Φ.954.1/04/292501/Σ.2286/22-08-2023
Κανονισμός λειτουργίας Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Ναυτικού του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ/ΕΛΠΝ) για τη διενέργεια παροχών στους ασφαλισμένους δικαιούχους του

Αριθμ. Φ.954.1/04/292501/Σ. 2286/2023

(ΦΕΚ Β’ 5231/29-08-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 15 του ν.δ. 2997/1954 «Περί συστάσεως Ταμείου Πρόνοιας Β.Ν. (Τ.Π.Β.Ν.)» (Α’ 210).
β. Την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3648/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΝ/ ΕΛΠΝ, όπως αποτυπώθηκε στο υπ’ αρ. 11 πρακτικό της 11-10-2022 συνεδρίασής του.

4. Την υπ’ αρ.137/απόφαση της 31ης/08-11-2022 συνεδρίασης του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου.

5. Την υπ’ αρ. 69Α/2023 εισήγηση του Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιβάρυνση του Π/Υ του ΕΛΠΝ για το οικονομικό έτος 2023, ούτε θα επηρεαστούν για τα επόμενα έτη τα ανώτατα όρια πιστώσεων του ισχύοντος ΜΠΔΣ 2022-2025. Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν θα επηρεαστεί το δημοσιονομικό αποτέλεσμα τρέχοντος Π/Υ του Ειδικού Λογαριασμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός, διοίκηση και διαδικαστικά θέματα του ΜΤΝ/ΕΛΠΝ

1. Ο Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας Ναυτικού του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού προορίζεται για την ενάσκηση της αλληλοβοήθειας στους μόνιμους εν ενεργεία και στους εφέδρους εκ μονίμων, οι κατ’ απονομή και εξ εφέδρων αξιωματικούς και υπαξιωματικούς που υπηρετούν στο ΠΝ, καθώς επίσης και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, με την παροχή διαφόρων χρηματικών βοηθημάτων.

2. Η διοίκηση του ΜΤΝ/ΕΛΠΝ ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΜΤΝ (χωρίς τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού), το οποίο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη διαχείριση του ΕΛΠΝ, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντά του και να εκπληρώσει τον σκοπό του. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του ΕΛΠΝ, οι οποίοι προωθούνται για τις περαιτέρω απαιτούμενες εγκρίσεις, με τους αντίστοιχους του ΜΤΝ. Χρέη εισηγητή στο ΔΣ επί θεμάτων αρμοδιότητας ΕΛΠΝ εκτελεί ο Διευθυντής του ΕΛΠΝ, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3. Τα χορηγούμενα χρηματικά ποσά αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 2997/1954 (Α’ 210). Τα εν λόγω ποσά, καθώς και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τη χορήγησή τους, δύνανται να αναθεωρηθούν μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ του ΜΤΝ/ΕΛΠΝ.

4. Η αίτηση παροχής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού υποβάλλεται υπηρεσιακά στον ΕΛΠΝ εντός δύο (2) ετών από τη γένεση της απαίτησης, ήτοι την ημερομηνία έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 4 έως και 14 της παρούσας. Το εγκρινόμενο χρηματικό ποσό κατατίθεται στον Τραπεζικό Λογαριασμό Μισθοδοσίας του δικαιούχου.

5. Τα αιτήματα καταβολής χρηματικού ποσού που δεν κατατέθηκαν με υπαιτιότητα του δικαιούχου παραγράφονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 140 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Οι απορριφθείσες αιτήσεις τίθενται στο αρχείο, αφού γνωστοποιηθεί στον κάθε ενδιαφερόμενο η απόρριψη της αίτησής του και οι λόγοι αυτής.

6. Οι δικαιούχοι παροχών του ΕΛΠΝ υποχρεούνται με κάθε αλλαγή του Τραπεζικού Λογαριασμού Μισθοδοσίας, να ενημερώνουν το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) και τον ΕΛΠΝ.

