(Δ.Α. 27/2009 – Π.Κ.Υ.Ε. 15 / 23-7-2009) 
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ – ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣΕΡΓΟΔΗΓΟΙ – ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Δ.Α. 27/2009, για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Εργοδηγών -Σχεδιαστών Δομικών Έργων, Τοπογράφων, Μηχανολόγων, Ναυπηγών, αποφοίτων Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, των αποφοίτων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και των Εμπειροτεχνών όλων των παραπάνω ειδικοτήτων που απασχολούνται στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. (Π.Κ. 15/23-7-2009)
1. Με την αρ. Πρωτ. 023/4-6-2009 αίτησή του προς τον Ο.ΜΕ.Δ. η πανελληνίας έκτασης συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος», ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, «για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Εργοδηγών – Σχεδιαστών Δομικών Έργων, Τοπογράφων, Μηχανολόγων, Ναυπηγών, αποφοίτων Τεχνικών Σχολών Μέσης ΕΚπαίδευσης, των αποφοίτων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και των Εμπειροτεχνών όλων των παραπάνω ειδικοτήτων που απασχολούνται στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές και Εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας», επειδή οι απευθείας διαπραγματεύσεις και η διαδικασία της μεσολάβησης που διεξήχθη μεταξύ αυτής και των εργοδοτικών οργανώσεων με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)», «Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας» (ΓΣΕΒΕΕ), και Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) δεν οδήγησαν σε κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
2. Την 16-6-2009 η Μαρία Ντότσικα αναδείχθηκα ως διαιτητής με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. 1876/90 και τους Κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ.
3. Την 21-6-2009 ανέλαβα τα καθήκοντά μου και έως 23-6-2009 και 2-7-2009 έπειτα από έγγραφες προσκλήσεις μου (αριθ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 1199/19-6-2009, 12712/26-6-2009) κάλεσα τα μέρη σε κοινή συνάντηση για να εκθέσουν τις απόψεις τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 16 παρ. 5 και 15 παρ. 5 του Ν. 1876/90.
Στις κοινές συναντήσεις της 23-6-2009 και της 2-7-2009 παραστάθηκαν, νόμιμα οι εκπρόσωποι του ΣΤΥΕ, ο ΣΕΒ και της ΓΣΕΒΕΕ, ενώ ο εκπρόσωπος της ΕΣΕΕ, που κλήθηκε νόμιμα δεν παραστάθηκε αλλά εξέφρασε τις απόψεις της ΕΣΕΕ με το αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 1289/26-5-2009 έγγραφο.
Οι απόψεις των μερών συνοψίζονται στα εξής:
Η εργατική πλευρά αναφέρθηκε στις απόψεις της, που αναπτύχθηκαν κατά το στάδιο της μεσολάβησης και το αρ. Πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 1342/1-7-2009 έγγραφό της προς εμένα ως διαιτητή και δήλωσε ότι δέχεται κατ’ αρχήν την Πρόταση Μεσολάβησης αρ. 962/27-5-2009, που προτείνει:
α) αύξηση των βασικών μισθών ποσοστού 5% από 1-10-2008 και 5% από 30-4-2009
β) αύξηση του επιδόματος Η/Υ από 10%, που ισχύει, σε 12% από 1-1-2009
γ) ένταξη στο πεδίο εφαρμογής της σσε των αποφοίτων ΙΕΚ και διευκρίνισε ότι οι απόφοιτοι ΙΕΚ πρέπει να ενταχθούν στο 2ο μισθολογικό κλιμάκιο της μισθολογικής κατηγορίας των εργοδηγών σχεδιαστών λόγω της εκπαίδευσής τους σε ανώτερο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επίπεδο.
Υποστήριξαν δε την οικονομική τους πρόταση με αναφορά στα ποσοστά του πληθωρισμού Ιανουαρίου 2008 έως 2009.
Η εργοδοτική πλευρά είχε διαφοροποιημένη άποψη.
Ο ΣΕΒ αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση, που οδήγησε σε αύξηση της ανεργίας σε ποσοστό 2%, ενώ ήδη ο πληθωρισμός είναι περί το 1% και προτείνει να χορηγηθεί αύξηση των βασικών μισθών ποσοστού 1,8% από 1-5-2009, δήλωσε δε ότι, θεωρεί την προταθείσα από τον μεσολαβητή αύξηση των βασικών μισθών, την κατά 2% αύξηση του επιδόματος Η/Υ και την οποιαδήποτε αναφορά στην μισθολογική ένταξη των αποφοίτων ΙΕΚ ως μη αποδεκτή.
Η ΓΣΕΒΕΕ πρότεινε να χορηγηθεί αύξηση μόνον επί των βασικών μισθών ποσοστού 4,5% από 1-10-2009 και ποσοστού 4% από 1-5-2009 και δήλωσε ότι κατά τα λοιπά συμφωνεί με την άποψη του ΣΕΒ.
