Επικουρική ΑσφάλισηΗ επικουρική ασφάλιση δημιουργήθηκε για την αύξηση της κύριας σύνταξης του άμεσα ασφαλισμένου για την ίδια απασχόληση. Οι άμεσα ασφαλισμένοι του ΙΚΑ αν δεν ανήκουν σε ιδιαίτερο κλαδικό Επικουρικό Ταμείο από 1/2/1983 υπάγονται στην ασφάλιση του κλάδου ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Ο άμεσα ασφαλισμένος του κλάδου ΙΚΑ-ΤΕΑΜ που σταματά την εργασία του, έχει δικαίωμα να συνεχίσει την ασφάλισή του προαιρετικά, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις (βλέπε “Προαιρετική Ασφάλιση”).

Ο συνταξιούχος λόγω γήρατος που δεν έχει τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από τον κλάδο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ μπορεί να τις συμπληρώσει με προαιρετική ασφάλιση, εάν κατά το χρόνο υπαγωγής της κατηγορίας του στην ασφάλιση του κλάδου ΙΚΑ-ΤΕΑΜ είχε συμπληρώσει: o ο άνδρας το 55ο έτος της ηλικίας του και η γυναίκα το 50ο.o κατά την συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ ή από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 250 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.

Εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ:α. οι συνταξιούχοι οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από άμεσο δικαίωμα.β. οι συνταξιούχοι φορέα ή κλάδου επικουρικής ασφάλισης από άμεσο δικαίωμα.γ. τα πρόσωπα τα οποία είτε λόγω παράλληλης κύριας ασφάλισής τους είτε λόγω πολλαπλής απασχόλησής τους υπάγονται υποχρεωτικά για την ίδια απασχόληση στην ασφάλιση και άλλου Επικουρικού Ταμείου.

ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ είναι ο κλάδος που εντάχθηκε στο ΙΚΑ και ονομάσθηκε ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ με σκοπό την πρόσθετη επικουρική ασφάλιση από 1/4/98 του τακτικού προσωπικού των ΝΠΔΔ ή οργανισμών που συνταξιοδοτούνται από οργανισμό κύριας ασφάλισης με τις ειδικές περί δημοσίων υπαλλήλων διατάξεις και δεν υπάγονται για την αυτή απασχόληση στην ασφάλιση άλλου επικουρικού φορέα

Πίνακας συγχ/νων στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ επικουρικών ταμείων

Α. ΙΚΑ – ΤΕΑΜ
ΣΥΓΧ/ΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

τ. ΤΕΑΜ 1/8/1983 Ν. 1358/83 (‘Αρθρο 6)(ΦΕΚ 64/24-5-83 τ.Α΄)
ΤΕΕΑΜΒΚ (ΒΙΟΜΗΧ.ΚΑΠΝΟΥ) 1/6/1983 Π.Δ. 151183(ΦΕΚ 62/18.5.83 Τ.Α΄)
ΤΕΑΥΚΕ (ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 1/6/1983 Π.Δ. 151/83(ΦΕΚ 62/18.5.83 Τ.Α΄)
ΤΕΑΜΠΕΟ 1/6/1983 Π.Δ. 151/83(ΦΕΚ 62/18-.5-83 Τ.Α΄)
ΤΕΑΥΚΚ (ΚΟΜΜΩΤΩΝ) 1/6/1984 Π.Δ. 166/84(ΦΕΚ 55/84 Τ..Α΄)
ΤΕΑΕΥ (ΥΑΛΟΥΡΓΩΝ) 1/4/1985 Π.Δ. 167/85(ΦΕΚ 58/29-3-85 Τ.Α΄)
ΤΕΑΜΚ (ΚΛΩΣΤ/ΓΩΝ) 1/1/1987 ΠΔ. 410/19-11-86(ΦΕΚ 193/86 Τ.Α’)
ΤΕΑΜΕΖ 1/1/1987 ΠΔ. 422/8-12-86(ΦΕΚ 199/86 Τ.Α’)
ΤΕΑΠΕΕΣ (ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ) 1/9/1992 Π.Δ. 283/19-8-92(ΦΕΚ 145/92 Τ.Α)
ΤΕΑΕΥΔΕ (ΔΕΡΜΑΤΟΣ) 1/9/1992 ΠΔ. 282/19-8-92(ΦΕΚ 145/92 Τ.Α’)
ΕΤΑΚΕΚ (ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ) 1/9/1992 Π.Δ. 284/19-8-92(ΦΕΚ 145/92 ι.Α’)
ΤΕΑΠΟΕΑΣ& ΥΓΚΤΙΛ 17/3/1993 ΠΔ.73/93(ΦΕΚ 32/17 3-93 Τ.Α’)
ΤΕΑΠΕΛ (ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ) 6/9/1995 N.2335J’95(‘Αρθρο 1)(ΦΕΚ 185/95 τ.Α’)
ΤΕΑΕΔΞΕ (ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ) 12/7/1996 Π.Δ. 200/96(ΦΕΚ 159/96 Τ.A’)
ΕΤΕΜ (ΜΕΤΑΛΛΟΥ) 1/3/1999 Ν. 2676/99(‘Αρθρο 25)(ΦΕΚ 1/5-1-99 Τ.Α’)
ΤΕΑΕΥΕΕΟ (ΣΥΝΔΙΚ.ΕΠΑΓΓ. ΟΡΓΑΝ.) 1/5/1999 Ν.2676/39(‘Αρθρo 26)(ΦΕΚ 1/5-1-99 τ.Α’)
ΤΕΑΠΑΕΛ 1/5/2001 Π.Δ. 82/6-4-2001(ΦΕΚ 66/2001 τ.Α’)

Β. ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ
ΣΥΓΧ/ΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ τ.ΤΑΜΕlΟΥ ΕΠΙΚ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΟΣ Ε.ΒΕ.Β.Ε.Κ 18/3/1988 N.1759/89( ‘Aρθρο 29 παρ. 10)(ΦΕΚ 50/18-3-88 ι.Α’)
ΤΕΑΥΕΟΚ( ΚΑΠΝΟΥ )-ΕΤΕΑΜ 1/11/1994 Π.Δ. 329/94(ΦΕΚ 175/24-10-94 τ.Α’)
ΟΛΠ – ΟΛΘ Α.Ε 1/5/1999 Ν. 26881/99( ‘Aρθρο δέκατο έκτο)(ΦΕΚ 40 /1-3-99 ι.Α’)