Τι προβλέπεται στην περίπτωση που η εργασιακή σχέση ρυθμίζεται από περισσότερες από μία συλλογικές συμβάσεις:
Αν η σχέση εργασίας ρυθμίζεται με περισσότερες από μία συλλογικές συμβάσεις, τότε θα εφαρμοστεί η πιο ευνοϊκή για τον εργαζόμενο σε σχέση με τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους της σύμβασης. Η κλαδική συλλογική σύμβαση όμως υπερισχύει της ομοιοεπαγγελματικής ακόμα κι αν προβλέπει λιγότερες αμοιβές.