει καθυστερήσει την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για περισσότερο από δύο έτη από την ημερομηνία που αυτή κατέστη απαιτητή. Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματος ο ασφαλισμένος μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτημα για προαιρετική ασφάλιση μετά την παρέλευση τριών ετών. Συνολικά ο ασφαλισμένος μπορεί να υπαχθεί σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης μέχρι 3 φορές.

9. Ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση μέχρι 15.11.2017 υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Άρθρο 10

Μερισμός εσόδων αγγελιοσήμου

1. Τα κατ’ έτος πραγματοποιούμενα έσοδα που προβλέπονταν μέχρι την 14.9.2016 από τις καταργηθείσες με το άρθρο 38 παρ. 9 του ν. 4387/2016 διατάξεις, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων των Ενώσεων, όπως ορίζονται στο αρθρ. 5 παρ. 2 του παρόντος, διατίθενται ως ακολούθως:

α) Για την κάλυψη των κατά την διάρκεια της χρήσεως πραγματοποιηθέντων εξόδων Διοικήσεως και Διαχειρίσεως.

β) Για την ενίσχυση του Αποθεματικού Ασφαλείας, το οποίο κατά την εκάστοτε κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 10% επί των ακαθάριστων εσόδων.

γ) Για την δημιουργία κεφαλαίων Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και Κλάδου Υγειονομικής Περίθαλψης. Το απομένον τελικό υπόλοιπο μερίζεται ως ακολούθως:

αα) ποσοστό 75% εις τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης.

ββ) ποσοστό 25% εις τον Κλάδο Υγειονομικής Περίθαλψης.

2. Το αποθεματικό Ασφαλείας ενισχύεται εκ των τυχόν κατά χρήση περισσευμάτων των κεφαλαίων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και του Κλάδου Υγείας, η αντιθέτως, συμπληρώνει ελλείμματα αυτών.

Άρθρο 11

Εφ’ άπαξ παροχή

1. Παρέχεται εφ’ άπαξ οικονομική ενίσχυση:

α) Στους ασφαλισμένους μέλη με την συνταξιοδότηση τους λόγω γήρατος από φορέα κύριας ασφάλισης, εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 έτη πραγματικής υπηρεσίας. Για τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού μπορεί να προσμετρηθεί κατόπιν αιτήματος του ασφαλισμένου και ο χρόνος ασφάλισης σε άλλο φορέα πρόνοιας, με βάση τους κανόνες της διαδοχικής ασφάλισης.

β) Στους ασφαλισμένους μέλη, με τη συνταξιοδότηση τους από φορέα κύριας ασφάλισης λόγω οριστικής αναπηρίας, ανεξαρτήτως ετών υπηρεσίας.

γ) Στους αναγνωριζόμενους δικαιοδόχους θανόντος ασφαλισμένου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο, ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας του ασφαλισμένου μέλους.

δ) Στους ασφαλισμένους μέλη, που είναι εν ενεργεία, με τη διαγραφή τους, από το Μητρώο της οικείας Ένωσής τους και με τις ίδιες προϋποθέσεις της περ. α’ της παρούσας παραγράφου.

Για τον υπολογισμό του ποσού της εφ’ άπαξ οικονομικής ενίσχυσης προς τους ασφαλισμένους μέλη της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη μόνο τα έτη υπηρεσίας που έχουν διανύσει στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

2. Το ύψος της εφ’ άπαξ ενισχύσεως, υπολογίζεται για το χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί μέχρι την 30-11-2017 ως εξής:

α) Βασικό ποσό που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αναλόγως της οικονομικής και ταμειακής κατάστασης του Οργανισμού, για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας, μέχρι της 40ετίας, και το διπλάσιο αυτού για τα πέραν της 40ετίας έτη υπηρεσίας, υπολογιζόμενου ως δωδεκατομορίου και κάθε συμπληρωμένου μήνα.

β) Ο ως άνω βασικός συντελεστής ισχύει για τους ασφαλισμένους μέλη, οι οποίοι κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές επί αποδοχών μέχρι 1.250 ευρώ. Για όσους εισφέρουν επί αποδοχών άνω του ποσού αυτού, ο βασικός συντελεστής προσαυξάνεται, κατά ποσοστό και μερικότερο ποσό που καθορίζεται από το Δ.Σ.

Ως ανώτατο ύψος αποδοχών, επί των οποίων υπολογίζεται η προσαύξηση της εφ’ άπαξ οικονομικής ενίσχυσης, καθορίζεται το ποσό των 6.150 ευρώ.

γ) Το βασικό ποσό της εφ’ άπαξ οικονομικής ενίσχυσης, το ποσοστό προσαύξησης αυτής και το ανώτατο ύψος αποδοχών επί των οποίων υπολογίζεται η προσαύξηση, κατά τα οριζόμενα στα εδάφια α’ και β’ του παρόντος άρθρου, δύνανται να μεταβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αναλόγως των γενικών οικονομικών συνθηκών και των δυνατοτήτων του Οργανισμού ύστερα από την εκπόνηση ετήσιας αναλογιστικής μελέτης.

Η αναλογιστική μελέτη θα πραγματοποιείται μετά τη δημοσίευση του Ισολογισμού χρήσης και τα αποτελέσματα της θα είναι δεσμευτικά για τις αποφάσεις του Δ.Σ. για την επόμενη οικονομική χρήση. Οποιαδήποτε υπέρβαση του ορίου παροχής εφ’ άπαξ όπως καθορίζεται από την αναλογιστική μελέτη, απαιτεί ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ..

δ) Το ύψος των αποδοχών, επί των οποίων υπολογίζεται το εκάστοτε ποσοστό της προσαύξησης εξάγεται από το μέσο όρο μιας συνεχούς τετραετίας στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. κατ’ επιλογήν του ασφαλισμένου μέλους. 3. Όσοι για οποιονδήποτε λόγο δικαιωθούν εφ’ άπαξ ενίσχυσης και τη λάβουν, και κατόπιν επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία και ασφάλιση στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. λόγω διακοπής της συνταξιοδότησής τους, θεωρούνται από απόψεως εφ’ άπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ως νέοι ασφαλισμένοι μέλη, χωρίς το χρονικό περιορισμό του εδαφίου α’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου (12ετία).

4. α) Για τους ασφαλισμένους μέλη που εξέρχονται από το επάγγελμα για λόγους αναπηρίας και συνταξιοδοτούνται για την αιτία αυτή από το φορέα κύριας ασφάλισης, ο υπολογισμός της εφ’ άπαξ οικονομικής ενίσχυσης γίνεται με τον προβλεπόμενο κάθε φορά συντελεστή και εικοσαετή υπηρεσία, προκειμένου περί μερικής αναπηρίας, και εικοσιπενταετή επί ολικής αναπηρίας. Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου ασφαλισμένου κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή εξ αφορμής αυτής, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το όριο για τη συνταξιοδότηση του, ο υπολογισμός της εφ’ άπαξ ενίσχυσης προς τους δικαιοδόχους του γίνεται με τον συντελεστή που προβλέπεται κάθε φορά και με εικοσιπενταετή υπηρεσία.

β) Η διαπίστωση της αναπηρίας ως και ο χαρακτηρισμός αυτής ως «μερική» ή «ολική» γίνεται από τα υποβαλλόμενα από τον ασφαλισμένο δικαιολογητικά στο φορέα κύριας ασφάλισης. Επικυρωμένα αντίγραφα αυτών των δικαιολογητικών υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..

5. Σε περίπτωση ταμειακής δυσχέρειας του Οργανισμού, η εφ’ άπαξ οικονομική ενίσχυση μπορεί να καταβάλλεται τμηματικά κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Όλες οι οφειλές, από οποιαδήποτε αιτία, ασφαλισμένου μέλους προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ή προς τις Ενώσεις (Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ε.Π.Η.Ε.Α. Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. και Ε.Π.Η.Ε.Θ.) συμψηφίζονται υποχρεωτικά με τα δικαιώματα του από την εφ’ άπαξ ενίσχυση.

7. Δεν επιτρέπεται η προκαταβολή της εφάπαξ παροχής. Στις περιπτώσεις που έχει ληφθεί τέτοια προκαταβολή με βάση τις προϊσχύουσες καταστατικές διατάξεις, το ποσό αυτό αφαιρείται από το ποσόν της εφ’ άπαξ οικονομικής ενισχύσεως, που δικαιούται να λάβει ο ασφαλισμένος μέλος κατά την έξοδο του στην σύνταξη, κεφαλαιοποιούμενο με το επιτόκιο που προβλέπεται κάθε φορά από την Τράπεζα της Ελλάδος

8. Το δικαίωμα στην παροχή εφ’ άπαξ οικονομικής ενίσχυσης είναι απαράγραπτο. Διαφορές που σχετίζονται με τον προσδιορισμό και το ύψος της εφ’ άπαξ παροχής παραγράφονται μετά την παρέλευση 5ετίας, η οποία αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επομένου έτους της γεννήσεώς τους.

9. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου μέλους πριν από την εκ μέρους του απόκτηση του δικαιώματος για λήψη της εφ’ άπαξ οικονομικής ενίσχυσής του, δηλαδή ασφαλισμένου ο οποίος απεβίωσε πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, γήρατος ή αναπηρίας, καταβάλλεται στους δικαιοδόχους του το μετά την παρακράτηση των τυχόν οφειλών του ασφαλισμένου μέλους προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ή τις Ενώσεις, υπόλοιπο, κατά σειρά ως εξής:

α) Στα πρόσωπα της οικογένειας του που καθίστανται δικαιοδόχοι της σύνταξης λόγω θανάτου του φορέα κύριας ασφάλισης στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο θανών. Στην περίπτωση αυτή, τα ποσοστά συμμετοχής τους στα απορρέοντα από την εφ’ άπαξ ενίσχυση δικαιώματα του θανόντος ασφαλισμένου μέλους, καθορίζονται ως ακολούθως:

αα) Υπαρχόντων συζύγου και τέκνων, ο/η σύζυγος λαμβάνει το 60% και τα τέκνα το υπόλοιπο 40% κατ’ ισομοιρία.

ββ) Ελλείψει συζύγου, το σύνολο καταβάλλεται στα τέκνα κατ’ ισομοιρία.

γγ) Ελλείψει τέκνων, ο/η σύζυγος λαμβάνει το σύνολο του ποσού.

β) Εάν δεν υπάρχουν τα πρόσωπα της περίπτωσης α’, η εφ’ άπαξ παροχή χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα του θανόντος ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα.

γ) Εάν δεν υπάρχουν ούτε τα πρόσωπα της περίπτωσης β’, η εφ’ άπαξ παροχή καταβάλλεται στους γονείς και αδελφούς του θανόντος ασφαλισμένου, κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι ο θανών είχε συμπληρώσει κατά το χρόνο θανάτου εικοσαετή τουλάχιστον ασφάλιση στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ή διαδοχικά σε περισσότερους φορείς πρόνοιας, κατά τις αρχές της διαδοχικής ασφάλισης.

10. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου μέλους μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, η εφ’ άπαξ ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής.

11. α. Το ποσό της εφάπαξ παροχής που χορηγείται στους ασφαλισμένους της παραγράφου 1.Γ του άρθρου 3, υπολογίζεται από 1-12-2017 με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC). Οι ασφαλιστικές εισφορές για εφάπαξ παροχή που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο, τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Με βάση την αρχή της ισοδυναμίας το ποσό της εφάπαξ παροχής ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης.

Για τη συσσώρευση των εισφορών γίνεται χρήση πλασματικού ποσοστού επιστροφής, το οποίο ορίζεται ως η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών για το σύνολο των ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το ποσό της απονεμόμενης εφάπαξ παροχής για το έτος τ προκύπτει από τον τύπο:

α α LS NDC = Σ Con j Π (1 + gk) j=1 k=j

όπου:

Con j: οι συνολικές ετήσιες εισφορές του έτους j, α: τα έτη συσσώρευσης εισφορών,

gk: η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών του έτους k και υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο:

ΣW k+1 – ΣW k

gk = { max ( ————————–, 0), 1<=k>=α-1 ΣW k

0, k = α

όπου:

ZWk η βάση υπολογισμού των εισφορών όλων των ασφαλισμένων του Ταμείου το έτος k.

β. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα που προκύπτει από την εφαρμογή του ανωτέρω τύπου.

γ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από 1.12.2017. Για το χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, το ποσό της εφάπαξ παροχής για τα πρόσωπα που υπάγονταν στον κλάδο εφ’ άπαξ του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Στις λοιπές περιπτώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Άρθρο 12

Μηνιαία επικουρική σύνταξη

1. Παρέχεται Μηνιαία Επικούρηση:

α) στους ασφαλισμένους του Οργανισμού με τη συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα και με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του φορέα κύριας ασφάλισης.

Ειδικά όσοι έχουν συμπληρώσει μέχρι 31-12-1997 δωδεκαετή συντάξιμη υπηρεσία στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., θεμελιώνουν το δικαίωμα παροχής μηνιαίας επικούρησης, χωρίς να απαιτείται να συμπληρώσουν τις χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης φορέα κύριας ασφάλισης.

β) στους ασφαλισμένους του Οργανισμού που συνταξιοδοτούνται λόγω αναπηρίας από το φορέα κύριας ασφάλισης και με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αυτού.

γ) Στους κατά το αρθρ. 13 παρ. 1 αναγνωριζόμενους δικαιοδόχους.

Για τον υπολογισμό του ποσού της μηνιαίας επικούρησης στους ασφαλισμένους του παρόντος εδαφίου λαμβάνονται υπόψη μόνο τα έτη υπηρεσίας που έχουν διανύσει στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., τηρουμένων όπου έχουν εφαρμογή, των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης.

2. Το ύψος της μηνιαίας επικούρησης που δικαιούται ο ασφαλισμένος μέλος κατά την έξοδο του στη σύνταξη, καθορίζεται με βάση τα παρακάτω τρία στοιχεία: α) Τη Βασική Επικούρηση

β) Τα έτη Υπηρεσίας

γ) το ποσό της λαμβανόμενης σύνταξης από το φορέα κύριας ασφάλισης.

3. Ως βασική επικούρηση, νοείται, το ποσό εκείνο, το οποίο ορίζεται συμβατικά από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι αντιστοιχεί σε αναγνωριζόμενη υπηρεσία 25 ετών. Το ποσό τούτο μπορεί, αναλόγως των οικονομικών και ταμειακών δυνατοτήτων του Οργανισμού να αυξομειώνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η βασική μηνιαία επικούρηση προσαυξάνεται: α) για κάθε έτος υπηρεσίας πέραν της 25ετίας και μέχρι της 40ετίας, με ποσοστό που καθορίζεται από το Δ.Σ. αναλόγως των οικονομικών και ταμειακών συνθηκών.

Αντιθέτως η βασική επικούρηση μειώνεται ποσοστιαίως για κάθε έτος υπολειπόμενο της 25ετίας και μέχρι 12ετίας.

Η μείωση αυτή δεν έχει εφαρμογή σε όσους συνταξιοδοτούνται λόγω αναπηρίας.

β) Η βασική επικούρηση προσαυξάνεται με ποσοστό πάνω στη σύνταξη που χορηγεί ο Φορέας Κύριας Ασφάλισης και με βάση κλίμακα που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Οργανισμού.

γ) Για τον καθορισμό του ύψους της μηνιαίας επικουρήσεως, χρονικό διάστημα έως 6 μηνών παραλείπεται ενώ ίσο ή ανώτερο λογίζεται ως πλήρες έτος.

5. Το ύψος της βασικής επικούρησης και το ποσοστό προσαύξησης και μείωσης αυτής, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 και στις περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 4 του παρόντος άρθρου καθορίζονται και δύνανται να μεταβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αναλόγως των γενικών οικονομικών συνθηκών και των δυνατοτήτων του Οργανισμού, ύστερα από την εκπόνηση ετήσιας αναλογιστικής μελέτης.

