Πότε ο εργαζόμενος μπορεί να προβεί σε επίσχεση (διακοπή) εργασίας:
Η επίσχεση κυρίως γίνεται όταν ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος και οφείλει αποδοχές στους εργαζόμενους.
Ο εργαζόμενος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της επίσχεσης για την εξασφάλιση και άλλων αξιώσεων πέρα των αποδοχών. Πχ για την λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλισης, για να αποτρέψει την βλαπτική μεταβολή στην εργασιακή του κατάσταση, για το δικαίωμα της προαγωγής του, την χορήγηση αδείας κτλ. Απαγορεύεται η επίσχεση για να εξαναγκάσει τον εργοδότη να καταβάλλει αυξήσεις αποδοχών.
Το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας ματαιώνεται είτε με την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών στον μισθωτό, είτε ύστερα από συμφωνία με τον εργαζόμενο για την διευθέτηση της εξόφλησης των δεδουλευμένων.

Η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας συνεπάγεται ότι αναστέλλεται η εκτέλεση σύμβασης εργασίας (δεν λύνεται). Ενώ ο εργαζόμενος δεν παρέχει την εργασία του, δεν καθίσταται υπερήμερος στον εργοδότη, το αντίθετο, ο εργοδότης υποχρεούται όσο διαρκεί η δική του υπερημερία να καταβάλλει στον εργαζόμενο τον μισθό του κανονικά.