Μέσα στο Οικοδομικό έργο τα Στοιχεία κόστους τι ενημερώνουν;
Παρατηρείτε ότι υπάρχουν -2- στήλες, στην μία βάζετε τα προϋπολογιστικά ποσά και στην άλλη τα απολογιστικά ποσά.
Ενημερώνουν τις δαπάνες που βρίσκονται στην 2η σελίδα του εντύπου του απολογιστικού κόστους στον Πίνακα Συνολικό κόστος Οικοδομής και την 2η σελίδα του προϋπολογιστικού κόστους, στο Σύνολο Κόστους Οικοδομής.