Άρθρο 2
Είδη παροχών

1. Οι παροχές του ΕΛΠΝ είναι συμπληρωματικές των παροχών που αναγνωρίζονται από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 62/2023 (Α’ 114) και κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
α. Δαπάνη εξόδων ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
β. Δαπάνη εξόδων προμήθειας γυαλιών οράσεως.
γ. Δαπάνη εξόδων φυσιολογικού τοκετού ή τοκετού με καισαρική τομή.
δ. Δαπάνη εξόδων οδοντοθεραπείας, οδοντοπροσθετικής και ορθοδοντικής περιθάλψεως.
ε. Δαπάνη εξόδων κηδείας.
στ. Δαπάνη εξόδων αγοράς προθέσεων ορθοπεδικών ειδών και υγειονομικών συσκευών για ατομική χρήση.
ζ. Έκτακτο οικονομικό βοήθημα για αντιμετώπιση σοβαρής υγειονομικής ανάγκης ή έκτακτης ανάγκης/ κατάστασης.
η. Δαπάνη εξόδων απασχόλησης αποκλειστικής νυχτερινής νοσοκόμας.
θ. Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται από το Δημόσιο.
ι. Δαπάνη εξόδων παιδικών κατασκηνώσεων και ειδικών κατασκηνώσεων Ατόμων με Ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ).
ια. Δαπάνες ορθοδοντικών και οδοντοπροσθετικών εργασιών που παρέχονται από το Οδοντιατρικό Κέντρο ΠΝ.
ιβ. Πρόνοια υπέρ τέκνων άμεσα ασφαλισμένων.

2. Οι παροχές του ΕΛΠΝ δεν μπορούν να υπερβούν το ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικά δαπανηθέντος ποσού, βάσει των τιμών που αναγνωρίζεται από το Δημόσιο, εξαιρουμένων των προβλέψεων της παρ. 3.

3. Κατ’ εξαίρεση των παροχών που προβλέπονται στην παρ. 1, καλύπτεται επιπρόσθετα και μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του χρηματικού ποσού (ιατροφαρμακευτικής, νοσοκομειακής και οδοντιατρικής δαπάνης) της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της δαπάνης που κατέβαλε ο ασφαλισμένος και αυτής που αναγνωρίζεται από το Δημόσιο, χωρίς αυτό να υπερβαίνει την τιμή του Δημοσίου.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι παροχών του ΕΛΠΝ

1. Δικαιούχοι των παροχών είναι οι άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι.

2. Άμεσα ασφαλισμένοι είναι:
α. Οι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί και υπαξιωματικοί.
β. Οι έφεδροι εκ μονίμων, οι κατ’ απονομή και εξ εφέδρων αξιωματικοί και υπαξιωματικοί.
γ. Οι μονιμοποιηθέντες εκ του θεσμού των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), των Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας (ΕΠΥ) και Διόπων Εθελοντών.
δ. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ).

3. Έμμεσα ασφαλισμένοι είναι:
α. Ο/Η σύζυγος άμεσα ασφαλισμένου.
β. Τα τέκνα άμεσα ασφαλισμένου.
γ. Οι άποροι και ανίκανοι για εργασία γονείς, τα ανήλικα και ενήλικα αδέλφια, ανεξαρτήτως φύλου και οποιασδήποτε ηλικίας, εφόσον βαρύνουν φορολογικά τον άμεσα ασφαλισμένο δικαιούχο. Η απόδειξη της ιδιότητας των ως άνω προσώπων, ως προστατευομένων, προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δήλωσης του άμεσα ασφαλισμένου.

4. Εφόσον οι άμεσα ασφαλισμένοι υπηρετούν στο εξωτερικό, αυτοί και τα συνοδεύοντα αυτά μέλη των οικογενειών τους, τυγχάνουν όλων των παροχών του ΕΛΠΝ, που προβλέπονται στο άρθρο 2.

Άρθρο 4
Δαπάνη εξόδων ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης

1. Παρέχεται συμπληρωματικό επιπλέον της δαπάνης που καταβάλλει το Δημόσιο για την κάλυψη μέχρι ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού ποσού, σύμφωνα με τις τιμές που αναγνωρίζονται από το Δημόσιο. Κατ’ εξαίρεση χορηγείται ποσοστό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της δαπάνης που αναγνωρίζεται από το Δημόσιο και αυτής που πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος. Το ποσοστό αυτό δεν δύναται να υπερβεί το πενήντα τοις εκατό (50%) της διαφοράς αυτής και χωρίς να υπερβαίνει την τιμή του Δημοσίου.

2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση Ναυτικού Ταμία στην οποία να φαίνεται το χρηματικό ποσό που εισέπραξε (όταν η δαπάνη αφορά φάρμακα).
γ. Απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (όπου απαιτείται).
δ. Εντολή βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης, όπου είναι καταχωρημένος ο λογαριασμός του Νοσοκομείου (όταν η δαπάνη αφορά νοσοκομειακή περίθαλψη σε συμβεβλημένο με το Δημόσιο Νοσοκομείο).