Η αναλογιστική μελέτη θα πραγματοποιείται μετά τη δημοσίευση του Ισολογισμού χρήσης και τα αποτελέσματα της θα είναι δεσμευτικά για τις αποφάσεις του Δ.Σ. για την επόμενη οικονομική χρήση. Με την απόφαση αυτή, το Δ.Σ. μπορεί να ανακαθορίζει τις ήδη καταβαλλόμενες μηνιαίες επικουρήσεις για λόγους ίσης μεταχείρισης. Οποιαδήποτε υπέρβαση του ορίου παροχής μηνιαίας επικούρησης όπως καθορίζεται από την αναλογιστική μελέτη, απαιτεί ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.

6. Το σύνολο της μηνιαίας επικούρησης για κάθε συνταξιούχο μέλος, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, να είναι μικρότερο του 50% των κατωτάτων ορίων συντάξεων που χορηγεί ο φορέας κύριας ασφάλισης, εφόσον η αναλογιστική μελέτη της παρ. 5 επιτρέπει τούτο.

7. Η μηνιαία επικούρηση των δικαιοδόχων ορίζεται σε ποσοστό 70% της επικούρησής του έπαιρνε ή που είχε δικαίωμα να παίρνει ο ασφαλισμένος μέλος.

8. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τα έτη υπηρεσίας του θανόντος εν ενεργεία ασφαλισμένου μέλους ή αυτά τελούν υπό αναγνώριση ή αυτός δεν συμπλήρωσε τις προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως, στους δικαιοδόχους τούτου παρέχεται το δικαίωμα αναγνώρισης των ετών υπηρεσίας του αμέσου μέλους

9. Η σειρά αναγνωρίσεως των δικαιοδόχων, που ορίζονται στην παρ. 1 του αρθρ. 13, καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής τους στην μηνιαία επικούρηση καθορίζονται ως ακολούθως:

α) Υπαρχόντων συζύγου και τέκνων, ή μεν σύζυγος ή ο σύζυγος λαμβάνει το 60% αυτής, τα δε τέκνα το υπόλοιπο 40% κατ’ ισομοιρία.

β) Ελλείψει συζύγου το σύνολο λαμβάνουν τα τέκνα κατ’ ισομοιρία.

γ) Ελλείψει τέκνων, ο/η επιζών σύζυγος λαμβάνει το 75% αυτής, το υπόλοιπο 25% λαμβάνουν κατ’ ισομοιρία οι γονείς και ελλείψει τούτων οι αδελφοί και οι αδελφές του ασφαλισμένου μέλους.

δ) Ελλείψει γονέων και αδελφών η σύζυγος ή ο σύζυγος λαμβάνει το σύνολο αυτής.

ε) Μη υπαρχόντων συζύγου και τέκνων, οι γονείς και ελλείψει γονέων οι αδελφοί και οι αδελφές λαμβάνουν το 50% κατ’ ισομοιρία.

στ) Ολόκληρη η μηνιαία επικούρηση των δικαιοδόχων καταβάλλεται στον έχοντα το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής, εκτός εάν ζητηθεί από αυτούς να καταβάλλεται ξεχωριστά.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την παροχή επικούρησης κατόπιν της συνταξιοδότησης του ενδιαφερομένου από το φορέα κύριας ασφάλισης.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει για την παροχή προσωρινής μηνιαίας επικούρησης κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος και με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ.

12. Από την κατά μήνα παρεχομένη επικούρηση μπορεί να παρακρατείται, μετά από απόφαση, κάθε φορά, του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσό μέχρι του 1/2 αυτής για εξόφληση τυχόν οφειλής προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. από οποιαδήποτε αιτία ή τις Ενώσεις: Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ε.Π.Η.Ε.Α., Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. και Ε.Π.Η.Ε.Θ..

13. Το δικαίωμα καταβολής της σύνταξης αρχίζει: α) Για τη σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας, από την πρώτη του επόμενου μήνα από αυτόν που ο ασφαλισμένος υπέβαλε σχετική αίτηση και κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

β) Για τη σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου, από την πρώτη του μηνός του επομένου μήνα του θανάτου του, εφόσον η υποβολή σχετικής αίτησης έχει κατατεθεί εντός 12μήνου από την ημερομηνία του θανάτου. Σε περίπτωση παρέλευσης του χρόνου αυτού, η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την επομένη του μήνα υποβολής της αίτησης.

14. Το δικαίωμα καταβολής της σύνταξης λήγει για όλους στο τέλος του μηνός του θανάτου ή του γεγονότος που συνεπάγεται την παύση της καταβολής της σύνταξης.

15. Η καταβολή της σύνταξης γήρατος διακόπτεται, αναστέλλεται ή περικόπτεται στις περιπτώσεις που ορίζεται από το νόμο και σε κάθε περίπτωση που διακόπτεται η καταβολή της σύνταξης από τον φορέα κυρίας ασφάλισης.

16. Το δικαίωμα στην παροχή μηνιαίας επικούρησης είναι απαράγραπτο. Δικαιώματα που σχετίζονται με τον προσδιορισμό, το ύψος και την καταβολή της μηνιαίας επικούρησης παραγράφονται μετά την παρέλευση 5ετίας, η οποία αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επομένου έτους της γεννήσεώς τους.

Άρθρο 13

Δικαιούχοι σύνταξης θανόντος (Δικαιοδόχοι)

1. Ως δικαιοδόχοι θανόντος ασφαλισμένου μέλους ή συνταξιούχου όσον αφορά στη μηνιαία επικούρηση, αναγνωρίζονται:

α) Ο επιζών σύζυγος, υπό τις προϋποθέσεις που τάσσονται από την ισχύουσα κάθε φορά γενική νομοθεσία.

β) Τα άγαμα τέκνα, νόμιμα, νομιμοποιηθέντα ή αναγνωρισθέντα, υιοθετηθέντα, υπό τις προϋποθέσεις που τάσσονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

γ) Οι γονείς, εφόσον η συντήρηση τους βάρυνε κυρίως τον θανόντα (ή την θανούσα).

δ) Οι ορφανοί πατρός και μητρός αδελφοί και αδελφές εφόσον η συντήρησή τους βάρυνε κυρίως τον θανόντα (ή την θανούσα) και με τις ίδιες για τα τέκνα λοιπές προϋποθέσεις.

ε) ο/η διαζευγμένος/η σύζυγος, υπό τις προϋποθέσεις που τάσσονται από την ισχύουσα νομοθεσία

2. Τα πρόσωπα της περ. β’ της παρ. 1 αναγνωρίζονται ως δικαιοδόχοι εφόσον:

α) Είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

β) Προκειμένου περί νομιμοποιηθέντων ή αναγνωρισθέντων ή υιοθετηθέντων τέκνων εφόσον ή νομιμοποίηση ή η αναγνώριση ή η υιοθεσία συντελέσθηκε δύο τουλάχιστον έτη προ του θανάτου του ασφαλισμένου μέλους, τελούντος εν ενεργεία και έχοντος ηλικία όχι ανωτέρα των 60 ετών. Ο περιορισμός της διετίας δεν ισχύει εάν ο θάνατος του ασφαλισμένου μέλους επήλθε συνεπεία αιφνίδιου συμβάντος.

Εάν ο θάνατος του ασφαλισμένου μέλους επήλθε σε ηλικία κατωτέρα των 55 ετών το υιοθετηθέν ή αναγνωρισθέν τέκνον, δικαιούται αμέσου προστασίας και αποκτά κατέναντι του Οργανισμού όλα τα δικαιώματα νομίμου τέκνου, ασχέτως χρόνου υιοθεσίας, νομιμοποιήσεως ή αναγνωρίσεως.

γ) Αν τα παιδιά σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, η ιδιότητα τους ως δικαιοδόχων παρατείνεται μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον δεν εργάζονται.

δ) Τα όρια ηλικίας των περιπτώσεων α’ και γ’ δεν ισχύουν, προκειμένου για παιδιά ανίκανα για οποιαδήποτε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητα αυτή εμφανίστηκε προτού συμπληρώσουν αυτά τα όρια ηλικίας, ή και μετά τη συμπλήρωση των ορίων αυτών, εφόσον δεν παίρνουν από άλλη πηγή σύνταξη ανώτερη από το κατώτατο όριο σύνταξη που δικαιούνται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και ισχύει για όσο διαρκεί η ανικανότητα για βιοποριστική εργασία.

