Θέλετε να αποστείλετε την ΑΠΔ οικοδομικών. Βάζετε τον σχετικό μήνα, αλλά δεν σας αφήνει να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο έργο. Γιατί γίνεται αυτό;
Σας αφήνει να επιλέξετε τα έργα που έχουν κινηθεί μέσα στον μήνα που έχετε βάλει.