Άρθρο 5
Δαπάνη εξόδων προμήθειας γυαλιών οράσεως

1. Αναγνωρίζεται η δαπάνη προμήθειας ενός (1) ζεύγους γυαλιών οράσεως κάθε δύο (2) χρόνια για τους άμεσα ασφαλισμένους και κάθε τέσσερα (4) χρόνια για τα μέλη οικογενείας τους.

2. Το ανώτατο όριο ποσού για προμήθεια κάθε ζεύγους γυαλιών οράσεως, καθορίζεται ως εξής:
α. Για τους άμεσα ασφαλισμένους, εκατό ευρώ (100,00 €) πλέον του δικαιουμένου από το Δημόσιο και δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά με το ποσό που καταβάλλει το Δημόσιο το ενενήντα τοις εκατό (90%) της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε από τον ασφαλισμένο.
β. Για τους έμμεσα ασφαλισμένους, εκατόν δέκα ευρώ (110,00 €) πλέον του δικαιουμένου από το Δημόσιο και δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά με το ποσό που καταβάλλει το Δημόσιο το ενενήντα τοις εκατό (90%) της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε από το μέλος της οικογένειας.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αιτιολογούνται μετά από γνωμάτευση της Ανώτατης Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Ν.Υ.Ε.), μπορεί το ΔΣ, κατά την κρίση του, να εγκρίνει την παροχή ειδικών γυαλιών ή δύο (2) ζευγών γυαλιών οράσεως.

4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α. Για τους άμεσα ασφαλισμένους:
(1) Αίτηση.
(2) Απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.
(3) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία να αναγράφεται ότι εντός της τελευταίας διετίας δεν έλαβε κανένα χρηματικό ποσό από τον ΕΛΠΝ για την προμήθεια γυαλιών.
β. Για τους έμμεσα ασφαλισμένους:
(1) Αίτηση.
(2) Έντυπο συνταγής γυαλιών.
(3) Εντολή βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης θεωρημένη.
(4) Τιμολόγιο ή νόμιμη απόδειξη λιανικής πώλησης.
(5) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία να αναγράφεται ότι εντός της τελευταίας διετίας δεν έλαβε κανένα χρηματικό ποσό από τον ΕΛΠΝ για την προμήθεια γυαλιών του μέλους της οικογενείας για το οποίο ζητάει τη χρηματική παροχή.
(6) Ιατρική γνωμάτευση περί της ανάγκης χρήσης γυαλιών.

Άρθρο 6
Δαπάνη εξόδων φυσιολογικού τοκετού ή τοκετού με καισαρική τομή

1. Για να αντιμετωπισθούν οι επιπλέον δαπάνες φυσιολογικού τοκετού ή τοκετού με καισαρική τομή, το ΔΣ/ΜΤΝ/ΕΛΠΝ μπορεί να εγκρίνει κατά την κρίση του εφάπαξ ποσό παροχής τριακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (382,00 €) για το πρώτο και δεύτερο παιδί και τετρακοσίων σαράντα ευρώ (440,00 €) για το τρίτο παιδί και άνω.

2. Ειδικά στην περίπτωση τοκετού με καισαρική τομή καταβάλλεται επιπλέον των χρηματικών ποσών που προβλέπονται στην παρ. 1, το υπολειπόμενο πόσο από εκείνο που εγκρίθηκε από την αρμόδια Υγειονομική, μέχρι να καλυφθεί το ενενήντα τοις εκατό (90%) της δαπάνης που αναγνωρίζεται από το Δημόσιο.

3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού:
α. Αίτηση.
β. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης από το κατά τόπον αρμόδιο Ληξιαρχείο (ή το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών σε περίπτωση που ο τοκετός έλαβε χώρα στο εξωτερικό).
γ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (σε περιπτώσεις τρίτου παιδιού και άνω).

4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε περίπτωση τοκετού με καισαρική τομή.
α. Αίτηση.
β. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.
γ. Απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής για έγκριση του δικαιούμενου από το Δημόσιο ποσού.

