(Δ.Α. 16/2009 – Π.Κ.Υ.Ε. 8 / 25-6-2009) 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕΝΕΙΩΝ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ κ.λπ.) – Δ.Α. 16/2009 (Π.Κ. 8/25-6-2009)
Σήμερα, την 22.06.2009, ο κ. Ιωάννης Ληξουριώτης, που αναδείχθηκε διαιτητής κατά το άρθρο 16 § 4 του Νόμου 1876/1990 και σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών-διαιτητών προκειμένου να επιλύσει τη συλλογική διαφορά εργασίας μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων» (Π.Ο.Ε.Ε.Υ.Τ.Ε.) και των εργοδοτικών οργανώσεων με την επωνυμία «Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος» (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), «ΠανελλήνιαΟμοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων» (Π.Ο.Ε.Σ.Σ.Ε.), «Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Ζαχαροπλαστών Ελλάδος» (Ο.Ε.Ζ.Ε.) και «Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος» (Ο.Κ.Ε.).
Αφού έλαβε υπόψη του  Την από 31.12.2008 πρόσκληση για διαπραγματεύσεις και καταγγελία της από01.07.2008 σ.σ.ε. που αφορούσε στους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ κ.λπ.).  Την υπ αριθ. πρωτ. 253/24Μ/16.02.2009 αίτηση μεσολάβησης της Π.Ο.Ε.Ε.Υ.Τ.Ε.  Την από 14.05.2009 μεσολαβητική πρόταση, την οποία έκανε δεκτή η πλευρά των εργαζομένων με το από 15.05.2009 έγγραφό της και απέρριψαν οι οργανώσεις της εργοδοτικής πλευράς.  Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 019/25/05/2009 αίτηση διαιτησίας της Π.Ο.Ε.Ε.Υ.Τ.Ε.  Τα όσα διαμείφθηκαν κατά την κοινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. την 10.06.2009 μεταξύ αφενός των εκπροσώπων της Π.Ο.Ε.Ε.Υ.Τ.Ε. και αφετέρου των εκπροσώπων της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Π.Ο.Ε.Σ.Ε. και της Ο.Κ.Ε.  
Το σύνολο των λοιπών εγγράφων που υπάρχουν στο φάκελο της παρούσας υπόθεσης.  Ότι ο μέσος Vείκτης Τιμών Καταναλωτή (ποσοστιαία ετήσια μεταβολή)για την περίοδο Μάιος 2009/Μάιος 2008 έχει διαμορφωθεί στο 2,8%, ενώ η ετήσια μεταβολή του εναρμ. VΤΚ για την ίδια περίοδο έχει ομοίως διαμορφωθεί στο 3 % (ΕΣΥΕ Μάιος 2008).
 Ότι οι αυξήσεις που προβλέπονται με την από 02.04.2008 ΕΓΣΣΕ και αφορούν στο έτος 2009 έχουν προσδιορισθεί σε ποσοστό 5,5% από 01.05.2009. Ότι τα μέρη έχουν ήδη συμφωνήσει με το 16.02.2009 Πρακτικό Συνάντησης την αναδρομική ισχύ από 01.01.2009 της συλλογικής ρύθμισης του έτους 2009.
Αποφασίζει ως εξής
Aρθρο 1
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι στα τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα όλης της χώρας. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας στο λοιπό προσωπικό των ειδικοτήτων μαρκαδόρος κ.λ.π. του Κεφαλαίου Α΄:
Καταστήματα περίπτωση i εντάσσεται και ο ταμίας, για τον οποίο εφαρμόζονται και όλες οι διατάξεις της παρούσας και των προηγουμένων ομοίων αυτής, που αφορούν τους εργαζόμενους των ειδικοτήτων στις οποίες εντάσσεται. Ειδικότερα υπάγεται:
περίπτωση i) Το προσωπικό εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπάρ, νυκτερινών κέντρων διασκέδασης, επιχειρήσεων τροφοδοσίας γευμάτων (catering), οβελιστηρίων, ψητοπωλείων και κάθε καταστήματος στο οποίο λειτουργεί αμιγές τμήμα εστιατορίου.
περίπτωση ii) Το προσωπικό των καφενείων, καφέ-σνακ μπάρ, ουζερί, αναψυκτηρίων, λεσχών, κυλικείων, εντευκτηρίων, καφεζαχαροπλαστείων, καφεζυθοζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, φάστ-φούντ, ντισκοτέκ, καφωδείων, μπουάτ, μπυραριών και καφετεριών, πάμπς (pubs), πιάνο μπάρ, καταστημάτων χορτοφαγίας και ποικίλων εδεσμάτων και κάθε εν γένει καταστήματος όπου λειτουργεί τμήμα καφετέριας, πιτσαρίας, ζαχαροπλαστείου και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων, ανεξαρτήτως της αδείας λειτουργίας τους.
