ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Φ. 0544/M.7055/ΑΣ 49569/2023

Αριθμ. Φ. 0544/M.7055/ΑΣ 49569

Θέση σε ισχύ της Τροποποίησης της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της  Κορέας για τις αεροπορικές μεταφορές.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει

ότι η Τροποποίηση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας για τις αεροπορικές μεταφορές (Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 1995), που συνήφθη δι’ ανταλλαγής επιστολών από 22 και 23 Αυγούστου 2017, και κυρώθηκε με τον ν. 4944/2022 (Α’ 117), τέθηκε σε ισχύ την 31η Ιουλίου 2022.

Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2023

Με εντολή Υπουργού

Η Προϊσταμένη της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας

ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΗