Σ.τ.Ε. 1963/2001 (7μελές)Πρόεδρος: Φ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

Εισηγητής: Σ. ΜΑΡΚΑΤΗΣ

Δικηγόροι: ΣΤ. ΔΕΤΣΗΣ,

Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ

3. Επειδή, στην προστεθείσα με το άρθρο 33 παρ. 1 του Ν. 1947/1991 (Α 70) παράγραφο 3 του άρθρου 48 του Ν. 1642/1986 (Α 125), όπως αυτή ίσχυε μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 2 παρ. 32 του Ν. 2093/1992 (Α 181) και την προσθήκη σ αυτήν τρίτου εδαφίου με το άρθρο 15 παρ. 37 του Ν. 2166/1993 (Α 137), ορίζοντο τα ακόλουθα: “ Οταν μετά από έλεγχο αποδειχθεεί ότι ο υποκείμενος στον φόρο διενήργησε έκπτωση φόρου εισσροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 και των εκάστοτε υπουργικών αποφάσεων, που ορίζουν την διαδικασία της επιστροφής αυτής, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, ή από οποιαδήποτε μη νόμιμη ενέργεια του υποκείμενου στον φόρο δεν απεδόθη στο Δημόσιο ο φόρος που οφείλεται και εφόσον το ποσό του φόρου αυτού είναι μεγαλύτερο των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ισόποσο με το πενταπλάσιο του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε, χωρίς να το δικαιούται ή δεν απέδωσε. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται σε κάθε άλλη περίπτωση έκπτωσης ή είσπραξης φόρου που δεν δικαιούται η επιχείρηση ή μη απόδοσης, εφόσον για την συγκεκριμένη πράξη είναι υπότροπος. Για τα πρόστιμα της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 42. Το πρόστιμο της παραγράφου αυτής επιβάλλεται ανεξάρτητα από την υποβολή εκπρόθεσμης συμπληρωματικής εκκαθαριστικής δήλωσης ή εκπρόθεσμης συμπληρωματικής προσωρινής δήλωσης η οποία υποβάλλεται μετά την ημερομηνία έκδοσης εντολής ελέγχου”. Κατά τις διατάξεις αυτές, πρόστιμο επιβάλλεται επί παντελούς μη αποδόσεως φόρου στο Δημόσιο, επί επιστροφής δε φόρου στον φορολογούμενο, μόνο αν αυτή οφείλεται σε πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία.

4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, κατά τα εκτιθέμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσίβλητη εταιρεία, με την εκκαθαριστική δήλωση φόρου προστιθέμενης αξίας για την διαχειριστική περίοδο 1.1.1993 – 31. 12.1993, εδήλωσε συνολικό φόρο εκροών 326.103.422 δραχμών και πιστωτικό υπόλοιπο φόρου 61.424.190 δραχμών το οποίο και επεστράφη σ αυτήν. Κατά τον φορολογικό έλεγχο της δηλώσεώς της εδικαιούτο, ποσό φόρου 1.657.805 δραχμών το οποίο προέκυπτε από εσφαλμένο υπολογισμό κατά το άρθρο 24 του Ν. 1642/ 1986 του εκπιπτόμενου φόρου εισροών κοινών δαπανών εν όψει του ότι η αναιρεσίβλητη κατά την ένδικη διαχειριστική περίοδο είχε εκροές χωρίς δικαίωμα εκπτώσεως του φόρου. Το ποσό αυτό φόρου καταλογίσθηκε στην εταιρεία με την υπ αριθμόν 129/27.9. 1995 προσωρινή πράξη προσδιορισμού φόρου προστιθεμένης αξίας του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών, με την ένδικη δε πράξη επιβλήθηκε σ αυτήν το κατ άρθρο 48 παρ. 3 του Ν. 1642/1986 ειδικό πρόστιμο, ύψους 8.299.025 δραχμών, ίσο με το πενταπλάσιο του καταλογισθέντος φόρου, ο οποίος, κατά μερική αποδοχή προσφυγής της εταιρείας, περιορίσθηκε, με την απόφαση 18642/1996 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, επικυρωθείσα με την απόφαση 2067/1998 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στο ποσό των 828/902 δραχμών. Υπό τα δεδομένα αυτά, ορθώς έκρινε το διοικητικό εφετείο, με την προσβαλλόμενη απόφαση, ότι εν προκειμένω δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 48 παρ. 3 του Ν. 1642/1986 για την επιβολή εις βάρος της αναιρεσιβλήτου εταιρείας του ειδικού προστίμου και επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση με την οποία είχε ακυρωθεί η ένδικη πράξη. Ο περί του αντιθέτου δε λόγος αναιρέσεως με τον οποίο προβάλλεται ότι, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του Ν. 1642/1986, το ειδικό πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται ανακριβής δήλωση με αποτέλεσμα την απόδοση στο Δημόσιο ολιγότερου του οφειλομένου φόρου ή την επιστροφή στον φορολογούμενο φόρου μεγαλύτερου από εκείνον τον οποίο δικαιούται πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι κατά τις διατάξεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο επί παντελούς μη αποδόσεως φόρου στο Δημόσιο, επί επιστροφής δε φόρου στον φορολογούμενο, μόνο αν αυτή οφείλεται σε πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία.

5. Επειδή, συνεπώς, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί.