(Π.Κ.Υ.Ε. 54 / 9-12-2010) 
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ – ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΣΣΕ Εργοδηγοί-Σχεδιαστές Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών επιχειρήσεων (ΣΣΕ από 23.11.2010 Π.Κ. 54/09-12-2010)
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργοδηγών – Σχεδιαστών που απασχολούνται στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές και Εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Στην Αθήνα σήμερα Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010,  οι υπογράφοντες αφενός οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΣΤΥΕ), Στοϊμενίδης Ανδρέας, Πρόεδρος και Ζηλούδης Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας, αφετέροι οι εκπρόσωποι:

α) του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών, Νικολάου Διονύσιος, Γενικός Διευθυντής,
β) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Ασημακόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος και Σκορίνης Νικόλαος Γενικός Γραμματέας,
γ) της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), Κορκίδης Δημήτριος, Πρόεδρος και Καρανίκας Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι Εργοδηγοί – Σχεδιαστές Δομικών Έργων, Τοπογράφοι, Μηχανολόγοι, Ναυπηγοί, απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης (ή μέσων τεχνικών σχολών), απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και οι Εμπειροτέχνες όλων των παραπάνω ειδικοτήτων που απασχολούνται στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές και Εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Άρθρο 2

Κατώτατα όρια  μισθών
Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των υπαγομένων εργαζομένων στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2009 με την από 22.7.2009 Δ.Α. 27/2009 των Εργοδηγών Σχεδιαστών Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών επιχειρήσεων όλης της χώρας.

Α. αυξάνονται από 1η Ιουλίου 2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
Β. Τα κατώτατα όρια των μισθών των υπαγομένων στην παρούσα, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 1η Ιουλίου 2011 με βάση την παράγραφο «Α» της παρούσας, αυξάνονται από 1η Ιουλίου 2012 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.
Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.

Άρθρο 3
Υπολογισμός επιδομάτων
Τα επιδόματα που ισχύουν βάσει προηγούμενων ΣΣΕ υπολογίζονται επί των γενικών κατώτατων ορίων μισθών που διαμορφώθηκαν μετά την αύξηση του προηγούμενου άρθρου της παρούσας.

Άρθρο 4

Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας
Τα επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων κα Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15.7.2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) των ετών 2010, 2011 και 2012, συμπεριλαμβανομένου και του προσαρτήματος αυτής (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 14/16.7.2010)

Άρθρο 5

Ερμηνευτική διάταξη
Το δικαίωμα αδείας λόγω θανάτου συγγενούς που θέσπισε το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 διευκρινίζεται ότι χορηγείται, όχι μόνο στους εξ΄ αίματος, αλλά και στους εξ΄ αγχιστείας στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.

Άρθρο 6

Διατηρούμενες διατάξεις
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται στην παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές ή Υπουργικές Αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ως επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2010.