ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Φ.3400.1/ΑΣ14370/2023

Αριθμ. Φ.3400.1/ΑΣ14370

Απόφαση 2648 (2022) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της 3/10.8.2067 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α’ 139).

Προβαίνουμε στη δημοσίευση της υπ’ αρ. 2648 (2022) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση.

Σημ.: για το κείμενο ανατρέξτε στο φεκ

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