ε) Ειδικά για τις άγαμες ή τις διαζευγμένες θυγατέρες ή αδελφές, η σύνταξη καταβάλλεται για όσες λάμβαναν ήδη αυτήν κατά την 12-5-2016.

3. Το δικαίωμα της κατά μεταβίβαση σύνταξης των ανωτέρω δικαιούχων (δικαιοδόχων) παύει να ισχύει:

α) Με το θάνατο του δικαιούχου.

β) Με την τέλεση γάμου του δικαιούχου ή σύναψη συμφώνου συμβίωσης.

γ) Με τη συμπλήρωση των κατά την περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου οριζόμενων ορίων ηλικίας.

δ) Από τότε που, με νεότερη κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, έπαυσε η κατά την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 ανικανότητα για εργασία.

Άρθρο 14

Περίθαλψη Ασφαλισμένων

1. Στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. συνιστάται Τομέας Υγείας και Περιθάλψεως, για την παροχή Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Περιθάλψεως, στους ασφαλισμένους μέλη και συνταξιούχους του Οργανισμού και στα μέλη των οικογενειών τους.

2. Η λειτουργία του Τομέα Υγείας και Περιθάλψεως διέπεται από ειδικό Κανονισμό Υγείας, τον οποίο καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέχρι την κατάρτιση και έκδοση του Ειδικού Κανονισμού Υγείας ισχύον τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Κανονισμού Υγείας της υπουργικής απόφασης Φ.40155/14631/601/4-7-2013 (Β΄1664).

3. Παράρτημα του Τομέα Υγείας και Περιθάλψεως, εδρεύει στη θεσσαλονίκη, διεπόμενο από τον ίδιο Κανονισμό, προς εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μελών από τη Μακεδονία και τη Θράκη. Ανάλογα Παραρτήματα μπορούν να συσταθούν και σε άλλες πόλεις προς εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μελών, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.

4. Την εποπτεία επί του Τομέα Υγείας και Περιθάλψεως ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αναθέτει την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας αυτού σε τριμελείς Επιτροπές από μέλη του Δ.Σ. ή άλλα πρόσωπα που θα ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν υπάρχουν εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. από τη γεωγραφική περιοχή του Παραρτήματος του Τομέα.

5. Ένα από τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής ορίζεται Πρόεδρος αυτής.

6. Οι ως άνω Επιτροπές, εφαρμόζουν τον Κανονισμό Υγείας και Περίθαλψης και εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα ενδεικνυόμενα κάθε φορά μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του Τομέα Υγείας.

7. Το ύψος των παροχών του Τομέα Υγείας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. καθορίζονται και δύνανται να μεταβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αναλόγως των γενικών οικονομικών συνθηκών και των δυνατοτήτων του Οργανισμού, ύστερα από την εκπόνηση ετήσιας αναλογιστικής μελέτης.. Η αναλογιστική μελέτη θα πραγματοποιείται μετά τη δημοσίευση του Ισολογισμού χρήσης και τα αποτελέσματα της θα είναι δεσμευτικά για τις αποφάσεις του Δ.Σ. για την επόμενη οικονομική χρήση. Οποιαδήποτε υπέρβαση του ορίου παροχών υγείας, όπως καθορίζονται από την αναλογιστική μελέτη, απαιτεί ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.

8. Στα μέλη των Επιτροπών παρέχεται αποζημίωση για έξοδα παραστάσεως, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Διοίκηση

1. Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει τριετή θητεία και στο οποίο συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών. Ο εκπρόσωπος των εργοδοτών με τον αναπληρωτή του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και επιλέγονται μεταξύ προσώπων που προτείνουν οι εργοδοτικές ενώσεις εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης σε αυτές του εκλογικού αποτελέσματος του επόμενου εδαφίου. Κατά την επιλογή λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο και το ύψος της εργοδοτικής εισφοράς της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 6, που έχει καταβληθεί από το σύνολο των επιχειρήσεων που υπάγονται σε εκάστη εκ των ανωτέρω εργοδοτικών ενώσεων. Τα δέκα (10) υπόλοιπα μέλη εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία του συνόλου των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Οργανισμού, σε εκλογές που προκηρύσσονται και διενεργούνται από το Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

2. Τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται σε σώμα, μετά από έγγραφη πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος Συμβούλου, εντός δύο (2) ημερών από τον ορισμό του εκπροσώπου των εργοδοτών, σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη έκδοση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία, κατά σειρά τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία αυτού.

3. Εάν παραιτηθούν έξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ταυτόχρονα παραιτηθούν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ως συνολικώς παραιτηθέν και μπορεί να ενεργεί μόνο τις αναγκαίες πράξεις προς διεξαγωγή αρχαιρεσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών με σκοπό την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το παλαιό εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και την κείμενη νομοθεσία και επιδιώκει, με κάθε νόμιμο μέσο, την πραγματοποίηση των σκοπών του Οργανισμού. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Παρακολουθεί και επιδιώκει την έγκαιρη και κανονική είσπραξη των εσόδων του Οργανισμού.

β) Διαχειρίζεται εν γένει τα συμφέροντα του Οργανισμού και αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση αυτού, την ασφαλή τοποθέτηση των κεφαλαίων του, την εκποίηση ή υποθήκευση των περιουσιακών στοιχείων αυτού, είτε κινητών, είτε ακινήτων, τη σύναψη δανείου σε περίπτωση ανάγκης και γενικώς προβαίνει σε κάθε αναγκαία πράξη για την πραγματοποίηση των σκοπών του Οργανισμού.

γ) Συμβάλλεται δικαστικώς και εξωδίκως επί θεμάτων που αφορούν τον Οργανισμό και παραιτείται από δίκες του Οργανισμού, εφόσον παρέχονται οι προς τούτο ουσιαστικές προϋποθέσεις και εξυπηρετείται προδήλως το συμφέρον του Οργανισμού.

δ) Αποφασίζει για κάθε ασφαλιστική παροχή, τη χορήγηση κάθε άλλης δαπάνης που αφορά τη λειτουργία του Οργανισμού ή κοινωνικούς και άλλους σκοπούς.

ε) Καθορίζει το ύψος των παροχών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ύστερα από εκπόνηση ετήσιας αναλογιστικής μελέτης. Με την απόφαση αυτή δύναται το Δ.Σ. να ανακαθορίζει τις ήδη καταβαλλόμενες παροχές για λόγους ίσης μεταχείρισης. Οποιαδήποτε υπέρβαση του ορίου δαπανών, όπως καθορίζεται από την αναλογιστική μελέτη, απαιτεί ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.

στ) Συντάσσει μέσω των Υπηρεσιών του Οργανισμού, τον Ισολογισμό και καταρτίζει τα Αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε, καθώς και τον Προϋπολογισμό εκείνης που αρχίζει. Μέχρι την έγκριση του Προϋπολογισμού από τη Γενική Συνέλευση, η διαχείριση ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των ενδείξεων των αποτελεσμάτων της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.

ζ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων μελών.

η) Προκηρύσσει και διενεργεί τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

θ) Διορίζει και παύει το πάσης φύσεως διοικητικό και υγειονομικό προσωπικό καθώς και τους νομικούς συμβούλους και πληρεξούσιους δικηγόρους, εφόσον τούτο απαιτείται κατά περίπτωση, και καθορίζει τις αποδοχές τους.

ι) Συνάπτει συμβάσεις, με Κλινικές, Νοσοκομεία, Φαρμακεία και ιατρούς, για την εξυπηρέτηση του Τομέα Υγείας και Περίθαλψης.

ια) Καταρτίζει και τροποποιεί τον Κανονισμό λειτουργίας του Τομέα Υγείας και Περίθαλψης, καθώς και τον Κανονισμό λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού. ιβ) Αποφασίζει για τον καταλογισμό, βεβαίωση και είσπραξη κάθε οφειλής προς τον Οργανισμό και για κάθε προβαλλόμενη ένεκα τούτου, ένσταση.

