Ποιες είναι οι επιστρεπτέες εισφορές:Επιστρέφονται οι εισφορές που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα
Δεν επιστρέφονται οι εισφορές από νόμιμη ασφάλιση, επειδή δεν θεμελιώνεται δικαίωμα παροχών.
-Δεν επιστρέφονται οι εισφορές των κλάδων παροχών ασθενείας σε χρήμα και σε είδος εκτός και αν δεν έχει εκδοθεί Βιβλιάριο ασθενείας.
-Δεν επιστρέφονται οι εισφορές που προέρχονται από την δόλια ασφάλιση (πχ ασφάλιση που δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικές κτλ).