Άρθρο 7
Δαπάνη εξόδων για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετικές και ορθοδοντικές εργασίες

1. Σε όλες τις περιπτώσεις οδοντοθεραπείας, οδοντοπροσθετικών και ορθοδοντικών εργασιών παρέχεται ανάλογο ποσοστό στη συνολική δαπάνη που αναγνωρίζεται από το Δημόσιο και μέχρι να συμπληρωθεί το ενενήντα τοις εκατό (90%) αυτής, σύμφωνα με το τιμολόγιο του Δημοσίου.

2. Κατ’ εξαίρεση δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του ΔΣ, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Ειδικού Λογαριασμού, ποσοστό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της δαπάνης που αναγνωρίζεται από το Δημόσιο και αυτής που πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος. Το ποσοστό αυτό δεν δύναται να υπερβεί το πενήντα τοις εκατό (50%) της διαφοράς αυτής, χωρίς να υπερβαίνει την τιμή του Δημοσίου. Συγκεκριμένα:
α. Για τους άμεσα ασφαλισμένους παρέχει:
(1) Στις οδοντοπροσθετικές εργασίες, ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της δαπάνης που αναγνωρίσθηκε από το Δημόσιο, δεδομένου ότι το Δημόσιο παρέχει εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) αυτής.
(2) Στις οδοντοθεραπευτικές εργασίες δεν παρέχει κανένα ποσοστό δεδομένου ότι καλύπτονται κατά εκατό τοις εκατό (100%) από το Δημόσιο.
β. Για τους έμμεσα ασφαλισμένους παρέχει:
(1) Στις οδοντοπροσθετικές και ορθοδοντικές εργασίες ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της δαπάνης που αναγνωρίσθηκε από το Δημόσιο, δεδομένου ότι το Δημόσιο καλύπτει το πενήντα (50%) αυτής.
(2) Στις οδοντοθεραπευτικές εργασίες καλύπτει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης που αναγνωρίσθηκε από το Δημόσιο, δεδομένου ότι το Δημόσιο καλύπτει το ογδόντα τοις εκατό (80%) αυτής.

3. Ο ΕΛΠΝ παρέχει ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί της αξίας του χρησιμοποιηθέντος υλικού στους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους. Τo Δημόσιο δεν παρέχει κανένα χρηματικό ποσό επί της αξίας του χρησιμοποιηθέντος υλικού, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων και μόνο για άμεσα ασφαλισμένους.

4. Στις περιπτώσεις των οδοντοπροσθετικών εργασιών, προκειμένου το ΔΣ/ΜΤΝ/ΕΛΠΝ να εγκρίνει το δικαιούμενο ποσό επί της αξίας του χρησιμοποιηθέντος υλικού, απαιτείται ο θεράπων ιατρός να αναλύει στο Δελτίο παροχής υπηρεσιών ή στην απόδειξη είσπραξης, το ποσό της δαπάνης, ως κατωτέρω:
α. Αμοιβή ιατρού.
β. Αμοιβή οδοντοτεχνίτη.
γ. Αξία χρησιμοποιηθέντος υλικού.

5. Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε περίπτωση που ο θεράπων ιατρός είναι συμβεβλημένος με το Δημόσιο:
α. Αίτηση.
β. Τιμολόγιο ή Δελτίο παροχής υπηρεσιών.
γ. Εντολή βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης.

6. Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε περίπτωση που ο θεράπων ιατρός δεν είναι συμβεβλημένος με το Δημόσιο:
α. Αίτηση.
β. Απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

Άρθρο 8
Δαπάνη εξόδων κηδείας

1. Για την αντιμετώπιση των εξόδων κηδείας άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων, το ΔΣ εγκρίνει, κατά την απόλυτη κρίση του, βοήθημα το οποίο δεν υπερβαίνει τα κάτωθι ποσά:
α. Για αξιωματικούς τετρακόσια σαράντα ευρώ (440,00 €).
β. Για ανθυπασπιστές τριακόσια ογδόντα ένα ευρώ (381,00 €).
γ. Για υπαξιωματικούς τριακόσια πενήντα δύο ευρώ (352,00 €).

