Φ.954.1/02/285514/Σ.1165/20.4.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.950/61/32022/Σ.6453/27.4.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους του ποσοστού και της βάσης υπολογισμού κρατήσεων και εισφορών: α) υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού επί των αποδοχών των εν ενεργεία μετόχων του Ταμείου, β) υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Ναυτικού του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού επί των αποδοχών των ασφαλισμένων σε αυτό και γ) υπέρ ανεγέρσεως του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών επί των αποδοχών των εν ενεργεία μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού» (Β’ 1479)

(ΦΕΚ Β’ 2372/16.05.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 161Α του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20182021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

4. Το υπό στοιχεία Δ.Σ.514Α//14.9.2021 απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Μ.Τ.Ν./Ε.Λ.Π.Ν.

5. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπό στοιχεία 118Α/2021 εισηγητική έκθεση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.950/61/32022/Σ.6453/27.4.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Το άρθρο 5 της υπό στοιχεία Φ.950/61/32022/Σ.6453/27.4.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αντικαθίσταται ως εξής:

«Η πάγια μηνιαία κράτηση η οποία διενεργείται υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Ναυτικού του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού επί των αποδοχών των ασφαλισμένων σε αυτό σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 2997/1954 (Α’ 210) ορίζεται σε ποσοστό 0,4% επί του βασικού τους μισθού.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