Επιπλέον άδεια σε μονογονεϊκές οικογένειες:Εργαζόμενοι που έχουν χηρέψει ή που είναι άγαμοι και έχουν την επιμέλεια του παιδιού δικαιούνται άδεια με αποδοχές -6- ημερών για κάθε παιδί, πέρααπό τις υπόλοιπες κανονικές άδειες. Αν τα παιδιά είναι περισσότερα από -3- τότε η άδεια επεκτείνεται στις -8- ημέρες (μέχρι το παιδί να φτάσει 12 ετών). Δεν θα πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την κανονική άδεια του έτους.

Άδεια λόγω ασθένειας εξαρτωμένων μελών

Ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να πάρει άδεια -6- ημέρες στο ημερολογιακό έτος για ασθένεια εξαρτώμενων μελών (εφ’άπαξ ή τμηματικά). Αμ προστατεύει -2- μέλη τότε είναι -8- ημέρες το έτος, και αν προστατεύει τρία ή περισσότερα τότε είναι 12 ημέρες.