Η ΕΣΕΕ με αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 1289/26-5-2009 έγγραφό της δήλωσε ότι οι απόψεις της συμπίπτουν με τις θέσεις του ΣΕΒ, όπως διατυπώθηκαν στη μεσολάβηση ήτοι αύξηση 4,5% από 1-10-2009 και ποσοστού 4% από 1-5-2009
Κατόπιν των ανωτέρω
και ενόψει της σαφούς αδυναμίας των μερών να καταλήξουν σε συμφωνία έλαβα υπόψη μου τα ακόλουθα:
1. Την αριθ. πρωτ. 36/13-3-2009 αίτηση της εργατικής πλευράς για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης.
2. Την Πρόταση Μεσολάβησης του Μεσολαβητή Μιλτιάδη Σταμπουλή, που διαβιβάσθηκε στα μέρη με τον αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 962/27-5-2009 έγγραφο.
3. Την με αριθ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 1004/1-6-2009 έγγραφη αποδοχή της πρότασης του μεσολαβητή εκ μέρους της εργατικής πλευράς.
4. Την με αριθ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 1021/3-6-2009 έγγραφη ανακοίνωση του Ο.ΜΕ.Δ. προς την εργατική και εργοδοτική πλευρά ότι, «Η πρόταση έγινε δεκτή από την πλευρά των εργαζομένων και απερρίφθη από την εργοδοτική πλευρά, γεγονός που τερματίζει την διαδικασία μεσολάβησης.».
5. Την από 22-9-2008 Πρόσκληση για Διαπραγματεύσεις του ΣΤΥΕ νόμιμα απευθυνόμενη προς τον ΣΕΒ, την ΓΣΒΕΕ και την ΕΣΕΕ και κοινοποιούμενη στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθώς και το από 29-9-2009 έγγραφο του ΣΤΥΕ, που απευθύνεται στον ΣΕΒ, την ΓΣΕΒΕΕ και την ΕΣΕΕ και αναφέρει τα προς διαπραγμάτευση θέματα.
6. Όλα τα έγγραφα του φακέλου της διαδικασίας μεσολάβησης και ιδίως το από 6-4-2009 έγγραφο του ΣΤΥΕ με το ιστορικό των διαπραγματεύσεων, που απευθύνθηκε στον Μεσολαβητή με το αριθμ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 586/7-4-2009 έγγραφο καθώς και τα από 8-12-2008 και 26-1-2009 ηλεκτρονικά μηνύματα του εκπροσώπου του ΣΕΒ με επισυναπτόμενο σχέδιο ΣΣΕ, που απευθύνονται στον ΣΤΥΕ και προτείνουν αύξηση ποσοστού 6% από 1-5-2008, 3% από 1-1-2009 και 3,8% από 1-9-2009 και τους πίνακες εφαρμογής της σύγκλισης αμοιβών των εμπειροτεχνών με τους μηχανικούς βιομηχανίας σε ποσοστό 63%, που συνεπάγοντο αύξηση 5,5% από 1-9-2009.
7. Τις προϊσχύουσες συλλογικές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα την από 29-10-2007 (Πραξ. Κατ. 89/7-11-2007), την από 28-7-2006 (Πραξ. Κατ. 116/19-9-2006), την από 29-7-2004 (Πραξ. Κατ. 97/4-8-2004), που εμπεριέχεται στην Κωδικοποίηση των Διατάξεων Συλλογικών Ρυθμίσεων του ΟΜΕΔ 2006 (τόμος Γ σελ. 2201-2214).
8. Τις απόψεις της εργατικής και της εργοδοτικής πλευράς, που αναπτύχθηκαν στις κοινές συναντήσεις κατά την διαδικασία διαιτησίας.
9. Το αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 1289/26-5-2009 έγγραφο της ΕΣΕΕ.
10. Το αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 1342/1-7-2009 έγγραφο του ΣΤΥΕ.
11. Την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος της 13-2-2009 για την νομισματική πολιτική 2008 – 2009, που εκτιμά ότι για το έτος 2009 ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει στο 1,8% ή και χαμηλότερα έναντι 4,2% το 2008 ο δε πυρήνας προβλέπεται να υποχωρήσει στο 3,0-3,1% (από 3,4% το 2008). Το γεγονός αυτό οδηγεί στη σκέψη ότι οι αποδοχές των εργαζομένων κατά το έτος 2008 έχουν υποστεί την μείωση του πληθωρισμού του έτους αυτού και θα συνεχίσουν να επηρεάζονται αρνητικά και από τον αναμενόμενο πληθωρισμό για το έτος 2009. Το γεγονός αυτό καθιστά εύλογη την αποκατάσταση της απώλειας εισοδήματός τους με την απόφαση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξαν αναπροσαρμογές και ότι για τελευταία ήταν αυτή της σσε της 29-10-2007 (Πραξ. Κατ 89/7-11-2007).
12. Το ποσοστό αύξησης των αποδοχών των εργαζομένων για το έτος 2009 σύμφωνα με την από 2-4-2008 ΕΓΣΣΕ, που ήταν 3,45% από 1-1-2008, 3% από 1-9-2004 και 5,5% από 1-5-2009 επί των μισθών και ημερομισθίων και αντιστοιχεί σε μέση ετήσια αύξηση για το έτος 2008 4,5% και για το έτος 2009 ποσοστού 3,53%.
