Προστέθηκε στο Λογ. Σχέδιο (1.4.Λ) ένα νέο πεδίο για τον Κωδικό Λογαριασμού σύνδεσης
με το Eyforia. Το πεδίο αυτό έχει μήκος 15 χαρακτήρες (αντί του παλαιού 10) για
διευκόλυνση χρηστών του Eyforia. Τα 2 πεδία χρησιμοποιούνται εναλλακτικά κατά την
εξαγωγή κινήσεων από το εμπορικό προς το Eyforia. Αν δηλαδή το νέο πεδίο έχει περιε-
χόμενο χρησιμοποιείται αυτό κατά την εξαγωγή των κινήσεων (3.D.C). Επίσης στην
επιλογή εξαγωγής προς το Eyforia (3.D.C) προστέθηκε ερώτηση για την άμεση ηλεκτρο-
νική αποστολή του αρχείου, με email, στο email του Λογιστή σας (στοιχείο στην
επιλογή 5.2.Β σελίδα Πεδίο Λογ.Εκπρ Uname,email (η τιμή μετά το κόμμα (,)). Προϋπό-
θεση να έχετε “στήσει” τον SMTP Server στο πρόγραμμά σας. Αν δεν ξέρετε πώς, ρωτήστε
μας.
*Συμπληρώθηκε το αρχείο Export λογιστικών εγγραφών (3.D.C) προς το Eyforia και προστέ-
θηκαν τα πεδία ΜΑΡΚ, Χαρακτηρισμένο και Σειρά παραστατικού. Για την επιλογή αυτή,
για να μπορέσετε να κάνετε Import στο Eyforia, μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε λίγες
ημέρες για να συγχρονιστούν τα 2 προγράμματα.