(Δ.Α. 36/2010 – Π.Κ.Υ.Ε. 19 / 2-8-2010) 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΤΑΒΕΡΝΕΣ, ΚΑΦΕΝΕΙΑ, ΜΠΑΡ κ.λπ.) Δ.Α. 36/2010, Π.Κ. 19 (02/08/2010) Δ.Α. για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας (Π.Κ. 19/2-8-2010)
1. Με την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 034/24-6-2010 αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.Δ., η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων», νόμιμα εκπροσωπούμενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των μελών της, αφού είχε αποδεχθεί την πρόταση του Μεσολαβητή που απέρριψε η εργοδοτική πλευρά, προκειμένου να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας στο στάδιο της Μεσολάβησης.
2. Στις 14-7-2010 αναδείχθηκα Διαιτητής με δεύτερη κλήρωση, ενώ ο αναπληρωματικός Διαιτητής ο κ. Λ. Σέμπος ανεδείχθη με πρώτη κλήρωση.
3. Την 15-7-2010 ανέλαβα τα καθήκοντά μου και με γραπτή πρόσκλησή μου κάλεσα τα μέρη για πρώτη συνάντηση την 21.7.2010 και ώρα 13.00 στα γραφεία του ΟΜΕΔ στην Αθήνα.
4. Στη συνάντηση αυτή προσήλθαν εκ μέρους, αφενός, της εργατικής πλευράς οι κ.κ. Καραθανάσης, Προύντζος και Κουρίνος και, αφετέρου, της εργοδοτικής οι κ.κ. Κουζούπης (ΠΟΕΣΕ), Κατσόγιαννης (Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος) και η κ. Κωνσταντινοπούλου (ΓΣΕΒΕΕ).
5. Με την έναρξη της συζήτησης, οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς κατέθεσαν πρόταση για υπογραφή ΣΣΕ με το ίδιο περιεχόμενο της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί για υπογραφή της εθνικής κλαδικής ΣΣΕ για το εργατοτεχνικό προσωπικό βιομηχανικών – βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. Το περιεχόμενο της συμφωνίας αυτής περιελάμβανε:
(α) Διετή διάρκεια της ΣΣΕ για 2010 και 2011
(β) Μηδενική αύξηση για το 2010 (λόγω οικονομικής κρίσης και ότι επακολούθησε)
(γ) Αύξηση 1,2% από 1-4-2011 στους διαμορφωμένους μισθούς 31-12-2009
(δ) Ρήτρα καταβολής δώρου Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας (όπως αναφέρεται στο άρθρο 1,2 και προσάρτημα της Ε.Γ.Σ.Ε.).
6. Οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς συμφωνούν με την πρόταση της εργατικής πλευράς, ωστόσο ο εκπρόσωπος της ΠΟΕΣΕ έθεσε τα θέματα που περιλαμβάνονται στο υπόμνημα της οργάνωσής του 1099/10.6.2010, με το οποίο ζητά να εξετασθούν τα ακόλουθα αιτήματα της οργάνωσής του:
(α) Μεταφορά των ρεπό με την απόλυτη συμφωνία εργαζομένων – εργοδοτών η οποία θα κατατίθεται στην Διεύθυνση Εργασίας, και μόνο για δύο μήνες ετησίως. Το αιτιολογικό του αιτήματος αυτού αναφέρεται στην αδυναμία πρόσληψης προσωπικού σε πολλές περιοχές της χώρας (π.χ. Αράχοβα, χιονοδρομικά κέντρα, νησιώτικες περιοχές), όπου ο κύκλος εργασιών περιορίζεται στο μικρό χρονικό διάστημα από 30 έως 60 ημέρες (εξαιρουμένων κάποιων περιοχών που φτάνει τους έξι μήνες). Ο λόγος της αδυναμίας αυτής οφείλεται στο γεγονός ότι δεν προσφέρεται προσωπικό για να καλύψει τα (δύο εβδομαδιαία) ρεπό των απασχολουμένων. Επιπλέον, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν ρεπό, λόγω της χρονικά περιορισμένης απασχόλησής τους, και επιπλέον διότι, εφόσον εργάζονται και τις ημέρες των ρεπό τους, συμπληρώνουν ευκολότερα τα απαιτούμενα ένσημα, ως εποχικό προσωπικό, για να λάβουν στη συνέχεια το επίδομα ανεργίας.
(β) Προσδιορισμός αμοιβής για τους σερβιτόρους και τους βοηθούς τους. Συγκεκριμένα, η εργοδοτική πλευρά ζητά να αλλάξει ο σημερινός τρόπος αμοιβής των προαναφερθέντων επαγγελμάτων, ο οποίος συνίσταται σε ποσοστά, και να αντικατασταθεί με βασικούς μισθούς, όπως συμβαίνει με τους σερβιτόρους και τους βοηθούς τους στα Ξενοδοχεία, βάσει της σχετικής ΣΣΕ, την οποία υπογράφουν οι ίδιοι εκπρόσωποι των εργαζομένων που συμμετέχουν στις παρούσες διαπραγματεύσεις. Η εργοδοτική πλευρά επικαλείται κατά πρώτο λόγο τον «αθέμιτο» ανταγωνισμό που δέχονται από τις ομοειδείς επιχειρήσεις εντός των Ξενοδοχείων και κατά δεύτερο λόγο τη δυσκολία τους να προσλάβουν προσωπικό, διότι πολλά νέα άτομα που απασχολούνται στις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής δεν αποδέχονται την αμοιβή με ποσοστά, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να είναι εκτεθειμένες προς τις διευθύνσεις εργασίας. Προφορικά, η εργοδοτική πλευρά έθεσε και θέμα δεοντολογίας, σχετικά με τις αμοιβές των σερβιτόρων και των βοηθών τους, οι οποίοι αμείβονται με το σημερινό καθεστώς κατά μέσον όρο με 1.200€ περίπου, ενώ οι μάγειροι Α΄, οι οποίοι επιβαρύνονται περισσότερο και έχουν βασικό μισθό μόλις 900€.
7. Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, ο εκπρόσωπος της ΠΟΕΣΕ συμφώνησε ότι το (α) – προαναφερθέν αίτημα μπορεί να καλυφθεί μόνο με νομοθετική ρύθμιση, ενώ το (β) μπορεί να ικανοποιηθεί, μετά από συμφωνία με την εργατική πλευρά, η οποία θα περιλαμβάνει και το σαφή προσδιορισμό των αποδοχών των προαναφερθέντων επαγγελμάτων. Για το λόγο αυτό, τα μέρη συμφώνησαν να συναντηθούν κατ’ ιδίαν και να ανακοινώσουν στο Διαιτητή μέχρι την 26.7.2010 τη θετική έκβαση της συνάντησής τους. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Διαιτητής θα εκδώσει άμεσα απόφαση.
8. Την 26-7-2010 η εργατική πλευρά επικοινώνησε με το Διαιτητή και ανακοίνωσε την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με τον εκπρόσωπο της ΠΟΕΣΕ και
Μετά από τα παραπάνω
Επιλύοντας τη συλλογική διαφορά εργασίας που δημιουργήθηκε μεταξύ των μερών,
Λαμβάνοντας υπόψη μου:
1. Ότι η προσφυγή στη Διαιτησία έγινε νόμιμα από την εργατική πλευρά, η οποία αποδέχθηκε την πρόταση του Μεσολαβητή, η οποία απορρίφθηκε από την εργοδοτική πλευρά.
2. Την υπ΄αριθ. 1141/17-6-2010 πρόταση του μεσολαβητή και την αναλυτική έκθεσή του.
3. Τα λεχθέντα κατά τη διάρκεια της κοινής συνάντησής μας,
4. Τα υπομνήματα των μερών,
5. Τη συμφωνία των μερών ως προς το περιεχόμενο της εθνικής κλαδικής ΣΣΕ για τις βιομηχανικές – βιοτεχνικές επιχειρήσεις και των εργαστηρίων ζαχαρωδών προϊόντων και
6. Τη διαφωνία των μερών για τον ορισμό των αποδοχών του σερβιτόρου και του βοηθού σερβιτόρου.
7. Την αδυναμία ενός διαιτητή να αποφασίζει για τη μείωση αποδοχών των εργαζομένων κατά 30% περίπου, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων τους, η οποία θα συνέβαινε εάν υιοθετείτο το αίτημα της ΠΟΕΣΕ.
8. Την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 15-7-2010 για τα έτη 2010, 2011 και 2012 και τη σχετική αιτιολογία της.
Η απόφασή μου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο Ισχύος
Στις  διατάξεις της  παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι στα τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα όλης της χώρας.
Ειδικότερα υπάγεται:
περίπτωση i) Το προσωπικό εστιατο­ρίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπαρ, νυκτερινών κέντρων διασκέδασης, επιχειρήσεων τροφοδοσίας γευμάτων (catering), οβελιστηρίων, ψητοπωλείων και κάθε καταστήματος στο οποίο λειτουργεί αμιγές τμήμα εστιατορίου.
περίπτωση ii) Το προσωπικό των καφενείων, καφέ-σνακ μπαρ, ουζερί, αναψυ­κτηρίων, λεσχών, κυλικείων, εντευκτηρίων, καφεζαχαροπλαστείων, καφεζυθοζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, φαστ-φουντ, ντισκοτέκ, καφωδείων, μπουάτ, μπυραριών και καφενείων, παμπς (pubs), πιάνο μπαρ, καταστημάτων χορτοφαγίας και ποικίλων εδεσμά­των και κάθε εν γένει καταστήματος όπου λειτουργεί τμήμα καφετέριας, πιτσαρίας, ζαχαροπλαστείου και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων, ανεξαρτήτως της αδείας λειτουργίας τους.
Άρθρο 2
Βασικοί μηνιαίοι μισθοί
Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών και των ημερομισθίων των εργαζομένων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2009 με βάση την 16/2009 ΔΑ (ΠΚ Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 8/25-6-2009 αυξάνονται από 1-7-2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής τους Ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
Άρθρο 3
Αύξηση επιδομάτων που υπολογίζονται σε απόλυτες τιμές
Τα επιδόματα που υπολογίζονται σε απόλυτες τιμές, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2009 προσαυξάνονται κατά το ποσοστό της αύξησης του άρθρου 2 της παρούσας, από την ίδια ημερομηνία.
Άρθρο 4
Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
1. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθ’ όλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
3. Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
4. Σχετικά με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής των επιδομάτων αυτών, ισχύει το προσάρτημα της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 15-7-2010.
5. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 5
Επίδομα άδειας
Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.
Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996-1997 για τη χορήγηση του επιδόματος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά των αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.
Άρθρο 6
Υιοθέτηση των θεσμικών ρυθμίσεων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010 – 2012
Υιοθετούνται όλοι οι θεσμικοί όροι της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010 – 2012, εφόσον υπερτερούν των αντίστοιχων όρων της παρούσας Διαιτητικής Απόφασης.
Άρθρο 7
Ισχύς προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων
1. Ως προς τους λοιπούς όρους εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της Δ.Α. 16/2009 καθώς και οι προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι  όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, σ.σ.ε. ή δ.α., κανονισμούς, ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από την παρούσα.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 15-1-2010, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.