13. Το ποσοστό ετήσιας αύξησης που προβλέπουν συναφείς ομοιοεπαγγελματικές σσε που δεσμεύουν ευρύτερης εκπροσώπησης εργοδοτικές οργανώσεις, όπως ο ΣΕΒ περί τα τέλη του 2008 όπως α) η από 24-11-08 σ.σ.ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών (βοηθών πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών ολόκληρης της χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) (Πρ. Κατ. 153/27-11-2008) που είναι 3,45% από 1-1-2008 και 3% από 1-9-2008 καθώς και 5,5% από 1-5-2009 και β) η από 3-11-2008 σ.σ.ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων ΑΕΙ πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ, οι οποίοι απασχολούνται στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές και Εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (Πρ. Κατ. 155/1-12-2008) που πέραν του βασικού μισθού από 1-1-2008 προβλέπει αύξηση είναι 3% από 1-9-2008 και 5,5% από 1-5-2009.
14. Το γεγονός ότι η παρούσα οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην ανταγωνιστικότητα αλλά και την επιβίωση των επιχειρήσεων ενώ ταυτοχρόνως εντείνεται η αύξηση της ανεργίας και αυτή η οικονομική κρίση έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία με ποικίλλουσα ένταση στους επιμέρους κλάδους της οικονομίας. Την κατάσταση αυτή εκτίμησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την Ελλάδα και σημείωσε ότι η ελληνική οικονομία αντιστέκεται ακόμη λόγω της σημαντικής αύξησης μισθών,  που προσβλέπει η προ διετίας συμφωνηθείσα ΕΓΣΣΕ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 26-4-2009 σελ. 2 Οικονομικά). Με δεδομένο ότι, δεν έχουν  χορηγηθεί αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων, που αφορά η παρούσα συλλογική διαπραγμάτευση κατά το έτος 2008, ενώ οι τελευταίες αναπροσαρμογές ήταν 3% από 1-1-2007 και 3% από 1-9-2007 είναι  εύλογο να υιοθετηθεί η πρόταση του Μεσολαβητή και να χορηγήσει αύξηση στους βασικούς μισθούς ποσοστό 5% από 1-10-2008 και 5% από 1-5-2009. Η αύξηση αυτή είναι γενικά εναρμονισμένη με ανάλογες αυξήσεις, που υπογράφηκαν στο τέλος του 2008 σε ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας εθνικής εμβέλειας, που δεσμεύουν τις ίδιες εργοδοτικές οργανώσεις για επαγγελματικές ομάδες εργαζομένων τεχνικών διαφορετικών τυπικών προσόντων και ειδικοτήτων (σημείο 13 ανωτέρω), οπότε είχε διαφανεί η παρούσα οικονομική κρίση, όμως περαιτέρω αύξηση του επιδόματος Η/Υ δεν κρίνεται ως εύλογη, λόγω της παρούσας οικονομικής συγκυρίας.
15. Το γεγονός ότι οι απόφοιτοι των ΙΕΚ δεν είναι βέβαιο ότι είναι μόνον κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου αλλά ενδέχεται να είναι και κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δεν δικαιολογεί την υιοθέτηση της πρότασης της εργατικής πλευράς. Εξάλλου η πρόταση μεσολάβησης για αντιμετώπιση των αποφοίτων ΙΕΚ ως εργοδηγών σχεδιαστών αποφοίτων Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης ή Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων, ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση ή ανισότητα μισθολογικής αντιμετώπισης στους εργαζόμενους αυτής της κατηγορίας ενόψει της ανομοιότητας του επιπέδου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αποφοίτων ΙΕΚ. Με δεδομένες και τις αντιρρήσεις της εργοδοτικής πλευράς για την ρύθμιση του θέματος εκτιμώ ότι το ζήτημα αυτό δεν είναι ώριμο ώστε να ρυθμισθεί με την απόφαση αυτή.
Η απόφασή μου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στους όρους της απόφασης αυτής υπάγονται οι Εργοδηγοί – Σχεδιαστές Δομικών Έργων, Τοπογράφοι, Μηχανολόγοι, Ναυπηγοί, απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων καθώς και οι Εμπειροτέχνες όλων των παραπάνω ειδικοτήτων που απασχολούνται στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές και Εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικοί Μισθοί
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην απόφαση αυτή, όπως είχαν διαμορφωθεί την 30-9-08 με βάση την από 29-10-2007 ΣΣΕ, αυξάνονται από 1-10-08 κατά ποσοστό 5% και όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 30-4-09, αυξάνονται περαιτέρω από 1-5-09 κατά ποσοστό 5%.
Άρθρο 3
Γενικές ρυθμίσεις
α. Όλα τα επιδόματα που ισχύουν με βάση προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις για όσους υπάγονται στην παρούσα, υπολογίζονται στους νέους βασικούς μισθούς όπως διαμορφώνονται μετά τον υπολογισμό των ποσοστών αυξήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.
β. Όροι προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, δηλαδή συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων, που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
γ. Αποδοχές ανώτερες απ’ αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ρύθμιση ή ευνοϊκότεροι γενικώς όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή πρακτική ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 4
Διάρκεια – Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-10-08, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.