(Π.Κ.Υ.Ε. 116 / 19-9-2006) 
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ – ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργοδηγών – σχεδιαστών βιομηχανίας, βιοτεχνίας – Π.Κ.: 116/19.9.2006
Στην Αθήνα στις 28.7.2006, οι υπογράφοντες νόμιμοι εκπρόσωποι, αφενός: (α) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Δ. Νικολάου, γενικός διευθυντής και (β) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, Δ. Ασημακόπουλος, πρόεδρος και Ν. Σκορίνης, γενικός γραμματέας και αφετέρου: του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΣΤΥΕ), Άγγελος Φραγκόπουλος, πρόεδρος και Μιχάλης Σπανός, γενικός γραμματέας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας σύμβασης υπάγονται οι εργοδηγοί – σχεδιαστές, μηχανολόγοι, ναυπηγοί, απόφοιτοι μέσων τεχνικών σχολών και επαγγελματικών λυκείων, καθώς και οι εμπειροτέχνες εργοδηγοί των παραπάνω ειδικοτήτων, που απασχολούνται σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή και όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2005, αυξάνονται από 1.1.2006 κατά ποσοστό 3% και, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2006 σε ποσοστό 2,9%.
Άρθρο 3
Λοιπές ρυθμίσεις
α) Όλα τα επιδόματα που ισχύουν με βάση προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις ή Δ.Α. για όσους υπάγονται στην παρούσα, υπολογίζονται στους νέους βασικούς μισθούς, όπως διαμορφώνονται μετά τον υπολογισμό των ποσοστών αυξήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.
β) Διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με την παρούσα σύμβαση, εξακολουθούν να ισχύουν.
γ) Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται με νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή πρακτική ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις της παρούσας Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006.