ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Φ.3401/ΑΣ33128/2023

Αριθμ. Φ.3401/ΑΣ33128

Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί απόφασης 2683 (2023) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Δημοκρατία του Νότιου Σουδάν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της υπ’ αρ. 3/ 10.08.67

«Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄139).

Προβαίνουμε στη δημοσίευση της υπ’ αρ. 2683/2023 απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση.

Σημ.: για το κείμενο ανατρέξτε στο φεκ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2023

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