Φ.841/26674/Σ.4145
Καθορισμός ύψους, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της προσαύξησης του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθήκων εργασίας για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδική αποστολή.

(ΦΕΚ Β 1425/9.3.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις:

α. Της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35).

β. Της παρ. Β’ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 «Συ-νταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20182021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του ν. 5018/2023 (Α’ 25).

γ. Της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, Οργάνωση, Λειτουργία και Διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’4805).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, για το τρέχον έτος, καθώς και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη του εγκεκριμένου Μ.Π.Δ.Σ.(2022-2025), η οποία εκτιμάται στο ποσό των 25.000.000€. Το κόστος θα βαρύνει τον ΑΛΕ 2120114010 και θα καλυφθεί κατόπιν ισόποσης ενίσχυσης του εκάστοτε Π/Υ των Γενικών Επιτελείων των τριών (3) Κλάδων (ΓΕΣ: ΕΦ 1.011.202. 0000000, ΓΕΝ: ΕΦ 1.011. 203. 0000000, ΓΕΑ: ΕΦ 1.011.204 0000000), με ισόποση μεταβολή των ανωτάτων δεσμευτικών ορίων πιστώσεων αυτών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορισμός ύψους, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της προσαύξησης του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθήκων εργασίας για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδική αποστολή εντός και εκτός Περιοχής Ευθύνης Α/ΓΕΕΘΑ

1. Το επίδομα ιδιαιτέρων συνθήκων εργασίας προσαυξάνεται για το κάτωθι προσωπικό:

α. Τα πληρώματα των Πολεμικών Πλοίων που ευρίσκο-νται σε αποστολή καθώς και το προσωπικό που αποσπά-ται σε αυτά, στο πλαίσιο εκτέλεσης της αποστολής τους.

β. Των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδική αποστολή.

2. Η προσαύξηση που χορηγείται στο προσωπικό της υποπαρ. 1α λογίζεται ως κατ’ αποκοπή χορήγηση αποζημίωσης για κάθε μέρα εκτέλεσης της αποστολής, όπως παρακάτω:

α. Είκοσι (20) ευρώ όταν ευρίσκονται σε αποστολή εντός Περιοχής Ευθύνης (ΠΕ) Α/ΓΕΕΘΑ.

β. Εξήντα (60) ευρώ, όταν ευρίσκονται σε αποστολή εκτός ΠΕ Α/ΓΕΕΘΑ.

3. Η προσαύξηση που χορηγείται στο προσωπικό της υποπαρ. 1β λογίζεται ως κατ’ αποκοπή χορήγηση αποζημίωσης για κάθε μέρα εκτέλεσης της ειδικής αποστολής, όπως παρακάτω:

α. Εξήντα (60) ευρώ για εκτέλεση ειδικής αποστολής εντός ΠΕ Α/ΓΕΕΘΑ.

β. Εκατό (100) ευρώ για εκτέλεση ειδικής αποστολής εκτός ΠΕ Α/ΓΕΕΘΑ, ανεξάρτητα εάν παρέχεται κατάλυμα στην ξηρά.

4. Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, μετά από εισήγηση των Ανώτατων Συμβουλίων των οικείων Κλάδων, καθορίζει τις αποστολές – ειδικές αποστολές της παρ. 1 για τη εφαρμογή της παρούσης, καθώς και το ετήσιο όριο ημερών αποζημίωσης ανά κατηγορία δικαιούχων, ώστε η ετήσια δαπάνη να μην υπερβαίνει τα 25.000.000 ευρώ ετησίως.

5. Η ανωτέρω προσαύξηση δεν καταβάλλεται στο προσωπικό που μετακινείται για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαίδευση ή άσκηση ή σε ειδικούς πλόες, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνει ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας, πλήρη ή μειωμένη.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1 Ιανου-αρίου 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών Εθνικής Άμυνας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