(Π.Κ.Υ.Ε. 89 / 7-11-2007) 
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ – ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργοδηγών – σχεδιαστών βιομηχανίας, βιοτεχνίας (Π.Κ.: 89/7.11.2007).
Στην Αθήνα στις 29.10.2007, οι υπογράφοντες νόμιμοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Διονύσιος Νικολάου, γενικός διευθυντής, β) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), Δημήτρης Ασημακόπουλος, πρόεδρος και Νίκος Σκορίνης, γενικός γραμματέας και αφετέρου του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΣΤΥΕ), ʼγγελος Φραγκόπουλος, πρόεδρος και Μιχάλης Σπανός, γενικός γραμματέας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας σύμβασης υπάγονται οι εργοδηγοί – σχεδιαστές δομικών έργων, τοπογράφοι, μηχανολόγοι, ναυπηγοί, απόφοιτοι μέσων τεχνικών σχολών και επαγγελματικών λυκείων, καθώς και οι εμπειροτέχνες εργοδηγοί των παραπάνω ειδικοτήτων που απασχολούνται σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή και όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2006, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3% και, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2007, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2007 σε ποσοστό 3%.
Αρθρο 3
Λοιπές ρυθμίσεις
α) Όλα τα επιδόματα που ισχύουν με βάση προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις ή Δ.Α. για όσους υπάγονται στην παρούσα, υπολογίζονται στους νέους βασικούς μισθούς, όπως διαμορφώνονται μετά από τον υπολογισμό των ποσοστών αυξήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.
β) Διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που δε καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με την παρούσα σύμβαση, εξακολουθούν να ισχύουν.
γ) Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται με νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή πρακτική ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις της παρούσας Σ.Σ.Ε.
Αρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2007.