Φ.80000/66803/10-09-2021
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 88 του ν. 4826/2021

Αθήνα, 10/09/2021
Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000/66803

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄+ Ε΄

Διεύθυνση: Σταδίου 29, 105 59, Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Καραμπλιάνη
Τηλέφωνο (Κύρια Ασφάλιση)
Ηλ. Ταχ. : 213-1516799
: akarampliani@ypakp.gr
: Μ. Βογιατζόγλου
(Επικουρική Ασφάλιση)
: 213-1516746
: mvogiatzoglou@ypakp.gr
: Ε. Σπύρου
(Εφάπαξ Παροχή)
: 213-1516755
: espyrou@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 88 του ν. 4826/2021

Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 160 /τεύχος Α΄/07.09.2021, δημοσιεύτηκε ο ν.4826/2021 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» η ισχύς του οποίου αρχίζει από 7/9/2021, ημερομηνία δημοσίευσής του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις του.

Με τις διατάξεις του άρθρου 88, του εν λόγω νόμου, ρυθμίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς μεταφερόμενου προσωπικού του Ομίλου Ο.Τ.Ε. και συγκεκριμένα:

1. Το μεταφερόμενο προσωπικό του Ομίλου Ο.Τ.Ε. από τους κλάδους Εξυπηρέτησης Πελατών, Καταστημάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου στις ανώνυμες εταιρείες του Ομίλου Ο.Τ.Ε., COSMOTΕ E-VALUE A.E., ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A.E., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 54, την παρ. 2 του άρθρου 57 και τα άρθρα 58 έως 73 και 83 έως 87 του ν. 4601/2019 (Α΄ 44), το άρθρο 52 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και το ν.δ. 1297/1972 (Α΄ 217), δύναται, αντί της αυτοδίκαιης υπαγωγής του στο κοινό ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, να διατηρήσει, από την ημερομηνία μεταφοράς του, το προηγούμενο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του, δηλαδή αυτό της θέσης από την οποία μεταφέρεται. Στην περίπτωση αυτή, όλη η εφεξής υπηρεσία του στις εταιρείες, στις οποίες μεταφέρεται, αποτελεί πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία ή χρόνο ασφάλισης, κατά περίπτωση, που διανύθηκε στη θέση, από την οποία μεταφέρεται.

2. Η διατήρηση του προηγούμενου της μεταφοράς ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος από το προσωπικό της παρ. 1 γίνεται κατόπιν ανέκκλητης δήλωσης του κάθε μεταφερόμενου εργαζομένου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, στην οποία μεταφέρεται, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη έναρξη ισχύος του ν. 4826/2021 ή, εάν η μεταφορά πραγματοποιηθεί μετά από την έναρξη ισχύος του ν.4826/2021, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την μεταφορά του.

3. Η εταιρεία, στην οποία μεταφέρεται ο εργαζόμενος αποστέλλει ηλεκτρονικά στον e-Ε.Φ.Κ.Α. συγκεντρωτική κατάσταση των δηλώσεων της παρ. 2 μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν.4826/2021 ή, εάν η μεταφορά πραγματοποιηθεί μετά από την έναρξη ισχύος του ν.4826/2021, εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της κάθε δήλωσης.

Σημειώνεται ότι, δικαιολογητικός λόγος θέσπισης της εν λόγω διάταξης, είναι η παροχή δυνατότητας διατήρησης του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος του μεταφερόμενου προσωπικού του Ομίλου του Ο.Τ.Ε. προκειμένου να μην θιγούν αιφνιδίως τα ασφαλιστικά και τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, προκειμένου η κοινοποιούμενη διάταξη να εφαρμοστεί εντός των τιθέμενων από το νόμο προθεσμιών.

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δρ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΜΗ