Πώς μπορείτε να πάρετε επιπρόσθετες μισθοδοτικές και εργασιακές εκτυπώσεις όπως
Αίτηση Αδείας Εργασίας Αργίες
β) Αναγγελία Υπερωριακής Εργασίας
γ) Ανάθεση Καθηκόντων Γιατρου Εργασίας
δ) Ανάθεση Καθηκόντων Τεχνικού Εργασίας
ε) Ανακοίνωση Χορήγησης Αδειας
ζ) Καταγγελία Με Προειδοποίηση
η) Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Για Σπουδαίο Λόγο
θ) Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Χωρίς Αποζημίωση
ι) Καταγγελία Χωρίς Προειδοποίηση
κ) Συμφωνητικό Μαθητείας
λ) Υπόδειγμα Εξώδικης Πρόσκλησης