Στην Επιλογή του Μενού 2.7.1 στην ερώτηση “Ολες/ΧΠ/ΑΑΔΕ (1/2/3/4)” έχει προστεθεί
και η επιλογή (ΑΑΔΕ) με τιμές 3 και 4. Αν επιλέξετε το 3 και ορίσετε σαν μάσκα
εγγραφών πχ 7*.**.**.**** η εκτύπωση θα σας βγάλει όσες λογιστικές εγγραφές έχουν
λογαριασμούς στους οποίους λείπουν τα βασικά πεδία που προβλέπονται από την ΑΑΔΕ
ήτοι Κατηγορίες Εσοδων/Εξόδων και οι Χαρακτηρισμοί Ε3 λογαριασμών ή/και έλλειψη
Παραστατικού στην κίνηση. Αν επιλέξετε το 4 και κάποιο ημ. διάστημα ή κάποια μάσκα
λογαριασμών τότε θα προβληθούν όσες κινήσεις έχουν ΜΑΡΚ = 0 αλλά θα έπρεπε να έχουν
ενημερώσει την ΑΑΔΕ είτε άμεσα, δηλαδή είναι δικές σας πωλήσεις ή δαπάνες σε μη υπό-
χρεους που στέλνετε εσείς, είτε έμμεσα δηλαδή αγορές και δαπάνες σε υπόχρεους για
τις οποίες εσείς θα έπρεπε να έχετε κάνει Παραλαβή ΜΑΡΚ και στην συνέχεια να τις
έχετε Χαρακτηρίσει.