2. Για την αντιμετώπιση των ειδικών εξόδων θανάτου, άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων, καταβάλλεται -πέραν των ποσών που προβλέπονται στην παρ. 1 και του καταβληθέντος από το Δημόσιο ποσού εξόδων κηδείας επιπλέον δαπάνη μέχρι κάλυψης του ενενήντα τοις εκατό (90%) της συνολικής αξίας του τιμολογίου του γραφείου τελετών και με ανώτατο όριο το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00 €), κατά απόλυτη κρίση του ΔΣ/ΜΤΝ/ΕΛΠΝ, για τις κάτωθι δαπάνες:
α. Επαναπατρισμού σορού, για δικαιούχους που αποβιώνουν στο εξωτερικό.
β. Μεταφοράς σορού για ταφή σε νεκροταφείο άλλης ημεδαπής πόλης από τον τόπο θανάτου, όταν η πόλη αυτή απέχει πάνω από εκατό (100) χιλιόμετρα.
γ. Κατασκευής ειδικού φέρετρου ταρίχευσης και μεταφοράς σορού.
δ. Αποτέφρωσης, κατασκευής τεφροδόχου και μεταφοράς τέφρας.

3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένων, συζύγων και τέκνων αυτών:
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση του Ναυτικού Ταμία για καταβολή του παρεχομένου από το Δημόσιο χρηματικού ποσού.
γ. Τιμολόγιο ή Δελτίο παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών.
δ. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.

4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε περίπτωση θανάτου γονέων ή αδελφών:
α. Αίτηση.
β. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
γ. Τιμολόγιο ή Δελτίο παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών.
δ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο αποθανών γονέας, αδελφός ή αδελφή συγκατοικούσαν με τον αιτούντα ή σε περίπτωση που κατοικούσαν ξεχωριστά, ότι συντηρούνταν από αυτόν, ότι τα έξοδα κηδείας καταβλήθηκαν από αυτόν και δεν πρόκειται να ληφθούν από άλλο οργανισμό ή το Δημόσιο, καθώς επίσης και ότι ο αποθανών γονέας, αδελφός ή αδελφή ήταν ή όχι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα και σε καταφατική περίπτωση σε ποιον.
ε. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δήλωσης του θανόντος.
στ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του θανόντος, για τον επιμερισμό των εξόδων κηδείας σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλα αδέρφια του αιτούντος.

Άρθρο 9
Δαπάνη εξόδων αγοράς προθέσεων ορθοπεδικών ειδών και υγειονομικών συσκευών για ατομική χρήση

1. Παρέχεται συμπληρωματικό ποσό επιπλέον της δαπάνης που καταβάλλει το Δημόσιο για την αγορά προθέσεων ορθοπεδικών ειδών και υγειονομικών συσκευών για ατομική χρήση για την κάλυψη μέχρι ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού ποσού, σύμφωνα με τις τιμές που αναγνωρίζονται από το Δημόσιο.

2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση.
β. Απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

Άρθρο 10
Έκτακτο οικονομικό βοήθημα για αντιμετώπιση σοβαρής υγειονομικής ανάγκης ή έκτακτης ανάγκης/κατάστασης

1. Το ΔΣ/ΜΤΝ/ΕΛΠΝ δύναται, κατά την απόλυτη κρίση του, να χορηγεί έκτακτο οικονομικό βοήθημα, κατόπιν αίτησης άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων, για την κάλυψη δαπάνης αντιμετώπισης σοβαρής υγειονομικής ανάγκης ή έκτακτης ανάγκης κάλυψης δαπανών λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή άλλων έκτακτων καταστάσεων, η οποία δεν υπάγεται σε κάποια κατηγορία παροχών του άρθρου 2.

2. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
α. Αίτηση.
β. Υπηρεσιακή αναφορά προς ΓΕΝ/ΔΚΒ στην οποία αναφέρεται με λεπτομέρεια το σοβαρό θέμα υγείας ή αιτία πρόκλησης της έκτακτης ανάγκης/κατάστασης, αν έχει ληφθεί άλλο οικονομικό βοήθημα κατά το παρελθόν από τον ΕΛΠΝ, καθώς επίσης και αν το Δημόσιο καλύπτει ή όχι τη δαπάνη εν όλω ή εν μέρει.
γ. Πιστοποιητικά υποστηρικτικά της υπηρεσιακής αναφοράς που προβλέπεται στην περ. β’.
δ. Πρωτότυπες αποδείξεις (ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών, σε περίπτωση που ο αιτών τις έχει υποβάλει στο Δημόσιο).
ε. Απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (εάν υπάρχει).

