Φ.10053/8953/27-01-2023
Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εορτών Χριστουγέννων 2022 σε μη επιδοτούμενους ανέργους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ) (πρώην Α’ Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΠΕΑΘ)

Αριθμ. Φ.10053/8953/2023

(ΦΕΚ Β’ 459/02-02-2023)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 39-51 του ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (Α’ 58),

2. Τα άρθρα 51, 53 και την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρύθμιση φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

3. Το άρθρο 42 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 159).

4. Την παρ. 4 του άρθρου 36 και το άρθρο 46 του ν. 4445/2016 «Εθνικός μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και άλλες διατάξεις» (Α’ 236).

5. Την παρ. 7 του άρθρου 14 του β.δ. 456/1967 (Α’ 143) «Κανονισμός Ανεργίας ΤΣΠΕΑΘ», η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 63/1975 (Α’ 21).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

8. Το άρθρο 32 του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

9. Το π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)» (Α’ 8).

10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

13. Την υπ’ αρ. 71672/27.09.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

14. Την υπ’ αρ. 729/συνεδρίαση 46/15.12.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ.

15. Την υπό στοιχεία ΑΑΥ Μ7/12.01.2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της ΓΔΟΥ του e-ΕΦΚΑ.

16. Την υπ’ αρ. 4534/17.01.2023 εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη συνολικού ποσού 15.249,30 € σε βάρος του ΚΑΕ 0636 του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ έτους 2023,

αποφασίζουμε:

Στους ανέργους, καθώς και σε όσους επιδοτήθηκαν ως άνεργοι, λόγω επίσχεσης, ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ) (πρώην Α’ Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΠΕΑΘ)), των οποίων η επιδότηση λόγω τακτικής ανεργίας ή επίσχεσης τερματίστηκε μέσα στο προ της 1ης Δεκεμβρίου 2022 επτάμηνο και εφόσον, από τη λήξη της επιδότησης τους μέχρι την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία, δεν έχουν εργαστεί σε εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας περισσότερο από δύο μήνες, χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις εορτές των Χριστουγέννων έτους 2022, με την επιφύλαξη των διατάξεων της υπ’ αρ. Φ. 10070 /10855/730/11.5.2012 (Β’ 1646) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, ορίζεται ίσο με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος που έλαβε κάθε δικαιούχος όταν επιδοτήθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2023

Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