Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς (Ε.Ε.Ε.).Στους εργαζόμενους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο Σύνταξης και αμείβονται με το εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιδομάτων οικογενειακών βαρών και χρόνου υπηρεσίας, δε γίνεται, από 01/09/2000, από τους εργοδότες τους παρακράτηση της εργατικής εισφοράς τους για τον κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 14 του Ν. 2837/2000). Η επιδότηση, δηλαδή, είναι ίση με το ποσό της εισφοράς του ασφαλισμένου για τον κλάδο Σύνταξης (6,67%), υπολογισμένου επί του βασικού ημερομισθίου για τους ημερομίσθιους και του βασικού μισθού για τους μισθωτούς (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένα επίδομα που προσαυξάνει τις αποδοχές αυτές).
Ο τρόπος ασφάλισης των δικαιούχων εργαζόμενων παραμένει ο ίδιος για το συνολικό ύψος των εισφορών (συμπεριλαμβανομένης και της εργατικής εισφοράς του κλάδου Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Το ποσό της Επιδότησης της Εργατικής Εισφοράς καταχωρείται στο πεδίο 43 της ΑΠΔ.
Από το μέτρο αυτό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, οι απασχολούμενοι σε οικοδομικές εργασίες, οι ασφαλιζόμενοι με τεκμαρτά ημερομίσθια, οι αμειβόμενοι βάσει Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας καθώς και οι ασφαλιζόμενοι με ειδικές διατάξεις (φορτοεκφορτωτές, πωλητές λαϊκών τεχνών, φασόν, συμβάσεις έργου κλπ.).

Για να τύχουν οι εργαζόμενοι της προαναφερόμενης ευνοϊκής αντιμετώπισης θα πρέπει:
-να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ για τον κλάδο σύνταξης από παροχή εξαρτημένης εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
-για υπάλληλους: Να εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για τουλάχιστον 25 ημέρες εργασίας ανά μήνα, με εξαίρεση τους μήνες πρόσληψης και απόλυσης και να αμείβονται με τον προβλεπόμενο εκάστοτε βασικό μισθό της Εθνικής συλλογικής σύμβασης.
-για ημερομίσθιους: Να αμείβονται με το εκάστοτε πλήρες βασικό ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, συμπεριλαμβανόμενων και των τυχόν οικογενειακών επιδομάτων και χρόνου προϋπηρεσίας, ανεξάρτητα από τις ημέρες εργασίας που πραγματοποιούν ανά μήνα.

Ποιοι εξαιρούνται από την επιδότηση:
– Οι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι από το ίδιο δικαίωμα οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, ανεξάρτητα του ποσού της σύνταξής τους
– Κατηγορίες προσώπων που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ από παροχή εξαρτημένης ή μη εργασίας οι οποίοι ασφαλίζονται με κυμαινόμενες αποδοχές και κατατάσσονται σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων.
– Τα πρόσωπα που παρέχουν εξαρτημένη ή μή εργασία και ασφαλίζονται με κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις, όπως πχ οι φορτοεκφορτωτές, ασφαλισμένοι μέσω σωματείων, συνεταιρισμών ή συνεργατικών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι οικονομικά ασθενής που στερούνται επαγγελματικής στέγης κτλ.
– Οι απασχολούμενοι σε οικοδομοτεχνικές εργασίες που ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ειδικού κανονισμού.

Το ποσό της επιδότησης είναι εκέινο που προκύπτει από το γινόμενο του ποσοστού της εισφοράς του κλάδου σύνταξης ασφαλισμένου του ΙΚΑ (6,66%), επί των εκάστοτε αποδοχών της εθνικής συλλογικής σύμβασης άγαμου εργαζόμενου υπάλληλου ή εργατοτεχνίτη χωρίς προϋπηρεσία και οικογενειακά επιδόματα. Η ανωτέρω εργατική εισφορά δεν παρακρατείται από τον εργοδότη και έτσι αποδίδεται απευθείας στους εργαζόμενους. Ο συντελεστής 6,67% με βάση τον οποίο υπολογίζεται η επιδότηση εργατικής εισφοράς παραμένει σταθερός ανεξάρτητα από τον κλάδο ασφάλισης του εργαζόμενου.

Παράδειγμα:
Έστω ότι το βασικό ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη είναι 33,57 € και 751,39€ για τους υπάλληλους (καλοκαίρι 2012).
Θα είναι: ημερομίσιος: 33,57€ *6,67% = 2,24€ επιδότηση, για κάθε ημέρα εργασίας.
Και για τον υπάλληλο η επιδότηση θα είναι: 751,39€ * 6,667%= 50,095€ τον μήνα.

Την επιδότηση την δικαιούνται οι εργαζόμενοι για όλες τις μισθοδοτικές απασχολήσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται το επίδομα αδείας, και τα δώρα εορτών. Αν ο εργοδότης χοργήσει επιπλέον αποδοχές για υπερωρίες, νυχτερινά, μπόνους, κτλ τότε αυτές θα πρέπει να καταχωρούνται σε ξεχωριστή στήλη με τίτλο «Λοιπές αποδοχές». Με αυτόν τον τρόπο δεν απκολέιουν τους εργαζόμενους αυτούς από το ποσό της επιδότησης. Δηλαδή οι τακτικές αποδοχές του είναι στα 751,39€ αλλά με τις υπερωρίες, νυχτερινά, κτλ ξεπερνούν το ποσό αυτό.
Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει σημασία, θα ισχύσει κανονικά η επιδότηση.

Να σημειώσουμε εδώ ότι η μη παρακράτηση της εργατικής εισφοράς από τον εργοδότη και η απόδοση αυτής τελικά στον εργαζόμενο, δεν αλλάζει τον τρόπο ασφάλισής τους, ο οποίος παραμένει ο ίδιος για το συνολικό ύψος των εισφορών. Η παρέμβαση γίνεται μόνο στον τρόπο καταβολής των εισφορών από τους εργοδότες οι οποίοι στο εξής θα πληρώνουν μειωμένες εισφορές για το ποσό που αναλογεί στην επιδότηση των δικαιούχων εργαζόμενων.

Μείωση εργοδοτικών εισφορών κλάδου σύνταξης:

Κατά τον ν. 2874 / 2000 και 32 Ν. 2972 / 2001 με τις οποίες προβλέπεται η μείωση των εισφορών κατά -2- ποσοστιαίες μονάδες του κλάδου κύριας σύνταξης του ΙΚΑ, που βαρύνει τους εργοδότες, για όσους εργαζόμενους που τους απασχολούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι μηνιαίες αποδοχές τους, αφαιρούνενη των υπερωριών, δεν υπερβαίνει τα 600€.

! Παρακαλούμε, με απλή έρευνα στο Google ελέξτε τα ποσά και τα όρια, καθώς αυτά μπορεί να υφίστανται αλλαγές.