Άρθρο 11
Δαπάνη εξόδων για απασχόληση αποκλειστικής νυχτερινής νοσοκόμας

1. Παρέχεται, στους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους, ποσοστό μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%) για κάθε μία από τις νυχτερινές απασχολήσεις που δεν αναγνωρίσθηκαν από το Δημόσιο ή από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό και μέχρι ενενήντα (90) απασχολήσεις κατά ασθενή για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση.
β. Τιμολόγιο ή Δελτίο παροχής υπηρεσιών της νυχτερινής αποκλειστικής νοσοκόμας.
γ. Βεβαίωση ιατρού για την ανάγκη απασχόλησης αποκλειστικής νυχτερινής νοσοκόμας.
δ. Γνωμάτευση της Α.Ν.Υ.Ε. για την έγκριση κάλυψης των ημερών που αναγνωρίζονται από το Δημόσιο.
ε. Απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού για το προστατευόμενο μέλος στην οποία να φαίνεται η έγκριση των ημερών που αναγνωρίζονται από το Δημόσιο ή ο ασφαλιστικός οργανισμός.

Άρθρο 12
Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται από το Δημόσιο

1. Για την δαπάνη παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας που δεν αναγνωρίζεται από το Δημόσιο, παρέχεται από τον ΕΛΠΝ ποσοστό από πενήντα τοις εκατό (50%) έως ενενήντα τοις εκατό (90%) της γενόμενης δαπάνης κατά κρίση του ΔΣ.

2. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση ιατρού ΠΝ για την ανάγκη της θεραπείας ή φαρμακευτικής αγωγής.
γ. Νόμιμη απόδειξη ή τιμολόγιο πληρωμής του ιατρού, φαρμακοποιού ή εργαστηρίου όπου αναγράφεται λεπτομερώς η αιτία και το καταβληθέν ποσό.
δ. Σε περίπτωση υποβολής δαπάνης για αμοιβή ιατρού λόγω παροχής υπηρεσιών εξέτασης ασθενούς που έχει εγκριθεί από την Α.Ν.Υ.Ε., η βεβαίωση που προβλέπεται στην περ. β’, παρέχεται από την Α.Ν.Υ.Ε. ή από τον Διευθυντή του κατά περίπτωση Ναυτικού Νοσοκομείου.

Άρθρο 13
Δαπάνη εξόδων παιδικών κατασκηνώσεων και ειδικών κατασκηνώσεων ΑμεΑ

1. Παρέχεται βοήθημα για τη συμμετοχή τέκνων άμεσα ασφαλισμένων σε κατασκηνωτικά προγράμματαπρογράμματα καλοκαιρινών δραστηριοτήτων της ημεδαπής και διεθνή κατασκηνωτικά προγράμματα μέσω του οργανισμού CLIMS/ΓΕΕΘΑ/Β1 διάρκειας έως δεκαπέντε (15) ημερών και έως του ποσού των τριάντα ευρώ (30,00 €) ημερησίως.

2. Παρέχεται βοήθημα για τη συμμετοχή των τέκνων ΑμεΑ άμεσα σφαλισμένων σε ειδικές κατασκηνώσεις διάρκειας έως δεκαπέντε (15) ημερών και έως του ποσού των πενήντα δύο ευρώ (52,00€) ημερησίως.

3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση.
β. Ονομαστική βεβαίωση κατασκήνωσης ή ειδικής κατασκήνωσης στην οποία να αναγράφονται το σύνολο των ημερών παραθερισμού και το ημερήσιο κόστος.
γ. Πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της κατασκήνωσης ή της ειδικής κατασκήνωσης κατά περίπτωση με αναγραφόμενο τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
δ. Για τις περιπτώσεις συμμετοχής τέκνων ΑμεΑ σε ειδικές κατασκηνώσεις, πέραν των ανωτέρω, απαιτείται και Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) ή της Α.Ν.Υ.Ε., στην οποία αναγράφεται το είδος και το ποσοστό αναπηρίας αυτών.

4. Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα παιδικών κατασκηνώσεων και ειδικών κατασκηνώσεων τέκνων ΑμεΑ αναπροσαρμόζονται ετησίως με απόφαση του ΓΕΝ/B3-ΙV.

5. Ποσό πέραν του οριζόμενου στις παρ. 1 και 2 καταβάλλεται με μέριμνα των γονέων, ενώ σε περίπτωση που το ποσό είναι μικρότερο από το δικαιούμενο, καταβάλλεται το ακριβές αναγραφόμενο ποσό στη νόμιμη απόδειξη πληρωμής.