Aρθρο 2
Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των εργαζομένων του άρθρου 1, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2008 αυξάνονται από 1-1-2009 κατά ποσοστό 3% και περαιτέρω όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30-6-2009, αυξάνονται από 1-7-2009 κατά ποσοστό 3%. Με βάση τα παραπάνω οι βασικοί μισθοί σε ευρώ των υπαγομένων στη V.Α. αυτή εργαζομένων, διαμορφώνονται για το έτος 2009 ως εξής : (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Aρθρο 3
Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται έκτακτα σε χώρους όπως οικίες κ.λ.π που δεν έχουν την ιδιότητα της επιχείρησης (άδεια εργασίας) και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται δεν έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα για τον ιδιώτη, θα λαμβάνουν οι μεν σερβιτόροι από 1.1.2009 ημερομίσθιο 79,02 ευρώ και από 1.7.2009 81,39 ευρώ, οι δε βοηθοί σερβιτόροι από 1.1.2009 ημερομίσθιο 59,24 ευρώ και από 1.7.2009 61,01 ευρώ.
Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας γευμάτων (catering) θα αμείβονται, κατ’επιλογήν των εργαζομένων που διατυπώνεται πριν την έναρξη της έκτακτης εργασιακής σχέσεως, είτε με ποσοστά επί των λογαριασμών των πελατών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 2224/94 είτε με ημερομίσθιο το οποίο ανέρχεται για τους μεν σερβιτόρους από 1.1.2009 79,02 ευρώ και από 1.7.2009 81,39 ευρώ, για δε τους βοηθούς σερβιτόρους από 1.1.2009 59,24 ευρώ και από 1.7.2009 61,01 ευρώ.
Aρθρο 4
Το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας των εργαζομένων της περιπτώσεως i του άρθρου 1, διαμορφώνεται από 1.1.2009 σε 6,31 ανά έτος υπηρεσίας, από 1.7.2009 σε 6,50 ευρώ ανά έτος υπηρεσίας το οποίο προστίθεται στους βασικούς μισθούς προκειμένου να υπολογισθούν τα προβλεπόμενα επιδόματα.
Aρθρο 5
Οι διανομείς οι υπαγόμενοι στην παρούσα δικαιούνται αποκλειστικά και μόνον επιδόματος γάμου 10% επί του βασικού μισθού και επιδόματος τριετιών 10% επί του βασικού μισθού και μέχρι συμπληρώσεως τριών τριετιών, σύμφωνα με τους όρους των εθνικών γενικών σ.σ.ε. Οι μισθοί των πλήρως απασχολούμενων διανομέων των υπαγομένων στην παρούσα καταστημάτων, με υπολογισμό των πάσης φύσεως επιδομάτων τους, ορίζονται ως εξής
Aρθρο 6
Επαναπρόσληψη εποχιακώς απασχολουμένων Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν συνέχεια όλο τον χρόνο (εποχιακές), δηλαδή αυτές που λειτουργούν μέχρι εννέα (9) μήνες το χρόνο, υποχρεούνται ναεπαναπροσλαμβάνουν το ίδιο προσωπικό το οποίο και απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο.
Προϋπόθεση να ασκηθεί και να ισχύει το δικαίωμα αυτό για τον εργαζόμενο αποτελεί γραπτή ειδοποίηση-δήλωσή του προς τον εργοδότη, είτε στη διεύθυνση του τόπου εργασίας του, είτε στην έδρα του και να αποστέλλεται μέχρι 20 Ιανουαρίου για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν τη θερινή περίοδο και μέχρι 1 Σεπτεμβρίου για όσες λειτουργούν τη χειμερινή περίοδο.
Για να είναι έγκυρη, πρέπει να γίνει και να σταλεί συστημένη στην επιχείρηση μέσω της οικείας οργάνωσής του. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία ειδοποιήσεως νοείται η ημερομηνία καταθέσεως στο ταχυδρομείο. Ο εργαζόμενος, καλούμενος από την επιχείρηση, υποχρεούται να παρουσιασθεί από
τις παραμονές του Πάσχα. Η επιχείρηση υποχρεούται να τον απασχολήσει τουλάχιστον από της 1ης Ιουνίου και για τις περιοχές Κρήτης -Ρόδου -Κέρκυρας από την 25η Μαίου. Σε περίπτωση που ουπάλληλος κληθεί και δεν αναλάβει εντός πενθημέρου αδικαιολόγητα υπηρεσία, χάνει κάθε δικαίωμα για επαναπρόσληψη και αποζημίωση. Η πρόσληψη και τα από αυτήν απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργαζομένου αρχίζουν από την ημέρα που ο εργαζόμενος αναλάβει εργασία.
Aρθρο 7
1. Ως προς τους λοιπούς όρους εξακολουθούν να ισχύουν και οι ρυθμίσεις της από 1-7-2008 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, και των υπολοίπων συλλογικών ρυθμίσεων εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα. 
2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, σ.σ.ε. ή δ.α., κανονισμούς, ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από την παρούσα.
Aρθρο 8
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2009.