5. Για την απαρτία του Δ.Σ. απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον επτά (7) μελών, ανάμεσα στους οποίους και ο Πρόεδρος. Το Δ.Σ. αποφασίζει εγκύρως με την ψήφο τουλάχιστον έξι (6) εκ των παρισταμένων μελών, πλην της περίπτωσης ε’ της παρ.4 του παρόντος (υπέρβαση του ορίου δαπανών) για την οποία απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.

6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού χωρίς ψήφο ως Εισηγητής των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

7. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός εάν πρόκειται περί προσωπικών θεμάτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορούν τα ίδια ή συγγενείς τους, οπότε αφού αποχωρήσει ο ενδιαφερόμενος, δύνανται να ληφθούν αποφάσεις του Συμβουλίου και με μυστική ψηφοφορία.

8. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του. Κατόπιν αιτήματος μέλους του Δ.Σ., καταχωρείται στα πρακτικά το ακριβές κείμενο της γνώμης που εξέφρασε. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη του. Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σε αυτά. Πάντως, για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως, δεν δημιουργεί ακυρότητα η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από το σύμβουλο ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

Με ευθύνη του Προέδρου του Δ.Σ. υπάρχει η δυνατότητα μαγνητοφώνησης των συζητήσεων του Δ.Σ.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσκομιστούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη Αρχή ή προς τράπεζες ή άλλα πρόσωπα ή να χορηγηθούν προς ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Οργανισμού, επικυρώνονται από τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.

9. Ο Οργανισμός δεσμεύεται έναντι τρίτων, μόνον διά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκύρως λαμβανομένων, κατά τους όρους του καταστατικού, και καταχωρουμένων στο βιβλίο πρακτικών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών, τουλάχιστον από την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το αργότερο μέχρι την επόμενη συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επί επείγουσας, κατά την κρίση του, ανάγκης, να αποφασίζει την άμεση επικύρωση των πρακτικών.

10. Κάθε μήνα, ο Διευθυντής υποβάλλει εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στοιχεία της οικονομικής και ταμειακής διακινήσεως, των τηρουμένων στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. λογαριασμών.

11. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, δύναται να παραταθεί επί ένα μήνα μετά τη λήξη της.

12. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθυντή καταβάλλεται αποζημίωση, καθοριζομένη από το Διοικητικό Συμβούλιο, για έξοδα κινήσεως και παραστάσεως. Για τα μέλη που διαμένουν εκτός του νομού της έδρας του Οργανισμού, χορηγούνται έξοδα μετακίνησης και διαμονής.

Το σύνολο της δαπάνης που πραγματοποιείται για το λόγο αυτό, πρέπει να αναγράφεται, στον ετήσιο Προϋπολογισμό και να εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Οργανισμού.

13. Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από το Δ.Σ., με δικαίωμα λόγου αλλά όχι δικαίωμα ψήφου, οι Τομεάρχες του Οργανισμού, καθώς και ως ειδικοί επιστημονικοί σύμβουλοι, πρόσωπα με επιστημονική αρτιότητα, ειδίκευση και εμπειρία σε επιστημονικά και τεχνικά θέματα που εισάγονται προς συζήτηση στο Δ.Σ.

14. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του και για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του σε Επιτροπές, σε μέλη του Δ.Σ., στον Διευθυντή του Οργανισμού ή σε στελέχη αυτού και να ανακαλέσει οποτεδήποτε την εν λόγω απόφασή του.

15. Τα μέλη του Δ.Σ. που δεν έχουν καταστεί συνταξιούχοι, παραμένουν ασφαλισμένα στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ.

Άρθρο 16

Αρμοδιότητες του Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει τις ακολούθους αρμοδιότητες:

1. Εκπροσωπεί τον Οργανισμό, σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους, καθώς και ενώπιον κάθε Διοικητικής Αρχής και παντός Δικαστηρίου, και εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού. Οικονομικές δεσμεύσεις του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., μπορεί να αναλάβει μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και καταρτίζει την ημερησία διάταξη των θεμάτων, η οποία θα πρέπει να αποστέλλεται προς τα μέλη, το αργότερο την προηγουμένη της ορισθείσας ημερομηνίας.

3. Υπογράφει τα προς τρίτους έγγραφα, τα παραστατικά της εσωτερικής διακινήσεως του Λογιστηρίου, τις διάφορες συμβάσεις του Οργανισμού καθώς και κάθε έγγραφο που αφορά τη λειτουργία του. Επίσης, υπογράφει τις επιταγές πληρωμής, μαζί με τον Ταμία και τον Διευθυντή του Οργανισμού.

4. Προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων μελών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..

5. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Οργανισμός μπορεί να εκπροσωπηθεί από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Γενικό Διευθυντή, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται ειδικά για κάθε περίπτωση και αιτιολογείται δεόντως.

Άρθρο 17

Αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα

1. Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Οργανισμού και συνεργάζεται με τον Ταμία και τον Διευθυντή για τη συντήρηση των ακινήτων του Οργανισμού.

β) Λαμβάνει γνώση των εισερχομένων εγγράφων.

γ) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

δ) Επιμελείται για τη σύνταξη των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

2. Στην περίπτωση που ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19

Αρμοδιότητες του Ταμία

1. Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

β) Παρακολουθεί τις δοσοληπτικές σχέσεις αυτού.

γ) Υπογράφει τα παραστατικά διακινήσεως του Λογιστηρίου.

δ) Συνυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού, τις εκδιδόμενες επιταγές πληρωμών.

2. Στην περίπτωση που ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20

Αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή

1. Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.:

α. Προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Οργανισμού και παρακολουθεί, κατευθύνει, επιβλέπει και εποπτεύει τις Υπηρεσίες με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού.

β. Υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ.

γ. Υπογράφει τα παραστατικά διακινήσεως του Λογιστηρίου του ΕΔΟΕΑΠ.

δ. Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Ταμία, τις επιταγές πληρωμών.

ε. Μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ως Εισηγητής άνευ ψήφου και συντάσσει τα πρακτικά αυτού.

2. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Διευθυντής, τις επιταγές προσυπογράφει ο Λογιστής Προϊστάμενος Λογιστηρίου του Οργανισμού.

Άρθρο 21

Διαχείριση

1. Η οικονομική χρήση κάθε έτους, αρχίζει την Ιην Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

2. Η λογιστική υπηρεσία του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., διεξάγεται από το Λογιστήριο αυτού, το οποίο, μέσω των λογιστικών βιβλίων, κυρίων και βοηθητικών, παρακολουθεί τη διακίνηση των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού, καθώς και τη θέση των ασφαλισμένων – μελών, έναντι αυτού.

3. Η οικονομική και ταμειακή διαχείριση ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, διεξάγεται δε, από την υπηρεσία του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., υπό την εποπτεία και ευθύνη του Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού.

4. Οι αναλήψεις από τις Τράπεζες, των αναγκαίων για τις πληρωμές ποσών, διενεργούνται με εντολές ή με επιταγές, τις οποίες υπογράφουν ο Πρόεδρος (και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος), ο Ταμίας και ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού ή οι αναπληρωτές τους. Οι ίδιοι ως άνω, υπογράφουν τα παραστατικά της εσωτερικής διακίνησης του Λογιστηρίου, τα οποία υπογράφει επίσης και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ο οποίος τα εκδίδει.

5. Τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τους νομίμους τύπους και θεωρούνται, πριν την έναρξη των εγγραφών σε αυτά, από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 22

Έλεγχος

1. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της περιουσίας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ασκείται από πενταμελή Εξελεγκτική Επιτροπή.

2. Τα πέντε μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία του συνόλου των ασφαλισμένων και συνταξιούχων αμέσων μελών του Οργανισμού, σε εκλογές που προκηρύσσονται και διενεργούνται από το Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., κατά τους όρους του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού. Η θητεία των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής ακολουθεί το χρόνο θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κατά τις ως άνω αρχαιρεσίες, εκλέγονται, από τους επιλαχόντες, κατά σειρά επιτυχίας, ως αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, πέντε ακόμα πρόσωπα.

4. Εκλέξιμοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή είναι οι από πενταετίας τελούντες ασφαλισμένοι μέλη του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

5. Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής θεωρείται μεταξύ των εκλεγομένων αυτός που έχει τα περισσότερα χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερα μέλη έχουν ίσα χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ασφάλισής τους στο κύριο ασφαλιστικό Ταμείο.

6. Στην περίπτωση που παραιτηθούν μέχρι τρία μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καλούνται προς αναπλήρωση τα ως άνω αναπληρωματικά εκλεγέντα αντιστοίχως μέλη, κατά σειρά. Στην περίπτωση που παραιτηθούν περισσότερα από τρία μέλη, προκηρύσσονται μέσα σε ένα μήνα, από το Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. νέες αρχαιρεσίες για την εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

7. Κατά την διενέργεια του Ελέγχου, πρέπει απαραιτήτως να παρίστανται, τρία τουλάχιστον μέλη της Επιτροπής.

8. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, ασκεί τον έλεγχο τακτικώς κάθε τρίμηνο, αλλά και εκτάκτως, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο. Στο τέλος της χρήσεως, ελέγχει τον Γενικό Ισολογισμό που έχει καταρτισθεί και τα Αποτελέσματα Χρήσεως, τα οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να ελέγχονται και από Ορκωτό Ελεγκτή -Λογιστή, που έχει οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. Μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής θα εκδίδει και έκθεση φερεγγυότητας, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Μετά τον έλεγχο, η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει εμπεριστατωμένη και πλήρως αιτιολογημένη έκθεση, αντίγραφο της οποίας παραδίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο, προς ενημέρωση αυτού.

9. Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων μελών του Οργανισμού, για την Τεύχος Β’ 1689/15.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18563 έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει σχετική έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου της χρήσεως.

10. Σε περίπτωση διαπιστώσεως σοβαρών, κατά την κρίση της, διαχειριστικών ανωμαλιών, η Εξελεγκτική Επιτροπή ζητεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την εντός 20 ημερών σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των ασφαλισμένων και συνταξιούχων μελών. Στην περίπτωση αυτή, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωτική, και προς αυτήν η Εξελεγκτική Επιτροπή εκθέτει τα πορίσματα της από τον έλεγχο που έχει διενεργήσει.

11. Ανεξάρτητα από τον έλεγχο που διενεργεί η Εξελεγκτική Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση, μπορούν, κάθε φορά που κρίνουν αυτό αναγκαίο, να διατάξουν διενέργεια ειδικού, ορισμένης περιόδου ή γενικού ελέγχου, από Ορκωτό Λογιστή, σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών.

12. Στα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής παρέχεται, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και παραστάσεως και καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας τους.

Άρθρο 23

Καταθέσεις

1. Όλες οι εισπράξεις διενεργούνται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή από άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι πληρωμές διενεργούνται από την στην παρ. 1 αναφερόμενη Τράπεζα με έκδοση εντολών ή επιταγών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Ταμία και τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού ή από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

. Τα κεφάλαια του Οργανισμού κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλο τραπεζικό ίδρυμα που νομίμως λειτουργεί στην Ελλάδα, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Τα ετήσια χρηματικά πλεονάσματα, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Δ.Σ. μη βάση την αναλογιστική μελέτη, αποτυπώνονται σε ειδικό λογιστικό λογαριασμό και κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

Άρθρο 24

Επενδύσεις

1. Η διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επενδύει τα διαθέσιμα του Οργανισμού, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κάθε φορά ισχύουσες για το θέμα αυτό διατάξεις, καθώς και με βάση Κανονισμό Επενδύσεων που συντάσσει και δημοσιοποιεί στους ασφαλισμένους του, στις ακόλουθες αξίες:

α) Σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου

β) Σε χρεώγραφα

γ) Σε ακίνητα

δ) Σε προθεσμιακές καταθέσεις.

2. Οι επενδύσεις των κεφαλαίων του Οργανισμού διέπονται από τις αρχές της συνετής διαχείρισης, της διασποράς και της ποιότητας των επενδυτικών επιλογών, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια, η αξιοποίηση και η αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού, προς όφελος των συμφερόντων αυτού και των ασφαλισμένων μελών του.

Άρθρο 25

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. συγκροτούμενη από τους ασφαλισμένους με ενεργό ασφαλιστικό δεσμό και συνταξιούχους, άμεσα μέλη αυτού, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Εκλέγει τους ψηφολέκτες, για τις επί διαφόρων θεμάτων ψηφοφορίες.

β) Ψηφίζει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού.

γ) Εγκρίνει τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και τον Προϋπολογισμό και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη.

δ) Ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι για αυτό, να το παύσει, ορίζοντας προσωρινή Διοίκηση, μέχρι την εκλογή εκλογής νέας Διοίκησης.

ε) Αποφασίζει για τη διάλυση του Οργανισμού ή τη συγχώνευση του με άλλον Οργανισμό και για τη διάθεση της περιουσίας του.

στ) Επιμελείται όλων των θεμάτων που αφορούν τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., τα οποία υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ) Ανακηρύσσει ως επίτιμα μέλη της Διοίκησης του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα εκείνα τα οποία προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στον Οργανισμό και στους ασφαλισμένους του.

2. α) Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων αμέσων μελών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., τα μέλη που προέρχονται εκτός του Νομού Αττικής, λόγω της δυσκολίας της μετακινήσεως τους, μπορούν να αντιπροσωπεύονται από άλλο μέλος. Για το σκοπό αυτό, το εκπροσωπούμενο μέλος χορηγεί προς τον εκπροσωπούντο αυτόν, έγγραφη εξουσιοδότηση που απευθύνεται προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία αναγράφει λεπτομερώς το περιεχόμενο της εντολής που δίνεται. Πριν την έναρξη της Συνέλευσης, το έγγραφο της εξουσιοδότησης κατατίθεται στο Προεδρείο της Συνέλευσης, που το ελέγχει. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει δέκα άλλα μέλη κατ’ ανώτατο όριο. Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού αυτού, εναπόκειται στον εξουσιοδοτούμενο να προσδιορίσει τα εξουσιοδοτούντα δέκα πρόσωπα.

β) Στα μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον οκτώ άλλα μέλη, καταβάλλονται, βάσει προσκομιζομένων δικαιολογητικών, έξοδα ταξιδιού και παραμονής τους στην Αθήνα, κατά την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται:

α) Εντός του πρώτου εννεαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους, για να λάβει γνώση της λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, να εγκρίνει τα πεπραγμένα αυτού, τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και τον Προϋπολογισμό, καθώς επίσης για να λάβει γνώση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

β) Για να ψηφίσει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού.

γ) Κάθε φορά που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τη σύγκληση αυτής αναγκαία.

δ) Κατόπιν έγγραφης αίτησης του 1/10 των ασφαλισμένων και συνταξιούχων αμέσων μελών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..

4. α) Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης, σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την ορισθείσα ημερομηνία και αφετέρου, με την τοιχοκόλληση της προσκλήσεως, στα γραφεία του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποστείλει και ατομικές προσκλήσεις προς τα μέλη, μέσω ταχυδρομείου (φυσική ή/και ηλεκτρονική επιστολή).

β) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Οργανισμού, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ορίζει απαραιτήτως και επί ποινή ακυρότητας της Συνέλευσης, τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συγκλήσεως αυτής, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα.

5. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σε αυτήν τουλάχιστον το 1/3 των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, αμέσων μελών του Οργανισμού, αφαιρουμένου του αριθμού των τυχόν απόντων στην αλλοδαπή και των ασθενών των οποίων η μετακίνηση είναι αδύνατη.

Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία καλείται, τηρούμενης της ίδιας διαδικασίας, δεύτερη Γενική Συνέλευση μετά την παρέλευση οκτώ ημερών, με τα ίδια θέματα, οπότε για την απαρτία απαιτείται η παρουσία του 1/4 των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, αμέσων μελών.

Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, καλείται μέσα σε οκτώ μέρες τρίτη Γενική Συνέλευση, οπότε απαρτία θεωρείται η παρουσία του 1/10 τουλάχιστον των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, αμέσων μελών. Εάν και στην τελευταία περίπτωση δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με την ίδια διαδικασία μέσα σε οκτώ ημέρες, οπότε απαρτία θεωρείται η παρουσία του 1/20 τουλάχιστον των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, αμέσων μελών.

Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία δεν μπορεί να κληθεί άλλη Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα προτού περάσει χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός.

Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται με τον τρόπο αυτό θεωρείται πρώτη.

6. Για τις περιπτώσεις τροποποίησης του καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., διάλυσης ή συγχώνευσής του με άλλους Οργανισμούς, καθώς και για τη διατύπωση πρότασης μομφής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για το σχηματισμό της απαρτίας απαιτείται η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των ασφαλισμένων και συνταξιούχων άμεσων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η δε απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Η Γενική Συνέλευση συζητεί τα υπό τροποποίηση άρθρα του καταστατικού και τελικώς ψηφίζει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Στην περίπτωση που οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων κατά την πρώτη ψηφοφορία, αυτή μπορεί να επαναληφθεί στην ίδια Συνέλευση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων μελών, εφόσον διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι μπορεί να επιτευχθεί αποτέλεσμα από την ψηφοφορίας αυτή, ή σε άλλη Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί για τον σκοπό αυτό.

7. Οι συζητήσεις και οι ψηφοφορίες κατά την Γενική Συνέλευση, γίνονται αποκλειστικά επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Τα μέλη δικαιούνται πριν από την ημερήσια διάταξη να κάνουν ανακοινώσεις και συζητήσεις για θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, υπό την προϋπόθεση ότι για τα θέματα αυτά έχει υποβληθεί έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη συζήτησή τους, μέχρι την προηγούμενη ημέρα της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, υπογεγραμμένη από το 1/10 του αριθμού των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, άμεσων μελών.

Στην περίπτωση αυτή, η συζήτηση δεν μπορεί να παραταθεί πέρα από μισή ώρα, διαφορετικά ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διακόπτει τη συζήτηση αυτών και ορίζεται άλλη ημέρα για τη συνέχιση της και τη λήψη απόφασης.

Με εξαίρεση τα θέματα που αναφέρονται στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

8. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρό της.

Άρθρο 26

Αρχαιρεσίες

1. Οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, προκηρύσσονται και διενεργούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ως εξής:

α) Ορίζεται από το Δ.Σ. ορισμένος χρόνος και τόπος, για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την εκλογή δέκα (10) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ισάριθμων αναπληρωματικών, καθώς και πέντε (5) μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ισάριθμων αναπληρωματικών, με άμεση και καθολική ψηφοφορία του συνόλου των ασφαλισμένων με ενεργό ασφαλιστικό δεσμό και συνταξιούχων αμέσων μελών του Οργανισμού.

β) Οι Αρχαιρεσίες διεξάγονται στην έδρα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. στην Αθήνα καθώς και στα κατά τόπους γραφεία του Οργανισμού, κατόπιν ορισμού αυτών από το Δ.Σ., υπό την εποπτεία Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από Δικηγόρους μέλη των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων που διορίζονται για το σκοπό αυτό. Το έργο αυτών μπορεί να υποβοηθείται από ασφαλισμένους – μέλη του Οργανισμού.

2. α) Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην έδρα του Οργανισμού στην Αθήνα, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Η κάθε δήλωση υποψηφιότητας θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου και να αναφέρει εάν η υποψηφιότητα είναι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, άλλως δεν λαμβάνεται υπόψη.

β) Εκλέξιμοι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. είναι οι ασφαλισμένοι με ενεργό ασφαλιστικό δεσμό και οι συνταξιούχοι άμεσα μέλη του Οργανισμού που είναι καταχωρημένοι στα Μητρώα αυτού μέχρι την τελευταία ημέρα του προηγούμενη μήνα της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Υπάλληλοι του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. δεν μπορούν να εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

3. Οκτώ (8) πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών οι αιτήσεις των υποψηφίων διαβιβάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία σε συνεδρίασή της, προβαίνει στην ανακήρυξη αυτών, γνωστοποιώντας τον κατάλογο των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή με ανάρτηση αυτού στα γραφεία του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

4. Η Εφορευτική Επιτροπή, παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο, την κάλπη, την οποία ελέγχει, κατάλογο των δικαιουμένων ψήφου μελών, και επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων και φακέλων και κηρύσσει περί την 9η πρωινή της ορισθείσας ημέρας, την έναρξη της ψηφοφορίας.

5. Τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο και σε ξεχωριστή θέση περιλαμβάνονται τα ονόματα των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

6. Τα δικαιούμενα ψήφου μέλη, μπαίνουν στην αίθουσα ψηφοφορίας τμηματικά, και αφού παραλάβουν από την Εφορευτική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους και ένα λευκό, με το φάκελο του, μονογραφημένο από τον Δικηγόρο της Εφορευτικής Επιτροπής και σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., μπαίνουν σε χώρους κατάλληλα διασκευασμένους (παραβάν), ώστε να εξασφαλίζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας, όπου σημειώνουν με μελάνι, δίπλα στο όνομα των υποψηφίων, το σταυρό της προτίμησής τους. Ο αριθμός των υποψηφίων που δικαιούνται να επιλέξουν και των σταυρών που δικαιούνται να θέσουν είναι κατ’ ανώτατο όριο δέκα (10) για το Διοικητικό Συμβούλιο και πέντε (5) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ακολούθως τοποθετούν το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο και αφού τον κλείσουν, τον ρίχνουν στην ψηφοδόχο (κάλπη), και κατόπιν υπογράφουν στον εκλογικό κατάλογο, δίπλα στο όνομά τους και αποχωρούν.

7. Με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται πριν από την προκήρυξη των αρχαιρεσιών παρέχεται η δυνατότητα επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου εφόσον διασφαλίζεται το απόρρητο και αδιάβλητο της διαδικασίας.

8. Η ψηφοφορία αρχίζει στις 09.00 της ορισθείσας ημέρας και διαρκεί μέχρι τις 19.00. Σε περίπτωση, που η διαδικασία των αρχαιρεσιών έχει ορισθεί για περισσότερες συνεχόμενες ημέρες, αυτή συνεχίζεται κατά τις ίδιες ώρες της επόμενης ημέρας, μέχρι την 19.00 της τελευταίας ημέρας που έχει ορισθεί για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, αλλά μπορεί να παραταθεί εάν υπάρχει ανάγκη μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των μελών που έχουν ήδη προσέλθει και περιμένουν για να ψηφίσουν. Κατόπιν, η Εφορευτική Επιτροπή κηρύσσει το πέρας της ψηφοφορίας και προβαίνει στη διαλογή των ψήφων. Οι φάκελοι καθώς βγαίνουν από την ψηφοδόχο, αριθμούνται.

Εάν βρεθούν παραπάνω φάκελοι από τον αριθμό αυτών που ψήφισαν, ο Δικηγόρος αφαιρεί στην τύχη όσους φακέλους πλεονάζουν και τους καταστρέφει χωρίς να τους ανοίξει.

Στη συνέχεια, εξάγονται από αυτούς τα ψηφοδέλτια, από τα οποία χαρακτηρίζονται ως άκυρα, όσα δεν φέρουν τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και όσα φέρουν άλλα διακριτικά τα οποία παραβιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, το απόρρητο της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που το ψηφοδέλτιο έχει περισσότερους του επιτρεπομένου αριθμού, σταυρούς προτίμησης, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Τα έγκυρα ψηφοδέλτια, καθώς όσα θεωρήθηκαν ως άκυρα και τα λευκά, αριθμούνται και μονογράφονται από τον Δικηγόρο μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος σημειώνει κάτω από τον τελευταίο σταυρό, τον συνολικό αριθμό αυτών, οι οποίοι είναι σημειωμένοι σε κάθε ψηφοδέλτιο. Μετά την ολοκλήρωση της διαλογής των ψήφων συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται οι ψήφοι (σταυροί προτίμησης) που έλαβε κάθε υποψήφιος και ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες υποψήφιοι τόσο για τη Διοίκηση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. όσο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή, κατ’ απόλυτη σειρά του αριθμού ψήφων που έλαβαν.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, μεταξύ υποψηφίων, για την κατάληψη της τελευταίας θέσης μέλους του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, γίνεται άμεσα κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή, με την παρουσία των υποψηφίων αυτών ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.

9. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αναρτώνται στα γραφεία του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και γνωστοποιούνται άμεσα στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στις εργοδοτικές ενώσεις των ασφαλιζομένων στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. προσώπων. Εντός πέντε (5) ημερών από τη γνωστοποίηση αυτή, οι εργοδοτικές ενώσεις προτείνουν στον Υπουργό τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και ο Υπουργός διορίζει τον εκπρόσωπο των εργοδοτών με τον αναπληρωτή του, μεταξύ των προσώπων αυτών, με τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο άρθρο 5 του α.ν. 248/1967, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τα ψηφοδέλτια καταστρέφονται μετά τη διενέργεια των επομένων αρχαιρεσιών.

Άρθρο 27

Γενικές Διατάξεις

1. Το παρόν καταστατικό μπορεί να ανασυνταχθεί ή τροποποιηθεί μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ή μετά από πρόταση του 1/10, τουλάχιστον, των μελών του Οργανισμού.

2. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφαλίσεως και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3. Ο Οργανισμός έχει σφραγίδα στρογγυλή, η οποία φέρει μέσα σε κύκλο και ολογράφως την επωνυμία του «ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ» και στη μέση τα αρχικά του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Άρθρο 28

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Η εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% που προβλέπεται στο στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967, υπολογίζεται από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου της δημοσίευσης του παρόντος (1.12.2017). Οι ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου του ίδιου νόμου υπολογίζονται αναδρομικά από 1.1.2017 για τα πρόσωπα που ήταν ασφαλισμένα στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και καταβάλλονται σε δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2017.

2. Οι υπαχθέντες στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ως μέλη των τεσσάρων Ενώσεων του άρθρου 1.Α.α’ του παρόντος, οι οποίοι έχουν καταστεί συνταξιούχοι μηνιαίας επικούρησης άλλων φορέων, αλλά διατηρούν την ιδιότητα του μέλους των Ενώσεων αυτών, καταβάλλουν εξ ιδίων τη μηνιαία εισφορά ασφάλισης υγείας του άρθρου 5 παρ. 1.Α.γ’ του παρόντος, υπολογιζόμενη σε ποσοστό 5% επί της ανώτατης καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται η εισφορά, διακόπτεται η παροχή περίθαλψης.

3. Ειδικά για τα μέλη των Ενώσεων του άρθρου 3 παρ. 1.Α περίπτωση α’, οι οποίοι είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4498/2017, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης με εξαγορά και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει προσμετρηθεί ή ληφθεί υπόψη από άλλον ομοειδή φορέα:

α) Η από τα Ταμεία κυρίας ασφαλίσεως Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ή Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. ανεγνωρισμένη υπηρεσία, την οποία διήνυσαν πριν ή μετά την εγγραφή τους στην οικεία Ένωση και εφόσον δεν έχει ληφθεί υπόψη ως συντάξιμος από άλλο επικουρικό φορέα:

αα) Στις Ημερήσιες Εφημερίδες Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας και Θράκης, ως συντάκτης ή υπάλληλος.

ββ) Στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων με την ειδικότητα του συντάκτη. Επίσης με την ειδικότητα του Οικονομικού διευθυντή, του υπαλλήλου του λογιστηρίου, του χειριστή λογιστικών μηχανών, του ταμία, του διεκπεραιωτή, του αρχειοθέτη και του υπαλλήλου της Γραμματείας εφόσον η υπηρεσία αυτών αναγνωρίζεται από το καταστατικό της Ε.Π.Η.Ε.Α. για την εγγραφή τους, ως μελών αυτής.

γγ) Στη θέση μονίμου στο εξωτερικό ανταποκριτή Ημερησίας Εφημερίδας Αθηνών, Θεσσαλονίκης, καθώς και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.

δδ) Στη θέση μονίμου στην Ελλάδα ανταποκριτή μεγάλων αναγνωρισμένων ξένων Ειδησεογραφικών Πρακτορείων, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου.

εε) Στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., στην Ε.Σ.Η.Ε.Α. στην Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ., στην Ε.Π.Η.Ε.Α., στην Ε..Π.Η.Ε.Θ. και την Ε.Ι.Η.Ε.Α., υπό την ιδιότητα του υπαλλήλου.

στστ) Στα νομοθετημένα Γραφεία Τύπου και Πληροφοριών Κρατικών Υπηρεσιών εν γένει (στο εσωτερικό ή το εξωτερικό), Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Δημοσίων Επιχειρήσεων, την Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση και την Υπηρεσία Ενημερώσεως Ενόπλων Δυνάμεων υπό την ειδικότητα του συντάκτη ή του υπαλλήλου της διαχειρίσεως, εφόσον αυτός έχει την ιδιότητα του τακτικού μέλους των Δημοσιογραφικών Ενώσεων που ορίζονται στην παραγρ. 1.Α.α. του άρθρου 3, υπό τον όρο ότι η υπηρεσία αύτη αναγνωρίζεται από το Κύριο Ασφαλιστικό Οργανισμό.

ζζ) Στον Περιοδικό Τύπο Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, τον πρακτορευόμενο από τα ανεγνωρισμένα Πρακτορεία, εφόσον ο χρόνος αυτός δεν ελήφθη υπόψη από άλλον Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 6 και συγκεκριμένα:

α) Στις εβδομαδιαίες, ποικίλης ύλης, πολιτικές, οικονομικές, αθλητικές εφημερίδες ή περιοδικά και

β) τα πολιτικά, οικονομικά, λογοτεχνικά, επιστημονικά και ποικίλης ύλης περιοδικά, που εκδίδονται τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

ηη) Στις ημερήσιες Επαρχιακές Εφημερίδες, υπό τις προϋποθέσεις του προηγουμένου υπεδαφίου και της παρ.4 του παρόντος άρθρου.

4. Ασφαλισμένος μέλος των ενώσεων της παρ. 1.Α.α του άρθρου 3 του παρόντος, που έχει διανύσει την προβλεπόμενη από την παρ. 4 του παρόντος άρθρου πραγματική υπηρεσία και που δεν είναι ασφαλισμένος στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ή Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ., μπορεί να αναγνωρίσει την υπηρεσία αυτή, εφόσον αποδεικνύεται αποκλειστικά από τα παρακάτω δικαιολογητικά: (αθροιστικά):

α) Βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α. ή της αρμοδίας Οικονομικής Εφορίας, η οποία βεβαιώνει την από αυτόν άσκηση του επαγγέλματος κατά τον κρίσιμο χρόνο.

β) Υπεύθυνη δήλωση των οικονομικών υπηρεσιών του εργοδότη, στον οποίο απασχολήθηκε ο αιτούμενος την αναγνώριση της υπηρεσίας ασφαλισμένος μέλος, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 ν. 1599/1986 και στην οποία πρέπει να αναφέρεται, εκτός του χρόνου απασχολήσεώς του, και η ειδικότητα με την οποία απασχολήθηκε αυτός.

Στην περίπτωση διακοπής της εκδόσεως της εφημερίδας και αποδεδειγμένης αδυναμίας υπογραφής της δήλωσης από τον εργοδότη, η κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και προσυπογράφεται από 2 τακτικά μέλη της Ένωσης στην οποία ανήκει ο αιτών, οι οποίοι συνυπηρέτησαν στον ίδιο εργοδότη και κατά την ίδια περίοδο.

Επί της αιτήσεως αυτής του ασφαλισμένου μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποφασίζει κατά την εύλογη κρίση του.

5. Η εξαγορά στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου γίνεται με την καταβολή για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται, εισφοράς υπολογιζόμενης στο σύνολο των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, επί των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης.

Οι αρχαιρεσίες που ορίζονται στο άρθρο 23 του ν. 4498/2017 διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2018

Ο Υφυπουργός ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