ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ – ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ (Π.Κ.Υ.Ε. 97 / 4-8-2004)ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ.
Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόμιμοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) Ι. Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής. β) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, Δ. Ασημακόπουλος, Πρόεδρος και Ν. Σκορίνης, Γεν. Γραμματέας και αφετέρου: του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΣΤΥΕ) Άγγελος Φραγκόπουλος, Πρόεδρος και Μιχάλης Σπανός, Γενικός Γραμματέας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσης απόφασης υπάγονται οι Εργοδηγοί Σχεδιαστές, Δομικών Έργων, Τοπογράφοι, Μηχανολόγοι, Ναυπηγοί, απόφοιτοι Μέσων Τεχνικών Σχολών και Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και οι Εμπειροτέχνες Εργοδηγοί των παραπάνω ειδικοτήτων που απασχολούνται σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
ΑΡΘΡΟ 2
Βασικοί Μισθοί
1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην σύμβαση αυτή και όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2003, αυξάνονται από 1-1-2004 κατά ποσοστό 4% και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2004, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2004 σε ποσοστό 2,5%.
2. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην σύμβαση αυτή και όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2004, αυξάνονται από 1-1-2005 κατά ποσοστό 3% και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2005 αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2005 σε ποσοστό 3,3%.
ΑΡΘΡΟ 3
Επίδομα επικινδύνου εργασίας
Στους υπαγόμενους σ΄ αυτή τη ΣΣΕ χορηγείται επίδομα επικίνδυνης εργασίας εφόσον αυτοί απασχολούνται αποκλειστικά σε χώρους όπου με άλλες ρυθμίσεις χορηγείται τέτοιο επίδομα στους λοιπούς εργαζόμενους και μάλιστα στο ίδιο με αυτούς ποσοστό.
ΑΡΘΡΟ 4
Ετήσια άδεια με αποδοχές
Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (ΑΝ. 539/1945) ισχύει όπως ειδικός Νόμος ορίζει.
ΑΡΘΡΟ 5
Άδεια συμμετοχής σε εξετάσεις για την προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης
Η άδεια συμμετοχής σε εξετάσεις κατά την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.1346/83, όπως έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 12.04.96 χορηγείται και στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά μόνον για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα.
ΑΡΘΡΟ 6
Μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του τέκνου
Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό.
ΑΡΘΡΟ 7
Εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του παιδιού
Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος/-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.
ΑΡΘΡΟ 8
Άδεια Φροντίδας παιδιού
α. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα.
Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για 6 (έξι) επιπλέον μήνες.
β. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
γ. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
δ. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
ε. Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
ΑΡΘΡΟ 9
Άδεια για Ασθένεια Εξαρτώμενων Μελών
Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατ΄ έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω.
ΑΡΘΡΟ 10
Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης
Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
ΑΡΘΡΟ 11
Άδεια γονέα με παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση
Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 12
Άδεια λόγω AIDS
Εργαζόμενοι (-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι (-ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές.
ΑΡΘΡΟ 13
Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
ΑΡΘΡΟ 14
Παροχή σε είδος
Στους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ και ειδικότερα στους εργαζόμενους που απασχολούνται καθημερινά στους χώρους, παραγωγής, χορηγούνται δύο ενδυμασίες εργασίας (1 χειμερινή και 1 καλοκαιρινή) και ένα ζευγάρι υποδήματα, τα οποία παραμένουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται κάθε χρόνο εφόσον φθαρούν.
ΑΡΘΡΟ 15
Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στην αναγκαιότητα όλες οι επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πρόληψης.
Παράλληλα θα πρέπει να επιτείνονται οι προσπάθειες και να εξαντλούνται οι υπάρχουσες δυνατότητες για την ενημέρωση τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών για τη νομοθεσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς.
ΑΡΘΡΟ 16
Υπολογισμός επιδομάτων
Όλα τα επιδόματα που ισχύουν με βάση προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις για όσους υπάγονται στην παρούσα υπολογίζονται στους νέους βασικούς μισθούς όπως διαμορφώνονται μετά τον υπολογισμό των ποσοστών αυξήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 17
Διατηρούμενες διατάξεις
α. Διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. η Δ.Α. που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με την παρούσα σύμβαση εξακολουθούν να ισχύουν.
β. Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται με, νόμους, υπουργικές αποφάσεις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή πρακτική ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας.
ΑΡΘΡΟ 18
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αυτή αρχίζει από 1.1.2004.