Άρθρο 14
Δαπάνες ορθοδοντικών και οδοντοπροσθετικών εργασιών που παρέχονται από το Οδοντιατρικό Κέντρο του ΠΝ

Καλύπτονται οι δαπάνες ορθοδοντικών και οδοντοπροσθετικών εργασιών που παρέχονται από το Οδοντιατρικό Κέντρο του ΠΝ στους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους, σύμφωνα με την κάτωθι διαδικασία:
α. Τα «επί πιστώσει» τιμολόγια ανά ομάδα εργασιών (ορθοδοντικές, οδοντοπροσθετικές) υποβάλλονται κάθε δίμηνο από το Οδοντιατρικό Κέντρο του ΠΝ στη ΓΕΝ/ ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ για έλεγχο και συνοδεύονται υποχρεωτικά από:
(1) Υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων με συνημμένες τις πρωτότυπες εντολές του βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης του κάθε ασφαλισμένου, όπου περιγράφεται αναλυτικά το ποσό, το είδος των εργασιών, καθώς και η έναρξη και το πέρας των εργασιών αυτών. Διευκρινίζεται ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν δεν αναγράφονται στις εντολές του βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης αλλά σε απλό πίνακα, ο οποίος αναφέρει τα στοιχεία του δικαιούχου, τα υλικά και τις ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν και υπογράφεται από τον θεράποντα ιατρό.
(2) Βεβαίωση υπογεγραμμένη και θεωρημένη από αρμόδιο εξειδικευμένο προσωπικό του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ), ότι οι αναγραφόμενες στα τιμολόγια/εντολές βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες δεν υπερβαίνουν το ανάλογο ποσοστό της συνολικής δαπάνης που αναγνωρίζεται από το Δημόσιο.
(3) Διαταγή σύστασης επιτροπής προμήθειας, Πρωτόκολλο παραλαβής υλικών ή παραλαβής εργασιών κατά περίπτωση, Διαταγή έγκρισης δαπάνης Διευθυντή Οδοντιατρικού Κέντρου του ΠΝ.
(4) Τα υποχρεωτικά οριζόμενα από το νομικό πλαίσιο περί προμηθειών μη στρατιωτικού πλαισίου, όπως ισχύει κάθε φορά (π.χ. σύμβαση με οικονομικό φορέα για προμήθειες άνω των 2.500 €).
β. Η ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των εν λόγω δαπανών, διαβιβάζει τα παραστατικά στο Οδοντιατρικό Κέντρο του ΠΝ.
γ. Το Οδοντιατρικό Κέντρο του ΠΝ υποβάλλει:
(1) Στο ΝΝΑ το σύνολο των παραστατικών των εν λόγω δαπανών.
(2) Στον ΕΛΠΝ έναν πίνακα δαπανών που περιλαμβάνει αναλυτικά τα στοιχεία άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων, τους αριθμούς εντολών του βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης και τα αναλογούντα ποσά, ώστε να εγκριθεί από το ΔΣ/ΜΤΝ/ΕΛΠΝ το συνολικό ποσό, να ενταλματοποιηθεί και στη συνεχεία να πιστωθεί σε λογαριασμό του ΝΝΑ, προκειμένου να εξοφληθούν οι εκάστοτε οικονομικοί φορείς των σχετικών συμβάσεων.

Άρθρο 15
Πρόνοια υπέρ τέκνων άμεσα ασφαλισμένων

1. Στην κατηγορία των παροχών αυτών περιλαμβάνονται:
α. Η χρηματοδότηση παιδικών εκδηλώσεων κατά τις θρησκευτικές εορτές και τις εθνικές επετείους.
β. Η χρηματοδότηση βραβείων αριστούχων μαθητών-σπουδαστών.
γ. Η κάλυψη αμοιβών για παιδιά που χρήζουν ειδικής παρακολούθησης.

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των παροχών κάθε περίπτωσης καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ/ΜΤΝ/ΕΛΠΝ.

Άρθρο 16
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:
α. Η υπ’ αρ. 21718/64/23-01-1965 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Περί κανονισμού λειτουργίας ΤΠΒΝ διά την διενέργειαν παροχών εις τά ησφαλισμένα μέλη τούτου» (Β’ 130).
β. Η υπ’ αρ. 874.1/3/85/16-02-1985 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Τροποποιήσεις στον Κανονισμό Λειτουργίας Ταμείου Πρόνοιας Ναυτικού» (Β’ 102).

Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2023

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